Patenty so značkou «volných»

Elektrický systém tvorby, archivácie, spracovania a využitia databáz údajov o voľných prepravných kapacitách osobných automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4937

Dátum: 07.01.2008

Autori: Oršulová Veronika, Oršula Tomáš

MPK: G06Q 99/00, G08G 9/00

Značky: elektricky, databáz, osobných, automobilov, systém, využitia, spracovania, tvorby, archivácie, prepravných, volných, údajov, kapacitách

Text:

...modulom, cez databázu údajov prepojeným s vyhľadávajúcim modulom, prepojeným s odosielajúcim modulom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríklad č. 1 V tomto príklade je opísovaný systém vytvárania a spracovávania databázy údajov D. prostrednictvom SMSspráv, MMS správ, elektronickej pošty e-mailom. Údaje do databázy D sú odoslané z komunikačného zariadenia Z 1, Z 2 pomocou SMS alebo MMS správy alebo e-mailom riadiacej jednotke R...

Spôsob tepelného viazania zväzku voľných listov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6098

Dátum: 14.03.2007

Autor: Peleman Guido

MPK: B42D 3/00, B42C 9/00

Značky: listov, spôsob, volných, tepelného, zväzku, viazania

Text:

...priamo na vyššie spo mínanom bočnom leme g.0017 Toto môže byt vykonané napriklad ponorením príslušného zväzku 1 volných listov s bočným lemom g do určitého množstva tavného lepidla v roztavenom stave, 0018 Po aspoň čiastočnom zatvrdnutí pásu gtavného lepidla, je zväzok 1 listov umiestnený do chrbta i väzby obalu §, po čom je chrbát g väzby zahriaty známym spôsobom, za účelom roztavenia pásu g s tav-ným lepidlom.0019 Vyššie spomínaný obal á...

Spôsob viazania zväzku voľných listov alebo podobne a ním využívaný viazací prvok, koncový list alebo obálka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10737

Dátum: 02.10.2006

Autor: Peleman Guido

MPK: B42D 1/08, B42D 3/00

Značky: zväzku, listov, spôsob, využívaný, volných, koncový, prvok, viazania, viazací, podobně, obálka

Text:

...je opísaný nasledovný výhodný spôsob podľa vynálezu na viazanie zväzku voľných listov alebo podobne, ako aj takto použitý koncový list, obálka, alebo viazací prvok.s preferenciou na priložené výkresy, na ktorýchobr. 1 a 2 predstavujú spôsob viazania zväzku voľných listovobr. 3 predstavuje spôsob podľa vynálezuobr. 4 predstavuje viazací prvok, ktorý možno uplatniť v spôsobe podľaobr. 5 a 6 predstavujú rôzne kroky, ktoré sa postupne...

Spôsob katalytickej aeróbnej oxidácie alkoholov za miernych podmienok s použitím stabilných voľných nitroxylových radikálov bez prítomnosti prechodného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3910

Dátum: 28.10.2005

Autori: Meyer Oliver, Augustine Robert, Tanielyan Setrak, Korell Michael

MPK: C07C 45/00, C07C 47/20, C07C 47/02...

Značky: miernych, volných, aeróbnej, radikálov, použitím, nitroxylových, podmienok, stabilných, oxidácie, přechodného, přítomnosti, spôsob, alkoholov, katalytickej

Text:

...meradle. Nedávno opisali Hu a kol. spôsob aeróbnej oxidácie primárnych a sekundárnych alkoholov s použitím katalytického systému na báze TEMPO, bez ko-katalyzátora na báze prechodného kovu (Liu,R. Liang, X. Dong, C. Hu, X. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 4112-4113). Pri tomto spôsobe autori používajú zmes TEMPO (1 mol ), dusitanu sodného (4-8 mol ) a brómu (4 mol ) ako aktívny katalyticky systém. Oxidácia sa uskutočňuje pri teplote pohybujúcej sa...

Spôsob indukovania bunkovej smrti karbonylovými vychytávačmi voľných radikálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4960

Dátum: 01.03.2005

Autori: Jacobson Elaine, Jacobson Myron, Wondrak Georg

MPK: A61K 31/185

Značky: karbonylovými, indukovania, radikálov, spôsob, bunkovej, smrti, volných, vychytávačmi

Text:

...produktu. Jeho štruktúra bola potvrdená H-NMR a hmotnostnou spektrometriou. Hodnota m/z vypočítaná pre CeH 14 O 2 NS bola 164,1 MH, pozorovaná hodnota bola 164,1.0027 V každom pripade sa použilo 10 mM testovanej zlúčeniny počas 24 hodín na ľudských bunkách A 431 a apoptóza bola meraná podľa opisu vyššie.0028 Na obrázku 3 sa D-P vzťahuje na D-penicilamín, kým D-P-0 CH 3 znamená metylester. Silnejší apoptotický účinok bol pozorovaný s...

Prostriedok z vystuženého polyolefínového termoplastu bez obsahu generátora voľných radikálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283784

Dátum: 19.12.2003

Autori: Moro Alessandro, Venti Paolo, Vianello Domenico, Scapin Marco, Pippa Roberto

MPK: C08K 13/02, C08L 23/04

Značky: prostriedok, obsahu, termoplastů, polyolefinového, generátora, radikálov, vystuženého, volných

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje polyolefín, uhličitan kovu, patriaci do IIa skupiny periodickej sústavy a ďalej z maleínanového silanu všeobecného vzorca s významom substituentov uvedených v nároku 1. Tento prostriedok má oveľa lepšie mechanické vlastnosti a reologické vlastnosti, najmä pri teplotách nižších ako 0 °C, najmä v rozmedzí 0 až -40 °C, ktoré umožňujú jeho lepšie spracovávanie.

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260598

Dátum: 15.12.1998

Autori: Spudil Miroslav, Stránský Jiří, Mencl Vojtěch, Šmerda Zdeněk

MPK: E01D 7/02

Značky: volných, konstrukcí, uspořádání, předpínacích, kabelů, mostní, komorové

Text:

...nosnou konstrukcí,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použit 1 pro navszujtcí estakádni pole. vnější zätižení se přenáší od žeher komorového nosníku prostřednictvím předpjatých táhel s vzpěr n pomoci volných předpinacích knhelů přímo nad ložiska do podporových příčníkñ. Velká chybové E smykově nomáháni podporových příčniků je nshrazeno normálovým namáháním pžedpjatých táhel a vzpěr. Protože předpjatá táhla 1 vzpěry jsou rovnoměrně rozdělany po...

Činidlo na odstránenie voľných kvapalných uhľovodíkov a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 279394

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kubal Petr, Nečesaný František, Svoboda Karel

MPK: B01J 20/20, B01J 20/28

Značky: odstránenie, činidlo, kvapalných, uhľovodíkov, volných, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo obsahuje základné sadzové častice vznikajúce pri procese splyňovania ropných alebo dechtových surovín pri teplotách 1300 až 2300 °K, pričom ich pórovitá štruktúra je vytvorená voľnou aglomeráciou primárnych častíc alebo sekundárnych zhlukov s mechanickou súdržnosťou, stanovenou na základe pevnosti granúl, neprevyšujúcou hodnotu 5 N na vytvarovanú časticu s merným povrchom, stanoveným adsorpciou dusíkom, v rozmedzí 700 až 1250 m2/g,...

Elektroda na indikaci volných ropných látek s kapilární úpravou snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263072

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kohout Jindřich

MPK: G01N 27/07

Značky: volných, ropných, indikaci, látek, kapilární, elektroda, snímače, úpravou

Text:

...obtížně indíkování tenkých olejovítých podílů na vodní hladině a za druhé snímač je povrchové namáhán agresivními složkamí balastních vod.Podstata elektrody s kovovým snímačem a kapílární drážkou podle tohoto vynálezu spočíva v tom, že kovová část snímače l , která je posuvná ve svislém směrupo držákuz nevodivého a nenásákavého materíálą je spojena ve spodní částí s kroužkem 2 rovněž z nevodívého a nenasákavého materiá lu,na kterém je šikmá...

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260750

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šmerda Zdeněk, Stráský Jiří, Spudil Miroslav, Mencl Vojtěch

MPK: E01D 7/02

Značky: kabelů, uspořádání, volných, konstrukcí, komorové, mostní, předpínacích

Text:

...jeden zavěšovaci roubík. Přípa-dné .nastavení volné-hopředpínacího kabelu je proved-eno pomocí spojky v podporovém upříčníku.Hlavní výhodou vynálezu je, že umožňuje podepřít i velmi širokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovýemi vnitřníani podpěramí s normálový-m namáhánim a že nosnou konstrukcí, výh-odnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazujíci estawká-dní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku...

Způsob stanovení volných aromatických aminů ve vodorozpustných organických barvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245222

Dátum: 01.07.1988

Autori: Roleík Zdenik, Fuxa Lubomír

MPK: G01N 27/44

Značky: vodorozpustných, způsob, stanovení, volných, barvivech, aminu, organických, aromatických

Text:

...voli nitrozačni titraci amperometricky indikovanou na stacionárním grafitu, bud v přítomnosti barvivalnebo tam, kde činidlo nevyvolá žádanou proudovou odezvu na elektrodě,extraktu, které obsahují izolované aminy.U barviv, které jsou tak jako aminy rozpustné a tudíž nelzeV zbytkové aminy extrahovat a grafitová stacionárni elektroda se pří tomností barviva dezaktivuje, nelze výše uvedenou metodu použít- 2 Y y 245 222 Nyní byl nalezen...

Distanční držák pro zajištění vzájemné relaticní polohy volných vedení do nejvýše 1 KV

Načítavanie...

Číslo patentu: 256378

Dátum: 15.04.1988

Autori: Salamon László, Bucsi László, Zelnik István

MPK: H02G 7/12

Značky: relaticní, nejvýše, volných, vedení, držák, distanční, vzájemné, zajištění, polohy

Text:

...6 detail hlavičky distančního držáku podle obr. 5, na obr. 7 řez v rovině B-B na obr. 6, na obr. 8 boční pohled na jiné výhodné provedení podle vynálezu, na obr. 9 detail hlavičky způsobu provedení podle obr. B a na obr. 10 V rovine C-C z obr. 9.Jak je zřejmě, z obr. 1, je možné nasadit distanční držák mezi dvě vedle sebe rovnoběžná vodorovná vedení g nebo mezi dvě nad sebou uspořádaná vedení Q. střední díl l distančního držáku g je vytvořen...

Zařízení pro mechanické spojování volných konců přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254962

Dátum: 15.02.1988

Autor: Badiali Roberto

MPK: B65H 69/06

Značky: konců, mechanické, zařízení, přízí, spojování, volných

Text:

...řemeny 112líylzi změněna. Rovněž je možno i nastavovut polohu svěracího ústrojí 23 přízí v podélnem směru spojovaných přízí 2 h, 21.Obr. 2 a 7 a znázorňují odváděcí ústrojí žil n odvádění přebytečných konců 12 s, spojovaných přízí 2 D, 21. Ddváděcí úrojíje tvořeno odsávací hubicí 129,32111.22) Však být také provedeno jako meChíílllCKťĚ, případně Ineclíaiíickopneumaticre.Na obr. 5, 73 a Ba jsou znázornený motory 39 pro políoíl řemenic 14...

Způsob nanášení vrstvy lepidla, vytvářejícího ozdobný motiv na volných koncích vlákenných vloček

Načítavanie...

Číslo patentu: 253988

Dátum: 17.12.1987

Autori: Krajča Ladislav, Hejda Miloslav, Gogela Jindřich

MPK: B05D 1/16, B41M 3/12

Značky: volných, ozdobný, lepidla, vytvářejícího, vloček, vrstvy, motiv, nanášení, vlákenných, způsob, koncích

Text:

...nanášecí šablony v rozmezí od 60 do 75 stupňů. .Technickým účinkem způsobu podle vynálezu je nánno lepidla ve formě ozdobných motivů, který je zaručeně usazen převážným podílem na povrchu vločkových vláken a jenom jeho částečný poda je uložen v prostoru mezi nimi, takže pronikání tohoto nánosu lepidla až k vrstvě přechodového lepidla na podkladové podložce je zcela vyloučeno. Praktickým důsledkem pak jsou zcela kvalitní přenosy ozdobných...

Zařízení pro odstraňování volných ropných látek s hladin nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 236183

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bunešová Stanislava, Marek Miroslav

MPK: C02F 1/40

Značky: zařízení, volných, látek, hladin, ropných, odstraňování, nádrží

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší odstraňování volných ropných látek z přečerpávacích, usazovacích, akumulačních či jiných i obtížněji přístupných nádrží. Podstatou zařízení je stahování olejů s hladiny výškově stavitelným vtokem s uzávěrem a po úrovní vody ponořeným monžíkem. Z monžíku je směs oleje a příp. stržené vody vytlačena stlačeným vzduchem trubkou zavedenou ke dnu monžíku, např. do separátoru oleje. Při čerpání nevznikají emulze, zařízení nemá rotujících...

Zařízení pro mechanické spojování volných konců přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249510

Dátum: 12.03.1987

Autor: Badiali Roberto

MPK: B65H 69/06

Značky: spojování, konců, mechanické, volných, přízí, zařízení

Text:

...44 pohyboval doleva a .druhý ozubený hřeben 144 doprava. První ozubený hřeben 44 může -scpolupracovat -s prvním ozubeným kolem 22, zavlímco druhý ozubený hřeben 144 může spolupíracovat s druhým ozubeným kolem 122 obr. 1.Rychlost otáčení krutnych kotoučů 20, 126je Lrrčována polohou starvitelného jezdce 39 vůči kulise 30.Tlak vyvíjený ,přítlačnou cpákou 27 na krutné kotouče 20, 120 je 1 pT 0 danou přízi maximální. Při rozkrucováni konvců...

Zařízení k vytváření prošlupu a zásoby volných osnovacích nití u tkacích strojů, zejména u strojů s postupujícím prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237642

Dátum: 16.02.1987

Autori: Mikulecký Karel, Lanta Jiří

MPK: D03C 5/02

Značky: vytváření, postupujícím, zásoby, volných, strojů, zejména, osnovacích, tkacích, nití, prošlupem, prošlupu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tvorbu prošlupu a zásobu volných nití pro vytváření prošlupního klínu. U vysokých pracovních rychlostí je třeba zmenšit otevírání prošlupu a snížit hmotnost součástí k jeho tvorbě. Proto v rovině kolmo ležící na základní rovinu osnovních nití před tvorbou prošlupu, je uspořádán výkyvný vodič s vodicím očkem. Výkyvný vodič s osnovní volnou nití se vzhledem k její rovině pohybuje kolmo a před prošlupem vytváří klín silovým polem,...

Zařízení pro sběr volných ropných látek z gravitačních odlučovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228363

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kohout Jindřich

Značky: gravitačních, volných, látek, zařízení, sběr, odlučovačů, ropných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sběr volných ropných látek z gravitačních odlučovačů vyznačující se tím, že na hladině odlučovače je umístěn plovoucí sací koš (6) propojený flexibilní hadicí (5) s čerpadlem (4) a vodivě spojený s vertikálně stavitelnou elektrodou (2) elektricky propojenou se vstupem vyhodnocovacího obvodu (11), ke kterému je připojen druhý vstup od pevné elektrody (3) umístěné na dně odlučovače.

Zařízení k přípravě volných atomů rtuti z chemicky neupravených vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227857

Dátum: 15.04.1986

Autori: Formánek Zdeněk, Püschel Petr

Značky: neupravených, vzorků, atomů, přípravě, volných, zařízení, chemicky, rtuti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přípravě volných atomů rtuti z chemicky neupravených vzorků pro stanovení rtuti metodou atomové absorpční spektrofotometrie vyznačené tím, že velkoobjemový amalgamátor /1/, opatřený přívodem kyslíku /2/, je spojen s kalibračním zařízením /3/, které je křemennou trubičkou /4/, zaústěnou do spalovací trubice /5/ spojeno se sušicí kolonkou /10/, která je přes amalgamátor /11/ spojena s měřicí kyvetou /12/ a tvoří uzavřený celek...

Způsob polymerace ethylenu v přítomnosti alespoň jednoho iniciátoru volných radikálů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225836

Dátum: 15.01.1986

Autori: Nicco Adrien, Machon Jean-pierre

Značky: způsob, radikálů, provádění, volných, jednoho, ethylenu, alespoň, polymerace, zařízení, iniciátorů, přítomnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace etylenu v přítomnosti alespoň jednoho iniciátoru volných radikálů za tlaku v rozmezí 100 až 300 MPa při teplotě v rozmezí 180 až 300 °C v alespoň jedné reakční zóně, vyznačující se tím, že se polymerace provádí v přítomnosti vody o hmotnost ní koncentraci vyšší nebo rovnající se 1 %, avšak nižší nebo rovnající se sytné koncentraci vody v etylenu při teplotě příslušné reakční zóny.

Způsob výroby plných volných výkovků se zvýšenou vnitřní čistotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214528

Dátum: 28.02.1984

Autori: Burda Svatopluk, Elfmark Jiří, Jílek Ladislav, Turoň Slavomír

Značky: zvýšenou, způsob, volných, plných, čistotou, výkovků, vnitřní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby plných volných výkovků se zvýšenou vnitřní čistotou, zejména těžkých volných výkovků nebo předkovků, jako jsou hřídele, kotouče, kované desky a bramy. Alespoň jedno čelo ingotu nebo předkovku se předstřihne, čímž vznikne středová část průměru 0,2 až 0,6 násobku průměru ingotu nebo předkovku a hloubky 0,2 až 0,7 násobku výšky ingotu nebo předkovku, načež se ingot nebo předkovek napěchuje ve směru jeho osy. Způsob...