Patenty so značkou «vznikajících»

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260471

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír

MPK: C05D 3/02

Značky: vznikajících, zbytků, neutralizací, trihydrogenfosforečné, pevných, způsob, kyseliny, extrakční, zpracování

Text:

...účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se vyrábí Suché hnojivo s obsahem iosforu z vlhkých zbytkůbez sušící operace, čímž se ušetří náklady na energií.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky po snížení o-bsahu alkalické soli jejím rozpuštěním do vodného prostředí, s výhodou při. vyšší teplotě dosahující až teploty varu, se...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260470

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/28, C05B 3/00

Značky: trihydrogenfosforečné, zbytků, pevných, extrakční, kyseliny, vznikajících, zpracování, způsob, neutralizací

Text:

...účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích odpadajícich při výroběčistých amonných iosforečných solí z extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné. Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky se smísí s páleným vápnem v takovém poměru, aby se téměř veškerá voda vázala do...

Způsob likvidace plynných emisí vznikajících při obsazování koksovací komory uhelnou vsázkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269155

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 27/00

Značky: způsob, vsázkou, komory, vznikajících, obsazování, plynných, emisí, koksovací, likvidace, uhelnou

Text:

...že~ tímto způsobem lze přivćst dopředlohy koksárenská bato rie až 80 surováho koksárenskáho plynu, ktorý je možno dále zpraoovávst v chemických provozsoh koksovny s energeticky využít jako ušlsohtilá plynná palivo. Spslovsoí zařízení koksárenskě baterie je přitom tepelné zatěžováno v přiměřsně míře, protože spaluje jen msněí část celkovćhoobjemu vzniklých obaszovacích dýmů, a to právě těch,které jsou částečně nasyoeny přisávsxiým vzduchom a...

Způsob aktivačního biologického čištění odpadních vod s využitím uhlíkových částic vznikajících v procesu parciální oxidace ropných destilačních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262746

Dátum: 14.03.1989

Autori: Drázský Josef, Jindřich Luboš, Klimšová Juliana, Tomek Jindřich

MPK: C02F 3/12

Značky: čištění, vznikajících, parciální, ropných, využitím, uhlíkových, biologického, zbytků, částic, destilačních, aktivačního, oxidace, způsob, odpadních, procesu

Text:

...proudu přiváděných odpadních vod je výhodné využít turbulence při průchodu směsi odstředivým čerpadlem, nebo za čerpadlem nebo jiným vhodným způsobem. Použitelná dávka částic uhlíku z parciální oxidace ropných destílačnich zbytků do procesu čištění se pohybuje podle typu odpadních vod, typu čistírenského procesu a poměru mezi udržovaným stářím kalu e hydraulickou dobou zdrženi 0,005 až 0,3 kg . m 3 přiváděných odpadnich-vod. Tomu odpovídá...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících spalováním těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261980

Dátum: 10.02.1989

Autori: Formánek Josef, Černá Alena, Holečková Helena, Černíková Helena

MPK: B08B 3/10

Značky: spaľovaním, těžkých, způsob, zbytků, vznikajících, zpracování, pevných, frakcí

Text:

...vyloužený zbytek ztíltruje a vyžíhá» při 900 až 1000 C a Spavlíny se zachytí ve filtrátu prvního stupně. Ve druhém stupni je zbytek loužen obohaceným tlltrátem za teploty 44.5 .až 50 C, s výhod-ou za teploty 48 až 52 C za neustátlého michaní po dobu nejrnéně 60 minut. Ve filtrátu druhého stupně jsou zaohy-cezny sírarny s velkým obsahem Iüľlxñłlĺtl a niklu.Základní účinek vynálezu spočívá. V tom,že se bez velkých finančních nákladů zužitkují...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při spalování těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260828

Dátum: 12.01.1989

Autori: Formánek Josef, Holečková Helena, Černá Alena, Bauer Jaroslav

MPK: F23J 3/00

Značky: zpracování, spalování, pevných, frakcí, těžkých, zbytků, způsob, vznikajících

Text:

...80 °C a normálního tlaku po dobu nejméně 60 minut za neustálého míchání.. 260 828 Základní účinek vynálezu epočivá v tom, že se bez velkýchfinančních nákladů zužitkují zbytky odpadající při spalování těžkých frakci ropy na sloučeníny s vysokým obsahem niklu a vanadu. Tento způsob je rovněž ekologicky výhodný.Vynález je bliže vysvětlen pomoci dále uvedených přikladů jeho provedení.Pokusy s louženim při laboratorní teplotě byly prováděny...

Odsavač plynů, zejména splodin vznikajících při svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 244168

Dátum: 01.06.1988

Autori: Štefl Jioí, Kirchner Stanislav, Machaená Marie

MPK: F16P 1/06

Značky: vznikajících, svařování, zejména, odsavač, splodín, plynů

Text:

...otvoru g ai v nesáva-cím ot.voru 6- otočně uložená. Pevná nesávací trubice § muže být a výho~ dou složena z teleskopicky do sebe zasouveteląých částí. Nasávaćí trubice 8 muže byt popřípadě tvořeno pružnou hadicí. Lepač 1 plynu muže mít též tvar kužele.Výložník l je umístěn v úrovni nad místem nesćvúní plynu a jeho ramene i ,jsou otočná ve vodorovnénrovině. Výložník l muže být z výhodou navíc zavěšen na závěsu g, rovněž kloubově .uloženám...

Způsob likvidace kalů vznikajících při procesu čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 241619

Dátum: 01.01.1988

Autori: Davi Horace, Wermuth Camille Georges, Biziere Kathleen

MPK: C02F 3/12

Značky: čištění, procesu, vznikajících, likvidace, způsob, odpadních, kalů

Text:

...organických láteka nedochází k uvolňování methanu apočívají další výhody navrženého postupu v tom, že je nenáročný na spotřebu energií, lze jej realim zovat s minimálními nároky na investiční náklady ve stávajícím zařízení.Způsob aplikace popisovaného postupu vyplyne z následujících příkladů.Do každé ze dvou pětilitrových nádob A, B bylo odměřeno 2 500 ml vody z hydraulické dopravy pevných odpadů ze spalování a zplynování fosilních paliv,...

Zapojení pro spektrální analýzu elektrických signálů vznikajících při mechanickém kmitání

Načítavanie...

Číslo patentu: 244477

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lakota Vladimír

MPK: H03K 7/06

Značky: analýzu, mechanickém, elektrických, kmitání, zapojení, vznikajících, signálu, spektrální

Text:

...vstup prvního modulújboru 2 je připojen výstup prvního prepínače 1 jehož první vstup je spoáen s prvním výstupem napětím řízeného generátoru j a druhý vstup je spojen s prvním výstupem pomocného generátoru 6.Na první vstup druhého modulátoru 1 Q je připojon výstup druhého prepínače g, jehož druhý vstup je spojen s druhým výstupom pomocného generátoru á a první vstup je spojen s druhým výstupom napätím řízaného gsnsrátoru j. Generátor 2...

Způsob chemického zpracování odpadů vznikajících při výrobě polovodičových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245745

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pogromskij Jurij Konstantinovie, Grunow Marlis, Schöpp Wulfdieter, Tauchert Hermann, Svitilskij Vasilij Petrovie

MPK: C01G 15/00, C01G 28/00

Značky: polovodičových, výrobe, vznikajících, součástí, zpracování, chemického, způsob, odpadů

Text:

...Hapamnnaam na raaoBoñ (jasu, a Tazçxfe cMeCľI KONEIOHGHTOB GaAs, GaP, GaAehx, rx, 621013, GaN, A 390, P 905,n, P coemmmwca c Bonoü B ammocmepe aaorra. Bbmenmolunecn raau, conepxamne mmm m fpoctbop, BMGCTB c aaomcwm rasom-Hocureatem npononm qepea nssecrzmo cncrew ormowxn orxonmum raaon, conepmanwm npomBKy 1301 x 0171 no npoTnBoToqHoNIy npmmmľy, n rasooqncwxy c DaOTBODOM rnnoxnopnua Hawpm. Oópaciowaunuñ maxim oópasom n...

Zařízení pro tvorbu vloček, vznikajících při chemické úpravě vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248410

Dátum: 12.02.1987

Autor: Erben Vladimír

MPK: B01F 7/18, C02F 1/52

Značky: zařízení, chemické, vznikajících, úpravě, tvorbu, vloček

Text:

...skutečnosti napomáha též děrování pádel. Poměr plochyv jednom pádlu k ploäe pádla činí nejméně 20 a díry v pádlu mají z obou stran pádla úkos provedený pod úhlen 45 °.Příklad provedení vynálezu Je znázorněn na výkresoch, kde obr. 1 představuje sestavení zařízení pro tvorbu vloček vznikaľjících při chemické úpravě vody s mícháním vodního obsahu děrovanými pádly kmitavým pohybom pro malé průtoky upravovená vody,obr. 2 totéž zařízení pro...

Zapojení pro potlačení zákmitů, vznikajících při spínání elektromagnetických výkonových členů u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248328

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kutlvašr Jiří, Bouček Miroslav, Sloupenský Jiří

MPK: H01H 9/54

Značky: textilních, potlačení, vznikajících, strojů, členu, zapojení, výkonových, zákmitů, spínání, elektromagnetických

Text:

...spínačů jsou vskutku nininální. nhnžel nelze uvodené.integrovaně ochranné diody často přímo používat pre citelné prodloužoní rozpínaoích čaaů ovládaných elektromagnetických výkonovýoh členů.Použijoeli se přesto uvedených vícenásobných integrovaných polovodičovýoh opínačů, je třeba tyto - za účelom zkrácení rozpínacích čaeů ovlúdanýeh elektromagnetických výkonových členů- dop 1 nit,.v případě provedení 3 oemi výstupy,...

Způsob získávání hliníku ve formě kysličníku hlinitého z kyselých roztoků vznikajících při hydrochemické těžbě rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 237581

Dátum: 15.01.1987

Autori: Matoušek Pavel, Urbánek Ludvík, Charvát Jiří, Tvrdek Jiří

MPK: C01F 7/32

Značky: kyselých, kysličníku, hliníku, způsob, roztoku, těžbě, formě, hlinitého, získavání, hydrochemické, vznikajících

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získávání hliníku ve formě kysličníku hlinitého z kyselých roztoků, které vznikají při hydrochemické těžbě rud a obsahují hlinité a amonné ionty. Uvedeného účelu se dosáhne sorpcí hlinitých a amonných iontů na kyselém měniči kationtů. Eluce se provádí roztokem kyseliny sírové, síranu sodného nebo jejich směsí. Ze získaného eluátu se ochlazením vyloučí krystaly kamence hlinitoamonného /NH4/2SO4.Al2/SO4/3.24 H20. Jejich...

Zařízení pro tlumení rázů vznikajících zejména při stříhání tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228076

Dátum: 15.02.1986

Autor: Sekanina Milan

Značky: rázů, tyčí, vznikajících, zařízení, zejména, tlumení, stříhání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tlumení rázů vznikajících zejména při stříhání tyčí, sestávající z alespoň jednoho jednočinného tlakového válce s pístem a pístnicí se seřizovací maticí, uspořádaného mezi beranem a základní deskou a připojeného svým pracovním prostorem k jednosměrnému škrticímu ventilu tlakové kapaliny s kuželkou, vyznačující se tím, že kuželka (35) jednosměrného škrticího ventilu (19) je ve styku s vypínací tyčí (49) zakončenou vidlicí (50) s...

Způsob oddělení a zkoncentrování kovových iontů neutralizací kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících při hydrochemické těžbě rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 220169

Dátum: 15.10.1985

Autori: Matoušek Pavel, Urbánek Ludvík, Tvrdek Jiří, Charvát Jiří, Česká Lípa

Značky: vznikajících, zkoncentrování, kyselých, neutralizací, oddělení, těžbě, způsob, iontů, kovových, hydrochemické, roztoku, rmutu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je oddělení a zkoncentrování kovů ve formě roztoků solí z kyselých roztoků nebo rmutů vznikajících při hydrochemické těžbě rud. Takto získané roztoky jsou využitelné v různých odvětvích průmyslové výroby. Současně dochází ke snížení množství kalů, které je nutno deponovat na odkališti. Uvedeného účelu se dosáhne neutralizací kyselých roztoků či rmutů vápnem nebo vápencem na hodnotu pH potřebnou k hydrolytickému vylučování...

Způsob zkoncentrování mědi, niklu, zinku a kadmia v kalech vznikajících při zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozoven povrchových úprav kovů před jejich těžením elektrolýzou nebo cementací

Načítavanie...

Číslo patentu: 220125

Dátum: 15.10.1985

Autori: Zoltán Pavel, Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

Značky: zkoncentrování, kadmia, odpadních, provozoven, niklu, kovů, zinku, vznikajících, povrchových, úprav, elektrolýzou, kalech, koncentrátů, jejich, před, zneškodňování, těžením, způsob, mědi, cementací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zkoncentrování mědi, niklu, zinku a kadmia v kalech vznikajících při zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozoven povrchových úprav kovů před jejich těžením elektrolýzou nebo cementací, který spočívá v tom, že se mechanicky zahuštěné kaly nebo jejich spalné produkty rozpustí v 3- až 30% kyselině sírové nebo 5- až 20% kyselině chlorovodíkové nebo jejich směsi, odfiltrují se nerozpustné zbytky a z takto zkoncentrovaných roztoků...

Způsob čištění kyselých odpadních vod, vznikajících při těžbě, úpravě a zpracování nerostných surovin a chemické výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218929

Dátum: 15.06.1985

Autori: Puncmanová Jiřina, Volšický Zdeněk

Značky: výroby, nerostných, čištění, vznikajících, zpracování, úpravě, chemické, odpadních, způsob, surovin, kyselých, těžbě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čistění odpadních kyselých vod, které vznikají při těžbě, chemické úpravě a zpracování nerostných surovin (například čištění důlních vod z povrchových hnědouhelných dolů), které obsahují kationty dvojmocných, případně trojmocných kovů s obsahem iontů železa a anionty síranů. Tyto vody se nejprve neutralizují vápencem nebo dolomitem. Před neutralizací se mohou do roztoku přidat ještě další ionty železa nebo kationty...

Způsob likvidace kalů z galvanizoven a vznikajících při čištění odpadních vod a z provozoven povrchových úprav kovů úpravou železnými nebo ocelovými obrusy a následujícím spálením

Načítavanie...

Číslo patentu: 221608

Dátum: 15.05.1985

Autori: Zoltán Pavel, Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

Značky: obrusy, kovů, úpravou, spálením, čištění, způsob, odpadních, vznikajících, následujícím, provozoven, galvanizoven, ocelovými, likvidace, úprav, železnými, povrchových, kalů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace kalů z galvanizoven a vznikajících při čištění odpadních vod a z provozoven povrchových úprav kovů úpravou železnými nebo ocelovými obrusy a následujícím spálením vyznačený tím, že se kal ve vodné suspenzi zalkalizuje hydroxidem vápenatým do rozmezí pH 8,5 až 14, smíchá se s 10 - 60 % hmotnostními vůči sušině kalu s železnými nebo ocelovými obrusy, v případě přítomnosti kyanidů s 5 až 10 % hmotnostními zelené skalice a 1 %...

Způsob odstraňování tuhých částic z par vznikajících při zpracování surovin rostlinného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221905

Dátum: 15.03.1985

Autori: Byrka Tadeusz, Bronikowski Jan, Iachman Ignacy, Łobacz Jan, Rutkowska Elzbieta, Maciejewski Zdzisław, Bunikowski Włodzimierz

Značky: původu, rostlinného, odstraňování, tuhých, surovin, způsob, částic, vznikajících, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování tuhých částic z par, vznikajících při zpracování surovin rostlinného původu se provádí tak, že se páry vedou vrstvou odprašovací kapaliny, tvořené kondenzátem vyčištěných par. Tento kondenzát se po zachycení prachových podílů vede do filtrace a pak do destilace, vyčištěné páry se kondenzují a části vzniklého kondenzátu se vrací do odprašovacího zařízení, zatímco zbytek kondenzátu se vede do destilační zóny, kde se podrobí...

Způsob zpracování odplynů vznikajících v procesu hydratace etylénu na etanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 218342

Dátum: 15.02.1985

Autori: Huml Miroslav, Grund Miroslav

Značky: odplynů, zpracování, způsob, etylénu, hydratace, etanol, vznikajících, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování odplynů z výroby syntetického etanolu přímou hydratací etylénu na surovinu vhodnou pro další petrochemické výroby, především alkylaci benzenu etylénem na etylbenzen. Nečistoty, které jsou v surových odplynech z přímé hydratace obsaženy, především kyslíkaté sloučeniny, jako je voda, etanol a dietyléter, jsou z odplynu oddělovány kondezací po snížení jeho teploty na úkor výparného tepla lehkých kapalných...

Způsob a zařízení na měření pevnosti kleneb vznikajících v sypkém materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214090

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novosad Jan, Majzlík Ratibor

Značky: pevnosti, vznikajících, materiálů, zařízení, sypkém, měření, způsob, kleneb

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření pevnosti kleneb vznikajících v sypkém materiálu, vyznačený tím, že ze zkoumaného sypkého materiálu se nasypáním vytvoří kužel s vertikální osou a s vrcholem ve směru gravitace, který je ohraničen stěnou zařízení rozdělenou na horizontální prstence, přičemž po vyčkání určité definované doby se postupně jednotlivé kuželové prstence od nejnižšího k nejvyššímu oddalují a stanoví se největší průměr kuželového prstence, přes který se...

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů vznikajících při tavení hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227419

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zlesák Ivan, Kyral Josef, Sadovský Václav, Koníř Ladislav, Uhlíř Miroslav, Beránek Ivan

Značky: slitin, stěrů, snížení, hliníku, kovnatosti, přípravek, vznikajících, tavení

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů, vznikajících při tavení hliníku a jeho slitin, vyznačený tím, že je tvořen homogenní směsí anorganických sloučenin sestávající hmotnostně z 0,5 až 10 % uhličitanu alkalického kovu a/nebo amonného, 5 až 40 % fluoroboritanu a/nebo fluorohlinitanu alkalického kovu, 1 až 10 % oxidu křemičitého, 10 až 40 % síranu alkalického kovu a/nebo amonného, 20 až 83,5 % chloridu alkalického kovu a/nebo amonného.

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů vzníkajících při tavení hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227418

Dátum: 01.06.1984

Autori: Beránek Ivan, Popelka Dušan, Kyral Josef, Zlesák Ivan, Koníř Ladislav, Plaček Karel, Uhlíř Miroslav

Značky: stěrů, slitin, kovnatosti, vznikajících, snížení, tavení, přípravek, hliníku

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů vznikajících při tavení hliníku a jeho slitin, vyznačený tím, že je tvořen homogenní směsí anorganických sloučenin sestávající hmotnostně z 0,5 až 10 % uhličitanu alkalického kovu a/nebo amonného, 5 až 40 % fluorokřemičitanu a/nebo fluorohlinitanu alkalického kovu, 1 až 10 % oxidu křemičitého, 10 až 40 % síranu alkalického kovu a/nebo amonného, 20 až 83,5 % chloridu alkalického kovu a/nebo amonného.

Způsob těžení mědi, niklu, zinku a kadmia z kalů vznikajících při zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozoven povrchových úprav kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214012

Dátum: 01.06.1984

Autori: Soukup Miloslav, Zoltán Pavel, Ruml Vladimír

Značky: niklu, zinku, povrchových, vznikajících, mědi, odpadních, zneškodňování, kovů, koncentrátů, úprav, kalů, provozoven, těžení, způsob, kadmia

Zhrnutie / Anotácia:

Stručný výklad podstaty vynálezu: těžení kovů z kalů vznikajících při zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozoven povrchových úprav kovů tím způsobem, že se kaly vysuší, separátně spálí v jakémkoliv spalném systému, spalné produkty se rozpustí v kyselině sírové a roztok se podrobí jednoduché nebo postupné elektrolýze při nastavení takových podmínek, aby se vylučoval v pevné formě těžený kov, nebo, těží-li se ušlechtilý kov,...

Způsob výpalu materiálů, vznikajících reakcemi v prostředí pevných částic a kapaliny, zejména slínku portlandského cementu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215181

Dátum: 15.10.1982

Autor: Chromý Stanislav

Značky: způsobu, materiálů, pevných, zařízení, kapaliny, cementů, způsob, reakcemi, vznikajících, slínku, portlandského, zejména, provádění, prostředí, částic, tohoto, výpalu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výpalu materiálů, vznikajících reakcemi v prostředí pevných částic a kapaliny, zejména slínku portlandského cementu a zařízeni k provádění tohoto způsobu. Slínek portlandského cementu se vyrábí ohřevem surovinové moučky nad teplotu vzniku kapalné fáze při vzniku kapalné fáze se ze surovinové moučky mechanickým pohybem vytvářejí granálie. Samovolná tvorba granálií vyžaduje mechanický pohyb a pozvolný ohřev, který je z...