Patenty so značkou «těkavých»

Způsob určování zbytkových množství těkavých a jedovatých sloučenin ve výrobcích rostlinného a živočišného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266485

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novikova Elvina, Stenko Jurij

MPK: G01N 33/02

Značky: výrobcích, určování, způsob, zbytkových, sloučenin, množství, jedovatých, původu, živočišného, těkavých, rostlinného

Text:

...M 3 TaHa, nuóyrunçranarà (HB®),m- H X-FXHP ňpn MX COBMGCTHOM HDHCYTCTBHH Gun ňororosňen Moennnmů oőpasçu sepna nmennum, conepmamnň nsnecrnue Konuqecrna onpeenneMwx anoxnmmkawon 1,2-M 5 poM 3 TaHa ~ 0,174 MT/KF, HBQ - 3,000 MP/KF, d,-FXHP - 0,200 MT/KF,E-PXHF - 0,390 MT/KP. Mquenbnmä oöpaseu akcrpąruposann rexcanom npn cnenym max YCIIOBHHXIqömem 3 H 22 MHL N Macca Hasecxn sepna nan sxcwpaxunu 17,7 r cKopocTL nowoxa pacTBopHTens.1,1 CM/MHH§...

Způsob stanovení těkavých uhlovodíků v olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265172

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kovář Jiří, Fexa Josef

MPK: G01N 25/36

Značky: stanovení, těkavých, způsob, olejích, uhlovodíku

Text:

...čidla pelistorového typu, pro složkys vy m budem varu detektory plamenně-ionizační nebo čidla odvozená od polovodičových oxidů. Uvedené typy čidel využívají oxidovatelnosti těkavých složek obsažených v olejích. U dvousložkových smčsí je výpočet koncentrace têkavé složky jednoduchý, zatímco u vícesložkových směsí se musí pracovat metodou kalibrační křivky při neměnnćm podílu jednotlivých fází těkavých složek. Pro praktické využití však...

Zařízení pro stanovení obsahu těkavých složek v olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264528

Dátum: 14.08.1989

Autori: Fáber Zdeněk, Kovář Jiří, Fexa Josef

MPK: G01N 25/00

Značky: složek, olejích, stanovení, obsahu, těkavých, zařízení

Text:

...a čidlo umístit v jednom termostatovaném bloku, jehož teplota je řízcna regulátorem teploty, přičemž prostor čidla je od desorpční nádobky oddělen porézní přepážkou. Toto uspořádání odstraňuje dopravní zpoždění a zabraňuje kondenzaci par ve spojovacím potrubí, které by muselo být za řazeno mezi vývod desorpční nádobky a přívod vk čidlu. Čidlo lze přes zesilovač spojit s vyhodnocovacím zařízením. K automatickému řízení lze použít řídící...

Vestavba kolony pro desorpci Rn222 a/nebo těkavých ropných látek a/nebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchem z podzemních a povrchových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263902

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hulík Karel, Bálek Michal, Vašák František, Červenka Jan, Brož Zdeněk, Jánský František

MPK: B01J 19/00

Značky: povrchových, ropných, halogenderivátů, látek, kolony, desorpci, vestavba, těkavých, podzemních, vzduchem, rn222, uhlovodíku

Text:

...látek je jejich odstraňovaní v kolonovém aparátu desorpcí z povrchu volně stékajicí vody proudem vzduchu. Kolonový aparát je vertikalně postavená roura kruhového, čtvercoveho či s výhodou obdélnikového průřezu opatřena vestavbcu. V kolonovém aparátu je dále v jeho horní časti umístěn rozdělovač kapaliny. vhodným typem vestavby s velkým povrchem a relativně velkým volným průřezem a volbou správnych rozměrů kolonového aparátu lze...

Způsob snižování obsahu těkavých látek v lepených spojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 261580

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jochman Jaroslav, Honskus Jiří

MPK: C09J 5/00, C09J 5/02

Značky: spojích, obsahu, lepených, způsob, látek, těkavých, snižování

Text:

...mm. vSít z-přírodních, umělých nebo kovových vláken brání vzniku bublinek e dutín těkevých látek, které vznikají při spojování le~ pených ploch. Podél jednotlivých vláken jsou páry těkavých látek vytlačovány do prostoru mimo lepený spoj, což se příznivé projevuje na kvalitě spoje. Při uvolňování velkého množství těkevých láteký sepodstetně zkrecuje dobe potřebné k dosežení požadované pevnostiPryžová krycí vrstva dopravního pásu kategorie A...

Způsob odstraňování těkavých nečistot z výševroucích a termolabilních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257875

Dátum: 15.06.1988

Autori: Čepický Miloš, Tomola Libor

MPK: B01D 3/00

Značky: provádění, tohoto, zařízení, výševroucích, způsobu, odstraňování, látek, těkavých, nečistot, termolabilních, způsob

Text:

...do tlaku na vstupu do strípovací kolony. Tento interval je obvykle menší než 10 °K, takže teplota páry na vstupu do stripovací kolony je spolehlivěji určitelná z měření tlaku nebo kondenzační teploty ve vnějším prostoru výměníku než měřením ne vstupu do stripovací kolony.Množství stripovací páry je nezávislé na tlaku ve stripovací koloně a je dáno pouze průměrem trysky a tlakem ve vnějším prostoru výměníku.Na připojeněm výkresu je znázorněno...

Způsob odstraňování těkavých látek z vody a vodních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257060

Dátum: 15.04.1988

Autori: Koller Jan, Grünwald Alexander, Mach Mojmír

MPK: C02F 1/04

Značky: látek, způsob, těkavých, roztoku, vodních, odstraňování

Text:

...Sborník prací ÚVP Praha - Běchovice 1983/ jsou zahrnuty výsledky pokusú s destilaci amoniaku z kalové vody po methanizaci kejdy z výkrmny vepřů. Výzkum byl iniciován patentem /Krištoufok J. Fr. Dem. FR 2 474 901, B 09 B 3/OD.Přĺkladem řešení při němž se vedle amoniaku získají destilacĺ i další těkavé látky je odstrañování amoníaku a chloroformu z odpadních vod z výrohy.herbicidů /Manczak M.,Kozakowsku P. Gaz. Woda i Tech. Sanit. 57, 5,...

Adaptér k plynovému chromatografu pro stripování těkavých látek z kapalin a tuhých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256530

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kusý Jaroslav, Hautke Přemysl

MPK: G01N 30/16

Značky: adaptér, stripování, těkavých, kapalin, tuhých, plynovému, látek, chromatografu, materiálů

Text:

...přímého stripování kapalněho nebo tuhého vzor~ ku bez nástřiku na filtrační papír, ovšem s několikanésobně vyšším učinkem zakoncentrování, které je dáno konstrukčním uspořádánín dvou stripovaeh jehel. Stupeň zakoncnntrování lze ovlivňovat dobou atripování, rychlostí průtoku stripovaeího plynu a tephmou stripovacího systému. Adaptér umožňuje stanovovat velmi nízke kon centrace anelyzovanyoh látek.. Na připojenćm výkresu je schematicky...

Zařízení pro odstraňování plynů a těkavých složek z mazacích a/nebo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246323

Dátum: 15.12.1987

Autori: Salvati Patricia, Matsuura Ikutoshi, Takahashi Hidenori, Hosokawa Tomoyoshi

MPK: B01D 19/00

Značky: plynů, těkavých, odstraňování, složek, mazacích, zařízení

Text:

...pěnění oleje kromě toho umožní i podstatne zmenšení olejových nádrží,a tím i objemu olejových náplní, popřípadě mazacích a/nebo hydraulických kapalin obecně.vynález je dále objasněií na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který schematiclty znázorňuje zařízení podle vynálezu.Zařízení sestava z nádoby 1, například vtálcového tvaru, v jejíž horní části, například ve víku 21), je zaústěno vstupní hrd~ lo 2...

Absorpční zařízení pro mikrostanovení těkavých látek s fotometrickou indikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242446

Dátum: 01.12.1987

Autori: Schingnitz Manfred, Avraamov Jevgenij, Rodionov Boris

MPK: G01N 21/01

Značky: absorpční, zařízení, indikaci, látek, těkavých, fotometrickou, mikrostanovení

Text:

...na obr. 1, do vhodného absorpčního prostředí, které je upraveno tak, aby vykazovalo absorpoi v oblasti víditelného záření. Učinkem stenovované látkydojde ke změně zabarvení absorpčního roztoku, která je sledovánaujdvoupaprskovým fotoelektrickým čidlem Ž, jehož rozdílový signál j po překročení předem stanovené hodnoty uvede do chodu automatic- 3 h 242 446 kou mikrobyretu, která dávkuje titrační čínidlo až do obnovenípůvodního zbarvení...

Způsob odlévání polymerních gelů z těkavých směsí monomerů v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245569

Dátum: 15.09.1987

Autori: Janda Jaroslav, Perner Bohumil

MPK: G02C 7/04

Značky: monomerů, způsob, odlévání, formách, polymerních, zařízení, otevřených, těkavých, provádění, gelů, způsobu, směsi, tohoto

Text:

...výpočet, lze použít vztahů pro ideální roztok jako zcela postačující aproximace. K výpočtu parciálního tlaku P složky nad roztokem se pak potřebuje pouze znalost nasycených par P° čisté složky při dané teplotě a její množství v kapalné fázi udané molovým zlomkem x. Parciální tlak složky se pak rovnáÚprava ochranného plynu, tj. jeho obohacení parami těkavých složek lze provádět i jinými způsoby. Nejjednodušší, avšak poměrně nákladný způsob...

Způsob stanovení těkavých organických látek ve vodě, například uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243635

Dátum: 15.05.1987

Autori: Vašátko Eduard, Pšeniený Booivoj

MPK: G01N 33/18

Značky: látek, uhlíku, stanovení, organických, způsob, těkavých, vodě, například

Text:

...metodám je, že snižuje pracnost analýzy,umožňuje vysokou citlivost stanovení, až 0,1 ppb při minimálním objemu vzorku vody 10 ml, a poskytuje možnost plné automatizace procesu při stanovení těkavého organického uhlíku ve vodě.způsob v praktickém provedení bude objasněn pomocí připojeného výkresu, na kterém je znázorněno blokové uspořádání zařízení, určené k popisovanému způsobu.Zařízení pro stanovení těkavých organických látek je...

Způsob zachycování a vracení těkavých organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238698

Dátum: 15.01.1987

Autori: Klančík Luděk, Novotný Jaroslav, Rada Antonín

MPK: C09D 3/64

Značky: látek, zachycování, těkavých, vracení, způsob, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Odstranění ztrát těkavých reakčních složek z výroby alkydových pryskyřic tavným postupem. Účelu bylo dosaženo absorbcí těkavých složek, unášených v proudu plynu v absorpční kapalině tvořené směsí surovin při teplotě 80 až 150 a jejich vrácením do výrobního procesu. Těkavé látky tvořené převážně ftalanhydridem a případně i hlavní podíl par reakční vody, vznikající v počáteční fázi polyesterifikace, spolu se strženými organickými látkami, se...

Způsob a zařízení k extrakci a koncentraci těkavých látek z vody, biologických nebo anorganických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236713

Dátum: 15.11.1986

Autor: Rezl Vlastimil

MPK: C02F 1/26

Značky: vody, extrakci, způsob, materiálů, těkavých, anorganických, biologických, koncentrací, látek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob se týká chromatografické analýzy vzorků vody. Podstatou způsobu je, že analyzovaný vzorek vody se extrahuje směsí inertního plynu a vodíku nebo čistého vodíku, načež se vodík odděluje difuzní kapilárou nebo membránou ze slitiny palladia a stříbra za stanovené teploty, přičemž tato směs se shromažďuje v ředící komoře za konstantních podmínek tlaku objemu a teploty a po homogenizaci se dávkuje do plynového chromatografu. Vynález popisuje...

Způsob kontinuálního měření a hodnocení kinetiky extrakce těkavých sloučenin plynem z jednosložkových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234355

Dátum: 15.10.1986

Autor: Zelinka Ladislav

MPK: G01N 31/08

Značky: jednosložkových, sloučenin, kontinuálního, způsob, extrakce, plynem, systému, kinetiky, hodnocení, těkavých, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální měření a souběžné hodnocení kvantitativních změn v průběhu kinetiky extrakce plynem je použitelné při chemické analýze všech těkavých látek rozpuštěných v kontaminované vodě. Jeho podstata spočívá v přímém průtočném spojení stripovací nádoby s plamenoionizačním detektorem, který indikuje, a zapisovačem plynového chromatografu, který zaznamenává křivku extrakční izotermy, vyjadřující postupný úbytek obsahu těkavých sloučenin ze...

Zařízení pro kontinuální měření a hodnocení kinetiky extrakce těkavých sloučenin plynem z jednosložkových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226691

Dátum: 15.05.1986

Autor: Zelinka Ladislav

Značky: extrakce, těkavých, zařízení, kinetiky, měření, kontinuální, hodnocení, systému, jednosložkových, plynem, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální měření a hodnocení kinetiky extrakce těkavých sloučenin plynem z jednosložkových systémů, sestávající ze zdroje inertního plynu i energie pro průtok plynu, z promývačky s fritou a plamenoionizačního detektoru plynového chromatografu se zapisovačem, vyznačené tím, že výstup ze stripovací nádoby (3) je přímo napojen na plamenoionizační detektor (6).

Způsob extrakce těkavých látek z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 231347

Dátum: 15.05.1986

Autor: Rezl Vlastimil

MPK: G01N 33/18, C02F 1/26

Značky: těkavých, látek, způsob, extrakce

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že se vzorek extrahuje směsí inertního plynu a oxidu uhličitého, oxid uhličitý se absorbuje a zkoncentrované vyextrahované látky spolu s inertním plynem se shromažďují a homogenizují za konstantních stavových podmínek. Způsob je především určen k analýze vody, zejména ložisek podzemní vody, a odpadních povrchových vod.

Způsob úpravy prachových úletů z ocelářských zkujňovacích zařízení ve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217950

Dátum: 15.12.1984

Autori: Konečný Oldřich, Wildmann Stanislav, Veselý Jiří, Bubeníček Josef, Medřický Zdeněk, Pětroš Jaroslav, Jeník Vladimír

Značky: surovinu, způsob, výchozí, ocelářských, těkavých, výrobe, kovů, zařízení, zkujňovacích, prachových, úpravy, úletů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy prachových úletů z ocelářských pecí ve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovů, za kterýmž to účelem se prachové úlety v obsahu, například 3 % hmotnostních zinku, použijí několikrát za sebou jako vsázky do ocelářské pece, a to volně nebo ve směsi až do získání jejich potřebného chemického složení, například s obsahem 20 % hmotnosti zinku, olova, kadmia, cínu, sodíku a draslíku.