Patenty so značkou «způsob»

Strana 98

Způsob zpracování odpadu s obsahem huminových látek ke krmným účelům

Načítavanie...

Číslo patentu: 261002

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrubý Miroslav, Lohniský Jan, Hrubý Václav

MPK: A23K 1/10

Značky: látek, odpadů, krmným, zpracování, účelům, způsob, huminových, obsahem

Text:

...případně až do vytvoření homoqenni strukturní sypké směsi.Podle potřeby je možno směs sušit na pásových nebo bubnových sušárnách a šrotovat. Vyšší teploty při zpracování je třeba použít v případě potřeby dosažení úplné sterilízace směsi,zvláště kdy je výchozi surovina kontaminována. Použití nižších teplot při zpracování umožňujezachování nutríění hodnoty bílkovinné složky krmiva. Příklady výrobního postupu při zpracování huminového odpadu1....

Způsob šetrného oddělování hlinitokřemičitanů a v nich obsaženého grafitu od syntetických diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260997

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krüger Stefan, Rericha Adolf, Herfurth Frank

MPK: C01B 13/06

Značky: šetrného, syntetických, grafitu, obsaženého, diamantu, hlinitokřemičitanu, způsob, oddělování

Text:

...pacwnop BMBCTG c 50 Mn Bonn nepeBonàT B xnmmqecxuň cwaxan u mnnbTpymT, npnuem c uenbm ynyqmenua ÚHHBTDEĽHOHHHR cnoäcrn Moryr ĎMTB noBanner-m npuronnue coemłxexmx (HanpHMep Kapőoaarm, önxapöonarnr, xnoprmu, oKHcnxuuxrnnpooxncn menoqaoseuenbnu Merannon) Hnn pacwnopáuomem ÓHTb noorperum.Ocrawox àunbrpaunn nmecre c 50 MH Bonm nçpenonrcn B npnronumü na peaxunn cocy. Ho 6 aBnxmT 12 r rupooxucn Harpna. 3 aTeM Harpenamr no KHHEHHH H B Te 260997....

Způsob kontroly chemického nedopalku paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 260972

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tarasevič Vasilij, Furman Neonil, Ščerbaň Alexander, Babuškin Vasilij

MPK: F23N 5/24

Značky: kontroly, chemického, paliva, nedopalku, způsob

Text:

...Bonopona, nnn nopncroro MaTepnana, Hanpunep, us cneqennmx non naBHeHHeM MeTannoKepaMnqecKnx rpanyn na ocnone HHKBHH, HHH na Mnoropnnoň Bspusosamnrnoň cewxn.Mocroame HSMBDHTEHBHHE cxeMm narquxoa 1 n 2 Bxnmqenu BcTpeuHo, T 0 BCTB oőecneqnaaercn Buqurauue nx cnruanos. Pa 3 HOCTb cnrnanon Hsuepaewcx noKa 3 m~ mmmnmmąmM 1 h mmmMu 3 cmmwaMmwanMmma 1 swmmemaquTbmw~ Hana MOCTH awquxa 2, sananaenan nennTeneM 12 HanpamenusgHpn Hanuqnu xumuuecxoro...

Způsob žárového stříkání povlaků na válcové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260970

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ostilovskij Oleg, Kovalenko Vjačeslav, Gnatěnko Dmitrij, Jefimenko Alexandr, Pedenko Pavel, Merkin Valentin

MPK: B05B 13/04

Značky: stříkání, válcové, povlaků, způsob, výrobky, žárového

Text:

...öoxonoü rpaau peőpa, rpa.Bennunay paccwoannx h perynnpymw nepeMemeHneM ynopa 7 n ynopa 13, QnxcnpyeMoro raüKaMn 14 n 15.TaKuM.o 5 pa 3 oM HaHOCHTCH Heoőxonnnoe Kanuuecwno cnoes Hanmnaemoro Màrepnadia.nocne oxonqaunx Hanmneuna cpaöawmsaer nHeBMouunnHnp 2,OTBORH ropenxy I B ncxónnoe nonoxenne. -Hahmneune, BHHOHHHEMOE na onncannoň ycranoaxe, oőecneqnaaer paBHOMepH 0 e řxauecmseunoe noKpmTne uunuunpnuecxux nsnenuň c npoonbnmmn pe 6 paMm Ha...

Způsob výroby lidského leukocitárního interferonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260968

Dátum: 12.01.1989

Autori: Korobicyn Leonid, Kulikova Irina, Pivovarov Anatolij, Tjagotin Jurij, Gončarova Světlana

MPK: A61K 45/02

Značky: interferonu, výroby, lidského, leukocitárního, způsob

Text:

...nan 80 or nx cogepmannn B uenbäoň KPOBH. Hnnyxunm n őuocun TES HHTep®ep 0 Ha npoBonaT Tax me Rak B npHMéýel. JAöconmmnmü Buxon nurepàepoua c |.nurpa KDOBH cocraanner 10 ME.Kp 0 Bb or onopos coönpamw 9 nnacruxoaue naxerm rana ľenaxon, coepmamne uuTpaTHmů CTaÓHHH 3 aTOp. Cpasy nocne cöopa KPOBB qenrpnmyrnpymw npn 2000 l 00 g B ~TeueHne 40-S Mumyr npn 4 °C c uenbm oweneuux nnazum or apnTpounTos.nocne yaneuun ünasum coöupamw Bepxuue 2/3...

Způsob sušení silových kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260967

Dátum: 12.01.1989

Autori: Prudnikov Nikolaj, Voschodov Alexandr, Gudko Nikolaj, Višnja Zinovij

MPK: H01G 13/04

Značky: silových, sušení, způsob, kondenzátorů

Text:

...canoperynnponanne paàorpena. Hocne oxonuanna nporpésa asnene napoa B Kauepe noepmnnamw na Tpe 5 yeMOM yponne nyrem perynnpoBaHnn MomHbcTn, Bunennemoñ B ucnapnŕene. B Kaqecwne TEHHOHOČHTEHH MOKHO HCHOnb 90 BaTb ąmöue Bemécrsa, Kowopue MOPYT Knnerb npnHacmmennmx napon KOT 0 pHX npu svou cocraanaer 105-25 ~ 103 Ha (nanpuMep, Bona,KGDOCHH, cnnuxouonan mnnxocwb, pacrnop rnnuepnua B none). Bepxnnü npeenĺaBneHuñ HQDOB OHDEĽGHHETCH MGXGHHQGCKOĚ...

Způsob a zařízení k měření neelektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260964

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hahn Christian, Hoffman Heinz, Forke Klaus

MPK: G01L 1/16

Značky: způsob, veličin, neelektrických, zařízení, měření

Text:

...npeo 6 pa 3 oBaTenH (2) H (3), ycrauonnennme na nsesoanexrpuqecKoMcy 6 cTpaTe (I).Cyöcrpar (1) TaK pacnonomen B Kopnyce (4) qro on oôpaayew Memöpauy Kanepmnasnenux (5). Hepeammnñ npeoôpaaonarenb (2) HBHHETCH mupoKononocHM yan ®opMHmM npeo 6 pa 3 oBaTeneM, KoTopuů npespamaer nocmnaemuň eMy masoxouposan. . . V 26 o 9 e 4Hmü nonquuů curuan s(t) B axycrnqecxym noBepxHocTuym Benny, pacnpocrpannm mymcu 5 Hanpaaneuun npnemaoro...

Způsob kontroly zařízení na měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 260956

Dátum: 12.01.1989

Autori: Starikov Igor, Dostov Leonid, Petrov Konstantin

MPK: G01R 27/08

Značky: měření, zařízení, způsob, kontroly

Text:

...nocroxanoro Toxa. K Bmxony HSMEDHTCHBHOĚ uenn nosepaeuoro ycwpoůcrna noxnmqen nunxawop (orcuernoe ycwpoňcwao) 3. Bmcwasnaewcx npnnepnoe paneacwno nennqnnm omnqecxoro COHDOTHBHEHHH snexrpuuecxoň uenn O 6 beKTa A (na usMepeuna conpownsnennn nemu KOTOPOPO npeuasnaqeno nonepaeuoe ycrpoňcwao) H oópaauonoü Mepm 2 (Maraanua conpownnneunä)Ha oőpasuoaym Mapy 2 conpoTHBneHnxnoamT nocwoannu usmepnrenbubm TOK or nonepxemoro ycrpoňcrna 1.Qnnonpemeuno K...

Způsob rekuperace suroviny pro tavení skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260954

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kälber Christiana, Tietge Bernhard

MPK: C03B 37/00

Značky: způsob, suroviny, tavení, rekuperace

Text:

...non munbepuum nurarenem nocpecrnon H 3 BecTHoů poöHnhnoñ,ycTauosKu H noponwca c nomomhm HeCKOHbKHX nxnmqennmx nocnenonawenbno unn napannenbno pancnoprumx ycrpoücra K npoxonoü nequ c rasonum Hnu 3 neKTpuqecKuM owonneuueu,npeuMymecTBeHHo nsycwynenqawomy, TGDMM qecKoMy paspoöneunm.B nepsoñ TEMHEDBTYPHOŘ creneuu npenupnwenbuo paspoónennue Henpepmanue cwexnononoxuncmme npnunbnme orxom narpenamTcH no Temneparypu 450830 °C,npeuMymecTnenno 830...

Způsob sušení surového hnědého uhlí obsahujícího soli a současné výroby páry pro technologické nebo topné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 260952

Dátum: 12.01.1989

Autori: Gartner Berthold, Kretschmer Horst, Walther Bernd, Göhler Peter, Fuhrmann Wolfgang, Tietze Günter, Dittmann Paul, Löblich Klaus, Schingnitz Manfred

MPK: F22B 1/18

Značky: současné, topné, obsahujícího, účely, způsob, uhlí, technologické, sušení, výroby, surového, páry, hnědého

Text:

...pnnoaoü yronn no Heoôxonunoro nn nocneymero oóorameuun coepmannn nom, 4 ~ npu srou uyncrnurennaoe renno nmmonoro rasa ucnonbayercn no oxnaznenn no onpeennemoň npoueccou cymku MMHHMaHbH 0 ů TeMnepaTypm, - cncTeMa oxnaxnenuz yxasauaux wonoqnum Kauep omopmnnercn nsnecruuu enoco 6 oM max nap 0 B 0 üŘOTen c nonepxuocrauu Harpena 5 ocuonnou ueuyacranwenhnuMM no OTHOMGHHD K sarpnsueúum, A~ nponssonnuuů 9 smoů cucweue oxnameunn map Hcnonbsyercx...

Černé 1 ku 2 chromokomplexní azobarvivo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260947

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mistrík Pavel, Dvořák Jan

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarvivo, černé, způsob, přípravy, chromokomplexní

Text:

...bylo näĺezeno černé 12 chromokomplexni barvivo strukturního vzorce I, w ekteré ee připravi vzájemným působením 2-(2-hydroxynaftyl-1-azo)-4-chlor-5-nitrofenolua 11 chromitého komplexu 3-2-hydroxy-naftyl-1-azo)-4-hydroxy-7-nitronaftalensulfonové kyseliny ve vodném prostředí při teplotě 70 až 95 °C a při pH 8 až 11. Barvivo vybarvuje vlnu, PAD a hedvébí z neutrálni až slahě kyselé lázně černým odstínem.24,5 dílu (0,05 molu) 11...

Způsob stabilizace pěny, zejména při odstraňování tuků z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 260945

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ryšavý Zdeněk, Vocel Jan, Rudiš Miroslav

MPK: C02F 1/24

Značky: pěny, tuků, stabilizace, odpadních, zejména, způsob, odstraňování

Text:

...vod s použitím beztlakové flotace a solubilizace za pomoci aníonaktivních tenzidových aditiv a jeho podstata spočívá v tom, že na začátku čisticího procesu se do odpadní vody přidají polyakrylamidy nebo polyetylénoxidy v koncentraci 5 až S 0 g/ma odpadní vody.Vyšší účinek způsobu podle vynálezu spočíva v prodloužené životnosti pěny a zároveň zlepšení solubilizace. způsob vykazuje nejen větší pěnivost, ale i vyšší účinnost čistioiho...

Betain se sníženou pěnivostí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260933

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novák Jan, Šmidrkal Jan, Lopata Václav, Kaufman Karel, Procházka Karel, Komínková Vendula, Krob Václav, Zajícová Hana, Mikulcová Dagmar

MPK: C11D 1/90

Značky: výroby, sníženou, pěnivostí, způsob, betain

Text:

...je uvedena v následujících ptíkladech. P ř 1 k 1 a d 1Do nerezového reaktoru se předloži 846 hmot. dilů trimerní kyseliny olejové, při teplotě 60 °C se za míchání přidá 405 hmot. dilů N,N-dietylpropylendiaminu. Směs se při 160 OC michá 6 h. Po poklesu čísla kyselosti pod 15 se reakční směs ochladí na 100 °C.V druhém reaktoru se rozpuati 284 hmot. dilů kyseliny chloroctové v 2 680 hmot. dílech vody, přidá se 300 hmot. dilů 40 hydroxidu...

Způsob utěsnění důlních děl proti průniku důlních větrů do stařin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260930

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dušek Radomil, Hájovský Jiří

MPK: E21F 15/00, E21F 1/14

Značky: důlních, stařin, průniku, utěsnění, větru, proti, způsob

Text:

...opatření V souvislosti s nadnormativním výskytem jedovatého plynu (C 0), se pakjedná o nesrovnatelné hodnoty, jako je jistota provozu a zabezpečení zdraví pracovníkůV podzemí. Dále se zvyšuje bezpečnost práce V podzemí z důvodu snížení i odstranění možnosti vzniku samovznícení uhlí ve stařinách. Zlepšují se i větrací podmínky a pracovní prostředí horníků jak přímo v rubání, tak na obou průchodech porubu s chodbami a v přilehlých porubních...

Způsob přípravy dvojsiřičitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 260926

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vobiš Jiří, Erdös Emerich, Mocek Karel

MPK: C01D 5/14

Značky: dvojsiřičitanu, přípravy, sodného, způsob

Text:

...popisu CS objevu čis. 26 je známe, že uhličitan sodný - soda existuje ve dvou modifikacíeh - aktívni a neaktivní. Aktívni modifikace sody se vyznačuje velkou rychlostí pohlcováni kysličniku siričitého za vzniku produktu s vysokým obsahem siřičitanu sodného. Aktivní modifikace sody vzniká tehdy, vychází-li se 2 pevného hydrogenuhličitanu sodného, který je tepelně rozkládán v proudu plynu, v němž je parciálni tlak vodní páry omezen, takže při...

Způsob kontinuální rafinace surového tvrdého vosku z cukrové třtiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260922

Dátum: 12.01.1989

Autori: Luis Orlando, Heyberger Aleš, Čermák Ján, Procházka Jaroslav, Alberto De Jesus, Rafael Ernesto

MPK: C11B 3/02

Značky: kontinuální, cukrové, vosků, způsob, surového, tvrdého, třtiny, rafinace

Text:

...V případě, že rozpcuštědlo má menší hustotu, než surový tvrdý vosk, proudí vzhůru a kapky vosku jím klesají dolů. V případě rozpouštědla s větší hustotou je tomu naopak. Rozpouštědlo nasycené tvrdým voskem se regeneruje destilací. Destilací se odstraní rovněž zbytky rozpouštědla zadržené v pryskyřicích. Jako rozpouštědla lze 5 výhodou použít zejména etanolu a isopropanolu, dále n-propanolu, butanolů, acetonu, ťurfuralu, jejich směsi,...

Způsob výroby dihydrogenfosforečnanů nebo/a hydrogenfosforečnanu amonného se sníženým

Načítavanie...

Číslo patentu: 260921

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novák Jaroslav, Bastl Vladimír, Benda Ivo, Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Sýkora Stanislav, Vídenský Jan, Lakota Vladimír

MPK: C01B 25/28

Značky: způsob, sníženým, hydrogenfosforečnanu, výroby, amonného, dihydrogénfosforečnanu

Text:

...roztoku krystalizací,se výhodně vraci zpět do procesu.základní účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva V tom, že snížení obsahu fluoru na hodnotu požadovanou pro krmivářské účely se dosahuje velice jednoduchou technologií. Kromě toho se veškerý fosfor, kromě technoíogických ztrát, ze vstupní suroviny zužitkuje na výrobu žádaného produktu. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobnim postupům výrazně...

Polypeptid kodovaný rekombinantním plasmidem, poskytující aktivní telecí chymosin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260920

Dátum: 12.01.1989

Autori: Liebscher Dierck-hartmut, Fábry Milan, Zadražil Stanislav, Sedláček Juraj, Kašpar Petr

MPK: C12N 15/00

Značky: plasmidem, výroby, telecí, polypeptid, chymosin, rekombinantním, poskytující, aktivní, způsob, kodovaný

Text:

...2. Komerční plasmídypUC 8 a pUc 9 přitom posloužily nejen jako zdroj regulačních eXpIeuíCh oblastí (lac promotor,operátor a N-koncová část beta-galaktosidasy), ale i jako zdroj polylinkerových restrikčních míst vně vklädaných sekvencí, využítelných jak pro konstrukcí, tak pro další manipulace s prcchymosínovou genetickou informací. Linearizovaný Vektor pUCS v jedinečných místech BamHIa EcoRI polylinkerové oblastí příjme v jednoznačne...

Způsob přípravy methyl-N-(-(N-(3-methylfenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)-karbamátu nebo ethyl-N-(3-(N-fenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)karbamátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260916

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pscheidt Jiří, Sádlo Luboš, Sopuch Tomáš, Láska Jan

MPK: C07C 125/075

Značky: způsob, ethyl-n-(3-(n-fenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)karbamátu, přípravy, methyl-n-(-(n-(3-methylfenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)-karbamátu

Text:

...Produkt byl usušen při teplotě 20 až 75 °c à tlaku 0,000 1 MPa. Bylo ziskáno 1 028 g methyl-N-(3-EN-(3-methylfenyl)-karbamoy 1 oxy~fenyb-karbamátu. tj.ve výtěžku 96,2 teorie. Kaplinovou chromatografií byl stanoven v produktu obsah methyl-N-(3-hydroxyfenylD-karbamâtu 0,1 a obsah sym. N,N-bis-(m-tolyl)-močoviny 0,04 .Teplota táni produktu byla 143 až 144 °C.Postup byl analogický jako v příkladu 1 s tím rozdílem, že byl použit chlorbenzenový...

Způsob výroby fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260912

Dátum: 12.01.1989

Autori: Žabka Pavel, Etrich Karel, Stejskal Alois, Gorgoň Oldřich, Mareš Miroslav, Formánek Jan

MPK: G03C 1/02

Značky: způsob, výroby, emulzí, fotografických

Text:

...zastavení emulsifikace pomocí ochlazení a konečně i pro přívod flokulantů pro případnou separaci pevné fáze. Ve směšovači lg opět musí dojít k dobrému a stejnoměrnému promíchání roztoku haloqenidů s roztokem 3.Ze směšovače lg pak druhý hlavní proud přes tryskový nástavec 33 vstupuje do reakčního prostoru gg. Konstrukce směšovačů ll a lg musí být volena tak, aby bylo dosaženo dokonalé promíchání hlavních proudů 5 a lg s bočními proudy, k...

Způsob aglomerace uhličitanů vápníku a hořčíku pro hnojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260909

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jaroš Stanislav, Havránek Josef

MPK: C05D 3/02, B01J 8/00

Značky: hnojení, aglomerace, uhličitanu, vápníku, hořčíku, způsob

Text:

...na jejich dostupném zdroji a rovněž na požadované složení výrobku. kdy například pro zvýšení hnojivého účinku se s výhodou použije soli dusičnanu vápenatěho nebo hołečnatáho. Lze s výhodou použít například dusiěnanu vápenatěho, odpadejícího při výrobě kombinovaného hnojiva. NPIČ vymražovací technologií, nebo také roztoku dusičnanu hořečnatého, pripravovaného pro výrobu kapalných hnojiv.Prâškové uhličitany se mísí se uásaditou složkou a...

Deriváty 2H-benzopyranu s esterovou vazbou v molekule jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260904

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrdý Ivan, Němec Václav, Kahovcová Jitka, Romaňuk Miroslav, Křeček Jan

MPK: C07D 311/04, A01N 43/16

Značky: účinné, vazbou, esterovou, 2h-benzopyranu, jejich, způsob, molekule, biologicky, látky, deriváty, přípravy

Text:

...1/-ZH-benzopyranu. Elementárni analýzakyseliny jantarově a 87 mg bezvodého pyridinu byla zahřivána 7 hodin na 60 DC a pak bylaponechána při tep 1 otě 10 až 20 °C stát přes noc. Reakční směs byla po obvyklém zpracování dělena sloupcovou chromatografii na silikaqelu s 8 hmot. Vody /elučni čínidloz petrolether obsahující až 75 obj. dietyletheru/. Bylo ziskáno 0,11 g /35 / 2,2-dimetyl-6-E 1-/3 ~karboiypropionyloxy/propyl-2...

Způsob opravy povrchu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260903

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kment Miroslav, Humpolík Leoš, Vacek Jan

MPK: E01C 7/18

Značky: povrchu, vozovky, způsob, opravy

Text:

...se po zaválcování volný přehytek vychladlé směsi z povrchu vozovky ještě před zahájením veřejného provozu odstraní.Výhodou zpüsobu podle vynálezu je, že se dosahuje vyšší přilnavosti obaleného kameniva k nástřiku na povrchu vozovky a tím delší trvanlivosti opraveněho povrchu. Jelikož způsob podle vynálezu nevyžaduje rychlý sled nástřiku a posypu umožňuje tento způsob lepší využití pracovních sil a prostředků a tím snížení nákladů na opravu...

Způsob výroby trubek válcováním za tepla v tahové redukovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 260898

Dátum: 12.01.1989

Autori: Demek Zdeněk, Pazdiora Tadeáš, Gocal Jaroslav

MPK: B21B 27/02, B21B 19/00

Značky: výroby, způsob, trubek, tepla, valcovaním, tahové, redukovně

Text:

...na jakosti tväřeného materiálu, velikosti tahu a velikosti redukce průměru, kdy velikost otevření je dana vztahemkde Di je vnější průměr trubky za i-tým stojanem, DH je vnější průměr trubky před i-tým stojanem, a je konstanta, podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že se trubky válcují při hodnotě a 0,33 až 0,40. Rešení tohoto vynálezu vychází ze změny kalíbrační řady tahové redukovny a kalibrace válců jednotlivých stojanu tak, že...

Způsob zatěžování ultrazvukových výkonových měničů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260883

Dátum: 12.01.1989

Autori: Gabriel Karel, Šteif Eduard, Šmolík František

MPK: B06B 1/06

Značky: způsob, výkonových, provádění, měničů, ultrazvukových, zařízení, zatěžování, tohoto, způsobu

Text:

...pro zatěžování výkonových Liltrazvukových měničů a zařízení k provádění tohoto způsobu podle vynálezu je znazorněn na připo 4jeném výkresu. K testovanému ultrazvukovému výkonovému měničí 13 upevněnénlu na posuvném rameni 8 a zajištovanému v horní poloze na tyčí 5 stojanu 15 druhým stavěcím šroubem 7 se mechanicky připojí ultrazvukový nástroj 1 s příčnými zápichy 3 tvaru V o vnitřním úhlu asi 90 a hloub ce - ~ , umístěuýiíií v....

Způsob rozrušování disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 260880

Dátum: 12.01.1989

Autor: Havránek Josef

MPK: B01D 17/02

Značky: disperze, způsob, rozrušování

Text:

...kde zbylý vymražený roztok je vyprán vodou, která je odváděna do kanalizace, odioučený lakový benzín je vrácen do výroby a zbylá disperze s otupenou kyselostí a zbytkovým obsahom benzínu je iikvidována.Podle předpokláctaného vynálezu bylo nově nalezeno, že lze disperzi vzniklou v kyseiem prostředí při krystalizaci tetrahydrátu dusičnanu vápenatéłío z roztoků po rozkiedu fosíátu kyselinou dusičnou přímou výmenou tepla pomocí vnášené...

Způsob výroby jednovrstvých keramických kondenzátorů diskového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260879

Dátum: 12.01.1989

Autori: Myšková Vlasta, Hušek Bohumil, Audrlický Jiří

MPK: H01G 4/12

Značky: způsob, výroby, keramických, jednovrstvých, kondenzátorů, diskového, tvaru

Text:

...na keramických kruhových destičkách. Nový způsob vytváření izolačních mezer umožňuje na velkém souboru destiček provést vybroušení vhodných faset současně, přičemž lze velikosti faset, zasahujících do roVinných částí dielektrika, řídit i velikost o 4bou elektrod a tím i kapacitu takto Vyráběných keramických kondenzátorů.Keramická dielektrika. kruhového tvaru,pokovená po celém povrchu, se opracovávají ve válcové nádobě o zvoleném vnitřním...

Způsob zpracování směsi 3,5-dinitrobenzoátu ergokalciferolu a ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260876

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fuka Viktor, Kotyk Milan

MPK: C07C 172/00

Značky: ergokalciferolu, způsob, 3,5-dinitrobenzoátu, ergosterolu, zpracování, směsi

Text:

...přičemž filtrací se získa ergosterol a ergokalciferol zůstává ve fiitrátu, ze kterého se získa oddestilováním metanolil. Krystalický ergosterol slouží jako násada pro ozařování, ma 4tečné louhy slouží jako surovina pro výrobu nutričního vitamínu D 2.Pro bližší objasněni podstaty vynálezu je dále uveden príklad provedení10 kg jemně krystalické směsi 3,5-dlnitro benzoátťi ergosterolu a ergokalciferolu seve 100 1 skleněném kotlíku...

Utěsněný spoj hydroizolačního povlaku a způsob jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260875

Dátum: 12.01.1989

Autori: Koželuha Jaroslav, Podešva Milan, Petrlíčková Anna

MPK: E04D 13/14

Značky: utěsněný, způsob, provádění, povlaků, hydroizolačního

Text:

...schémata základních střešních proniků, jejichž opracování bylo dosud obtížoym problémem,na obr. 2 je svisly řez střešním prostupem s opracováním koutové části termoplastlckou kaučukovou fólií, na obr. 3 je vodorovný řez nadstřešíiím oplechovaííým tělesem s půdorysným vyznačením způsobu opracováuí termoplastickou fólií a na obr. 4 je axonometrický pohled na postup při opracovávání koutové části pruhem termoplastlcké fólie.Každé těleso 1...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260873

Dátum: 12.01.1989

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Lohniský Jaroslav, Novotný Miloslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01F 11/00

Značky: solí, výroby, způsob, rozpustností, vápenatých, malou

Text:

...sody ke snížení produkce odpadního roztoku obsahujícího převážně chlorid vápenatý a k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontlnuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amonlakálním postupem vznikající odpadní roztok po regeneraci amoniaku...

Způsob kontinuálního amperometrického měření koncentrace látek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260870

Dátum: 12.01.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: způsob, zařízení, provádění, koncentrace, kontinuálního, amperometrického, měření, látek

Text:

...bez potenciostatu, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zařízení obsahuje zdroj konstantního proudu 0,5 až 50 A s kladným pólem připojeným k pomocné anoclě a záporným pólem připojeným ke katodě. Katodou při měření protéká kromě proudu, který je mírou koncentrace stanovovaně látky, ještě navíc konstantní proud, což má za následek, že při změnách koncentrace stanovované látky jsou relativni změny celkového prouduprotékajícího katodou...

Způsob vícenásobného přenosu binárních nebo analogových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 260858

Dátum: 12.01.1989

Autor: Drábek Vladimír

MPK: H04J 7/02

Značky: vícenásobného, přenosu, analogových, informaci, binárních, způsob

Text:

...vedení puls opačné polarity, během něhož se vysílací částí oba vodiče vodivě propojí na dobu danou charakterem přenášené informace. Pro přenos informací stačí dvouvvodičové vedení. Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost napájení vysílací části elektrickou energií z místního zdroje nebo dálkově po napájecím vedení.Výše uvedené nevýhody způsobu vícenasobného přenosu bínárních nebo analogových informací po dvouuodíčovém vedení na principu...

Makroporezní polymerní sorbenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260852

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vozka Stanislav, Frydrychová Anna, Čoupek Jiří, Šmigol Vladimír

MPK: B01J 20/28, B01J 20/26, B01J 20/30...

Značky: výroby, způsob, polymerní, jejich, makroporézní, sorbenty

Text:

...1 1SEPARON BD ~ makroporézní kopolymer butylmethakrylátu s divinylbenzenem s měrným povrchem 120 mÝ/gK suspenzi 10 Separonu HEMA 300 30-40 m v 50 m 1 dest. acetonu byl přidán rcztok 1 g HEMA v 5 m ciest. acetonu a 1 ml 1 roztoku ABIBN v dest. acetonu. Vše bylo odpařeno do sucha na rotačním Vakuovém oclparováku při teplote pod 30 stupňů Celsia. Takto upravený sorbent, obsahující rovnoměrně nanesený monomer s iniciážorem byl potom za sucha...

Způsob výroby vápenatého nebo vápenatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 260851

Dátum: 12.01.1989

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Sýkora Stanislav, Skopalík Jiří, Benda Ivo, Mostecký Jiří Akademik, Novák Jaroslav

MPK: C01B 25/28, C05D 3/02

Značky: způsob, vápenatého, výroby, vápenatohořečnatého, hnojiva

Text:

...v mikromleté formě.S výhodou se přidávâ vápenec nebo/a dolomit nebo/a magnezit nebo/a živec.Základní účinek způsobu výroby podle vy nálezu spočíva v tom, že se zužitkují pro vý živu rostlin živiny, které jsou obsaženy v málo rozpustných zbytcích zbývajících po přepracování fosforečnanů amonných. Uve 4dený způsob výroby vápenatěho hnojtva tak zlepšuje efektivitu vlastního přepracovánl.Při výrobě se postupuje například tak, že promyté vlhké...

Způsob primárního vychlazování odlitků zhotovených z antikorozních ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260844

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ludvík František, Bystřický Josef, Bosman Josef

MPK: C21D 1/26

Značky: zhotovených, vychlazování, antikorozních, odlitků, primárního, oceli, způsob

Text:

...odlitků z entikorosních ocelí podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom, že odlitky se po odstranění nálitků při teplotědo 400 °C a následném ohřevu na teplotu 300 až 500 °C postupně» zchladí v peci rychlostí 2 °C/h až 30 °C/h do teploty 120 až 80 °C, načež následuje dvojnásobný ohřev na teplotu 600 Í 10 °CS následným ochlazováním rychlostí 2 °C/h až 30 °C/h jednak na teplotu 80 až 40 °C a jednak na teplotu 300 °C, čímž dojdek...

Způsob tepelného zpracování povrchů tenkostěnných tvarovaných trubkovitých strojních nebo konstrukčních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260837

Dátum: 12.01.1989

Autori: Halásek Jiří, Vacek Jaroslav, Honzík Oldřich, Stolař Pavel, Nováková Ivanka, Jódl Jiří, Moravec Milan

MPK: C21D 1/09

Značky: konstrukčních, strojních, tepelného, povrchu, tvarovaných, trubkovitých, tenkostenných, způsob, součástí, zpracování

Text:

...vysokou ryohlost ohrevu je auetenítízovan( vrstve materiálu relativně tenké, takže po následne oohlazenl vzníkú pouze tenkd transtormovana vrstvu s vyšší odolností proti opotřebení než má základní materiál. Výhodou způeobu podle vynálezu je také skutečnost, že je možno tleuštku vrstvy vytvořenó transrormačnín zplnčnín na jedná součástí ŕídit nebo ŕízeui mąniąa to v závislostí na oelkovó tloušĺce stłny pod zpracovávanou vrstvou. Teohnologícký...

Způsob kontroly a ovládání vozidla, zejména traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260831

Dátum: 12.01.1989

Autor: Sklenář Aleš

MPK: B60K 41/28

Značky: zejména, kontroly, traktoru, ovládání, způsob, vozidla

Text:

...dosažení maximální koncentrace na práci přípojeného nářadí nebo stroje při současné, provozně a ekonomicky výhodné optimální exploatací agregátu traktor-stroj.Umožňuje maximální variabilitu sledovaných funk cí a jejich rozšiřování modulárnín systémem s využitím multiprocesorové techniky, bez nutnosti konstrukčních zásahů do základní sestavy, a to při relativně nízkých poŕizovacích i provozních nákladech.Z hlediska bezpečnosti práce pak přináší...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při spalování těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260828

Dátum: 12.01.1989

Autori: Holečková Helena, Formánek Josef, Černá Alena, Bauer Jaroslav

MPK: F23J 3/00

Značky: pevných, vznikajících, frakcí, těžkých, spalování, zpracování, způsob, zbytků

Text:

...80 °C a normálního tlaku po dobu nejméně 60 minut za neustálého míchání.. 260 828 Základní účinek vynálezu epočivá v tom, že se bez velkýchfinančních nákladů zužitkují zbytky odpadající při spalování těžkých frakci ropy na sloučeníny s vysokým obsahem niklu a vanadu. Tento způsob je rovněž ekologicky výhodný.Vynález je bliže vysvětlen pomoci dále uvedených přikladů jeho provedení.Pokusy s louženim při laboratorní teplotě byly prováděny...

Způsob odstraňování kyanidů ze suspenzí odpadních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260817

Dátum: 12.01.1989

Autori: Špaček Václav, Šťastná Miroslava

MPK: C02F 1/76

Značky: odstraňování, způsob, odpadních, kyanidů, produktů, suspenzí

Text:

...kyanidů ze suspenze, je nutné použít velké množství chlóru a upravit strojně technologické úspořádání jeho dávkování tak, aby nedocházelo k jeho úniku a zbytková koncentrace chlóru v systému byla minimální. Splnění tohoto požadavku v praxi naráží na řadu obtíží a proto se od této metody v praxi upouští.Výše uvedené nevýhody nemá způsob odstraňovaní kyanidů ze suspenzí odpadních produktů, zejména po kyanidovém loužení rud drahých kovů...

Způsob snížení solnosti odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 260811

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kosmák Milan, Vacková Blanka

MPK: C02F 1/28

Značky: odpadních, snížení, způsob, solnosti

Text:

...dojde ke vznikup částečně kondenzačního produktu, který se projeví vzníken polo 260 811koloidni sraženiny v.rozmezí pH 7,5 w 9, optimálně při pH 8.-Vznikajici sraženina má značné adsorpčni schopnosti. Adsorbuije v odpadní vodě rozpuštěné solí z 18 ~tí až 20 rti procent při každém cyklu» Opakovânim lze dosáhnout 90 účinnosti. Adsorpčně nasyoenou sraženinu je pak možno oddělitkoagulaci, sedimentaci a filtraci. Urychleni sbalení...