Patenty so značkou «vibrační»

Vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260569

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: E01C 19/28

Značky: momentu, výstředníkového, předvolbou, vibrační, budič

Text:

...a která je spojena s nízkými výrobními náklady. Další výhodou je i ruční nastavování předvolby výstředníkového momentu, zejména u ručně vedených vibračních válců.Na pžipojených výkresech je znázorněn na obr. 1 osový řez vibračním budičem, na obr. 2 radiální řez vihračním budičem a na obr. 3 je částečný osový řez vibračním budičem 5 upravenou objímkou.Vibrační budič s předvolbou výstředníkověho momentu (obr. 1) eestává z hřídele...

Vibrační jádro malého průměru pro zhutňování betonových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270318

Dátum: 13.06.1990

Autor: Krejčí Ilja

MPK: B28B 21/14

Značky: vibrační, jádro, zhutňování, směsi, průměru, betonových, malého

Text:

...na kterém je uspořádán výstřsdníic. opatřený kužeiovým otvorem. shodným s kułeiem kleštiny. přičemž rotor je uložen v obalové trubce. jejíž vnitřní povrch vykazuje drsnost od 0.8 do 3.2. Dále se vyznačujĺcí tím, že kleštlna je opatřena alespoň jednou drćžkou.Výhody vibračního jádro maleho průmöru spočívají především v tom. že touto konstrukcí lze vytvořit pružný rotor. který je svou prúänosti schopen eliminovat jak místní odchýlky osy...

Soustava pro jemné vibrační třídění za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 270046

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žůrek František, Havlíček Tomáš, Josífek Miroslav, Kašpar Jiří

MPK: B03B 5/48

Značky: mokra, třídění, jemné, soustava, vibrační

Text:

...g opstřené výpsdovým plechem iL 2.|, e. zadní čelo l opatřené podávacím plechem ljłfBočnioe g, lg má každá z vněJší strany uchyceny dvě podpěry lg, ...e. s válcovými pouzdry gg, Lige, natočené v tíhlu sklonu třídiěe l. Rám Je ve svém prostorověm těžišti opatřen ttzhąím budicím členem, tvořeným dvěma příčný-zni trubkami 14, 14 g, symetrioząy uspořádanými kolem příčnó ony prooházeJíoí zmíněným tčžištěm, s to v záviulosti na. velikosti...

Troubový vibrační třídič pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 269465

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B07B 1/36

Značky: vibrační, troubový, sypké, třídič, materiály

Text:

...jsoupřipevněny podélné lišty, mezi kterými je svými podélnými okraji zasunuta třídioí plocha. Výhodou troubového vibračního třídiče podle vynálezu je možnost operativní změny sklonu vůči horizontální rovině anebo i tvaru dráhy kmitavého pohybu s následnou změnou kvalitativníeh parametrů, čímž je možno tyto parametry operativně přizpůsobit, například daným nebo změněným hodnotám granulometrie tvaru zrn, obsahu vody nebo nečistot, lepivosti...

Vibrační propadový třídič pro granulometrické třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267863

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Bičánek Bedřich, Voznica Luděk

MPK: B07B 1/46

Značky: sypkých, propadový, vibrační, materiálů, třídič, třídění, granulometrické

Text:

...s podmínkami výše uvedených ostatních faktorů a kromě toho v provozních podmínkách dochází zpravidla k variabilitě granulometrie vstupního sypkého materiálu. Vlivem těchto skutečnosti dochází u popsaných vibračních propadových třídičů k posunování proudu propadajícího sypkého materiálu na každé z třídicích ploch směrem k výsypnému konci, čímž hlavní proud sypkého materiálu dopadne na poslední třídicí plochu, například v polovině její...

Vibrační stůl pro zhutňování partikulárních látek ve formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267845

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kasper Eduard

MPK: B28B 1/08

Značky: látek, stůl, formách, partikulárních, zhutňování, vibrační

Text:

...Na obr. 1 je schematicky znázorněn vibrační stůl podle Vynálezu a na obr. 2 je znázorněnc jeho umístění ve výrobní lince.Vibračni stůl g s vibrátorem § je opatřen ramenem gl, na kterém je kyvně uložen přidržovač 2, zvedač 1 a přímočarý motor 1. Pístnice gł přímočarćhc motoru 1 je spojena s přidržovačem 2 a prostřednictvím táhla § i se zveàačem 5. Přidržovač 2 i zvedač 3 jsou tvořeny dvojzvratnými píkami, které jsou otočné v závěsech a...

Zařízení pro vibrační zkoušení vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267405

Dátum: 12.02.1990

Autor: Síbrt Karel

MPK: G01M 7/00

Značky: zařízení, vozovek, vibrační, zkoušení

Text:

...Na roznášecí desce je uloženo spoelčné táhlo obou excentrůívibrátoru. synchronizovaných prostřednictvím ozubeneho soukolí. Zvedací mechanismus může býtž tvořen opěrnou matiCI. našroubovanou na vnější závit společného táhla obou oxtentrü vibrátoru.Výhodou zařízení pro vybrační zkoušení vozovek podle vynálezu je. že ješjednodušší a zajišťuje dokonale souměrné zatížení kostrukce vozovky vůči středovému snímacímu čidlu. takže diferencíálně...

Vibrační beranidlo s nárazovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267381

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rozprávka Jaroslav, Cotiofan Ján, Novotný Dušan

MPK: B21J 13/06

Značky: účinkem, beranidlo, vibrační, nárazovým

Text:

...pro vibrační beraněni je nutný nárazový způsob beranění, který však známá beranidla neumožňují.Výše uvedené nedostatky vibračního beranění odstraňuje vibrační beranidlo s nárazovým účinkem podle vynálezu, které má beranidlovou hlavu a svírací čelisti opatřené údernými plochami, kterými při vibrování beraititlla s otevřenými čelistmi naráží na hlavu nástroje. Beranídlová hlava má přitom vodítko, ve kte CS 267 381 B 1 2rém je hlava nástroje,...

Vibrační pěch

Načítavanie...

Číslo patentu: 266465

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šilkov Vladimir, Bartenev Boris, Poljakov Anatolij

MPK: E01C 19/38

Značky: pěch, vibrační

Text:

...cnnu P, H Pi. B 8 aBHCHMOCTH or yrna nonopora KpHBOmMHHOP 0 nana H nonöopoM coowsewcrsymmnx coownomenň cwaTnqecKHx MOMEHTOB oöoux neöanancon Momuo ĽOÓHTBCH TOPO, qTo nepen Haqanom noseňcwnnn nonsyna-ynapmnxa 7 no Haxonanbue 11 H B 0 BDEMH raxoro Bosneňcrnan Ha yapnym uacTb öyer 0 Ka 3 HBaTbCH BepTHKanbH 0 e naanenne cnn Hnepuun,coxpaumomee B reuemxe npeMem Baanmoneňcnann ynaýmąxa c orpamąqurenem, snaqenue, őnuaxoe K MaKCHMaHbHOMY.B MOMEHTH...

Vibrační podavač pro lepivé sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262947

Dátum: 11.04.1989

Autori: Voznica Luděk, Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B65G 65/44

Značky: látky, podávač, vibrační, lepivé, sypké

Text:

...výztuhami,jejichž horní plocha svírá v příčném řezu a dnem rovněž úhel 30 až 60 °.Výhody vibračního podavače podle vynálezu spočívají v tom,že jeho konstrukce zamezuje nalepování dopravoveného materiálu v rozích mezi dnem a bočními stěnami podavače. Další výhodou vibračního podaveče je zvýšení tuhosti skříně při zachování jejich obrysových rozměrů a vnitřního světlého příčného průřezu sloužícího průchodu dopravovaných látek.Příkladné...

Vibrační pěch

Načítavanie...

Číslo patentu: 260992

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čumičev Vladimir, Šabardin Alexandr, Simonov Alexandr, Šilkov Vladimir

MPK: E01C 19/38

Značky: vibrační, pěch

Text:

...enaHHHH panuyca Z., Kpnsommna 5 na Benuunny, oñecneqnnamuym onTnManbHuM pemum paöowm npn nyxyapnom Bo 3 eňcTBnn, a Benuqnua yrna Q, cnsnra no masa Broporo KDHBONMHE oTHocMTenbHo ocn eőanauca 4 nna oöecneqeunx gauöonee 3 ®®eK THBHOP 0 pemnma paőowu He gonna npeaocxonrb Benxunnu w, 90 -A rneľ cnnrno mase Memny nepauu Kpnnommnom H ocbm neőanaaca 4, saxpennennoro Ha Maxonnxe 3, nöo TOHbKO B srom cnyqae oöa nonayua-yapanxa öynyT...

Vibrační pěch

Načítavanie...

Číslo patentu: 260991

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šabardin Alexandr, Šilkov Vladimir, Šilkov Andrej

MPK: E01C 19/38

Značky: pěch, vibrační

Text:

...perynnpoaoqnoro ycrpoñcraa 13 Bennquuy H Momuo oőecneunwb ane nymme pexnum paöorm. lHpn H) h, Korna Bepxnnň nonsyn-yapunx He KacaeTcs name npu Kauauun Kopnyca 1 c őonbmoñ ammnnrynoü. B STOM cnyqae peaxrunuaa Mecca nocwoanno onnpaerca CBOHMM ôoüxamm 23 Ha Haxosanhnn 24, a aosöynnrenb Koneöannü nnöo cosepmaer Koneöawenbubm nnueuua Kopnyca 1 OTHOCHTQHLHO nnnru 7 c ammnnwyoň A 2 r,u qacroroä Q., paöowan Kax Buöparop c Heypanuoeemeuuoň...

Vibrační pěch

Načítavanie...

Číslo patentu: 260983

Dátum: 12.01.1989

Autori: Metrikin Vladimir, Kuzmin Petr, Dubenkov Nikolaj, Šilkov Vladimir, Borovcev Anatolij, Čumičev Vladimir, Šilkov Andrej

MPK: E01C 19/38

Značky: pěch, vibrační

Text:

...nouwu panna paccwonnum Memy yapnmmm nonepxuocwnMH nonsynon-ynapnuxos npn HX Haxomenun B Hnmneä Mepraoň Toqxe, ynnovnnmmee BOSAGÉCTBHGVQODMHDYGTCH sà cqer pacranxnnammero nnnynbca Memy pepxwnnnoů Maccoů 12 H ynnornxmmeü nnnroü 7, eňcrnymmero B MOMEHTM pasnnuxxu nonsynonynapuuxoa (npuux.nnnmeHuH or numneň K Bepxneü MepTBmM Touxau), ynapnoro BoaneäcTBuH peaxwnnuoü Maccm Ha HHHTY B MOMGHTH coynapeúnň öoüxoa 16-no HaxoBanbuau 17, uwo nMeeT Mecwo B...

Vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259937

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: výstředníkového, předvolbou, momentu, budič, vibrační

Text:

...sobě centricky uloženy v ložískách.Vnitřní nevývažek má na svém konci drážkování, ve kterém se posouvá objímka s výstupky. opačné výstupky jsou i na vnějším nevývažku. zasunutím objímky se spojí vnitřní a vnější nevývažek, čímž se dosáhne maximální výstředníkový moment. Výhoda víbračního budiče podle vynálezu spočíva v jeho jednoduché konstrukcí, jež podléhá v malé míře opotřebení a znečištění.Jsou odstraněny dorazy, které jsou u známých typů...

Zařízení pro vibrační podávání a třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259146

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/32

Značky: podávání, vibrační, třídění, sypkých, zařízení, materiálů

Text:

...v rovině saní rovnoběžné, kde podávaAj ci plocha vibračního podavače má opačný myslpostupusypkéh 0materiálu oproti jeho postupu na třídící plošeVýhodou zařízení pro podávání a třídění sypkých matriálůje podle vynâlezu je zajištění nasypávání sypkého materiálu na víäbračnítřídič pouze ve výšco vrstvy, zajišřujíoí optimální pdća W mínky pro kvalitní třidění, přičemž navíc je dosahováno podstat. ného zkráceni jazyka sypkého materiáĺ v místě...

Víceúčelová vibrační tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 258985

Dátum: 16.09.1988

Autori: Coufal Bohuslav, Mikeš Jaroslav, Procházka Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: vibrační, víceúčelová

Text:

...výstředníkově tyče je rovnoběžná s osou hřídele rotoru.Základní výhoda vibrační tyče podle vynálezu spočíva v tom,že umožňuje používat výstředníkové tyče, popřípedě trubky růz iných délek a hmotností podle požadovaných hodnot odstředivýchsil, v závislosti na zpracovetelnosti zhutňované látky, případně výstředníkové tyče či trubky různých délek e hmotnosti v téže víceúčelová vibrační tyči kombinovat a tím upravovat intené zitu vibrace v...

Zařízení pro vibrační stabilizaci rozměru součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256934

Dátum: 15.04.1988

Autori: Malkin Julij, Gozman Jakov, Šulga Vladimir, Leonov Nikolaj

MPK: C21D 1/30

Značky: stabilizaci, zařízení, rozměrů, vibrační, součástí

Text:

...DDHBOĽB anexwponnurarenx Bnöparopa, T 0 HDHBOHHT K B 03 DaCTauum qacvorm xoneöannü. Ononpenenno sTopoñKoHTaKw K, coeunnew HSMGPHTBHB 9 H Hnmerparop 11. Hpu ownycxaunn K 1 nonepmunaeTcx nocwonunaa uacrowa, a npu sanumanun Kíqacrora cnuxaewca.Ycrpoñcrno paöowaer cneymmu oőpason. Bnôpawop 1 yxpennnww na uewanu,ycmauonnennoñ na anacruqnx onopax. nanee c noubmbm opranon ynpaaneunn, Ha xoamnxcn n őnoxe 3 ynpanneunn, nonaercn Kouauna Ha paaron...

Mobilní vibrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256133

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rampula Václav, Otáhal Vlastislav, Štěrba František

MPK: B06B 1/02, G01M 7/00

Značky: vibrační, zařízení, mobilní

Text:

...snižování a transponování vnitřních pnutí. Samostatný a přenosný budič kmitú,spojený s ostatními prvky bhebným hřídelem, umožňuje snadnou manípulaci při použití u rozměr nějších součástí, kdy je nutno zdroj vibrací postupně přemístovat.Příkladnć provedení mobilního vibračního zařízení je schematícky znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 znázorňuje celkové uspořádání a na obr. 2 je celkové schéma zapojení.Mobilní vibrační zařízení tvoří...

Zařízení pro vibrační čištění důlních vod ve výklopníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256033

Dátum: 15.04.1988

Autor: Raus Josef

MPK: E21F 13/00

Značky: čištění, zařízení, důlních, výklopníku, vibrační

Text:

...měnš náročné na materiál a na pracnost, z čehož vyplývají nižší pořizovecí náklady a podstatné nižší náklady na údržbu ve srovnání se současně používanými zařízeníni. V důsledku vyšší účinnosti čištění důlních vozů dochází k jejich plnému využití a tím ke snížení nákladů na přepravu rubaniny z dolu na povrch.Na přiloženych výkresoch je schemeticky znázornšno zařízení podle vynálezu, použité k čištění důlních vozů při jejich...

Vibrační zařízení, zejména pro vibrační zkoušky konstrukčních uzlů elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255592

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klíma Karel, Kratochvíl Jan

MPK: B06B 1/04

Značky: konstrukčních, zkoušky, vibrační, zejména, zařízení, pohonů, elektrických, uzlů

Text:

...prvků ve tvaru eilentbloků, ktoré mají z hlediska provozní spolehlivoati výrazně lepší vlastnosti než dosud užívané souetavy pružin.Na přípcjených výkresoch je znizorněn příklnd provedení vibračního zařízení podle vynálezu, ktoré je nn obr. 1 zobrezeno v náryou a ne. obr. 2 v bckorysu.Vibreční zařízení, zejména pro vibreění zkoušky konstrukčních uzlů elektrických pohonů, podle výnálezn, je opatřeno nosnýn rámom 1 , na jehož horní...

Zařízení pro vibrační podávání sypkého materiálu na vibrační třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 242573

Dátum: 01.03.1988

Autori: Zikán Viktor, Roubínek František

MPK: B65G 65/34

Značky: třídič, materiálů, zařízení, podávání, vibrační, sypkého

Text:

...na své vnější straně opetřena závažím.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že se docílí v půdorysněm průmětu relativně protismčrného násypn vůči směru postupu sypkého materiálu na vibračním podáveči,a tím lepšího zachycení tlaku a zkrácení jazyku sypkého materiálu,vytékající z vyústění předsledného zásobníku nebo násypky na podávací dno vibračního podáveče, a tím i zkrácení potřebné délky vibračního podávače. Provedením zadní stěny vyústění...

Vibrační skluz s přímočarým pohybem pro sypké lepivé materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 236230

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kubín Sáva, Rataj Lumír

MPK: B07B 1/48

Značky: přímočarým, skluz, vibrační, sypké, lepivé, materiály, pohybem

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit vibrační skluz s přímočarým pohybem pro sypké lepivé materiály, u kterého nedochází k nalepování materiálu na jeho kluznou plochu. Za tím účelem je dvojice vibrátorů s rotujícími nevyvážky, pro vyvození přímočarého kmitavého pohybu, spojena s kluznou plochou tak, že úhel vektoru dráhy přímočarého kmitavého pohybu svírá s kluznou plochou vibračního skluzu úhel od 10 do 25 0.

Víceplošný vibrační třídič pro velmi jemné třídění zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240876

Dátum: 01.01.1988

Autori: Lukovský Leo, Topol Vladimír

MPK: B07B 1/42

Značky: jemné, vibrační, víceplošný, třídění, třídič, materiálů, zrnitých, velmi

Text:

...xp, lg, id, 13, většinou trojdílných, pouze horní dvě sady 33, 1 jsou dvojdílnéo Podćlné okrajová vodicí opory 33, ąg, lg, lg, je jsou na svých níže položených koncích zesíleny úhelníky łgj Ag, ig, 5 g 53,uchycenými kolmo k podálným stěnám skříně l třídičeo Mezi jednotlivé díly podélných vodicích opor 13, ąg, lg, 3 §,g jsou v řadách nad sebou uspořádány příčné opory 23 ip, 23, žg, 23,uchycené svými konci v podálných stěnách skříně l...

Zařízení pro vibrační vynášení sypkých materiálů ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242400

Dátum: 01.12.1987

Autori: Dürrer Jan, Faulhaber Ervín

MPK: B65D 88/66

Značky: zařízení, materiálů, sypkých, zásobníku, vibrační, vynášení

Text:

...to prostřed druhého vibračního podávače 1 se shodným směrem podávání sypkého materiálu Q, k jehož skříni Q je upevnčn žlab Qz ocelového plechu a dále vibrátor 19. Každý vibrační podávač 1 a 1 je zavěšen na čtyřech odpružených závěsech 11,kde dva z těchto závěsů u prvního vibračního podávače 1 jsou svými horními konci uchyceny k zásobníku 5 a ostatní jsou uchyceny k nosné konstrukcí lg, připevněné k tomuto zásobníku, přičemž dva odpružené...

Víceřadé vibrační podávací a směrovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242399

Dátum: 01.12.1987

Autor: Krnáe Pavel

MPK: B23Q 7/08

Značky: podávací, směrovací, víceřadé, zařízení, vibrační

Text:

...tohoto víceŕadého vibračního podávacího a směrovaeího zařízení je velký výkon při podávání polotovarů ve tvaru kalíšků, nasměrovaných dnem dolů, do stroje, např. 1 500 kusůza minutu. Vlastní zařízení je přitom zcela jednoduché a nenáročné na údržbu a obsluhu.na pripojená výkresu je znázorněne příkladne provedení zařízení podle vynálozu. kdo na obra l je víceřadó vibrační pedàvací a směrovací zařízení v bočním pohledu v částečně řeza a...

Zařízení pro vibrační odlévání hliníkových klecí nakrátko elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 253504

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mašínský František, Frček Vojtěch, Pavlík Mojmír

MPK: B22D 21/04, B22D 27/08

Značky: nakrátko, točivých, klecí, zařízení, odlévání, hliníkových, strojů, elektrických, vibrační

Text:

...s horní licí formou i, nasezenou na horní čelo rotorového svazku 1 plechů.Ve spodní lící formě 3 je vytvořen prostor g pro odlití spodního zkratového kruhu s ventilačnímí lopatksmi. V hornílicí formě í je pak vytvořen prostor Q pro odlití horního zkratového kruhu s ventilačními lopatkami.V ose licího trnu g je vytvořena kuželovitá dutina §, rozšiřující se směrem dolů, která je nahoěe opatřena licím otvo rem lg pro nalévání roztaveného...

Vibrační zařízení pro dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234528

Dátum: 01.11.1987

Autor: Sáva Kubín

MPK: B65G 27/10

Značky: sypkých, dopravu, zařízení, materiálů, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit vibrační zařízení, například třídič, podávač nebo dopravník pro sypké materiály s dvojicí vibrátorů s rotujícími nevývažky, které jsou s bočnicemi skříně třídiče, jež jsou navzájem spojeny příčníky, spojeny spojovacími šrouby, procházejícími patkou tělesa vibrátoru, bočnicí skříně a dutým prvkem, kde spojovací šrouby spolehlivě zachycují silové momenty vůči bočnicím skříně a rozvádějící do celého vibračního zařízení....

Vibrační zařízení pro násypky, zásobníky a skluzy sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253077

Dátum: 15.10.1987

Autori: Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír, Bičánek Bedřich, Pastrňák Josef, Kubín Sáva

MPK: B65D 88/66

Značky: látek, vibrační, násypky, zásobníky, zařízení, skluzy, sypkých

Text:

...náročnost a složitost otočného uložení tělesa vibrátoru v základní desce vibrátoru, kde otočné uložení musí dovolovat otáčivý pohyb s minimálním točivým odporem při současné odolnosti proti kmitavým silám značné velikosti. Další nevýhodou je pouze jednoúčelová použitelnost popsaného speciálního provedení vibrátoru a tím také nemožnost jeho náhrady jiným typem příložného vibrátoru.Všechny uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro násypky,...

Ruční vibrační válec s hydraulickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238336

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kalík Jiří, Hofman Ivo

MPK: E01C 19/28

Značky: pohonem, vibrační, válec, hydraulickým, ruční

Zhrnutie / Anotácia:

Ruční vibrační válec s hydraulickým pohonem je určen zejména pro menší opravy vozovek, chodníku a podobných ploch s asfaltovým povrchem. Má vibrační i pohonný mechanismus sdružen na jediné zalomené hřídeli a uložen uvnitř běhounu vytvořeného pláštěm a čely. Běhoun je umístěn v rámu, s jehož jednou postranicí je prostřednictvím trubkovitého nosiče pevně spojen hydromotor a s protilehlou postranici je pevně spojen třecí buben reduktoru. K rámu je...

Vibrační stírač pro pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 252282

Dátum: 13.08.1987

Autori: Moravec Josef, Novotný Rudolf

MPK: B65G 45/00

Značky: stírač, dopravník, pásový, vibrační

Text:

...že umožňuje dosáhnout velkého poměrného zryohlení etírací lišty, což se projeví lepším odváděním materiálu z pásu i ze etíreoí lišty.Příklad provedení vynálezu je schemeticky znázorněn na připojeném výkreeu, kde na obr. lje půdoryený pohled na vibrační stírač podle vynálezu, na obr. 2 je náryený pohled na totéž provedení vibračního stírače e na obr. 3 je detailní pohled směrem P naznečeným na obr. 2 na uchycení vibrátoru. 4Vibrační etírač je...

Pružná soustava, zejména pro vibrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252068

Dátum: 13.08.1987

Autori: Staněk Václav, Machuta Pavel, Bartoš Ján, Lotterová Marie, Novák Vladimír, Smetanová Alena, Kocianová Květa, Uzel Josef, Fiala Luděk, Klíma Karel, Kastner Petr

MPK: B65G 27/00

Značky: soustava, pružná, zejména, zařízení, vibrační

Text:

...že,je možno měnit plynule frekvencivkmitů soustawą a tím i dosáhnout optimálních parametrů stroje bez následných konstrukčních zásahu. oNa výkresu je na obr. 1 v nárysu nakreslen jeden přík 1 adÁ provedení pružné soustavy podle vynálezu, zatimco na obr. 2 je diagram závislosti amplitud A výchylky na frekvenci f kmitů. Na tomto diagramu je fp pracovní frekvence kmitového. generátoru 15, fv, je vlastní frekvence soustavy při výchozí tuhosti...

Zapojení systému vibrační diagnostiky plynové turbíny v turbosoustrojí pro přepravu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240264

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vávra Blažej, Hauskrecht Peter, Eambál Emil, Šottnak Peter, Holka Vojtech, Marchalín Miroslav, Cárta Jozef

MPK: G01M 7/00

Značky: turbiny, zapojení, systému, diagnostiky, plynů, vibrační, turbosoustrojí, plynové, prepravu

Text:

...zadaných algoritmů vyčíslovány velikosti závad V závislosti na vibračních charakteristikách každého z uzlůa s ohledem na jejich vliv Ina dynamický stav zařízení.Zařízení 45 pro vyčíslení - frekvence otáčení vysokotlaké turbiny a výkonové turbiny obsahuje sériové prepojené obvody sestávající z paralelních zařízení 46, 47 vyčíslwjících frekvence otáček vysokotlaké turbiny a výkonové turbiny, jež vytváří podle zadaného algoritmu signály...

Hlubinný vibrační aerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242762

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kravec Ján

MPK: B01F 13/02

Značky: hlubinný, vibrační, aerátor

Text:

...směru jejich řazení.Hlavní výhody hlubinného vibračního aerátoru spočívají v tom, že zařízení podle tohoto vynálezu je jednoduché a energeticky úsporné. Nízká energetická spotřeba vzniká použitím 1 vibračního pohybu aerátoru. Potřebný výkon je všeobecně dán součinem síly a rychlosti. U vibračního pohybu je v obou krajních polohách rychlost nulová. Maximální rychlost je závislá na amplitudě, která nedosahuje velkýoh hodnot. Proto i maximální...