Patenty so značkou «způsob»

Strana 143

Způsob svařování vysokopevných nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246747

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kristín Dušan, Žitoanský Marcel

MPK: B23K 9/23

Značky: vysocelegovaných, způsob, nízkolegovaných, vysokopevných, svařování, oceli

Text:

...dusíku. V kořeni je svařováno elektruodami o průměru 3,15 mm proudem 120 A, napätím 29 V, rychlostí 10 cmmin-ľ měrným tepelným příkonem 20,8 kj.cm 1. První vrstvy svarového kovu přilehlého k základnimu materiálu jsou svařovány stejnými elektrodami o průměru 4,0 mm proudem 160 A,napětím 34 V, rychlostí 12 cm.min 1 s měrným tepelným přikonem 27 k.cm 1 s dosažením efektivního difúzního součinitele dusíku ze svarového kovu do základního...

Způsob impregnace kelímků a pohárků z běleného kelímkového kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246742

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lajda Jaroslav, Vasilev Ljudmil, Heglas Ladislav, Patúc Jaroslav

MPK: B31D 5/00

Značky: impregnace, běleného, kartónu, způsob, kelímků, kelímkového, pohárků

Text:

...o teplotě 90 °C. Vnitřní strana pohárku, která je na plašti a dnu jednolvrstvá a v přelepu pläště dvouvrstvá, absorbuje vstříknutý parafin tak, že tento se nachází zásadně v~ kartónu a nikoliv na jeho povrchu. Následně jsou pohárky Sterilizovány při teplotě 115 °C v~ peci.Ve druhé fázi impregnace se pohárky, otočené dnem dolů, smáčejí ve vertikální po 4loze v- málčecím zařízení tak, že spodní část pohárků se maximálně do výše 7 mm ponoří do...

Hřeb zemědělských bran a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246741

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šimon Arpád, Eepel Ladislav, Bachorik 1udovít, Eervenák Ján Elen Korešpondent, Duhaj Pavol, Kirner Jozef

MPK: A01B 23/02

Značky: výroby, hřeb, zemědělských, způsob

Text:

...prvním beranu 13, jehož pohybem je ústřížek 11 zasunut do prvního tvářecího otvoru 14 první tvářecí matrice 15, umístěné v rámu 16 stroje, přičemž současně spočíva v prvním vodicím otvoru 17 prvního beranu 13 před prvním razníkem 12. V první tvářecí matrici 15, opatřené prvním vyhazovacím dorazem 32, a v prvním vodicím otvoru 17 je takto vytvořen první meziprodukt 18,který je opatřen předtvarovaným dříkem 19 o průměrír D 2 o něco větším, než...

Způsob přípravy vakcíny proti pseudomonádovým infekcím

Načítavanie...

Číslo patentu: 246740

Dátum: 15.12.1987

Autori: Majer Jaroslav, Kujaník Stanislav, Dobrovolný Jan, Poskoeil Jaroslav, Oehák Viktor, Schumacher Klaus Peter

MPK: A61K 39/104, C12N 1/20, C12R 1/385...

Značky: způsob, vakcíny, infekcím, přípravy, proti, pseudomonádovým

Text:

...pomnoženy hloubkovo-u kultivací ve velkých objemech, aby výchozí materiál byl homogenní. Vakcína podle vynálezu po aplikaci 3 dávek spolehlivě chrání laboratorní zvířata proti infekcím vyvolaným Pseudomonas aeruginosa.Vakcína je určena k prevenci pseudomonádových infekcí, především v nemocničních zařízeních, kde snížení výskytu pseudomonädových infekcí představuje zároveň i snížení komplikací a smrtnosti. ejí uplatnění V praxi přinese...

Způsob regenerace katalyzátorů na bázi platinových kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246734

Dátum: 15.12.1987

Autori: Adámek Petr, Halamíeek Jioí, Koneený František

MPK: B01J 23/96

Značky: způsob, regenerace, kovů, katalyzátoru, bázi, platinových

Text:

...za účelem dosažení vyššího stupně oddělení platinového kovu.Iak dokládají následující příklady, postup je možno použít pro extrakci platinových kovů použitých jako katalyzátory při různých reakcích, jejichž produkty jsou nemísitelné s vodou. Průběh reakcí podle uváděných rovnic byl kontrolován identifikací produktů vhoidnými fyzikáluněchemickýmí metodami 1 H NMR, IČ, GLC.Isomerace I. V nerezovém autoklávu bylo smícháno 7 ml l-pentenu...

Způsob izotachoforetické analýzy a kolona k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 246727

Dátum: 15.12.1987

Autori: Janata Milan, Jeništa Jeroným, Kacl Ivan

MPK: G01N 27/26

Značky: kolona, analýzy, provádění, izotachoforetické, způsob

Text:

...částí zařízení.Konkrétní příklad způsobu byl proveden při analýze směsí sestávající z 10 mol/1 1 kreatininu v 0,14 mol/1 l chloridu sodného se separace prováděla v- suspenzi gelu vtomto případě granulovaném polyakrylamidu v 0,01 mol/1 1 octanu draselného. Poté se provedla analýza ve volném roztoku 0,0 l mol/1 l octanu draselného.Příklad provedení kolony blíže objasní přiložený výkres zařízení, kde na obr. 1 je znázorněno uspořádání kolony v...

Způsob pyrolýzy chlorovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246726

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zahrádka Zdenik, Furman Jaroslav, Mück Tomáš, Zahrádka František, Klouda Jioí

MPK: B01J 8/18, C01B 7/01

Značky: organických, způsob, pyrolýzy, chlorovaných, sloučenin

Text:

...ve spalinách.Podstata vynálezu spočívá ve způsobu pyrolýzy chlorovaných organických sloučenin. organické chlorovaně látky nebo jejich směsi se přivádějí do fluidní vrstvy inertního nebo katalytického materiálu při teplotách v rozmezí 700 C až 850 °C při atmosféríckém tlaku. Volný chlor se pak z proudu spalín po vysušení vypirá V podchlazeněm chloridu uhličitém, z něhož se pak uvolni následným zahřátím.Niže uvedené příklady ilustrují...

Způsob automatického třídění jednobarevných plošných výrobků podle odstínů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246725

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rybáo Michal, Skreený Milan, Ulbert Karel, Vápeník Jaroslav, Zicha Antonín

MPK: G01J 3/50

Značky: podle, zařízení, způsob, automatického, plošných, výrobků, třídění, jednobarevných, způsobu, provádění, tohoto, odstínů

Text:

...především V odstranění lidského faktoru a tím vytvoření předpokladů pro automatizovaný pracovní cyklus, který produkuje objektivní rozlišování jednotlivých barevných odstínů.Způsob podle vynálezu vychází z rozkladu níěřelíé plochy na velký počet elemen 4tárních plošek, a teprve z celkového vyhodnocení vyplýva konečný výsledek.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu představujícím schematické uspořádání.Na...

Způsob přípravy a spalování tuhých paliv a odpadů v rozdělené fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246724

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hofmann František, Oaha Jan

MPK: F23C 11/02

Značky: rozdělené, palív, tuhých, odpadů, spalování, vrstvě, způsob, fluidní, přípravy

Text:

...uhelných kalů o Ivelikostičastíc 0 až 5 mm je proud kalů rozdělen na» dva dílčí proudy, přičemž prvIní dílčíproud obsahuje jemné častice a druhý dílčíproud obsahuje hrubé častice. Tyto dílčí proudy paliva se »dávkuji do dvou samostatných sekcí fluidní vrstvy, umistěných vedle sekci, kde se spalují. Mezní velikosti částic v oboru proudech jsou určený hmotnostnim podílem častíc dané velikosti v uhelných kalech a zavislostmi prahové a...

Způsob výroby organominerálního hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246719

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šuhaj Jaroslav, Satorie Miroslav, Fiala Karel, Syoišti Milan

MPK: B01D 15/00, C02F 1/40, C02F 1/28...

Značky: organominerálního, hnojiva, výroby, způsob

Text:

...minerálu montmorillonitu - v přírodní Ca - Mg formě, nebo s bentonitem upraveným chemickou aktivací do Na formy, např. sodou, přičemž tento jíl se aplikuje do kalu jako surový drcený, mletý a sušený nebo V suspenzi v davce 10 až 100 U/o sušiny na sušinu kalu. Potom se přidá organický flokulant a směs se odvodňuje.způsobem podle vynálezu je proti dosavadnímu stavu dosaženo těchto nových a vyšších účinků~ urychlení flokulace a sedimentace kalu...

Způsob přípravy 4-benzyloxy-4′-hydroxydifenylsulfonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246718

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bár Jaromar, Franz Milan, Hlinka Svatopluk

MPK: C07C 147/10

Značky: 4-benzyloxy-4'-hydroxydifenylsulfonu, způsob, přípravy

Text:

...tudíž ochladí a okyselí, vyloučený dibenzylovaný derlvát dihydroxydifenylsulfonu III se odsaje a z filtrátu se ledem vysráží 4-benzy 1 oxy-4-hydroxydifenylsulfon II. Provádí-li se reakce ve vodně alkalickém prostředí je v reakční směsi přítomen vedle monobenzylovaného sulfonu II i nezreagovaný výchozí 4,4-dihydroxyclifenylsulfon I, a proto se musí okyselená reakční směs nebo konečný produkt v-yvařit vodou, čímž se 4,4-dihydroxydifenylsulfon...

Způsob biologického odstraňování amoniaku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246710

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jaroševskij Semen Abramovie, Zadoncev Boris Grigorjevie, Hrdlieka Ivo, Zapletal Jan

MPK: C02F 3/00

Značky: amoniaku, způsob, biologického, odstraňování, odpadních

Text:

...ěinidlo na kyselé látky, vznikající v nitrifikačním procesu.Výhodnost procesu se zvýši, rozdělí-li se alkalické odpadní voda z procesu oxosyntézy do více denitrifikačních stupňů, zařazených za sebou.Neutralizace kyselín vznikajících v nitrifikačním procesu biologické oxidace daného množstvĺ amoniaku v odpadní vodě je při postupu podle vynälezu krytá významným podílem alkalickými složkami odpadní vody z procesu oxosyntézy, přičemž tento...

Způsob čištění spřádacích rotorů spřádacích jednotek bezvřetenového spřádacího stroje a zařízení k provádění způsobu čištění

Načítavanie...

Číslo patentu: 246701

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jablonec Nad Nisou, Körbl Jioa, Bacak Zdenék, Martanek Jaroslav

MPK: D01H 11/00, D01H 7/888

Značky: čištění, rotoru, jednotek, způsobu, zařízení, způsob, provádění, spřádacího, spřadacích, bezvřetenového, stroje

Text:

...Odstraňovací tryska 24 je spojena potrubím 28 se spouštěcím ventilem 29 ovládaným elektromagnetem 38. ľlakový vzduch 31 je k rozváděči 28 a spouštěcímu ventilu 29 rozváděn potrubím 32. Čidlo 19 je spojeno vedením 33 s řídicím obvodem 34, který je vytvořen např. na bázi integrovaných obvodů. Řídicí obvod 3 i 4 je vedeními 35, 36 propojen s príslušnými elektromagnety 27, 31 rozváděče 26 a spouštěcího ventilu 29. Řídicí obvod 34 zahrnuje...

Způsob izolace antracyklinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246541

Dátum: 15.12.1987

Autori: Španík Viliam, Uhlíková Milada, Smiešková Agáta

MPK: C12P 29/00

Značky: izolace, antracyklinů, způsob

Text:

...vlastnost kovového komplexu, a to jeho schopnost sedimentace na třetinový objem během 6 až 7 hodin Vrstvu kapaliny nad sedimentem kovového komplexu lze dekantovat a pří-padnou následnou centrífugaci či filtraci kovového komplexu lze provést pouze v třetinovém objemu proti půvo-dnímu, z kterého byl kovový komplex srážen. Tím se značně zjednoduší výrobní zařízení a dojde i ke snížení výrobních nákladů.Výpočet příkladů izolace látek podle...

Způsob výroby potrubního izolačního spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246539

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chudá Eva, Gantner Ivan, Kineok Vojtech, Zerzáo Jioí, Závodný Pavol, Slováeek Jaroslav, Balogh Jaroslav

MPK: F16L 13/11

Značky: potrubního, spoje, způsob, izolačního, výroby

Text:

...zcela odpadá pracné ruční odstraňovaní vytvrzeného odpadu těsnicí hmoty z povrchu izolačního spoje. jednou z dalších výhod je použití těsnicí elektricky nevodivé hmoty, kterou je tlakově litá epoxypryskyřice, kterou se dosáhne rychlé a rovnoměrné vyplnění dielektrických prostor izolačního spoje, a tím se získa kromě pevného bezzávitového spojení dvou trub také spojení elektricky nevodivého. Tlakové vyplnení dutiny se provádí nejméně jedním...

Způsob kontroly plnění nádoby produktem náchylným k pěnění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246537

Dátum: 15.12.1987

Autori: Farkaš Jozef, Blažej Anton Akademik

MPK: G01G 13/02

Značky: tohoto, pěnění, nádoby, způsob, provádění, zařízení, produktem, plnění, náchylným, způsobu, kontroly

Text:

...v horním pracovním postavení 4 b~těsně nad horní hranici 10 plnění nádoby 2 a při vysunutí pístů pevného i pohyblivého pneumatickěho- válce 7,8 je snímač 5 s čidlem 4 v dolním pracovním postavení 4 c, při kterém čidlo 4 leží těsně nad kontrolním místem 9, mezi horní hranicí 10 plnění a dnem nádoby 2. Součástí zařízení je dále elektrickopneumatický systém, který sestává ze zdroje 20 tlakového vzduchu, z elektrickopneumatických rozváděcích...

Způsob odstraňování nečistot z průmyslových plynů adsorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246521

Dátum: 15.12.1987

Autori: Runa Alfréd, Brezula 1udovít, Révus Miloš

MPK: B01D 53/02

Značky: způsob, plynů, odstraňování, nečistot, průmyslových, adsorpci

Text:

...X 1 na alumogelu A, MS 3 A B a náplně složené z 50 0/0 alumogelu na vstupu a MS 3 A na výstupu 50 0/0 pro různé relativní časy a poměru průtoku na diferenciální navážku 35 ml/min, průřez adsorbéru 1,53 cmz.Na obr. ZA je tento průběh demonstrován pro alumogel, kde relativní hodnota adsorpce dosahuje hodnoty 1,0, zatímco u molekulového síta 3 A K-forma - obr. Z B dosahuje maximální hodnoty 0,47 podmíněnou poměrem adsorpční kapacity...

Způsob nanášení ochranné vrstvy na pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246519

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rusina Peter, Rusina Blahoslav, Boše1a Mikuláš, Makovíni Peter

MPK: C25D 5/10

Značky: vrstvy, způsob, pásy, ochranné, nanášení

Text:

...tlouštku ochranné zinkové vrstvy, zvyšují spotřebu nanášeného kovu,zvyšují pracnost výroby, nároky na čas, přičemž docílené výsledky, co do kvality povrchu předmětů, nejsou vždy uspokojivé.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob galvanického zinkovaní předmětů s vysokou odolnosti vůči účinkům korozního prostředí, 4vyznačený tím, že se na předměty galvanicky nanese 0,5 až 1,5 silná vrstva niklu a potom 3 až 6 silná vrstva zinku.Výhodou...

Přestavitelná forma z plastu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246516

Dátum: 15.12.1987

Autori: Majerová Dagmar, Kocúriková Daniela

MPK: B29C 45/26, B29C 33/46

Značky: forma, způsob, plastů, prestaviteľná, její, výroby

Text:

...že je možno vyrábět využitím řešení podle vynálezu i menší série podobných dílů, které by se jitnak vzhledem k vysokým nákladům na formy vyrábět injektáží vůbec nedaly. To je zvláště důležité proto, že se jedná o jednu z mála hygienicky nezávadných technologií v tomto oboru.Další výhodou je značná úspora výrobních kapacít, a to jak v modelárnách, tak i při výrobě forem, snížení požadavků na skladovací plochy ve skladech forem a úspora místa,...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246515

Dátum: 15.12.1987

Autori: Iureek Jozef, Obložinský Anton

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, hydrogenfosforečnanu, výroby, způsob, vápenatého, dihydrátu

Text:

...sodárenských louhů vápenným mlékem, obsahující převážně chlorid vápenatý, a amoniak nebo/a hydroxid amonný se smísí současně nebo postupně a to jednostupňově nebo vícestupňově, příp. je možno provést současně i ředění. Teplota se pohybuje v závislosti na požadovaném složení produktu od 0 °C až do teploty varu. Vzniká sraženína se oddělí, například filtrací nebo odstředěním, promyje a vysuší,případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným...

Způsob kontroly průletu prohozeného útku prohozním kanálem před jeho zatkáním u vzduchových tkacích strojů a zařízení pro tento způsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 246511

Dátum: 15.12.1987

Autori: Valcháo Martin, Wildt Stanislav, Metyšová Jioina Csc, Dlabae Antonín

MPK: D03D 51/34

Značky: způsob, průletu, strojů, útku, prohozeného, tkacích, před, kontroly, zařízení, prohozním, kanálem, vzduchových, zatkáním

Text:

...optoelektronických prvků a propojovacích kablů Spojujících je s vyhodnocovacím centrem, protože čidlo je umístěno stacionárně na rámu stroje. Tím odpadají rázy a vibrace vznikající při přírazu útku paprskem bídlenu. inou výhodou je dosaženi vyší spolehlivosti i účinnosti činnosti elektronické útkové zarážky, protože útek se v kontrolním prostoru v blízkosti čela podélné štěrbiny odsávací hubice pohybuje pomaleji, než-li je tomu například při...

Způsob zkoncentrované směsi benzenu a jeho methylhomologů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246503

Dátum: 15.12.1987

Autor: Novotný Bohumil

MPK: C07C 15/02

Značky: způsob, methylhomologů, benzenu, směsi, zkoncentrované

Text:

...zvýšení výtěžkubeneznu a jeho methylhomologů z původní suroviny proti dosud používanému postupu. Pří hydrogenační rafinaci se úspory projeví v podstatném snížení spotřeby hydrogenačního plynu, elektrické energie, páry a chladící vody. Navíc se současně využije prakticky celého obsahu nenasycených složek k výrobě žádoucí tvrdé pryskyřice.Praktické provedení způsobu zkoncentrování směsi benzenu a jeho homologů podle vynálezu je zřejmě z...

Způsob přípravy 2-chlor-2, 2-difluorethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246495

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šesták Jioí, Batík Jan, Brandejs Josef

MPK: C07C 31/34

Značky: způsob, 2-difluorethanolu, 2-chlor-2, přípravy

Text:

...a ve směsích uvedených etherů s uvedenými alkoholy. Redukce uvedeným alanátem se provádí v prostředí aromatických uhlovodíků a s výhodou v benzenu. Tlak utéto reakce kapalných a pevných složek má v oblastí použitých teplot jen zanedlbatelný Vliv na průběh redukce. Reakční teplota je především závislá na použitěm komplexnim hydrídu. U aktívnějšího hydri i 5du se pracuje za chlazení až do teplot -» 40 ° Celsia, reakce méně aktivního...

Způsob přípravy kombinovaných elektrod s polopropustnou korundovou membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246489

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ramert Bohumil, Rejchrt Petr

MPK: C25B 9/00

Značky: přípravy, kombinovaných, korundovou, způsob, membránou, polopropustnou, elektrod

Text:

...odstraňuje a tim podstatně snižuje technologický výmět způsob přípravy kombinovaných elelktrocl s p-olopropustnou ko-rundovou memľbránou jejím zatmelenim do plášte eilektrody p-odle vynálezu, jeíhož podstata spočívá v tom, že membrána se před tmelením opatří na svsém obvodu povlakem skla s obsahern oxidu hlinitého v rozmezí 5 až L 2 ,hmotnostmích a koeficientom teplo-tní roztažnosti 60 až 70 × 1043.Korundová memnfbřána se nejlépe Ina...

Způsob izolace kyseliny 1-naftylamin-6-sulfonové a/nebo 1-naftylamin-7-sulfonové z reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 246485

Dátum: 15.12.1987

Autor: Špunda Petr

MPK: C07C 143/60

Značky: kyseliny, způsob, 1-naftylamin-7-sulfonové, 1-naftylamin-6-sulfonové, směsi, reakční, izolace

Text:

...a nižší obsah v pastě. Tento podíl je použitelný pro výrobu Cléve kyselín směsi po převedenĺ na amonno-u sůl. Dále je možno,postupovat tak, že se k filträtům po výkyselení .a izolací produktu, které dříve z výroby odcházely, přidá síran hlinitý a získa se tank další podíl Cleve kyseliny. Rovněž tento podíl je poněkud horší kvality a je ho nutno přepracovat převedením na amonnou sůl a vykyselením po kleracl.Pro bližší objasnění...

Vodou ředitelné modifikované alkydové disperze a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246484

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koláo Karel, Formánek Zdenik, Maxa Milan, Ružieka Karel, Žiárek Jaroslav, Kukla Milan

MPK: C09D 3/66

Značky: způsob, přípravy, jejich, vodou, modifikované, alkydové, ředitelné, disperze

Text:

...acyklické monoalkoholy, lkopolymery ethylenoxidu a propylenoxidtt), rozlivová činindla glykolethery, glykoletherestery a jiná organické rozpouštědla a biocidy sloučeniny rtuti, mětli. cínu, zinku a olova).vodou ředitelné modifikované alkydove disperze se podle tohoto vynálezu najčastěji připravuji nasledovné. Vychází se z alkydových pryslçyřic obvykle o olejové délce 23 až 65 a ~čísle kyselosti 10 až 20 mg KOH.1. Nejprve se zčasti nebo...

Způsob výroby kyslíku O .sub.2.n.( .sub.1.n.#tr# .sub.g.n.)

Načítavanie...

Číslo patentu: 246477

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lexa Jan

MPK: C01B 13/02

Značky: sub.2.n, kyslíku, způsob, sub.g.n, sub.1.n.#tr, výroby

Text:

...HO 2 V íkapalině a rychlá reakce C 12 s povrchem kapaliny. Aby byly. vytvořeny dobré podmínky pro dosažení velkého relativního výtěžku O 21 Ag podle vztahu 8, je přípustný tlak C 12 omezem na hodnoty 2 kPa, přičemž za optimální se považuje tlak 0,5 kPa. V případě vyšších tlaků dochází totiž k rýchlemu vyčerpaní HO 2 na povrchu kapaliny, k ldĺÍÚZĺ C 12 do větší hloubky kapaliny a tím k větší »desalktivaci vznikajícího 02 1 Ag. Z .hlediska...

Způsob zapojení polyuretanových pěnových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246473

Dátum: 15.12.1987

Autori: Skála Josef, Veeeoa Miloš

MPK: B29K 75/00, B29B 17/00

Značky: pěnových, způsob, zapojení, polyuretánových, odpadů

Text:

...na unášecí pás omezený hradítky, povrch se ohřeje infrazářičem nad tavnou teplotu přidaných vláken a chlazeným silikonovým váilcem se stlačí na požadovanou tlouštku pásu.Výhodou tohoto .způsobu je zdraví napros 4to nezávadné prostředí, jednoduchá manipulace, minimální náklady na pojení, velká soudržnost a pevnost poj-eného odpadu a dosažení požadované objemové hmotnosti podle stupně stlačení při pojení.Přiklad pojení polyesteruretanového...

Způsob výroby chloridu titanitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246459

Dátum: 15.12.1987

Autori: Havel Milan, Kholl Jaroslav, Synovec Vladimír, Šmoldas Stanislav, Kožela Bohumil, Tesao Oldoich, Podhola Vladimír

MPK: C01G 23/02

Značky: výroby, způsob, titanitého, chloridů

Text:

...částic. Teploty a intenzitu suchého mletí lze volit tak, že v procesu »přemílátní malých částic katalytíclkého chloridu títanitého stereospecitita katalyzátoru nejen neklesá, nýbrž -naopalk roste.vynález objasňují následující příklady. Podíly v příkladech uvälděné jsou udávány V 0/0 hmotnosti.D-o kuličkového mlýnu s míchadlem typu Molinex PE-5 firmy Netzsch, NSR uzpůsobenêho pro práci v inertní atmosféře, bylo nadávkováno cca 300 g...

Způsob kontinuální výroby oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246455

Dátum: 15.12.1987

Autori: Máša Jaroslav, Litomiský Miroslav, Novák Jioí

MPK: C01B 31/18

Značky: oxidů, uhelnatého, způsob, výroby, kontinuální

Text:

...způsob podle vynálezu, přičemž obr. 2 zobrazuje půdorys tohoto zařízení.Z obrázku je zřejmě, že v» topeništi 2 generátoru 1, v němž se postupně hromadí škvára s popelem, je pod tryskou 4 přívodu kyslíku a oxidu uhličitého umístěmo pohyblivé otočné .rameno 3, které se V tomto topeništi pozvolna přesouvá. Při pohybu ra 4mene z jedné krajní polohy do druhé se vyhrnuje část škväry i s popelem sttřidavě do výpadových otvorů 5 a tim se...

Způsob přípravy kyseliny 4-fluoranthranilové

Načítavanie...

Číslo patentu: 246350

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nikl Stanislav, Považancová Marta, Hell Jioa

MPK: C07C 101/54

Značky: 4-fluoranthranilové, přípravy, způsob, kyseliny

Text:

...46, 1788, 1981 nebo atom fluoru viz Polívka Z. et al., Collect. Czech. Chem. Commun. 49, 86, 1984. V daném případě obsahuje molekula výchozí látky II atom fluoru i karboxyl, avšak vedlejší reakce se vůbec neuplatňují. Výchozí kyselina 4-f 1 uor-2-nitrobenzoová II je látkou známou Volcani B. E., et al., citováno Valkanas G., Hopff H., citováno Adlerová E. et al., Collect. Czech. Chem. Commun. 25, 784, 1960.V dále uvedeném příkladu, jehož...

Způsob přípravy kyseliny 4-fluoranthranilové

Načítavanie...

Číslo patentu: 246349

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eaueak Pavol, Kaššovič Vratko, Šimko Karol

MPK: C07C 101/54

Značky: přípravy, způsob, 4-fluoranthranilové, kyseliny

Text:

...784, 1980.Výhodná forma provedení způsobu přípravy kyseliny I podle tohoto vynälezu spo 4čívá v tom, že k vroucí suspenzi práškovitého železa v mírně okyselené (kyselina chlorovodíková vodě se pomalu přidává okyseleny ethanolický roztok kyseliny 4-fluor-Z-nitrobezoové a reakční Směs se ještě nějakou dobu vaří. Po ochlazení se zalkalisuje vodným amoniakem, Směs se míchá kratší dobu při 70 až 80 °C, znovu se ochladí a nerozpuštěná tmavá hmota...

Způsob přípravy kyseliny 4-fluor-2 -nitrobenzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 246348

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šandová Katarina, Samuhelová Zuzana, Javorek Miroslav

MPK: C07C 79/46

Značky: přípravy, nitrobenzoové, kyseliny, 4-fluor-2, způsob

Text:

...v klidu a vyloučené zneöiàtěniny se odsají filtrací přes filtr ze slinutého skla. Hmota na filtru se proinyje 30 ml 700/U kyseliny sírové.Vzniklý kyselý roztok ti-iluor-Z-nitrobenzamidu se míchá a při 25 C a během 30 až 60 min. se k němu přikape roztok 86 g dusitanu sodnéłio ve 115 ml vody, při čemž se teplota občasným vnějším chlazením studenou vodou udržuje při 25 až 30 °C. Po skončeném přidávâní roztoku dusitanu se míchá 30...

Způsob přípravy kyseliny 4-fluor-2-nitrobenzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 246347

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rzyman Tadeáš, Králová Blanka, Malzoch Karel

MPK: C07C 79/46

Značky: způsob, kyseliny, přípravy, 4-fluor-2-nitrobenzoové

Text:

...ll je látkou novou a jeho příprava je proto popsána v příkladu. Tento- příklad má za účel ilustrovat jednu z možnosti vynálezu, avšak není jeho účelení vynález omezovat na popísovan-ou variantu.K 950 m 1 vody se za míchání zvolna připusti 1,75 kg tj. 950 m 1 kyseliny sírové a k vzniklé zředěné kyselině se za míchání zvolna připustí roztok 490 g 4-fluor-2-nitrobenzonitrilu (II) v 950 Inl kyseliny octové,pripravený za mírného přihřáti....

Způsob přípravy nového 4-fluor-2-nitrohenzonitriln

Načítavanie...

Číslo patentu: 246346

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jesenai Milan, Kozák Jaroslav, Šilhánková Ludmila

MPK: C07C 121/52

Značky: způsob, nového, přípravy, 4-fluor-2-nitrohenzonitriln

Text:

...nitrosylsírové. Do 570 g konc. kyseliny sírové, ochlazené směsí ledu a solí na 5 °C, se za .míchání po částech vnese 50 g dusitanu sodného. Přidávání dusitanu se provádí takovou rychlosti, aby teplota směsi nestoup 4la nad 10 °C nejlépe při 5 až 10 °C přidáváni si vyžádá přibližně doby 1 h. Poltom se chladící lázeň nahradí lázni s vodou a během 30 min až 1 h se směs vyhřeje touto» lázni na vnitřní teplotu 70 °C, čímž vznikne čirý, slabě...

Způsob přípravy vícefunkčních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246327

Dátum: 15.12.1987

Autori: Caulkett William Rodney, Zitz Alfred, Wacker Oskar, Brewster Andrew George, Hamanaka Ernest Seiichi, Hartmann Albert

MPK: C08G 59/10

Značky: přípravy, vícefunkčních, způsob, pryskyřic, epoxidových

Text:

...již před kOUľĺĺłUZčřCĺ s forinalçlenydein má aromatický monoamin substituovenv lespoň jeden rodík eminoskupiny e tim tedy znemožněna nebo znesnadněno tvorba vazeb NCHT-Nirl-n mezi aromatickýrni oylo ly.Výohožíuii 612 nialickgými Hlflllüžłľľlĺhy mur» liou být především. sloučeniny ze skupiny zahrnujíci nnilin n. jeho (leriváty s Iolnou para-polohou, napr. o~ nebo m-chloranilin,o«- nebo nktwluidin, or nebo m-anisidin, 2,5 nebo...

Způsob zlepšení disperzity vápenného hydrátu ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246326

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dröscher Bernhard, Barsumian Edward

MPK: C01F 11/02

Značky: vodě, zlepšení, hydrátu, způsob, vápenného, disperzity

Text:

...dipólmoment, jehož hodnota je veLmi silně zvyšoväoa přítomností S 043 iontů. V důsledku tohoto elektrické náboje aglomerují jednotlivé částice ve shluky, v nichž jsou jedno-tlivé čás~ tečky na ,sebe tak silně vázány, že není mož~ no tuto pevnou vazbu normálnínr způsobem rozrušit .a obnovit původní disperzitu.Uvedené nedostatky jsou iodstraněny způsobem zlepšení plasticity a disperzity po« dle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že k...

Způsob nepřetržité výroby homopolymerů ethylenu nebo kopolymerů etylénu s alespoň jedním .alfa. -olefinem o 3 až 8 atomech uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241146

Dátum: 15.12.1987

Autori: Romaouk Miroslav, Sláma Karel, Kahovcová Jitka

MPK: C08F 10/02

Značky: nepřetržité, způsob, jedním, výroby, olefinem, uhlíku, ethylenu, alfa, alespoň, etylénu, kopolymerů, homopolymerů, atomech

Text:

...polymer popřípadě kopolymer od nezreagovaného monomeru či nezreagovaných monomerů, c/ ve třetím stupni senezreagovaný monomer či nezreagované monomery recyklují ad/ ve čtvrtém stupni se znovu komprimují až na provozní tlak při polymeraci popřípadě kopolymeraci,vyznačujíci se tím, že se do reakčního prostředí přidá na konci prvního stupně alespoň jedna sloučenina ze skupiny, zahrnující ketony se 3 až 5 atomy uhlíku, alkanoly s 1 nebo Z...

Způsob mražení organických tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 241142

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jonáš Jaroslav

MPK: A23L 3/36

Značky: tkání, organických, mrazení, způsob

Text:

...buněčnych stěn 1 dehydrování.Konečnou teplotou je jakákoliv teplota, při které jsou nitrobuněčné tekutiny zmrzlé na tuhou látku. Tato teplota se mění podle povahy a koncentrace rozpuštěných látek a tedy podle druhu organické tkáně.Obecně stačí teplota od normálního bodu tuhnutí vody do teploty asi-10 °c. chlazení lzeprovádět jakoukoliv běžnou technikou. Když chlazení a dekomprese probíhá současně, je nezbytné omezit rychlosti chlazení, aby...

Způsob výroby ethendiaminových a guanidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241141

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dea Václav, Vávra Miloš, Ružieka Vlastimil, Vávrová Jaroslava

MPK: C07D 307/52

Značky: způsob, derivátů, výroby, guanidinových, ethendiaminových

Text:

...se popřípadě převedou na své soli.Uvedeným způsobem získané sloučeniny podle vynálezu jsou překvapivě účinnější a déle působicí než výše uváděné známé sloučeniny.Alkylové skupiny, alkenylové skupiny a alkinylové skupiny, vyskytující se ve výše uvedených obecných vzorcích, mohou být přímé nebo rozvětvené.Pokud suhstituent R 3 značí cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 uhlíkovými atomy, jedná se například o cyklopropylovou skupinu, cyklobutylovou...