Patenty so značkou «stavebních»

Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270315

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rathouský Jiří, Hošek Jiří, Sokol Václav, Pelikán Jiří

MPK: C09K 17/00

Značky: vysoušení, dodatečného, stavebních, zamokřených, způsob, konstrukcí, vodou

Text:

...obecneho vzorce Rnsixłáhzmttm. kde R je alkyi s 1 s to atomy uhtíku nebo aryl s o atomy uhllku. x je OR . kde Rje alkyl s 1 a to atomy uhlíku nebo aryt s 6 atomy uhtíku, n je čisto 1 až 3. Y je kyslík a m je o až 1.5. v ornanickem rozpoultłdie nebo ve vodne emuizi a vooný koloidní roztok oxidu křemičtteho. obsahující častice o střední velikosti 1 o až zo mltimlkrometrů. prostý alkolií. ktorý vytvořípőrech gel nepropustný pro kapalnou...

Způsob úpravy surovin pro směsi stavebních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269759

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kneschke Götz, Zschoge Thomas, Götze Mathias, Volec Jan, Völker Sieghard, Unverricht Manfred, Kühne Gerd

MPK: C04B 28/20

Značky: stavebních, surovin, směsi, materiálů, úpravy, způsob

Text:

...Bcnyunsannn H ymecwoäenuą raaoóerouunñ cuecu. Taxme H npyrne xonnnuauwu cnecn npu nopuanbuoü nusupoaxe ne uonmuu npewepneaarh yxynmeuuñ B orunmeuuu ux oyuxuuñ H ASŘCTBHH.Cornacua naoaperennn ara uauaqa pemaercn nocpencraon Toro. 110 HECDK. na KDTDPOFD YÁIEIJIEHG B 0113 110 SIMEN 5 BISMIIDCTH B KäHEĽTBE HOCHTSJIH KPGMGHHH BHeCTe C CUOTBETCTBVÍHIIHM peuewrype. HPEIIYCMÚTPÉHHMM B KaqecTae CBHJVĽJIÄIGFD samec-ma. KOJIHŇBCTBOM HEMČHTB B BHJIE...

Směs pro přípravu stavebních hmot s vysokými počátečními pevnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269193

Dátum: 11.04.1990

Autori: Všetečka Tomáš, Škvára František, Hrazdíra Jaroslav, Hurníková Jana

MPK: C04B 22/06

Značky: pevnostmi, vysokými, stavebních, směs, počátečními, přípravu

Text:

...experimenty použity partie, kta~ rá so odliäovnly v obsahu volného Gao, nnalysovaná glykolátovou metodou. Obsahy slkslii se v jednotlivých odběrooh slinků liěily max. o 0,2 .Z obr. 1 vyplývá, že obsah volného Ca 0 ve slinku výrazně ovlivňuáe počátečni pevnosti po 3 hodinách od přípravy kaše. Vysoká počáteční pevnosti byly zjiětěny u BS cenentu se slinku při obsahu volného Gao nad 1 i při velmi nízkěn obsahu CJA. naopak u B 8 censntu se...

Mechanické upínací zařízení formopodložek na vibračním rámu s vodorovnou vibrací pro zhutňování stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268920

Dátum: 11.04.1990

Autori: Červenka Karel, Matějka Josef

MPK: B28B 1/08

Značky: zhutňování, formopodložek, upínací, mechanické, vodorovnou, stavebních, dílců, vibrací, rámu, zařízení, vibračním

Text:

...vibrač~ ním rámu 1 vystupuje plochá hlava g svislého trnu ł nad horní plochu vibračního rámu 1, protože na jeho zaoblenou patu lg působí 311 přivráceného konce dvouramenné páky Ž, jejíž druhý vídlicovitě upravený konec je zatěžován hmotností čepem § k němu otočně připojenáho táhla 2 a hmotností k táhlu 2 čepem lg otočně připojeného dvojitého segmentu trojdhelníkového tvaru ll a hmotností přítlačnáho prvku li pomocí čepu lg otočně...

Zařízení k převracení deskovitých stavebních dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268861

Dátum: 11.04.1990

Autor: Adámek Jaroslav

MPK: B65G 7/08

Značky: zařízení, dílů, stavebních, převracení, deskovitých

Text:

...je uloen výkyvný manípulační rám g. Jeho prvé rameno ga epočívá V základní vodorovné poloze na temenech sloupků lg nosného rámu l. jehož krajní podpěry lg nesou neznázorněná ložiska, která podpírají celý manipulační rám Š. osa 3 výkyvu manípulačního rámu Š je vodorovné, přičemž jeho druhe rameno gb je odkloněno od rovíny prvého ramene 33 tak, aby podélná ose 3 jeho tyče § pro vyvažovací protízávaží § byla ne spojníoi Z těžíště celého prvého...

Způsob výroby deskových stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268715

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bouzek Miroslav

MPK: B28B 21/70

Značky: deskových, dílců, stavebních, způsob, výroby

Text:

...znázorněnzpůsobvýroby podle vynálezu. Obrázek I znázorňuje výrobu panelu s obvodový rázen, obr. 2 s vnitřním ráme. a mipřzí výztuhou, obr. 3 panel lichoběžnikového tvaru.Tyčové železobetonové vyzrálé dílce 1 se na podložce sepnou a vytvoří obvožový ráz budoucíhopane 1 u. Při použití záporných délkových tolerancí tyčových dílců a řádná prctmelení spojů lze dosáhnout veliké výsledné přesností panelu. Do rámu se dále vloží výztuž g, spojí...

Linka na kompletizaci stavebních dílců zavěšených na pojízdných vahadlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 268423

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jiroušek Miloslav, Horáček Pavel

MPK: B65G 17/20

Značky: kompletizaci, pojízdných, linka, stavebních, vahadlech, zavěšených, dílců

Text:

...drahách, dochází k podststnému zjednoduäení konstrukce a ke snížení hmotnosti celého zařízení. Zcela se odstraňuje příčení vahadel, což vede ke zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti při obsluze stroje.Na připojených výkresech je znázorněno jedno možné provedení kompletizační linky podle Vynálezu. Na obr. l je znázorněn bokorys posunovacího vozu na lince a na obr. 2 je příčný řez linkou.Na rámu posunovacího vozu l je umístěna...

Způsob výroby velmi pevných sádrových stavebních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266395

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rietz Helmut, Thiel Egbert

MPK: C04B 16/02

Značky: způsob, velmi, prvků, pevných, sádrových, stavebních, výroby

Text:

...CTPMXKM ľ) KGHBCTBIZ ÉičIITIJJID-Ilłľľłřtllíl VI. KDDMF TOPO. CHVIXl-lłl/IW úóbüMHÚFD 00 GB.FVIITCUBHF CTFÚMTEnbHue BJIÉMBHTM npmocperanr XOPDIUIME CUOŇCTDE üdľłaóúTKlłl, Kill( npmamrmmnarame. ľll/IJXIĽD-IMFŠ. OFJESOBBHME.ĺĺükpíllllł-ZHMB BFll-šMeřlm SBTBEDÄÉBEÄHMH HU JIGBJIEFIMEM HÚXBT dhlTb XIOCTMFHYTÚ m CHGY ľlpldłłůľlłlłł-łlłlçl MQBECTł-Iłix MCKÚPMTBJIBŇ BBTBGPĽEBBHMŇ. HBHPVIMEFJ cynnoara HBTPMH. ÚPVIMGłFCüHMB MÚBFJĽITD-łHX FMÄPOOGGD-HX...

Formovací podložka na výrobu plošných stavebních dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265919

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hamer Vladimír, Mertl Zdeněk

MPK: B28B 7/00

Značky: plošných, formovací, dílů, podložka, stavebních, výrobu

Text:

...rozdíl delšího a kratšího ramene žlabu je roven součtu Rozpěrné prvky jsou umístěny nad příčníky nebosíly spodní desky a výšky rozpěrného prvku. ší nebo rovná vzdálenosti vnitřních plochnad a mezi příčníky. Délka rozpěrných prvků je menVýhodou provedení dle vynálezu je, že tuhost v podělném směru je omezena pouze na tuhost spodní víbrací a tuhcst funkční. Tuhost funkční znamená, potřebnou pro zhutňování např. s použití poměrně tenkých...

Způsob výroby vícesložkových stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 264914

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šesták Karel, Šesták Štěpán

MPK: B01F 3/12, B28C 1/04, E21D 11/04...

Značky: způsob, vícesložkových, výroby, stavebních

Text:

...mají snadnější rozpojitelnost a mají v podstatě nižší specifickou hmotnost proti klasickým betonům.Způsob výroby stavební hmoty pro výrobu prefabrikátů nebo monolitů a maltovin objasňující následující příklady pro 1 m 3 stavební hmotyDo míchacího prostoru míchačky se vloží 120 kg dřevěných smrkových pilin o vlhkostido 20 , které tvoří 9 celkové hmotnosti vsázky. Načež se za michání vnese směs vody,tvořená 32 kg kašovitého hašeného vápna...

Nátěrová a tmelicí hmota pro hydroizolační úpravu stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264782

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kohout Josef, Prachař Otakar, Zárybnický Eduard, Adamec Dalibor, Štucbart Vojtěch

MPK: C09D 3/80

Značky: konstrukcí, stavebních, nátěrová, hmota, tmelící, hydroizolační, úpravu

Text:

...používané v kompozici, dodávají nátěrové hmotě barevný odstín a spolu s plnivy dotvářejí krycí vlastnosti nátěru.Pro bílý barevný odstín je vhodným typem pigmentu titanová běloba. Kasein vytváří s alkalickou maltovinou stavební konstrukce sklovitou hmotu, která brání postupu vlhkosti v kapalnému stavu, nezabraňuje však postupu vodních par. V kombinaci s použitou polymerní disperzí tak tvoří subjektivně teplý povrch, na kterém...

Zařízení pro vysouvání stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264777

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vítek Jan

MPK: E01D 21/00, E01D 21/02

Značky: zařízení, stavebních, vysouvání, konstrukcí

Text:

...vysouvání do stoupání je potřebné tlačná síla dost velká a tíha konce mostní konstrukce nedostačuje, aby vyvola přiměřeně velkou sílu tření, která by postačovala k přenesení vodorovné tlačné síly z bloku do nosné konstrukce.Tento nedostatek se však dá odstranit řešením podle vynálezu, jehož zásada spočívá v tom,že bloky, obvykle dva podvnějšúm.stěnmi nosné konstrukce jsou spojený v jediný velký blok,probíhajíoí pod celou šířkou mostu a...

Komplexní přísada do stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 263289

Dátum: 11.04.1989

Autori: Humpolec, Chládek Milan, Tachovský Petr, Kodet Josef

MPK: C04B 24/00

Značky: stavebních, komplexní, prísada

Text:

...oxidovaného škrobu tvoří seaítěný produkt vázaný sulfoskupinou opět na vápníku pojiva. substitucí sodíku v sodné soli kaboxymetyléteru škrobu i celulôzy vápníkem pojiva dochází opět k chemické vazbě makromolekuly na pojivo. Neqativního účinku karboxymetylcelulôzy na kinetiku hydratační reakce sádry je využito k synergickému účinku kombinace fosforester škrobu-karboxymetylcelulôza ke zpomalení tuhnutí sádrového pojiva. Tvorba výkvětů...

Zařízení pro výrobu stavebních prvků s izolačními vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262658

Dátum: 14.03.1989

Autor: Doskocil Franz

MPK: E04C 1/06

Značky: izolačními, zařízení, výrobu, stavebních, vložkami, prvků

Text:

...Z tohoto td-ůvodu se izolační vložky 17 zasouvají do formy 4 jjen tak daleko, aby mezí jejich horní strvalrrou a vnitřním povrchem formy 4 zůst-ala nepartmá mezera - víz také provedení na obr. 17.Řešení ,popsané na záklsaaąd-ě ~obr. .1 až 4 se týká zařízení, které je pojízdné po pevné podložce 2. Po Spuštění formy 4 dolů .a -vyjmutí stavebních prvků z této formy 4, se se zařízením popojede o vzdálenost, která odpovídá délce stavebních...

Silikátová kompozice pro zvýšení vodotěsnosti stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 262214

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štepita Matej, Mlejnek Jiří, Český Vladimír

MPK: C04B 28/02

Značky: vodotěsnosti, silikátová, kompozice, stavebních, zvýšení

Text:

...natíráním nebo stěrkovaním. . . Silikátovä kompozice je vhodná pro zívý mově státie, inertní .a hvdvrofoblní a .na vodą sep vo-dotěsnosti nádrží, jímek, potrubí, -ką-.u nálůjrcrpeod., .au to jak z vnější, .tak .z vnitřní. stravny. nebol z obou stran. je vhodnáwpro. použití .v exteríérech i v interiérechPři na-. riešení jedné vrstvy .na podklad a vytvurzení lerĺrložné do druhé vrstvy ještě v plastickém ~stavuklást obklady, dal-aždice, .dlažby...

Kompozitní materiál pro sekundární ochranu stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 262213

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mlejnek Jiří, Český Vladimír, Štepita Matej

MPK: C04B 28/04

Značky: kompozitní, materiál, ochranu, sekundární, stavebních

Text:

...vodná vdisperze syntetického kopolyumeru s volnými karboxylovými skupinami v řetězci polymeru. Volné kanboxylové ,skupiny zabezpečují vysokou přídržnost -k různým substrátům, i na železné a naželezné kovy. Kopolvmery esterů kyseliny akrylové a vinylových .komonomerů jsou chemicky odolné, nezmýclelnitelné,mají .vynikající světlostálosů. mnohostran n-o.1 siíášenlívost, .odolnost vprotislunečnínru. zářehí a fyziologickou. netečnost, .. ....

Zařízení pro přepravu tvarově nesouměrných stavebních panelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262173

Dátum: 14.03.1989

Autori: Brázda Jiří, Jaroň Jaromír, Ivan Vladimír

MPK: B65D 19/44

Značky: tvarově, prepravu, zařízení, stavebních, panelu, nesouměrných

Text:

...spojené se současným způsobem přepravy .atikových panelü, zejména .atlkových jpanelů s klín-ovým vylehčením. To znamená, že umožňuje mnohonásobne vyšší využitelnost cpůdorysnévho ložního prostoru a tím využití tomáže jpřepravnĺho vozidla. Tím dochází ke značné úspoře pohonných hmot ve srovnání se současným staVem. Dále se podstatné zvyšuje stabilita přepravovaných atikových panelu .a současně se docilu-je vyšší bezpečnosti při vlastní...

Formovací zařízení, zejména pro výrobu silikátových stavebních dílců a konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261905

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kraus Arnošt, Olšanský Bohumil, Pazour Miloš, Koláček Jiří

MPK: B28B 7/22

Značky: zařízení, zejména, silikátových, konstrukcí, formovací, stavebních, dílců, výrobu

Text:

...obrç 4 je alterna tivní provedení podle obr. 2 a na obr. 5 provedení se dvěma pružnými členy a pláštěm ve formě kompaktního tělesa.V provedení na obr. l je mezi stěnou § formy a pláš těm l vytvářecí částí zařízení podle vynálezu upevněn pruž-. ný člen 3, tvořený pryžovým nebo plastovým blokom. UeVopatřen vnitřním pouzdrem §, do kterého zasahuje první spojovací člen 2, tvořený šroubem, čepem s výstřadníkem apodo. jehož hlava je umístěna ve...

Zámek pro vzájemné spojení dvou sousedních stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 261614

Dátum: 10.02.1989

Autori: Strohalm Jan, Rumánek Josef

MPK: E04B 1/60

Značky: spojení, sousedních, dílců, stavebních, zámek, vzájemné

Text:

...doraz 20 a spodní doraz 21. Účelem těchto dorazů 20, 21 je vymezení úhlových úvratí západky 2 při jejím zaisumlti dovnitř kapsy 1 U a při vysunutí von. jeden anebo oba kotouče 16 jsou uipatřeny na obvodu radiálnim vyčnělkom ZZ, v jehož clráze jsou na západce 2 umístěny dva dorazy. Z hlediska umístění na západce 2 je jeden doraz koncovým dorazem 23 a druhý - jnrostředním dorazem 24. Radiální -výčnělek 22 se nachází v mísstě nejvěátši...

Způsob zkoušení nehomogenních stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 260020

Dátum: 15.11.1988

Autori: Herlt Manfred, Mathick Wolfgang, Kalow Dieter

MPK: G01N 3/00

Značky: způsob, stavebních, nehomogenních, zkoušení

Text:

...He npesmcnna rnepnocmn Hcnonbsyenmx sanonnareneů-Kpynnoćwb sepeu hcnonbsyeuux Maccoaux-qaçrnunonxHa 6 MTb MEHBWG MaxcuuanbHora pasuepa sepna, npemMymecTaeHHo 9 nopnnxe nennqnn 2 MM- - . V- Hoaepraeuaa ncnmmanum nnomanb na ncnmwyeuon npenMewe gonna ÓHTB MHH-~ Manbuo a HHTB pas öonbme, qeM Maxcmuanbno nosnomnan nnomann ceueuun Max CHM 8 HbHOPOpa 3 Mepa sepua5 MHHHM 8 nbHaH PHy 6 HHa cH 0 ca nmőàpaerca 3 aàsncumocru or MKCHManbHOPQ...

Opěrná konstrukce pro přepravu stavebních dílců v šikmé poloze se sklopnými podstavci

Načítavanie...

Číslo patentu: 258775

Dátum: 16.09.1988

Autori: Horáček František, Jiroušek Miloslav

MPK: B65D 19/44

Značky: poloze, dílců, konstrukce, podstavci, šikmé, opěrná, prepravu, sklopnými, stavebních

Text:

...sklopit do vnějších nebo vnitřních řad v libovolném počtu,podle požadované sestavy dílců v náklsdu. Pokud nejsou podstavce zapotřebí, je možno je vyklopit do stłedu opěrné konstrukce s stěnové dílce, příčky nebo i jiné prefsbrikáty do ní ukládat běšným způsobem jen na lyžiny.Provedením operné konstrukce podle vynálezu dojde k podststnému rozšíření variability v možnostech uspořádání naložsných dílců. Tím se zvýši hmotnost nákladu a...

Forma pro výrobu stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 258344

Dátum: 16.08.1988

Autori: Smejkal Ladislav, Zalubil Jan, Uhlíř Petr

MPK: B28B 7/02

Značky: výrobu, stavebních, dílců, forma

Text:

...rovínnou plochou k bočnicím s tím, že poloha čel jeVýhodou provedení podle vynálezu je výrobní nenáročnost bočnica čel a možnost jejich použití pro formovaní panelů s odlišnou j profilací. Dalšími výhodami je nenáročná montáž z hlediska jednoznačnéhorozměrového ustavení čel deskami, vysoké využití plochy vytvářecí podložky a několikanásobná životnost bočnic z důvodu nulových odformovacích síl.Na přípojených výkresech je znázorněno...

Způsob čistění odpadních vod ze stavebních prací, zejména z vrtů a injektáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 257889

Dátum: 15.06.1988

Autori: Janda Václav, Záhumenský Ladislav, Šamal Oldřich

MPK: C02F 1/56

Značky: zejména, stavebních, vrtů, injektáží, způsob, čištění, prací, odpadních

Text:

...je možno z vyčištěné vody odseparovat.V první fázi procesu probíhá při prudkém míchání vody ve směšovacím prostoru perikinetioká fáze koagulace. Po přidání vysokomolekulárního flokulantu dochází pak při mírném samovolněm tangenciálním proudění v koagulačním prostoru k ortokínetické fázi koagulace, agregaci částic a jejich sedimentaci. Jemné částice, které nebyly odděleny koagulací a sedimentací. mohou být popžípadě odděleny filtrací.Intenzita...

Sklopný nájezd, zejména pro přepravu stavebních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257088

Dátum: 15.04.1988

Autori: Uhlíř Bedřich, Diviš Václav, Suchan Jiří, Kadlec Josef

MPK: E01D 15/02

Značky: strojů, nájezd, sklopný, zejména, prepravu, stavebních

Text:

...příhradových nosníků.sklopný nájezd podle vynálezu tím, že je vytvořen z příhradových nosníku vyniká značnou únosností a současně zabezpečuje mimořádně rychlé ustavení do pracovní polohy bez jakékoliv nsmáhavé práce obsluhy.Pracuje zcela spolehlivě a to v jakýchkoliv povětrnostních podmínkách a bez ohledu na vnější teplotu.Příkladné provedení sklopného nájezdu podle vynálezu je znázorněna na přiloženém výkrese, kde obr. 1 uvádí sklopný...

Přípravek ke zvyšování únosnosti vrtů, případně protlaků k založení nosných pilot stavebních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256985

Dátum: 15.04.1988

Autori: Viktorín Jiří, Mrlík Ladislav

MPK: E02D 5/62, E02D 7/20

Značky: objektu, přípravek, zvyšování, vrtů, protlaků, nosných, pilot, založení, únosnosti, stavebních, případně

Text:

...nákladných tlakovacích aparatur a jejich přeprava na stanoviště náležite zabezpečené potřebnou energií na staveništi.Blíže budou patrné tyto výhody na podkladě popisu jednoho z příkladů konkrětniho provedení přípravku znázorněného na výkrese, na němž na obr. 1 je pohled na tento přípravek 5 podélným řezem výpažnici a částí vývrtu či pretlaku k založení betonové piloty a na obr. 2 je půdorysný pohled na přípravek s příčným řezem...

Magnetostrikční budič pro měření vlastností stavebních materiálů a hornin impulsní ultrazvukovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256602

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kašpařík Jan

MPK: G01N 29/04

Značky: materiálů, ultrazvukovou, měření, metodou, magnetostrikční, stavebních, vlastností, budič, impulsní, hornín

Text:

...k jednoznačnému mechanickému kontaktu břitu, tedy přímkové kontaktní hrany, s povrchem vyšetřovaného objektu bez ohledu na použitý plastický vazební prostředek.Magnetostrikční budič podle vynálezu je schematicky uveden na přiloženém výkrese. Na obr. 1 je nárys a na obr. 2 bokorys jednoho provedení, na obr. 3 je nárys avna obr. 4 bokorys druhého provedení a obr. 5 znázorňuje příklad přiložení budiče k vyšetřovanému objektu s použitím...

Zařízení k měření vlhkosti zdiva a stavebních materiálů odporovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242572

Dátum: 01.03.1988

Autor: Poahoda Karel

MPK: G01N 27/04

Značky: materiálů, měření, zdiva, vlhkosti, stavebních, metodou, odporovou, zařízení

Text:

...měnit. Dokonalého kontaktu všech elektrod s nerovným povrchem je dosahováno lehkým tlakem na přístroj a lze obvykle měřit i na značné narušených površích bez zvláštních úprav.Příklad uspořádání zařízení podle vynálezu je uveden na přiloženém obr. 1, kde je naznačeno v nárysu provedení zařízení se dvěmi dvojicemi příložných elektrod a na obr. 2 je V řezu.zobrazen příklad provedení příložné elektrody.čtveřice příložných elektrod l shodné...

Izolační kryt spár stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254780

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šála Jiří, Voborský Jiří

MPK: E04B 1/68

Značky: stavebních, konstrukcí, spár, izolační

Text:

...odstraňuje výše uvedené nevýhody, ale i pohledově zakrývá nepřesnosti v provedení šířek spár a poškození hran ve spáře, přičemž zkvalitňuje termoizolační a hydroizolační funkci spáry.při zvýšení estetického dojmu stavebního objektu. Kromě uplatnění při výstavbě nových objektů jej lze s výhodou užít při rekonstrukcích a zejména při opravách vadně provedených spár v panelové výstavbě místo pracného a nákladného odstrañování zateklého...

Jednodílná pružná kotva pro osazení výplňových prvků, zejména do stavebních otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254455

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bareš Jan, Novák Ladislav, Kralert Jiří, Cihelka Pavel, Klíma Jaromír

MPK: E06B 1/60

Značky: zejména, osazení, pružná, stavebních, otvorů, kotva, jednodílná, výplňových, prvků

Text:

...silikátové směsi, často přes tepelně izolační vrstvu pěnového polystyrenu a možnost pohybu dřevěných špalíkü během vibrace.Vhodně profilovaná drážka v potřebné délce ostění nebo nadpraží nahrazuje zmíněné špalíky, je automaticky tvořena fcrmovací technikou. Vlastní tvar kotvy a výhodněji zvolený princip připevnění na výplňový prvek umožňují fixované přichyceni vhodného těsnicícho profilu,např. provazce na část obvodu nebo celý obvod rámu...

Řezací nástroj pro dělení zejména stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243515

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šmakal Jan, Syrový Ludik, Kováo Lubor, Vykopal Jan, Machala Zdenik, Šuba Zdenik

MPK: B26D 1/50

Značky: nástroj, zejména, stavebních, dělení, řezací

Text:

...jiné kombinací.Stejného účinku je možno dosáhnout přihnutím vyhnutých krajních ŕezacích článků 32 řetězu i ke středním řezacím článkům 2 řetězu ł, a to tak, že vyhnuté krajní řezací články lg ležící napravo od středního řezacího článku 2 jsou přihnuty doleva ke střednímu řezacímu článku 2 a krajní vyhnuté řezací články lg nalevo jsou přihnuty doprava. Přihnutí krajních ŕezaoích článků lg nebo středních řezacích článků 2 řetězu ł je možné se...

Zásobník materiálu pro úpravu fasádních povrchů stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 246321

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mantegani Sergio, Busto Arsizio

MPK: B28B 13/02, B65D 88/00

Značky: stavebních, materiálů, dílců, zásobník, fasádních, povrchu, úpravu

Text:

...~ve vzdálenosti 25 až 30 mm a svírá s horizontální rev-inou, procházející nejnižší hranou čelní stěny násýpky úhel 5 ° až 6 °, přičemž přesnah výnášecího dna před uzávěrý je 250 až 300 mm. Dělené uzávěry jsou v celé délce násýpký. Delené uzávery jsou V části délky násypky.Výhodou zařízení je jeho samostatná použitelnos-t bez dalších přívdtauvných zařízení pro technologii mokrých omítek, kdy kamenivo se sýpe na rozprostřeííou řídkout...

Způsob oprav spár a trhlin ve stavebních konstrukcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 238574

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hostlovský Karel, Staněk Břetislav

MPK: E04B 1/68

Značky: oprav, stavebních, spár, způsob, trhlin, konstrukcích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oprav spár a trhlin ve stavebních konstrukcích, zejména v konstrukcích vodostavebních a podzemních jak na vzduchu, tak i pod vodou, zejména proudící, při němž je využito pouzder s hydraulickou směsí. Promísena hydraulická směs se vloží do tvarovatelných děrovaných pouzder válcovitého tvaru a pouzdra se uzavřou. Poškozená spára se mechanicky vyčistí a potom se do ní uloží pouzdro naplněné hydraulickou směsí. Pouzdro se po uložení ve spáře...

Zařízení pro aktivní využití solární energie ve stavebních objektech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246609

Dátum: 16.11.1987

Autor: Janeš Karel

MPK: F24J 2/42

Značky: využití, objektech, aktivní, zařízení, stavebních, solární, energie

Text:

...l.Ohřívaný prostor g solárního termického panelu 1 je ve své horní části propojen prostřed nistvím alespoň jednoho vzduchového vyhřívacího kanálu 2, např. potrubí, s vnitřním prostorem ł 9 objektu l. vzduchový vyhřívací kanál g je, nejlépe na svém vyustění ll do vnitŕního prostoru lg objektu ł, opatřen zpětným vzduchovým uzávěrem lg, který však může být umístěni jinde, např. uvnitř vzduohového vyhřívacího kanálu 2 /neznázorněno/.Zpětný...

Prostředek ke zvýšení vodotěsnosti stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253648

Dátum: 12.11.1987

Autori: Štepita Matej, Valdštýn František, Sovadina Josef, Petrželka Josef

MPK: C04B 28/04, C04B 28/26

Značky: prostředek, zvýšení, vodotěsnosti, stavebních

Text:

...obsahujícího v řetězci vedle jednotek vinylových monomerů a esterů kyseliny akrylové a nebo metakrylové Blaž 21 hmot.,vytaženo na kopolymer,jednotek nenasycenémonokarboxylové kyseliny,s výhodou kyselinu akrylovou a nebo metakrylovou. Plnivem jsou mleté anorganícké materiá 1 y,zejména křemenné písky, vápence,mastek, subkalciovaný kaolin, živcové pegmatity, aluminosilikáty apod.Prostředek k zvýšení vodotěsnosti stavebních hmot lze...