Patenty so značkou «způsob»

Strana 49

Kompozitní ionex pro selektivní sorpci kovových iontů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269984

Dátum: 14.05.1990

Autori: Szeglowski Zdzislaw, Narbutt Jerzy, Bilewicz Aleksander, Bartoś Barbara

MPK: B01J 47/00

Značky: kompozitní, selektivní, přípravy, kovových, sorpci, ionex, způsob, iontů

Text:

...ze substrátů nebo k reakční směsi při polykondensaci sloučenin vybraných ze skupiny fenolů, s výhodou sulfonuvaných fenolů, a ze skupiny aldehydü, s výhodou formaldehydu, v prítomnosti minerální kyseliny, s výhodou kyseliny sírová, v množství zajištujícím pH reakční směsi pod hodnotu l. Anorganický ionex se pŕidává ve formě jemných zrn lineárních rozměrú do 1 mm, s výhodou do 0,03 mm, tedy ve formě suspenze, v množství mezi l až B 0 k...

Způsob výroby 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269983

Dátum: 14.05.1990

Autori: Schütz Joachim, Schweikert Otto

MPK: C07D 291/06

Značky: způsob, výroby, 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu

Text:

...aceto acetylačního činídlo, tj. diketenu, v inertním organickém rozpouštčdle v přítomnost amínu pri teplotách mezi asi -30 e 100 °c. Tato reakce probíhá podle núsledujíoihoreakčního echćnatu (za použití tríethylaninu jako nmínu)Acetoacetamid-N-sulfofluorld se potom obvyklým způsobem cyklizuje pomocí báze,například pôsobením nethanolického hydroxidu draselného, na sladidlozI když známé postupy umožňují doaažení skutečně uspokojivých...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269982

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ehrenfreund Josef, Farooq Saleem, Waespe Hans-rudolf

MPK: A01N 43/82

Značky: insekticidní, prostředek, způsob, akaricidní, látek, účinných, výroby

Text:

...benzen, toluen a xylen ketony jako sceton, cyklohexanon a Éšąhšlethylketanonz athery, jako totrahydrofursn, dloxan a dlethylether hslogenovâäšnřhlovodíky jsko chloroforn, tstrschlornethsn s chlorbenzen alkoholy. jako athsngĺki propanol sotery allfotíckých kyselín, jako ethylacetét alífstlcké snldy, jako dínethylfornaald a dlnathylacetsnldt dínethylsulfoxíd a dalií rozpouätédlo, které üúňlznlvč ocovllvňují reakcl. Toto rozpoultädla se nohou...

Způsob výroby chřipkové vakciny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269981

Dátum: 14.05.1990

Autori: Inoue Atsuo, Ohkuma Kunio, Nerome Kuniaki, Oya Akira

MPK: A61K 39/145

Značky: způsob, chřipkové, vakcíny, výroby

Text:

...derivatů murawylpeptidu k cholesterolu ae pohybuje v rozmezí 5050 až 3050.Hnotnnstni poměr derivátu nurawyldipeptldu k leclçhinu se pohybuje v rozmezi 1 10 až 1 50 o huotnoatní poměr leclchlnu k dlcetylfonfútu v rozmczl 1 0,05 azs výhodouee k výrobě vakcĺny ožije chřipkového antigenu, ktorý byl získán šiltonía viru chrípky.Muranyldipeptidová deriváty, kterých je nołno užít i při provádění způaobu podle vynálezu byly popaány například vo...

Způsob anerobního zpracování odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269978

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dékei Aurél, Bürg Károly, Czakó Lajos, Tóth Jenö, Tasfi László, Michálcz Pál

MPK: C02F 3/28

Značky: způsobu, odpadních, zpracování, zařízení, způsob, provádění, anerobního, tohoto

Text:

...aktivní uhlí, a přírodního adsorbentu, kterým je výhodné zeolit,přičemž oba tyto adsorbenty jsou částečně nebo zcela nasyceny sloučeninami a disacharidy vzniklými Maíllardovou reakcí mezi proteiny a redukujícími uhlohydráty, resp. uhlohydrátovými deriváty,přičemž hmotnostní poměr složek v této směsi je v rozmezí od 1 2 do1 20, velikost částic zeolitu je menší než logm a směs aditiv se zavádí do odpadní vody ve hmotnostním poměru v...

Způsob výroby pevné složky katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269970

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hiroshi Shimizu, Masami Tachibana, Akihiro Sato, Toshihiro Uwai

MPK: C08F 4/64

Značky: složky, katalyzátoru, alfa-olefinů, způsob, výroby, pevně, polymeraci

Text:

...elektronů a akceptorem elektronů E.Ve výhodném provedení spůsobu podle vynélezu se ulije reakční produkt I, získaný reakcí l mol organohlinité slouěeniny A 1 s 1 až 4 mol donoru elektronů B v rozpouätädle při teplotě -10 al 50 °c v době 30 sekund až 5 hodin.V delší výhodnő provedení npúeobu podle vyndlesu se ułije pevnáho produktu II,získanóho reakcí chloridu titaničitdho e reakčním produkte I, přičemž poaěr atceů hliníku v reekční produktu I...

Způsob odtahování a obracení hadicově pleteného kusu v okrouhlém pletacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269969

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nannini Dante, Beconcini Paolo, Caccivio Giuseppe

MPK: D04B 15/92

Značky: pleteného, způsobu, hadicové, provádění, odtahování, zařízení, okrouhlém, pletacím, obracení, tohoto, způsob, stroji

Text:

...problémy dynamického charakteru, jako jsou vibrace, současně se všemi nevýhodami s nimi spojeuými a problémy silného opotřebovávání zachycovacích prvků, které vyžadují časté vyměňování a nastavovéní jinou nevýhodou je, že hadicově pletený kus je Z 8 chycován zachycovacím prvkom po jeho zatažení a po jeho vstupu do kuželového prostoru a že zschycení hadicově pleteného kusu způsobí na něm záhyby a krabacení, které sni žuje jeho hodnotu.U...

Způsob zvyšování výtěžků ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269966

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gaál György, Moulu Jean-claude, Gesztesi Gyula, Schmidt László, Tiszai György, Baviere Marc, Paál Tibor

MPK: E21B 43/22

Značky: výtěžku, způsob, zvyšování

Text:

...haota povrchové aktivních látek, rozdělení aolové haoty a jejich koncentrace v aicelárním roztoku volí podle výsledků zkouäek, přičemž při zkouäkách se používá ropa a voda z ložiska při zachovaná teplotě roponosnáho ložiska. Potoa se provede optiaalizace se suěsí povrchově aktivních látek /Wade a kol. Low Interfacial Tensione Involving Mixturee of Surfactants Society of Petroleua Engineers Journal, duben 1977/.složení Iicaldrního roztoku se...

Způsob výroby syntézního plynu z uhlovodíkového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269965

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hasenack Hendrikus Johannus Antonius

MPK: C10G 27/04

Značky: uhlovodíkového, plynů, způsob, paliva, výroby, syntézního

Text:

...který vystupuje ze druhého mezikruhovóho výetupováho kanálu hořáku, který je použit v postupu výroby podle uvedeného vynálezu, je rozätěpen proudem oxideční složky proudící s vysokou rychlostí a kterývystupuje 1 prvního mezikruhováho výstupoveho kanálu, a ve skutečnosti tvoří ochranný pláčt okolo oxidmční látky, přičemž zabraňuje předběžnému kontaktu oxidační látky s již vytvořeným syntezním plynen.Vzhledem k tomu, že podle uvedeného...

Způsob výroby 4,6-substituovaných-alfa-D-maltohexa-bis-oktaosidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269962

Dátum: 14.05.1990

Autori: Empl Bernhard, Gruber Wolfgang, Neumann Ulrich, Wahlefeld August, Rauscher Elli, Schaich Eugen

MPK: C07H 3/06

Značky: způsob, 4,6-substituovaných-alfa-d-maltohexa-bis-oktaosidových, derivátů, výroby

Text:

...kyseliny p-oluensulíonové reagovat v polámím rozpouštědle se sloučemnou obecného vzorce lll R 5ve kterém každý ze eymbolů R 4 a R 5 znamená nezávisle na druhém symbolu otom vodíku nebo alkylovou ekuplnu a 1 až 5 alorny uhlíku aJako polamího organlckého rozpoušlědla se e výhodou používá dlmethylíormamldu nebo lormamidu. vhodná jeou však l jlnÁ polćrní organlcká rozpouštědla se arovnalelriou bazlcílou.Uvedenou reakcí ae překvaplvä...

Způsob a činidlo ke stanovení alfa-amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269959

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dolabdjian Barkew, Würzburg Uwe, Klink Rainer, Henkel Eberhard, Helger Roland

MPK: C12Q 1/40

Značky: stanovení, alfa-amylázy, způsob, činidlo

Text:

...zapotkbí, aby se kromě ą-glukosidázy použito také ő-glukoeidázy.Za zkušebních podmínek by se měl očekćvat se substrátem podle vynélezu měrný signál,ktorý je podle poměru extínkčních koeliclentů halogen-nítroíenolu a G-nltroíenolu při 405 nm o určitý íaktor větší. Neočekávaně je však měrný signál značně zvýšen, což dále zvyšuje citlivoat stanovení ą-amylázy podle vynálezu. Obr. 1 ukazuje při stanovení a-amylázy srovnání ča nových křlvek...

Způsob výroby nového resinátu o-(2,6-dichloranilino)fenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269954

Dátum: 14.05.1990

Autor: Khanna Satish Chandra

MPK: C07C 101/453, C08F 12/08, C08F 12/36...

Značky: o-(2,6-dichloranilino)fenyloctové, kyseliny, resinátu, způsob, výroby, nového

Text:

...například běžnšmi mísicími, granu 1 ač~ nimi, dražovacími, rozpouätěcími nebo lyofiliaačními postupy. Tak lze získat farmaceutické přípravky pro orální aplikaci tím, že se účinný komplex kombinuje s pevnŕmi nosnŕmi látkami,získaná aměs ae popřípadě sranuluje, E smäs popřipadä granulát, pokud je to žádoucí nebo nutné, se po přidání vhodných pomocných látek zpracuje na tablety nebo dražé.Vhodnŕmi nosnými látkami jsou zejména plnidla, jako...

Způsob zabudování iontoměničové membrány do elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269953

Dátum: 14.05.1990

Autor: Smith Peter

MPK: C25B 13/00

Značky: elektrolyzéru, zabudování, membrány, iontoměničové, způsob

Text:

...při styku s elektrolytem v elektrolyzéru, takže membrána, když vejde do styku s elektrolytem, zůetane v elektrolyzéru napnutá. Určitě CS 269 953 B 2ho zlepšení se však dosähne i tehdy, je-li velikost expandovéní vyvolaněho protahováním,poněkud menší než expanze vyvolaná nabobtnáním membrány při styku s elektrolytem. Vhodné velikost expanze, jež má být provedena protažením, může být určena jednoduchým pokusem.Obvykle by expanze membrány...

Způsob výroby enduracidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269952

Dátum: 14.05.1990

Autori: Matsumura Shigeo, Nogami Ikuo, Shirafuji Hideo

MPK: C12P 21/02

Značky: způsob, výroby, enduracidinu

Text:

...získají kmeny rezistentní vůči m-fluor-DL-tyrosinu výše uvedeným postupem. Příkladem takového výhodné využitelného kmene získaného z dříve uvedeného kmene Streptomyces fungicidicus BAB-453 je kmen Streptomyces fungicidicus Emt 2-100(IFO-IAOBB, FERM P-5730, ATCC-31731). Naopak taká kmeny rezistentní vůči m-f 1 uor-DL-tyrosinu mohou mít schopnost vylučovat enduraoidin k získání dvojitých mutantů. Dále mohou být tyto dvojité mutanty vybrány ze...

Způsob navlhčování umělých střev

Načítavanie...

Číslo patentu: 269951

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bridgeford Douglas, Burke Noel, Wilson John

MPK: A22C 13/00

Značky: umělých, způsob, střev, navlhčování

Text:

...nanesení na vnitrní stenu umelého strava, je povrchove aktivní rinldlo na stene po navlhčení ty~ picky v množství 0,23 až 23,25 mg na l m 2. Pri této úrovní povrchové aktivního ćlnidla máumělě strevo mimořádně tyzikální vlastnosti. Sorbitantrioleát vytváří umělá střeva, která mají méně dírek a vyšší odpor pro pretržení, než jak bylo dosaženo v kterěmkoii průmyslověm postupu. Ualší prednosti tohoto povrchové aktivního ěinidla je, že mazací...

Způsob přípravy pigmentové formy trans izomeru naftoylenbenzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269946

Dátum: 14.05.1990

Autor: Gemzová Iva

MPK: C07D 235/18

Značky: izomeru, způsob, naftoylenbenzimidazolu, pigmentové, přípravy, formy, trans

Text:

...sa i 2 °c. hustoty při zo °c 1.15 .z 1,17. obchodního nazvu například Aprotár RV nsbo Apretćr P) hydrolyzovan KOC 2 H 5 nebo NaOC 2 H 5 addukt trans naftoylenbcnzlmldazolu. krystallckú oranžová. sloučsnlna s nažloutlým odstínem. ktoré vznlká zahřívćním trans nanoylenbsnztmldazolu e stanolem. obsahujícím maximální 7 Š vody. l VÝh°d°u łñhřĺvćľlĺm 5 96 stanolsm a pevným KOHpsbo NaOH na 65 maxlmúlnö 7 o °C. Hydrolýza vo vod nebo vs vodě...

Způsob přípravy pigmentové formy cis izomeru naftoylenbenzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269945

Dátum: 14.05.1990

Autor: Gemzová Iva

MPK: C07D 235/18

Značky: naftoylenbenzimidazolu, přípravy, způsob, formy, pigmentové, izomeru

Text:

...čorvonó barvy n modrým odotínom, barvící l potypropytonovâ vlákno vo atejnóm odstínu.Nyní byto nalozono, žo pígmont clo nanoylonbcnzlmídazolu s vyšší vydatnoatí. brnonmlho žlutőho odntínu čorvonó barvy. vybarvující potypropylonovó viákno. vznlká. jq-ll ve vodě nebo vo vodě obsahující potyotylonoxídový vosk nebo clulorbenunový roztok potyotylonoxldcvého vosku (o bodu tuhnutí 38 Q °C. huntoty při 20 °C 1.15 až 1,17. obchodního názvu....

Způsob přípravy čisté KOH addiční sloučeniny trans izomeru naftoylenbenzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269944

Dátum: 14.05.1990

Autor: Gemzová Iva

MPK: C07D 235/18

Značky: přípravy, addiční, čisté, naftoylenbenzimidazolu, způsob, izomeru, sloučeniny, trans

Text:

...°C pigmentovou formu trans lzomaru, vyznačující as vydatností a jaa ným žlutým odatínsrn oranžové barvy, a to i při barvoní poiypropyinnového hadvabí. Příklad 1.Ostře odeátý Liltrační koláč KOH adduktu trrans izomsru naltoylenbenzlmidazotu, obsahující zo g sušin-y barvłva, byl suspendovćn vs 2 oo ml 23,3 36 KOH zřvděnáho 50 m 1 so st peroxldu vodíku. po tňch hodinách míchání byla ausponzo zahřáta na 50 °C. roztok byl přeiiitrován a vrácon do...

Způsob úpravy technologie impregnačních fenolických rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269932

Dátum: 14.05.1990

Autori: Smrčka Jindřich, Starý Stanislav, Adamovský Zdeněk, Milichovská Svatava

MPK: C08G 8/10

Značky: fenolických, úpravy, rezolu, technológie, způsob, impregnačních

Text:

...reaktoru, takže reaktor není třeba čiatit. Při praktickom provedení patentových piíkladů však bylo zjíštěno, že l při tomto způsobu přípravy krusta vzniká, i když v menším množství.Výše uvedená nedostatky v podstatné míre odstraňuje predložený vynález, jehož preamětem je způsob úpravy technologie lmprognećních fcnolickýoh rezolů pripravených z fenolú,alkyltenolů, reakčníoh produktů íenolú nebo vysokoprocantního meta-krezolu a přírodních...

Způsob izolace avidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269929

Dátum: 14.05.1990

Autori: Míková Kamila, Aussenbergová Marcela, Karásková Hana, Cakl František, Plachá Bohuslava, Navrátil Jiří

MPK: A61K 37/02

Značky: avidinu, izolace, způsob

Text:

...pro detekoi proteínu 4 nukleových kyselín. Aplikace systému avidin - bíotin představuje v současné době jeden 2 nejetaktivnêjších poetupů v detekčni fázi analýzy v tzv. imunochemic kých analytlckýoh metodách se značenými molekulami. Použitím této metody lze zásadním zpieobmozwñttcälivost běžně používaného enzymolmunologickáho testu (ELISA) a vyrovnat se metodám využívajícím ízotopové značení (RIA) s výhodou podstatne větší stability...

Způsob fotometrického stanovení chloridů difenylkarbazonem v přítomnosti hydrogensulfidické nebo sulfidické skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269928

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: G01N 21/27

Značky: chloridů, sulfidické, difenylkarbazonem, fotometrického, skupiny, stanovení, přítomnosti, hydrogensulfidické, způsob

Text:

...hydrolýze vizmutité soli. protože analyzovaná vzorky vody mají obvykle neutrá 1 nLPrídavek tohoto směsněho roztoku nezabraňuje možnosti použít extrakce výsledného barevného komplexu do chloroformu nebo chloridu uhličitého. Přídavek kyseliny vinné však snižuje zabarvení komplexu o 30 až 40 . Výhodou postupu podle vynálezu je vysoká citlivost stanovení - ve vodné tázi 5 až 10059 Ci/50 ml, v organické fázi 0,5 až 25 g cl/50 ml,aníž by se...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové a etylendiglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269926

Dátum: 14.05.1990

Autori: Heyberger Aleš, Veselý Václav, Čermák Ján, Rylek Milan, Procházka Jaroslav

MPK: C07C 69/54

Značky: kontinuálního, dělení, kyseliny, etylendiglykolu, způsob, 2-hydroxyetoxyetylesteru, metakrylové

Text:

...spojí s původním vodným roztokem monoesteru I a etylendiglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtokú původního vodného roztoku a organického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou 121,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110.Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetoxyetylesteru...

Způsob nepřímého spektrofotometrického stanovení chloridů ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 269917

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bajger Zdeněk

MPK: G01N 21/78

Značky: spektrofotometrického, vodě, stanovení, chloridů, způsob, nepřímého

Text:

...stanovení uhloridů ve vodä sfobsahem nejvýše 0,2 g ohloridovýoh iontů na 1 litr vzorku, za použití, difenyl-karbazonu s rtuľznatýoh iontů, jehož podstata spočívâ. v tom, že na 100 m 1 vzorku vody ee přidá 2 až 10 ml öinidla obsahnjíoího 0,005 až 0,2 hmot. dusičnanu rtutnatâho,0,02 až 0,08 f hmot. kyseliny dusiönó a 5 až 15 f hmot. vody a doplní ethanolem na výsledný poměr 10 z 1, dále se prevode nejménö 5 minntová výdrž nutná k...

Způsob výroby extrudovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269915

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tarínek Martin, Albrecht Jaroslav

MPK: A21D 8/00

Značky: výrobků, způsob, výroby, extrudovaných

Text:

...javí jako nedcstatečné.Nevýhody uvedených způsobů využití, popřípedä zpracování obchodnä nerenlizovaného chleba jsou odstraněny tím, že se žítný nebo žitnopäeničmý ohléb rozdrtí, ueuäí na vlhkost nižší než 15 f, rozemele na jemnou granulaoi a připraví ee smäs obsahující 75 až 90 takto připravenőho chleba a 10 až 25 látek enižujících stupeň expanze äkrobovýoh a bílkovinnýoh komponent, například obilnýchýotrub, drcsněho kmínu, soli,...

Způsob otopu sklářských tavicích pecí plynným palivem a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269911

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nejepínský Jiří, Dušátko Petr, Hofreitr Milan, Grossmann Arnošt

MPK: C03B 5/16

Značky: způsobu, plynným, palivem, pecí, otopu, provádění, sklářských, tavicích, zařízení, způsob

Text:

...plyn-u, respektive plameno na hladinu sklovimy nebo na vnitřní povrch vyzdívky sklářské taviei pece. Také zvětšuje po rovrch kontaktu paliva ee vzduchom a zejištuje lepší promísení paliva se spalovacím vzduchem,a tím i dokcnelejäí vyhoření plynu v prostoru na sklovinou, protože spalování ve sklâřských tavicích peoíoh probíhá vždy při určitém přebytku spalovecího vzduchu a za dokonalé spalování lze považovat situaci, při ktoré palivo v danom...

Způsob regulace záznamových proudů magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 269910

Dátum: 14.05.1990

Autor: Jelínek Zdeněk

MPK: G01R 33/00, G11B 27/36

Značky: proudu, záznamových, způsob, magnetických, regulace

Text:

...v požadevaném vzájenněm poměru úrovní a úrovně záznamových proudů magueticwch hlav o měrných knitočtech v superpozioi se současně regulují pouze jedním regulační prvkem při zachovaní vzájomného poměru úrovní záznamových proudů magnetických hlav o měrných kmitočtech v celém regulačním rozsahu.Výhodou způsobu regulace záznamových proudů magnetických hlav je to, že jedním regulačním prvkom lze nastavit spolu se všemi měrnými signály o...

Způsob přípravy N-fenylmaleamových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269909

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kroupa Jaroslav, Konečný Dušan, Matouš Vladimír, Podstata Jiří

MPK: C07C 125/00

Značky: způsob, n-fenylmaleamových, kyselin, přípravy

Text:

...produktu z roztoku ve formě větších dobře filtrovatelných krystalků. Některé z použitých aminů Jsou ve vodném prostředí velmi málo rozpustné. V tom případě je nutno jich použít ve formě vodné suspenze nebo emulze, kterou lze snadno příprnvít pomocí běžných tenzidů ne bo smáčedel.llaleinanhydrid lze do reakce vnášet přímo v pevné fázi ve formě komerčné dodávaných lístku. Postup vyžaduje ovšem dobrá míchání, například vrtulovým...

Způsob tváření kovů za použití vláknitých clon

Načítavanie...

Číslo patentu: 269907

Dátum: 14.05.1990

Autori: Malůšek Antonín, Šedivec Jan

MPK: B21J 1/06

Značky: vláknitých, kovů, použití, tváření, způsob

Text:

...vodivost materiálu clony ,je menší nez Ä Ě 0,40 VII-JK, . clona .je zmístěna kolem tvářenáho polotovaru ve vzdálenosti 0,1 m až 1,5 m, potom probíhá výdrž před tvářením v rozmezí 20 vteřin až 40 minut s následným tvářením. .Uvedená prodlevy při použití vláknitá clony s nižší tepelnou vodivostí než Ä Š 0,40 WmAK vyrovnívejí teplotu mezi povrchem a středem polotovaru nebo ingotu, ale i v různých částech povrchu ingotu. To má za následek...

Způsob substituční chlorace nenasycených alifatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269905

Dátum: 14.05.1990

Autori: Henke Heřman, Hyngar Karel, Čáp Miloslav, Schejbal Ivo

MPK: C07C 17/10

Značky: způsob, chlorace, uhlovodíku, substituční, nenasycených, alifatických

Text:

...řeší způsob aubstituční ohlorsce nenasycenách alifatických uhlovodíků, vyuäívsjící oyklonovó sněěovüní reagujících složek pri teplotách 350 až 550 °c a tlaku 130 až 300 kPa podle vynálezu tak, že se cyklonové radiální proudění reakční směsi následně ueněrní na proudění sxiální z výhodou do 1/3 doby prodlení reakční směsi v reaktoru, přičemž vzdálenost tangenciálních vstupu reagujících složek od počátku reakčního prostoru je Ieněí než polovina...

Způsob separace enzymu cyklodextrin glukosyltransferázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269904

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gottvaldová Maria, Hrabová Hana, Kučera Jiří, Šillinger Vladimír

MPK: C12N 9/10

Značky: separace, glukosyltransferázy, enzymů, cyklodextrin, způsob

Text:

...nebo modifikovaným škrobem při teplote 0 až 25 °C a pH 5,0 až 8,5 na dobu 1 až 4 hodiny a po promytí škrobu a enzymemvodou ae škrob inkubuJe ve vodě při teplote 40 až 60 °c ke ztekucení škrobu a získání eh- .zymoveho konoeatrútú, přičemž obě operace mohou být provedeny Jak vsádkově, tak i v průtokuPo ztekuoení äkrobu uvedeným postupom Je získán enzymový koncentrát, neobeahující žádná další enzymy a stabilizovaný hydrolrzútem škrobu.Výhodou...

Způsob přípravy 6-chlor-3-nitrobenzoové kyseliny technické kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: 269903

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kaláb Jiří, Kalhousová Marta

MPK: C07C 79/46

Značky: způsob, přípravy, technické, kyseliny, 6-chlor-3-nitrobenzoové, kvality

Text:

...příklady iluatmjí provedení podle vynálezu.Do Kellerovy banky opatřená hrsblovým níchadlen, teploměr-em, zpětnýn chladičem a odměrnouqąálevkou bylo za. níchání předloženo 94,3 8 deetilované vody k rogulaci hodnoty DS na 4,5 a dále po částech vneseno za chlazení 600 g 96 B 2504 tak, aby teplota nepřeatoupila 50 °C. Potom bylo za intenzivního níchání předloženo a suspendováno 78,3 g z-chlorbenzoové kyseliny. Po 30 minutovém...

Způsob odvádění brýdové páry z odplyňovacího zařízení napájecí vody generátorů páry a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269898

Dátum: 14.05.1990

Autor: Votruba Vladimír

MPK: F16T 1/12

Značky: tohoto, napájecí, brýdové, odvádění, páry, způsobu, generátoru, způsob, zařízení, provádění, odplyňovacího

Text:

...způsobu,kdy regulace odváděného množství brýdové páry byla prováděna ručné, podle individuálního názoru obsluhujícího personálu. Výhodné je taká umístění prstence na horní dno nádoby. Brýdová pára opouštäjící zařízení kondenzuje. Prstenec zabraňuje stékání vzniklého kondenzátu po vnějším povrchu zařízení, umožňuje jeho zaohycení a odvedení.Príkladný způsob a zařízení podle vynálezu bude v dalším popsán pomocí výkresu, znázorňujícího...

Způsob měření vnitřní napjatosti v horninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269888

Dátum: 14.05.1990

Autor: Klapetek František

MPK: G01V 11/00

Značky: vnitřní, napjatosti, horninách, způsob, měření

Text:

...snereoh, lze využít princip suparpozice jednotkovýeh zatíženi a vlastní kompenzaei provést nueeriçkou cestou jako řečení aystenu linesrníeh algebraiekýeh rovnic o třech neznamých. zde zo neznáme považujete původní napětí P., Pb. Pc, ktere vo vyäetřovanem iste existovalo před odvrtenía jádro. Jako kritériüí pF 3 Výpočet neznáných napätí uvažujeae navrat pomčrnýoh přetvoření do původního stavu před odvrtáníl. Neaěřene přetvoření v...

Způsob natavování pevné kovonosné vsázky ve dvounístějové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 269883

Dátum: 14.05.1990

Autor: Adamec Karel

MPK: C21C 5/04

Značky: ocelářské, pevně, kovonosné, způsob, natavování, vsázky, dvounístějové

Text:

...železa pro ocelůrnu.uvedené nedostatky odstraňuje způsob netavování pevné kovonosné vsázky v nístêji tandenove ocelářské pece podle vynelezu, jehož podstata spočívá v tom, že před nalitinjokntőho aurového železa ss do nistěje pece vpravi lcoks a velikosti zrna 10 si20 m v množství 3,5 až 8 kg na tunu vytavsná oceli.Popsonýa způsobem se zvyšuje průsads pevné vsâzky, zejména tuhého ocelového odpadu a vyrovnávání tepelné bilsnce přisazcnýn...

Způsob přípravy halogenidostříbrného záznamového materiálu na papírových a polyethylenem laminovaných podložkách pro účely fotosazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269875

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vávra Miloš, Vykoukal Zdeněk, Foller Jan, Svoboda Ivan

MPK: G03C 1/14

Značky: způsob, halogenidostříbrného, papírových, polyethylenem, přípravy, účely, podložkách, laminovaných, fotosazby, materiálů, záznamového

Text:

...9 celkovým počtom uhlíkových atomů 1 nebo 2, v . o, s s. a N, přičemž v případě z, v . N, R 5 znamená alkylakupinu s celkovým počtem uhlíkovýchuotomů 1 nebo 2, hydrožyothyl, karboxymethyl a karboxyethyl, R 9 znamená vodíkový otom, alkylekupinn e celkovým počtem uhlíkových ntomů 1 neboľotogrsfickú hnlogsnidostřibrná emulze připrovená jednotgryskovým srúžsnim a separací tuhé fáze pomocí aerivdtu islo/ciny má střední velikost části...

Způsob a zařízení k provádění sérologického důkazu chlamydiových protilátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269874

Dátum: 14.05.1990

Autor: Štefánik Milan

MPK: G01N 33/53

Značky: chlamydiových, provádění, způsob, důkazu, zařízení, sérologického, protilátek

Text:

...imunofluorescenční reakce, přičemž odečítání se se provádí na dně Petriho misky. Podstata zařízení k provádění způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že zařízení je tvořeno základní deskou, na jejíž vrchní ploše je umíetěna Petriho miska, uvnitř které je vložena děrovaná matriee, opatřená vespod těsnicí podložkou, přičemž nad děrovanou matricí spočívají přitlačovací prostředky, uložené ve třmenu,připevněnám k základní desce....

Způsob přípravy suspenze při odželezňování a odmanganování vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 269873

Dátum: 14.05.1990

Autori: Brodský Artur, Kulhavý Teofil, Vlček Jiří

MPK: C02F 1/64

Značky: přípravy, suspenze, provádění, odželezňování, odmanganování, zařízení, způsob

Text:

...konickýn dnom g, u ktere je délka válcově nádoby rovna 2 až 3 ndeobkdm průměru nádoby ł a v oee nádoby je umíetüno jedno nebo více tnrbínových nebo lopatkových míchadel à, přičemž průměr každého míchadla je roven 0,23 až 0,4 náeobku průměru nádoby 1.Pod nejspodnějěí míchadlo à je k jeho středu zaúetäna trubka 1 přívodu vzduchu a pod trubkou přívodu vzduchu je do konického dna 3 zaúetäna trubka 2 přívodu upravovanć vody. Do trubky 2 je...

Způsob snížení objemu kaverny plynodynamického projevu v predisponovaných horninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269863

Dátum: 14.05.1990

Autor: Brožík Jindřich

MPK: G01V 1/104

Značky: plynodynamického, kaverny, snížení, objemu, způsob, projevů, horninách, predisponovaných

Text:

...dúlního díla přechodovou vrstvou,která se vyznačuje částečným porušením predisponovand horniny, prováseným čáetečnouztrátou vnitřního napětí blokovaného plynu. Jediné v oblasti pŕechodové vrstvy dochází pri prekročení llohrovy obálky l částečném porušení její struktury. čéetečným odplyněním predisponované horniny v oblasti pŕechodové vrstvy, to je poklesom vnitřního napětí. dojde k poklesu oolkového napětí pět do oblasti vymezené touto...

Způsob hydrochemické přípravy a těžby uranových ložisek při současném použití hornického způsobu jejich dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269860

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bernát Vincent, Fiedler Jiří, Pazdírek Otakar, Doležel Milan, Václavík Břetislav, Kulhánek Jaromír

MPK: E21C 41/06

Značky: těžby, jejich, současném, přípravy, hydrochemické, uranových, použití, dobývání, hornického, ložisek, způsobu, způsob

Text:

...a unołněno poulití progresivních aetod pro intenzitikacihydŕochenicke těäby jako jsou extrakce, ohřev roztokú apod.Významnou výhodu navrlenćho způsobu je nutno spatřovat i v oblasti ochrany životního prostředí z důvodu niniaalního ovlivnční povrchu těłební činnosti.uplatnění hydrocheeického způsob těžby dle vynález dále umožňuje rozšíření horsieké těžby saěres ke stávající oblasti. těžby hydroohelickě. Havržený způsob taká racionálně využívá...

Způsob přechodného uskladnění lázně roztaveného hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269859

Dátum: 14.05.1990

Autori: Peřina Petr, Staněk Milan, Staněk Boris, Šafl Pavel, Váňa Pavel

MPK: C01D 1/04

Značky: roztaveného, lázně, uskladnění, hydroxidů, přechodného, způsob

Text:

...dní, s denní dsporou energie 5 až 15 tisícjgfh, CS 269 859 B 1K snížení celkových časových ztrát příepívá taká skutečnost, že při. přechodněn usklednění roztavená lázně se jeden až dva dny před přečerpánín taveninová lázeň pozvolna ohřeje na vyšší požadovanou neho provozní teplotu a při moznosti zpětnáho přečerpání ee zároveň a ožností příaáho přechodu do provozních podnínek dále zkrátí doba pŕípravy taveninovd lázně k provozu.Při přechodná...