Patenty so značkou «způsob»

Strana 115

Způsob termogravimetrického stanovení středního stupně kondenzace vyšších lineárních fosforečnanů dvojmocných kovů Me2n-2H2Pn03+1

Načítavanie...

Číslo patentu: 257745

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: středního, stupně, lineárních, způsob, stanovení, kovů, termogravimetrického, kondenzace, fosforečnanu, vyšších, me2n-2h2pn03+1, dvojmocných

Text:

...cyklo-tetrafosforečnany, podle rovnice MeRekrystalizace je exotermnim dějem a prohihá pro vyšší lineárni fosforečnany jednotlivých dvojmocných kovů při teplotách v rozmezí 400 až 700 DC. Výhodné pro stanovení je k rekrystalizaci použít teploty oo nejblĺže vyšší než je vlastní teplota rekrystalizace, nebot při dalším zvyšovaní teploty by mohlo v některých případech dojít k ovlivněni výsledku tim,že by se do plynné fáze uvolňovala i část...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dikobaltnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257744

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů, dikobaltnatého, způsob, vysokoteplotní

Text:

...složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktů poněkud zpomaluje a umožňuje jejich kvantitativnější prúběh zabraňuje také vzniku neporézní krusty na povrchu ćásteček v kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačních reakcí. Konečná teplota kalcinace v této fázi přípravy produktu podle vynálezu musí být vyšší než 1 060 OC, neboř to je teplota, kdy příslušný meziprodukt, jehož součástí je iVzhledem k...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů zinečnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 257743

Dátum: 15.06.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů, podvojných, zinečnato-vápenatých, způsob

Text:

...složky,jež by pak kondenzovala samostatné na polyfosforečné kyseliny a tím znečištovala hlavní produkt a snižovala jeho výtěžek. Při volbě velmi nízké rychlosti ohřevu je zase třeba počítat s neúměrným prodloužením doby přípravy produktu a tím i určitým zvýšením materialových a energetických nároku. Navíc bude v tomto případě i obtížnější udržovat v prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzi vodní páry a tím zabrañovat možnému štěpení...

Způsob přípravy derivátů Z-alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257742

Dátum: 15.06.1988

Autori: Vrkoč Jan, Körblová Eva, Pavéska Pavel, Koutek Bohumír, Romaňuk Miroslav

MPK: C07C 33/025

Značky: přípravy, z-alkenů, derivátů, způsob

Text:

...R je běžná chránicí skupina.Wittigovou reakcí aldehydu obecného vžorce II 1 R - CHO (II) kdeR má význam uvedený výše, se sloučeninou obecného vzorce IIIR 2 - 1 ph 3 x (III) kde R 2 má význam uvedený výše,Ph je fenyl a x je atom halogenu.který se vyznačuje tím. že se reakce provádí v přitomnosti methylsulfonylmethanidu sodného v polárnim organickém rozpouštědle, 5 výhodou v dimethylsulfoxidu, tetrahydrofuranu nebo v jejich směsĺch při teplotě...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dimanganatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257741

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů, vysokoteplotní, dimanganatého

Text:

...složky.Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktú poněkud zpomaluje,umožňuje jejich kvantitativnější průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček v kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačních reakcí. Konečná teplota kalcinace v této fázi prípravy produktu podle vynálezu musí být vyšší než 950 °C, nebot to je teplota, kdy příslušný meziprodukt, jehož součástí je i...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetra-fosforečnanu dizinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257740

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01H 9/00, C01B 25/44...

Značky: cyklo-tetra-fosforečnanu, způsob, přípravy, dizinečnatého, vysokoteplotní

Text:

...zpomaluje a umožňuje jejich kvantitatívnější průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček v kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačnĺch reakcí. Konečná teplota kalcinace musí v této fázi přípravy produktu vynálezu být vyšší než 800 OC. neboč to je teplota, kdy príslušný meziprodukt, jehož součástí je í cyklotetrafosforeěnan dizinečnatý vzniklý V první fázi ka 1 cinace,taje.Vzhledem k požadavku...

Způsob přípravy kondenzovaného fosforečnanu vápenatého s molárním poměrem P205-CaO rovným jedné

Načítavanie...

Číslo patentu: 257739

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: fosforečnanu, vápenatého, p205-cao, přípravy, kondenzovaného, způsob, molárním, jedné, poměrem, rovným

Text:

...V prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzivodní páry, a tím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů.Spodní nutná hranice teploty kalcinace (300 OC) je dána teplotou pozvolného vznikuprvních částeček produktu. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace (900 OC) souvisís termickou stabilitou kondenzovaného fosfdrečnanu vápenatého, který při této teplotě nekongruentnč taje. Výhodná teplota kalcinace v rozmezí 375 až 600 OC je dána tím,...

Způsob výroby kysaného zelí s použitím mléčných baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 257737

Dátum: 15.06.1988

Autori: Fabián Josef, Špaček Bohumil, Mičan Petr

MPK: A23L 1/218

Značky: výroby, bakterií, mléčných, zelí, kysaného, způsob, použitím

Text:

...širšĺho rozšíření V průmyslu.Výše uvedené nedostatky a problémy řeší způsob výroby kysaněho zelí podle vynálezu,jehož podstata spočíva V tom, že se nakrouhané zelĺ zaočkuje virulentni suspensí zdravotně nezávadných mléčných bakterií Lactobacillus plantarum, Lactobacillus oasei, Pediococcus acidi lactici, Stereptococcus faeoium, druhů jež byly autory Vynálezu odzkoušeny jako optimální sestava pro fermentací zelí.Vzájemně vyvąžená metabolicka...

Způsob výroby uhličitanu lithného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257729

Dátum: 15.06.1988

Autori: Vyoral Leopold, Kuchynka Petr, Janko Jaromír, Chupík Lubomír, Souček Viktor

MPK: C01D 15/08

Značky: způsob, výroby, lithného, uhličitanu

Text:

...konkrétního provedení.150 l vodní fáze. která byla získána při výrobě kapalného polybutadienu o obsahu 4 2 hm. hydroxidu lithného a 0.2 S hm. metylterobutyletéru, bylo zahříváné ve vařáku destilačníkolony na teplotu 60 °C. Pc oddestilování metyltercbutyletéru byl vodný roztok hydroxadu lithného 2 važáku destilační kolony přepuštěn do reaktoru, kde za mícháni bylo zaváděno5,6 kg plynného oxidu uhličitého. Reakčním teplem se matečný louh, se...

Způsob pojení netkaných vláknitých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 257728

Dátum: 15.06.1988

Autori: Navrátil Vladimír, Vašek Jan, Ťopek Karel, Kokeš Jiří, Vaculík Jaroslav

MPK: D04H 1/50

Značky: netkaných, způsob, vrstev, pojení, vláknitých

Text:

...bylo použito propojení latexových měst na shodné bázi, je kombinované příznivý penetrační a koalescenční účinek přídavku dietylenglykolu,diacetonalkoholu, popřípadě izopropylalkoholu, společně se srážením pojiva uvnitř netkané vláknité vrstvy při teplotách 40 až B 0 °C jednoznačně doložen.U způeobu podle vynálezu se jako netkané vláknité vrstvy používají materiály o složení 70 až 80 hmotnostních procent polyeterových vláken a 20 až 30...

Způsob přípravy N-(1ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-5-(aminosulfonyl)-2-methoxybenzamidu a jeho methansulfonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257727

Dátum: 15.06.1988

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07D 207/09

Značky: přípravy, methansulfonátů, n-(1ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-5-(aminosulfonyl)-2-methoxybenzamidu, způsob

Text:

...na 95 °C za přítomnosti malého množství imidazolu. Jiný spis (Západoněmecký zveřejňovací spis 2 459 221) popisuje přípravu sulpyridu vzorce I 24 h vařením methylesteru vzorce II s mírným přebytkem 2-(aminomethy 1)-1-ethy 1 pyrrolidinu v 2-methylpropanolu.Nyní bylo zjištěno, že basi sulpyridu lze získat ve vysokém výtěžku prostým zahřívánim směsi methylesteru vzorce II s 2-(aminomethyl)-1 ~ethy 1 pyrrolidinem bez rozpouštědla na...

Způsob izolace 5-((-5-))4,6-dichlor-1,3,5-triamin-2-yl(-amino)-2-sulfofenyl(azo)-1,2- dihydro-2-oxy-6-hydroxy-4-pyridinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257721

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kohoutek Václav

MPK: C09B 29/06, C07D 401/12

Značky: kyseliny, izolace, 5-((-5-))4,6-dichlor-1,3,5-triamin-2-yl(-amino)-2-sulfofenyl(azo)-1,2, dihydro-2-oxy-6-hydroxy-4-pyridinkarboxylové, způsob

Text:

...roztoku s podílem nerozpuštěného barviva lze pak snadno získat barvivo v krystalioké formě pomalým a rovnoměrnym vysolováním pomocí chloridu sodného. Ke kvantitatívnímu vysolení barviva postačí obvykle dávkování Nacl v množství 20 hm na objem reakční směsi a získanou suspenzi barviva je vzhledem k zanedbatelnému podílu obsaženému V matečných louzích možno hezprostředně fiitrovat. Filtrace barviva je V laboratorním měřítku vlivem...

Způsob ochrany textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 257713

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hes Luboš, Majzner Jan, Pirník Karel

MPK: D06C 27/00

Značky: textilií, způsob, ochrany

Text:

...Lepidlo se vytvrzuje tepelně 1 o minut při 120 °c.Všechny výše uvedené nedostatky dosud známých způsobů odstraňuje způsob ochrany textilií podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v nanesení bezbarvého tekutého organického monomeru,vytvrzovaného na upravované textiíil beta záření, nebo ultrafialovým zářením. Tento monomer se nanáší bud z lícní, nebo rubní strany, nebo dokonce z obou stran textílie. Monomer se nanáší navalením válečkem,...

Způsob přípravy gama modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257712

Dátum: 15.06.1988

Autori: Smrček Vladimír, Chmelík Josef, Vojtíšek Vratislav, Kadaníková Věra, Gemzová Iva

MPK: C09B 67/16, C09B 67/48

Značky: mědi, ftalocyaninů, způsob, přípravy, modifikace

Text:

...zbavené soli a rozpouštědla, jejíž střední velikost častíc stanovená centrifugační metodou ze suspenze připravené natestováním prášku ftalocyaninového pigmentu sirupovitým kationaktivním disperqátorem na bázi alkylaminopolyetylenglykolu a rozmícháním těsta ve vodě je 0,13 m, se rozmichá při 25 OC ve směsi, obsahující 500 ml minimálně 96 kyseliny sírově a 600 ml vody a ponechá stát při občasném promíchání 24 hodin. Reakční směs se...

Způsob zápisu a čtení informace z obrazové paměti filmového snímače při rychlostech nižších než 50 obr. za sec.

Načítavanie...

Číslo patentu: 257708

Dátum: 15.06.1988

Autori: Loukota Antonín, Daněk Jaromír, Hančl Ivo

MPK: H04N 3/38

Značky: způsob, nižších, snímače, filmového, zápisu, rychlostech, čtení, obrazové, informace, pamětí

Text:

...ukládány inversním způsobem do první části paměti, potom sudé políčka znovu inversním způsobem do druhé části paměti, dále signály třetího políčkaodpovídající lichým řádkům normálním způsobem do první části a konečně ze čtvrtého políčka signály odpovídající sudým řádkům do druhé části paměti. Tento cyklus čtyř následujících políček se potom stále opakuje.Pravidla pro čtení jsou stanovena tak, že vždy se začátkem púlsnímku je čtení zahájeno z...

Způsob časování řádkových senzorů pro televizní snímání pohybujícího se filmového pásu rychlostí nižší než nominální

Načítavanie...

Číslo patentu: 257707

Dátum: 15.06.1988

Autori: Loukota Antonín, Hančl Ivo, Daněk Jaromír

MPK: H04N 3/38

Značky: televizní, časování, pásu, nominální, filmového, senzorů, nižší, řádkových, způsob, snímání, pohybujícího, rychlostí

Text:

...počtu řádků sejmutých z filmového políčka při nominální rychlosti, daném stejným počtem převodnich impulsů na jedno filmové políčko,integrační doba prodlužuje. Protože velikost naintegrovaného náboje světlocitlivých bodů je závislá na integračni době, úroveň výstupního signálu řádkového sensoru pak v závislosti na rychlosti posuvu filmového pásu kolísá a je vždy odlišná od úrovně při snímání nominálníPodstata vynálezu spočíva V časování...

Způsob získávání barevných kovů pálením rotorů turbogenerátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257703

Dátum: 15.06.1988

Autor: Čáka Oldřich

MPK: H02G 1/12

Značky: pálením, způsob, rotoru, kovů, turbogenerátoru, barevných, získavání

Text:

...4 je žez výčnělkem s vyjmutýmivýpalky a ohvodovými tyčemi.Těleso rotoru l bez antimagnetických obručí čel měděného vodiče Q má ve svém obvodu průběžné dutiny lg neosazené vodičem, oddělené mezi sebou výčnělky 3. Průběžné dutiny g osazené vodičem 3 jsou zakryty bronzovými obvodovými tyčemi Q a průběžné dutiny lg neosazené vodičem Q antimagnetickými obvodovými tyčemi ll s průřezem tvaru rovnoramenného lichoběžníka,zaklínovanými mezi výčnělky 3...

Způsob přípravy modifikovaných polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244359

Dátum: 11.06.1988

Autori: Jasanský Zdenik, Paoízek Miroslav, Kopecký Ivan, Pokorný Pavel, Macek Vladimír

MPK: C080 63/20

Značky: modifikovaných, přípravy, způsob, polyesterů

Text:

...alkoholy v počtu dvou až šesti, s výhodou ve směsivytvořené při jejich průmyslové výrobě. Pŕídavek polyfunkčních~ alkoholů lze provést například na počátku eeterifikece kyseli ny tereftalátové nebo reesterifíkace dimetyltereftalátu etylenglykolem, během této esterifikece či reesterifíkace nebo po jejím ukončení, na počátku polykondensační reakce nebo v jejím průběhu, nejpozději však před ukončením polykondsnsace tak, aby došlo k reakci...

Způsob úpravy suroviny pro pěstování monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244796

Dátum: 01.06.1988

Autori: Bednáo Jioa, Hubík Štefan, Toman Rudolf, Kleinedler Peter

MPK: C30B 29/22

Značky: způsob, suroviny, pěstování, úpravy, monokrystalů

Text:

...lisovatelnosti, aby výlisky byly co nejkompaktnější. V této fázi dojde reakcemi v pevném stavu k částečnému vzniku požadované sloučeniny a zreaguje obvykle 10 až 50 komponent, což lze stanovit rentgenograficky. Potom se provede další sintrace a to v atmosféře odpovídající té, která bude při pěstování monokrystalu, aby se surovina upravila do potřebného redukovaného nebo oxidovaného stavurAtmosféra, v níž se provede druhá sintrace,nemusí...

Způsob výroby fluorovaných alkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244792

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kešjar Vladimar, Koleneiak Rudolf, Kužma Štefan, Kicko Jozef

MPK: C07C 31/38

Značky: výroby, způsob, alkanolů, fluorovaných

Text:

...speciální provoz. V literatuře je rovněž uvedena příprava (tetrafluorethy 1)alkanolů obecného vzorce HCF 2 CF 2 Cą(OH)R 1 R 2 fotochemicky iniciovanou adicí nízkych alkanolů na tetrafluorethen. Podle této literatury se reakce provádí v ampulích za působení vnějšího zdroje ultrafialového záření, přitom je bráněno vzniku telomerních alkanolů, dále je reakce omezena na adici nízkych alkoholů do počtu atomů uhlíku 3 a přitom nejsou blíže...

Způsob kontroly charakteristik materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244791

Dátum: 01.06.1988

Autori: Podstanický Alexander, Kysel Bohumil, Kokles Emil

MPK: G01N 1/00, G01N 1/02

Značky: provádění, charakteristik, tohoto, způsobu, způsob, zařízení, materiálů, kontroly

Text:

...mora. Horní polokomora může hýt na spodním okraji opatřená první porézní vložkou a dolní polokomora může být na horním okraji opatřena druhou porézní vložkou. Další komora může mít s výhodou kolem průchozího otvoru pro kontrolovaný materiál uloženo těsnění a je opatřena v horní části prvním trubkovým odvodem a v dolní části dolním trubkovým odvodem pronikající těkavé látky. K další komoře můžou být ve směru pohybu kontrolovaného materiálu...

Způsob výroby kombinovaného chmelového přípravku pro vaření piva s konstantní hořkostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244790

Dátum: 01.06.1988

Autori: Potoeek Ivan, Zelem Addej, Kováe Cyril, Kováe Július

MPK: C12C 3/04

Značky: kombinovaného, způsob, výroby, chmelového, hořkostí, přípravků, vaření, konstantní

Text:

...umožní dobrou.skledovatelnost výrobku bez nutnosti nákladného balení do více vrstných folíí. Tímto způsobem se však nedosáhne odstranění zbytku vzduchu z vnitřku výlisku. Toto malé množství během delšího skladovánímůže způsobít určité nepříznivé oxidační změny pivovarsky cenných~-2 p 244 790 Tento nedostatek odstraňuje způsob výroby kombinovanáho chmelového prípravku podle vynálezu, který epočivá v tom, že se výlieek připravený z chmele a...

Způsob přípravy benzoanu cholesterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244781

Dátum: 01.06.1988

Autor: Bukviš Ján

MPK: C07J 9/00

Značky: přípravy, způsob, cholesterolu, benzoanu

Text:

...postupem nebo refluxováním v chloroformu za katalýzy kyseliny p-toluensulfonové byl připraven s využitím azeotropického vydestilování reakční vody pelargonát, benzoát i acetát cholesterolu.V technolcgickém měřítku je benzoylace cholester olu prováděna benzoylchloridem v prostředí pyridinu při teplotě 40 až 45 °G, reakční směs se po ukončení reakce srazi vodou,produkt se odfiltruje, promýje vodou, roztokem hydrogenuhličitanu sodného, vodou a...

Způsob výroby C .sub.4.n. aldehydů hydroformylací propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244780

Dátum: 01.06.1988

Autori: Žitoanský Marcel, Kaloforov Nikola, Bajanak Augustan, Ragan Emil, Vozár Miroslav

MPK: C07C 47/02

Značky: způsob, sub.4.n, hydroformylaci, aldehydů, výroby, propylenu

Text:

...postupu podle vynálezu je zlepšení výtěžku žádoných C 4 aldehydů při hydroformylaci propylénu bez velkých nároku na energie a jednoduchost provedení s maximální využítelnostístandartních zařízení běžně při hydroformylaci používaných. Eko nomická výhodnost postupu podle tohoto vynálezu není limitována kapacitou výroby, takže je možná a výhodná i aplikace u menšíchjednotek hydroformylace, Podstatou vynálezu je zjištění, že z...

Způsob výroby kyseliny citronové fermentací houby Aspergillus niger

Načítavanie...

Číslo patentu: 244775

Dátum: 01.06.1988

Autori: Jílek Jioí, Pomykáeek Josef, Hick Zdenik, Mikolajek Jaroslav, Protiva Miroslav

MPK: C12P 7/48

Značky: fermentaci, niger, kyseliny, aspergillus, houby, citrónové, výroby, způsob

Text:

...zejména otáčkami rotoru, jeho rozměry, velikosti vstupních a výstupnioh otvorů, mírou pono ření celého rotoru pod hladinu media apod. 244775Zvýšení intenzity virového pole umožňuje dokonalou difusi kysliku i do medii, které maji již kešovitý charakter,ele ještě tečou v dravitačnim poli.Výhodou způsobu výroby kyseliny citrolové podle vynálezu je dokonalé využiti kysliku 2 vháněného vzduchu pro růst buněk uvedené houby a tvorbu produktu,...

Způsob výroby ve vodě rozpustných aromatických výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244774

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hrdlieka Drahomír, Bednaoík František, Zohorna Jan, Hooecký Petr, Zenzinger Kurt

MPK: A23L 2/00

Značky: aromatických, rozpustných, výroby, výluhu, vodě, způsob

Text:

...odpadajiciho po výrobě olejopryskyřic zředěným lihem obsahujicim 30 až 50 obj. ethanolu, při teplotě 20 až 50 °C, po dobu- 2 zoirn do 48 hodin, získají se ve vodě rozpustné aromatické výluhy mající příjemné senzorické vlastností. Tento poznatek tvoří podstatu našeho vynálezu. Podle něj vyrobené výluhy mají přírodní chuť a lze je s úspěchem použít v potravinářském průmyslu,zvläšté pak k výrobě arőmat a nealkoholických nápojů.Obsah sušiny V...

Způsob magnetování elektrického stroje točivého s vyniklými póly a s buzením deskovitými permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 244773

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vanieek Pavel, Kocur Pavel

MPK: H01F 13/00

Značky: póly, točivého, buzením, magnety, deskovitými, elektrického, permanentními, stroje, magnetování, vyniklými, způsob

Text:

...při 244 773stupovat k ručnímu způsobu sbírání třísek za pomoci plastické gum, plasteliny nebo obdobného vhodného prostředku.Při použití způsobu magnetování permanentních magnetů přímo v magnetickém obvodu statoru elektrického stroje točivého pomocí válcovitéhoíjádra, uloženého ve středovém vrtání stroje s cívkami magnetovacího vinutí, které mají axiální aktivní strany, dojde k dokonalému namagnetování pouze prvních permanentníoh magnetů,...

Způsob plazmového nanášení nástřikových materiálů na podložní kovové i nekovové předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 244758

Dátum: 01.06.1988

Autori: Šmíd Miroslav, Potišil Vladimír, Podzimek Oldoich, Koížek František

MPK: C23C 4/00

Značky: nekovové, předměty, materiálů, nástřikových, způsob, nanášení, kovové, podložní, plazmového

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje způsob plazmového nanášaní nástřikových materiálů podle vynálezu, u kterého sa teplota upravované součástí udržuje ve zvolených mežíchl Podle tohoto způsobu plazmového nanášení který je předmětem vynálezu. se alespoň jedenkrát v průběhu celé operace ne povrch upravovaného předmětu rozprašuje ve formě kapiček a/nebo mlhy kapalina s měřným skupenským teplqp při normální teplotě varu maximálně 2 255.5,J/g, například...

Způsob odvodňování uhelného rmutu ve vodní suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 244755

Dátum: 01.06.1988

Autori: Pochylý František, Kejkrt Poemysl, Matula Richard, Netuka Horymír, Reissig Ivo

MPK: B01D 17/00

Značky: způsob, odvodňování, rmutu, uhelného, vodní, suspenzí

Text:

...piliny v roznezí 3 až 50 objenovéhomnožství uhelného rnutu ve vodní euspenzi a následně se provede odvodnění.244 755 Použití dřevěných pilin pro odvodněni uhelného rmutuve vodní suspenzi podle vynálezu má výhodu v tom. že umožní získat velmi dobře spalitelnou látku. Popelnatost je obvykle nižší než popelnatost původních látek ve rmutu. Navíc se využije dřevěných pilin, které jsou v mnohých lokalitách bezcenným odpadem. Použití dřevěných...

Způsob výroby samonosných konstrukčních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244752

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koláo Jaromír, Horáeek Jioí

MPK: C23C 4/00

Značky: výroby, konstrukčních, prvků, způsob, samonosných

Text:

...prvku a předehřáté na teplotu v rozmezí 450 až 950 K, načež sejádro e nastříkaným materiálem vytvářejícím konstrukčr ní prvek ochladí, mezívratva se odstraní nebo odděliod materiálu konetrukčniho prvku a konstrukční prvek se eejme e jádro. Iezivratva se.může odstranit vhodným rozpuetidlem nebo vytavenim, může být zhotovenn žárovým náetříkem materiálu na bázi hliníku nebo zinku a může být zhotovene plazmovým nástřikem chloridu...

Způsob získání jiker při umělém výtěru lína obecného /Tinca Tinca L./, okounka pstruhového /Micropterus samonides Lacepede/ a sumce velkého / Silurus glanis L. /

Načítavanie...

Číslo patentu: 244397

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vanc Václav, Thorovský Zdenik, Adameík Albert, Szuster Otakar, Glinc Erich

MPK: A01K 61/00, C07K 7/06

Značky: samonides, lína, micropterus, silurus, velkého, okounka, jiker, výtěru, získání, sumce, pstruhového, umělém, obecného, tinca, glanis, způsob

Text:

...bilého Ihypophthalaichthys oolitrixl, tolstolbce peetrého lkrisichthys nobilisl, aoura bilého Ictenopharyngonon idellal a černého 1 H,lopharyngodon piceusl Iknonyas Scientía Sinica Z 0, 469 1197711.Předuéten vynélezu je způsob získaní jiker při unělén výtéru line obecného 1 T 1 nca tinca L.1, okounka pstruhového lüicropterus sauonides Lacépedel a sumce velkého lsilurus glanis L.1, jehož podstatou je, že v době předvýtérové zralosti se...

Způsob řízení průběhu neutralizace alkalického roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244391

Dátum: 01.06.1988

Autori: Novák Štipán, Kosla Adolf

MPK: B01J 19/00

Značky: neutralizace, roztoku, průběhu, způsob, řízení, alkalického

Text:

...produkce. Nákladný pH-metr je možno nahradit podstatné jednodušším zařízením a místo citlivých skloněných elektrod použít eloktrody kovové, ktoré nejsou tak citlivé na znečištění. Občasné vyčištění těchto kovových elektrod je pak jednoduché a rychlé, aniž by hrozilo jejich poškození. V provozních podmínkách je pak možnocelý proces neutralizace zautomatizovat.Způsob provádění neutralizace na základě měření elektnbké vodivosti roztoku...

Způsob měření koeficienu tepelné vodivosti živných tkání a tekutin v klidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244375

Dátum: 01.06.1988

Autor: Parma Václav

MPK: G01N 25/18

Značky: vodivosti, tekutin, klidu, tepelně, způsob, koeficienu, měření, živných, tkání

Text:

...při měření v tekutině zůatane měřené prostředí v klidu a výsledek není ovlivněn přestupem tepla konvekcí. Vyhodnocením přechodové odezvy prvku se určí jednak oteplení prvku jako veličina závislá na koeficientu tepelné vodivosti měřeného prostředí, jednak vlastní teplota měřeného prostředí. Tato teplota nemusí být předem známa ani stabilizována. Měření může být prováděno periodicky,takže je možné sledování časových závislostí í vzájemných...

Způsob výroby kompletovaných dílců z polyuretanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244368

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mencl Vojtich, Vyroubal Antonín, Kasáeek Karel

MPK: C08J 9/16

Značky: kompletovaných, způsob, polyuretánu, dílců, výroby

Text:

...ke zvlnění pásů ve styn cích mezi dí 1 ci.Při teplotních změnách dále k pohybům střešních A dílců a následnámu porušování krytiny.Podle patentové dokumentace je známý další způsob výroby tepelně izolačního dílce z granulí pěnového polyuretanu a kmple toveného krycími vrstvami kaučukovým lepidlem.- 2 244308 Rovněž tento způsob výroby kompletovaného dílce vyžaduje pracovníoperací navíc a kvalita nalepení vrstev není rovnoměrná.Výroba...

Způsob odstraňování iontů mědi a železa z elektrolytické niklovací nebo kobaltovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 244358

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubieka Rudolf, Kopecký Ivan

MPK: C25D 21/22

Značky: mědi, elektrolytické, způsob, železa, iontů, lázně, odstraňování, kobaltovací, niklovací

Text:

...do kolony a prolěvat lázeñ touto kolonou. Toto jsou jen příkladná zabezpečení styku elektrolytickê niklovací lázně s kaseinem.Doba dostaěujícího styku lázně s kaseinem se snadno experimentálně stanoví z analýzy elektrolytickê niklovací lázně na obsah iontů mědi a železa.Hodnotaph lázně není kritickým znakem pro způsob tohoto vynálezu. Výhodné rozmezí pH je 2 až 5. Zbytky kaseinu se od lázně mohou oddělit výhodně Piltrací, a to zejména přes...

Způsob sledování zbytkové životnosti výměníku tepla, zejména parního generátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244353

Dátum: 01.06.1988

Autori: Petráš Václav, Kusý Zdenik, Havel Miroslav

MPK: F22B 33/12

Značky: zbytkové, tohoto, výměníku, životnosti, způsobu, zařízení, generátoru, provádění, zejména, způsob, parního, tepla, sledování

Text:

...dve termočlánky napo 5 ené~ na záznamově a vyhodnocovecí zařízení pro sledování zbytková životnosti lze naprosto Jednoznačně definovat okrajová podmínky pro výpočet zbytkové živőtnosti dalších výměníků téhož typu vyráběných ve sledované sérii a současně přímo na místě sledovat~apd 1 e způdobu podle vynálezu poměrně přesně odhadovat zbytkovou životnost eledovaného výměníku podle druhu a typu provozního zatěžování. Přitom termočlánky zachycují v...

Způsob výroby syntetických latexů polymerů a kopolymerů butadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244188

Dátum: 01.06.1988

Autori: First Antonín, Netolický Ladislav, Žák Jan, Novotná Ladislava, Brabenec Miroslav, Kužniar Josef, Ziárský Josef

MPK: C08F 36/06, C08F 2/26

Značky: kopolymerů, butadienu, způsob, syntetických, latexu, výroby, polymerů

Text:

...systém. Použití speciálních emulgátorů je obvykle spojeno s vyššimi výrobnimi náklady a jejich obtižnou dostupnosti. Při postupu podle čs. patentu 133 440 se obtižně reguluje šířka výsledné distribuce velikosti částic. Postupy založené na použití násadového latexu jsou spojeny se zmenšenim využitelného objemu reaktoru o násadový objem polymeru. Postup. podle čs. A 0 166 957 vyžaduje použití sšěiálnich emulgátorů, 244 188jejichž...

Způsob vytváření a zachování kořene třísky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244178

Dátum: 01.06.1988

Autori: Tišitel Vladimír, Oehák Radovan

MPK: B24B 41/06, G01N 19/06

Značky: tohoto, vytváření, způsob, způsobu, zachování, zařízení, kořene, třísky, provádění

Text:

...držák Ž vyražeče 5, který společně 5 drážkou gg vytváří dutinu, ve které je zasunut vyražeč 1. Mezi ním a dnem drážky gg je vložena pružina §. Na boku držáku Ž vyražeče 1 je na druhémp 244 17 a čepu lg otočné přichycen palec 2. Ve Spodní části ná na prvním čepn I nasunútou západku Q. Vzorek obráběného materiálu 2 je připevněn šroubem lg na dno vedení l. Na vedení l jsou šrouby.připevněny lišty lg pro vedení urychleného vzorku. Na boku vedení...

Způsob přípravy laserových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244174

Dátum: 01.06.1988

Autori: Voddák Jioí, Dvooák Jioí

MPK: H01S 3/00, C30B 29/28

Značky: přípravy, tyčí, laserových, způsob

Text:

...opracuje brusivem, tvořeným diamantem, karbidem křemíku, karbidem boru nebo nitridem boru o zrnitosti 1 až 20 /um a poté brusivem složeným z uvedených materiálů o průměrné zrnitosti, odpovídající 125 až 300 zrnitosti brusiva, použitého v předchozí operaci.Tehdy zesilení a tím účinnost laseru stejně jako stabilita jeho parametrů mají vyhovující úroveň, respektive klesaji se vzrůstajícim čerpánim, což je pro stabilitu parametrů laseru...

Způsob úpravy vzorku oleje ke spektrálnímu měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 244165

Dátum: 01.06.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Kuna Václav

MPK: G01N 1/28, G01N 21/31

Značky: oleje, způsob, úpravy, vzorků, spektrálnímu, měření

Text:

...tak, aby co nejvíce odpovídaly měřenému vzorku.Přes významné zlepšení, které postup přináší, neumožňuje využití levnějších a snáze připravitelnějších vodných roztoků standardů otěrových kovů. Zjistilo se, že tento nedostatek je způsoben nízkou schopností použitého tensidu udržet odpovídajícímnožství vodné fáze v emulzi.Tyto nedostatky odstraňuje postup dle vynálezu, jehož podstata spočívá v přípravě emulze typu voda v oleji, kdy po rozpuštění...