Patenty so značkou «uhlovodíku»

V uhľovodíku rozpustné, bimetalické katalyzátorové prekurzory a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16348

Dátum: 03.01.2007

Autori: Zhou Zhenhua, Wu Zhihua, Zhou Bing

MPK: B01J 31/22, B01J 31/00

Značky: rozpustné, prekurzory, výroby, bimetalické, spôsoby, katalyzátorové, uhlovodíku

Text:

...klesli tým, že by sa znížilo množstvo použitéhokatalyzátora a/alebo sa zvýšil objem výroby použiteľných palív.0009 Jedným spôsobom ako redukovať náklady na molybdénové katalyzátory rozpustné v oleji je nahradiť časť molybdénu menej nákladným prechodným kovom, takým ako kobalt, nikel, mangán,alebo železo. Avšak, pokusy vytvoriť V oleji rozpustné,bimetalické soli obsahujúce molybdén mali len veľmi malý úspech. V súčasnom spôsobe výroby V oleji...

Způsob výroby čistých aromatických uhlovodíků z produktu katalytického reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260563

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pokorný Petr, Káně Jiří, Hable Kurt, Švajgl Oldřich

MPK: C07C 7/00

Značky: výroby, produktů, uhlovodíku, reformování, způsob, čistých, katalytického, aromatických

Text:

...hlince se tim současně sníží prosazsnía tím se zlepší odstranění polymerizovatelných látek při nízkych teplotách. V případě přechodu větší koncentrace olefinických nečistot do kolony, v níž se získávají xyleny se výhodné odpouští z hlavy kolony malé množství destilátu, obsahujícího tyto nečistoty. Tento destilat se může vracet zpět do extrakční suroviny nebo odvádět pro jiné použití, kde olefiny nevadí.V dále uvedeném příkladu jsou uvedeny...

Způsob substituční chlorace nenasycených alifatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269905

Dátum: 14.05.1990

Autori: Schejbal Ivo, Hyngar Karel, Henke Heřman, Čáp Miloslav

MPK: C07C 17/10

Značky: chlorace, uhlovodíku, substituční, alifatických, nenasycených, způsob

Text:

...řeší způsob aubstituční ohlorsce nenasycenách alifatických uhlovodíků, vyuäívsjící oyklonovó sněěovüní reagujících složek pri teplotách 350 až 550 °c a tlaku 130 až 300 kPa podle vynálezu tak, že se cyklonové radiální proudění reakční směsi následně ueněrní na proudění sxiální z výhodou do 1/3 doby prodlení reakční směsi v reaktoru, přičemž vzdálenost tangenciálních vstupu reagujících složek od počátku reakčního prostoru je Ieněí než polovina...

Způsob hydrogenolýzy dusíkatých a sirných derivátů uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269575

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klempa Vladimír, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 45/08

Značky: dusíkatých, uhlovodíku, sirných, derivátů, hydrogenolýzy, způsob

Text:

...některá z dvojíc kovů, výhodné molybdenu a niklu. Účinné desulrurace a denitrogenace se dosahuje zvláětě se surovinou, která obsahuje do 40 5 hmot. cykland a aromátů a neobsahuje více než 1 S hmot. olefind.Rozboren způsobu podle vynálezu lze stanovit význačnć rysy, zo kterých předev sía vyplýva vztah meli kvalitou katalyaatoru, reakční teplotou a úrovní desulruracea danitrogenace. částečně sycený katalyaator znamená, že část kovů se přidává...

Způsob výroby vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268883

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chvalovský Václav, Čermák Ján, Kvíčalová Magdalena

MPK: C08F 236/20

Značky: cyklických, způsob, uhlovodíku, výroby, nenasycených, vysoce

Text:

...cykliokém eteru,zvláště s výhodou v surové směsi produktů.Je možné použít vsádkového nebo průtočného uspořádání, s výhodou míchaněho ízotermního reaktoru probublávaného zbytkovou pyrolýzní C 3 frakcí.Přípravu vysoce nenasycených cyklíckých uhlovodíků sumárního vzorce (C 3 Hh)n, kde 5 Je 3 až 10, katalyzovanou koolígomerací propadíenu a propinu obaažených vezbytkové pyrolýzní C 3 frakci lze uskutečnít za tlaku 051 až 20 MPa,s výhodou za...

Způsob izomerizace uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268829

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bakas Steve, Johnson James, Cole Steven, Schmidt Robert

MPK: C07C 5/13

Značky: izomerizace, uhlovodíku, způsob

Text:

...molekule nechávé reagovat za isomerízačníoh podmínek v přítomnooti ketalytického systému obeahujícího kombinaci0,1 až 0,5 hmotnostního kovu ze skupiny platiny s nosičem obsahujícím a) 75 až 95hnotnoatnich krystalického mordenitu ve vodikové formě, který má poměr siliky k alumi ně alespoň 16 1 a b) 5 až 25 hmotnostních žáruvzdorného anorganického oxidu. Tento způsob se vyznačuje tím, že použitý katalytický systém má měrnou povrchovou plochu...

Způsob reaktivace katalyzátoru pro nízkoteplotní isomerizaci lehkých nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268137

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pražák Václav, Švajgl Oldřich, Boška Jan

MPK: B01J 23/42, B01J 21/04, B01J 21/20...

Značky: uhlovodíku, lehkých, nízkoteplotní, způsob, reaktivace, nasycených, isomerizaci, katalyzátoru

Text:

...200 až 300 O Cv suchém dusíku nebo vzduchu a stabilizuje se týmž plynem pr 300 až 400 O C. Katalyzátor obsahuje 0,2 až 0,6 k hmot. platiny a jednotlivé aktívaćní procesy se provádějí v proudu piynú, jejichž objemový poměr k objemu katalyzátoru za hodinu je 50 až 1000.I in/hnru vynňln/u vylývú in nu udnŕiiu nujfl uslu. jim zu rcaktivoxat a tím znovu použít katalyzátor aktivovaný AIC 13. Tento katalyzátor se dosud považuje za nereakti«...

Katalyzátor pro nízkoteplotní isomerizaci lehkých nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268136

Dátum: 14.03.1990

Autori: Švajgl Oldřich, Pražák Václav, Boška Jan, Křemenák Lubomír

MPK: B01J 21/04, B01J 27/135, B01J 23/42...

Značky: lehkých, uhlovodíku, nasycených, katalyzátor, isomerizaci, nízkoteplotní

Text:

...tetrachloretaneu. balši novou vlastnosti je přitonnost dioxidu titaničiteho.Důležitým poznatkem ja, že nový katalyzàtor se vyrábi off-situ a přitom působenin polyhalogenuhlovodiků v duaiku, což má velký význam z hlediska uanipulačniho a dávkovaciho proti reakci se sublinujicim chloridem hlinitýn. V preparaci se též využivà no~veho postupu k ziakbni rovnomerné rozptâlené platiny na nosiči a ziakáni kvalitniho zrna tohoto kovu.V pŕedloženén...

Pec pro tepelné štěpení uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266821

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fridrich Vít, Fiedler Lubomír, Veselý Petr, Pospíšil Radomír

MPK: C10G 9/20

Značky: tepelně, uhlovodíku, štěpení

Text:

...na příslušný výměník napojený prostřednictvím alespoň jednoho výstupního kolektoru, zatímco vnější trubky jsou prostřednictvím vstupního potrubí napojenyna nejměně jeden vstupní kolektor, který je spojen s výstupom příslušného konvekčního svazku. Podstata vynálezu spočívá přitom v tom, že v nejnižší části procesních trubek, resp. dvoutrubek je vytvořen směšovač, do něhož je zaústěn alespoň jeden přívod pomocného teplonosného média, kupříkladu...

Katalytický systém pro konverzi uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266589

Dátum: 12.01.1990

Autori: Abrevaya Hayim, Imai Tamotsu

MPK: C07B 35/04, B01J 23/54

Značky: katalytický, systém, konverzí, uhlovodíku

Text:

...pro selektivní hydrogenaci konjuqovaných diolefinických uhlovodíkü na monoolefinické uhlovodíky. Ačkoliv je v tomto patentu skutečně zveřejněno, že složka alkalického kovu může obsahovat draslík a/neho lithium, není zde předuveřejněn specifický katalyzátor podle tohoto vynálezu, který jako alkalickou složku obsahuje od asi 0,05 do asi 2 8 hmotnostních lithia a od asi 0.05 do asi 3 hmotnostních draslíku, vztaženo na hmotnost kompozitu.Jak...

Trubková pec parní konverze uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266481

Dátum: 12.01.1990

Autori: Orlov Vladimir, Gorlov Vladimir, Charičko Michail

MPK: C10G 9/20

Značky: konverze, parní, trubková, uhlovodíku

Text:

...Konaeprnpoaanubü ras na Buxoe na nequ coönpaewcn c nomombm Hnmnux Konnexwopoe 4.OcHóBHoe Konnqecrno Tenna npn npoxoxeHnnuě-E pes peaxunounme TĎYĎM 2 naporaaoaañ CMeCb nonyqaeŕ or npoyxwon cropauna Tonnuaa B cnononmx rqpenxax 7. Tenno, oőecneuunammee 3 ®eKTuBHym paöomy num-než uacTn peaxunonnmx Tpyő 2, nocTynaeT or Tynuenbuux ropenox 8, pacnonoxenaux B ronoqnbxx r-aaopasnauomnx ryrmenax 6, 3 m IOIIOIIHHTEIIBHOE Tenno neýenaewcx...

Katalyzátor pro krakování, hydrokratování a isomeraci uhlovodíků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266302

Dátum: 13.12.1989

Autor: Klotz Marvin

MPK: B01J 21/00

Značky: katalyzátor, výroby, krakování, způsob, uhlovodíku, hydrokratování, isomeraci

Text:

...so vyznačuje tím, že je tvořen krysLnljckým borokřemičitanem O gložgnĺvyjádřnnům molárním poměrnm oxidůM rnamená nejménč jeden kation 0 mocenstvi n ze skupiny zahrnujici tetraalkylamoniovýkovu nebo vzájemné směsi těchto kationů,Y má hodnotu 4 až 500 a Z má hodnotu 0 až 160.Tento borokřemičitan se vyznačuje interplanárnimi vzdálenostmi a přiřazenými intenzita mi, jak jsou uvedeny V dále uvedené tabulce I.Při výhcdném provedení má Y hodnotu v...

Způsob stanovení těkavých uhlovodíků v olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265172

Dátum: 13.10.1989

Autori: Fexa Josef, Kovář Jiří

MPK: G01N 25/36

Značky: způsob, stanovení, těkavých, olejích, uhlovodíku

Text:

...čidla pelistorového typu, pro složkys vy m budem varu detektory plamenně-ionizační nebo čidla odvozená od polovodičových oxidů. Uvedené typy čidel využívají oxidovatelnosti těkavých složek obsažených v olejích. U dvousložkových smčsí je výpočet koncentrace têkavé složky jednoduchý, zatímco u vícesložkových směsí se musí pracovat metodou kalibrační křivky při neměnnćm podílu jednotlivých fází těkavých složek. Pro praktické využití však...

Zařízení k doktorování uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264323

Dátum: 12.07.1989

Autor: Verachtert Thomas

MPK: C10G 19/06

Značky: doktorování, uhlovodíku, zařízení

Text:

...prázdný objem mezi vnějším povrchem stěny Z a síta 8 a vnitřním povrchemnádoby. Tento objem se zde nazývá prstencovou separační zónou.Jak kapaliny protékají dolů kontaktním materiálem ve válcové sekci 0 menším průměru,začínají se dělit na samostatnou vodnou a uhlovodíkovou fázi. Vodná kapalina se sbírá na dně nádoby j jako vodná fáze s horním rozhraním li a uhlovodíková kapalná fáze je umístěna nad touto hladinou. Sestupující kapaliny...

Vestavba kolony pro desorpci Rn222 a/nebo těkavých ropných látek a/nebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchem z podzemních a povrchových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263902

Dátum: 12.05.1989

Autori: Jánský František, Brož Zdeněk, Vašák František, Hulík Karel, Bálek Michal, Červenka Jan

MPK: B01J 19/00

Značky: látek, ropných, kolony, desorpci, těkavých, vzduchem, uhlovodíku, podzemních, rn222, halogenderivátů, povrchových, vestavba

Text:

...látek je jejich odstraňovaní v kolonovém aparátu desorpcí z povrchu volně stékajicí vody proudem vzduchu. Kolonový aparát je vertikalně postavená roura kruhového, čtvercoveho či s výhodou obdélnikového průřezu opatřena vestavbcu. V kolonovém aparátu je dále v jeho horní časti umístěn rozdělovač kapaliny. vhodným typem vestavby s velkým povrchem a relativně velkým volným průřezem a volbou správnych rozměrů kolonového aparátu lze...

Způsob adsorpčního odstraňování stopových množství uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263779

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: uhlovodíku, množství, adsorpčního, způsob, stopových, odstraňování

Text:

...injektoru, v něm recirkuluje kapalinu odebíranou z kondenzátoru. Lze přitom dosáhnout vysoké cirkulace a tím i vysoké účinnosti odstrañovâní uhlovodíků.Příkladná realizace způaobu odstraňování uhlovodíků při nízkoteplotním děleni vzduchu rektifikací je patrna z obrázku, kde je zjednodušene technologické schéma výroby čistého tlakového dusíku jednostupňovou rektifikací. Vzduch zbavený kyaličníku uhličitého a vodní páry vstupuje do výměníku l,...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Novák Vlastimil, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Rubáš Vlastimil, Švajgl Oldřich

MPK: C07C 5/02, B01J 23/44

Značky: způsob, aktivace, selektivní, katalyzátor, hydrogenaci, vinylaromatických, dienů, konjugovaných, včetně, přípravy, uhlovodíku

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...

Způsob získávání alkylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262651

Dátum: 14.03.1989

Autor: Spinner Joel

MPK: C07C 15/107

Značky: způsob, získavání, alkylaromatických, uhlovodíku

Text:

...vysokých teplot ve vařáltu. že při tomto oddělování by tyto podmínky nebyly průmyslově uskutečnitelné. Cílem uvedeného vynálezu je proto zlepšit zpětné získání monoalkylbenzenu při provádění tohoto alkylačního postupu, při kterém se rovněž vy 252851rábí vedlejší produkty s vyšším bodem varu,včetně dialkylbenzenů. ~Aroniatíatkým uhlovodíkem, který je alkylován v postupu podle uvedeného vynálezu,je ve výhodném provedení benzen, ale je možno...

Způsob alkylace aromatických uhlovodíků nebo uhlovodíků se čtyřmi atomy uhlíku, olefínů a/nebo nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262430

Dátum: 14.03.1989

Autori: Manara Giovanni, Notari Bruno, Taramasso Marco, Forlani Orfeo

MPK: C01B 33/113

Značky: způsob, čtyřmi, aromatických, olefinu, alkylace, uhlovodíku, uhlíku, nasycených, atomy

Text:

...zahrnující jakýkoliv- materiál na bázi oxidu křemičitého, například silikagel bez ohledu na způsob jeho prípravy a tetraaikylorthokřemíčitany, jako je například tetraethylorthokřemičitan a tetramethylorthokřemičitan.Deriváty hliníku je možno výhodné vy-, brat ze skupiny zahrnující soli hliníku, například dusičnainy a octany.Látky s archivoltotvorným nebo klatrátotvorným účinkem mohou být vybraný ze skupiny zahrnující terciánní aminy,...

Způsob katalytické hydrogenerační rafinace směsi uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262366

Dátum: 14.03.1989

Autori: Staněk Vladimír, Vybíhal Jaromír, Grosser Vojtěch, Vitvar Milan, Novák Václav, Kratochvílová Jitka

MPK: C10G 45/08

Značky: hydrogenerační, katalytické, rafinace, způsob, uhlovodíku, směsi

Text:

...na zuälechtování dehtových surovín vysoké.Nyní bylo zjištěno, že kapalné uhlovodíky z tepelného zpracování a tlakového zplyňování uhlí ve směsi s ropnou frakcí lze hydrogenačně rafinovat při nižším tlaku způsobem podle vynálezu na katalyzátoru obsahujícím oxidy kovů VI.b a VIII. skupiny periodické soustavy na aktivním nosiči s obsahem S 102 a promotovaném sloučeninami fluoru zejména s 5 až 15 3 hmot. Nio a 24 až 40 S hmot. W 03 na oxidu...

Způsob využití tepla plynné fáze z hlavy druhé frakcionační kolony při získání alkylaromatického uhlovodíku z výtoku opouštějícího alkylační zónu pro alkylaci benzenu nebo toluenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261891

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ward Dennis John

MPK: C07C 2/54

Značky: zónu, alkylační, uhlovodíku, alkylaci, hlavy, opouštějícího, benzenu, frakcionační, druhé, získání, toluenu, alkylaromatického, využití, kolony, způsob, fáze, plynné, výtoku, tepla

Text:

...trakcionační kolonu 16 přiváděný vedením 15. Tato druhá trakcionační kolena 16 je označena jako kolona flnálníh-o produktu. Relativně malé množství vysokovroucích ve 231891dlejších produktů, které je rovněž přiváděné do druhé frakcionační kolony 16, se koncentruje v kapalněm proudu odváděném ze dna druhé frakcionační kolony 16 vedením 17. Tento kapalný proud se dělí na první část, která je zaváděna vedením 19 do vařáku 20, a druhou část,...

Způsob selektivní hydrogenace konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260739

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krupička Michal, Rubáš Vlastimil, Janáček Leoš, Švajgl Oldřich, Rosenthal Jakub

MPK: C10G 45/40

Značky: konjugovaných, vinylaromatických, hydrogenace, selektivní, dienů, způsob, uhlovodíku

Text:

....nasycení dienů nebo vinylaremátů, zvl. lv pyrolýzních benzinech. První z nich je přídavek »antioxidačních látek před zathříváním směsi DBSÍâlĎÍÍDÍCh látek v procesu. Další je rozdělení reakčního prostoru a konverze reaktivníclh sloučenin se soušasnou regulací teplot, koncentrace re aktivnich sloučenin a dále modifiko-vaný kak talyzátor, jehož složení, uložení aktivního kovu .a tvar, fyzik. chemické vlastnosti jsou v této technolovgii...

Pec pro tepelné štěpení uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261302

Dátum: 12.01.1989

Autori: Veselý Petr, Fiedler Luboš, Jeníček Pavel

MPK: C10G 9/20

Značky: tepelně, štěpení, uhlovodíku

Text:

...účinku je možno dosáhnout i při alternativním provedení, kdy je škrticí prvek nahrazen uspořádáním, při němž je alespoň část délky vstupních potrubí provedena se zaškrceným prúřezem.K hlavním přednostem noveho uspořádání pyrolýzní pece, kromě vysoké hloubky štěpení suroviny při zachování doběhu reakce ve vnitřní trubce před vlastním ochlazením ve vysokotlakém výměníku odpadního tepla, patří i konstrukční jednoduchost a s ní související...

Zařízení pro pyrolýzu uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259405

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrubý Augustin, Beneš Bedřich, Dvořák Luděk, Tichý Vladimír, Nájemník Jiří, Ružička Jaroslav

MPK: C10G 9/00

Značky: uhlovodíku, zařízení, pyrolýzu

Text:

...plynu a topnéh.o oleje, případně vvjádřenou v energetických jednotkách, na pyrolýzu jednotky hmor ty SLIPIJVÍHY, respektive jednotku produktu. Teplo .půvoudně vložené na ohřátí a reakci suroviny se pomocí prací vody jako teploncsného média zrecirkulujea ještě jednou využije. jeho využití se promítne do snížení měrné spovtřehy topného plynu .na jednotkavé množství pyrolyzované suroviny, respektive vyrobené protlukce.Strojní uspořádání...

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258552

Dátum: 16.08.1988

Autori: Čermák Ján, Kvíčalová Magdalena, Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: C08F 236/20, C08F 238/00

Značky: uhlovodíku, výroby, vysoce, oligomerních, způsob, nenasycených

Text:

...nebo jeden bidentátní a jeden monodentátní ligand, přičemž ligandy jsou nenasycené uhlovodíky nebo alkyl či arylfosfiny nebo alkyl či arylfosfity nebo veškeré vzájemné kombinace těchto liqandů, neho je možné použít dvouslož~ kový katalytický systém, jehož jednou složkou je komplex niklu V nulovém oxidačnim stupni s uhlovodíkovými ligandy a druhou složkou organický alkyl či arylfosfin nebo alkyl či aryl 3 258552fosfit nebo je možné použít...

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258551

Dátum: 16.08.1988

Autori: Čermák Ján, Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: C08F 238/00, C08F 236/20

Značky: oligomerních, cyklických, uhlovodíku, nenasycených, vysoce, způsob, výroby

Text:

...reakční nádoby bylo v atmosféře dusíku naváženo 3,8 g tetrakis(trifenylfosfin)niklu a poté bylo ve vakuu řádově 102 Pa postupně přidestilováno 200 ml suchého toluenu, 14,4 g propadienu a 7,2 g propinu. Reakční nádoba byla uzavřena a poté umístěns do termostatu vyhřátého na 70 °C, kde byla ponechána za míchání magnetickým michadlem 22 h. Po oddestilování toluenu bylo získáno 21,2 g směsi produktů obsahující 17 uhlovodíků sumárního vzorce(c 3...

Způsob oddělování uhlovodíků z kyselých plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258326

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vinš Luděk

MPK: B01D 3/14

Značky: tohoto, oddělování, provádění, způsobu, způsob, plynů, kyselých, uhlovodíku, zařízení

Text:

...metanol při ab 4 sorpci, takže neni ząpotřebi žádná samostatné zařízení. n oddelené uhlovodiky jsoą k dispozici v kapalné formě,vtakžese dají skladovat jako.kapaLina a stLačovatčerpadLem na vyš- .ši tlak při malé spotřebě energie. Zařízení je velmi jednoduê ché a jednoduše regutovatelně. .Pŕovedeni způsobu a zaÉ 1 zen 1 na oddělováni uhtovodíůů z kyselých plynů je schematícky znázorněno na přítoženém obrázku.Na obrázku značí 1...