Patenty so značkou «samočinným»

Brzdové alebo pohybovacie hnacie zariadenia so samočinným posilňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19146

Dátum: 06.11.2008

Autori: Gruber Manfred, Putz Michael

MPK: F16D 65/14

Značky: pohybovacie, hnacie, posilňovaním, brzdové, zariadenia, samočinným

Text:

...zariadeníPri brzde podľa vynálezu sa už neobjavuje problém so zablokovanim brzdy,pretože v prípade príliš vysokého (samočinného) posilňovania brzdenia regulpvaním, ktoré principiálne nevyžaduje silu, môže byť posilňovanie v zásade opät bezproblémovo a bez vynaloženia sily znížené.0012 Použitie mechanického samočinného posilňovania podľa tohto vynálezu je možné dosiahnuť vždy vtedy, ked je brzdové obloženie podopreté v inom ako vpravom...

Bezpečnostné zariadenie so samočinným spúšťaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 121

Dátum: 24.07.2003

Autori: Leme David, Delprat Cyrille, Bouajaj Lahouari, Pineau Sylvain

MPK: F16K 17/34, F16L 55/132

Značky: bezpečnostné, samočinným, spúšťaním, zariadenie

Text:

...dutým telesom, ktoréje umiestnené nad trubicou v jej predĺžení a je v ňom uložený kolik a pružina. V dolnom konci dutého telesa sa posúva stredový uzáver. Duté teleso a trubíca sú pozdĺžne od seba vzdialené pozdĺžnympriestorom, ktorý umožňuje médiu prietok kontrolovaný stredovým uzáverom.3 V tomto prípade môže byť pružina uložená medzi vnútornou zaražkou dutého telesa a zarážkou na kolíku. Pružina pracuje ako tlačna.Strata tlaku média...

Zariadenie na výrobu drôteného pletiva so samočinným zapletaním pier a strún

Načítavanie...

Číslo patentu: 278673

Dátum: 10.12.1997

Autori: Hrubec František, Rydzyk Jan

MPK: B21F 27/00, B21F 27/02

Značky: strun, samočinným, pletiva, drôteného, výrobu, zariadenie, zapletaním

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z riadiacej stolice (1), ktorá obsahuje elektromotor (6) s prevodovým mechanizmom (59), vačkové systémy (12, 18) a vretená (16, 16') vybavené na konci hriadeľov (15, 15') navíjacími nožmi (54), uloženými v špirálových závitovkách (17). Vačkové systémy (12, 18) sú tvorené ovládacím vačkovým systémom (18) a dilatačným vačkovým systémom (12). Ovládací vačkový systém (18) obsahuje na spoločnom vačkovom hriadeli (25) uloženú...

Trvale doplňovaná uhlíková elektróda so samočinným vypaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 280396

Dátum: 05.02.1997

Autor: Reidar Innvaer

MPK: H05B 7/09

Značky: uhlíková, doplňovaná, elektroda, vypaľovaním, trvale, samočinným

Zhrnutie / Anotácia:

Elektródu tvorí vonkajšie puzdro (1) zhotovené z elektricky vodivého materiálu a obsahujúce vnútorné radiálne zvislé rebrá (11). Puzdro (1) sa plní uhlíkovou nespečenou účinnou hmotou, ktorá sa vypaľuje na tuhú elektródu pomocou elektrického prúdu privádzaného do tejto elektródy. Vnútorné radiálne zvislé rebrá (11) tvoria tuhé uhlíkové steny upevnené vnútri puzdra, ktorých pomer medzi radiálnou dĺžkou a hrúbkou je väčší ako 5 : 1.

Zapojení tvarovacího obvodu snímače značky se samočinným nastavováním citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265634

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svoboda Karel, Liška Martin

MPK: F02P 7/06, F02P 7/077

Značky: tvarovacího, značky, citlivosti, obvodů, snímače, samočinným, nastavovaním, zapojení

Text:

...v tom, že druhý vstup komparátoru je spojen s výstupem součtového obvodu, na jehož jeden vstup je přivedeno prahové napětí a druhý vstup je spojen s výstupem usměrňovače s integrátorm, jehož vstup je spojen s prvním vstupem komparátoru.Výhodou zapojení podle vynálezu je samočinné nastavování citlivosti zapojení podle velikosti signálu ze snímače značky, čímž je dosahováno vysoké odolnosti proti rušivým impulsům,které mohou být obsaženy v...

Připojovací člen se samočinným uzavíráním průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259729

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pokorný Jaroslav, Maška Jan

MPK: A61M 1/10

Značky: samočinným, člen, průtoku, uzavíráním, připojovací

Text:

...otvor.Výhodou řešení podle vynálezu je jednoduchost ai rychlost při připojování, samočinné uzavírání průtoku a tím zabránění vytékání kontaminované kapaliny, která znečišťuje zařízení, obsluhující personál a okolí a podstatnýni způsobem se tím snižuje riziko přenosu virové hepatitídy B.Príklad provedení .připojovaoího členu se samočinným uzaviráním podle vynálezu je znázorněn V uzavřeném stavu na obr. 1 a ve stavu, kdy je připojen na...

Rozbehový agregát so samočinným vypínaním voľnobežného chodu motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243761

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pruša Zbynik

MPK: F02N 15/02

Značky: volnoběžného, chodu, vypínaním, samočinným, motora, rozbehový, agregát

Text:

...pedáli je upravený spínač štartéra, prepojený vedením cez prepínač dynamo-štartêr, ku ktorému je paralelne pripojená batéria, s dynamoštartérom. Dynamoštartér je pripojený na motor, ktorý je spojkou a voľnobežnou spojkou prepojený s prevodovkou.Výhody rozhehového agregátu podľa vy 4nálezu sú v tom, že vozidlo má v- priemere tichši chod, menej škodlivých exhalatov vo výfukových plynoch a zníži sa priemerná spotreba pohonných hmôt.Príklad...

Upínacie zariadenie so samočinným vyhadzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242303

Dátum: 15.11.1987

Autori: Štichauer Josef, Hlaváeek Jan

MPK: B23Q 3/12

Značky: samočinným, zariadenie, upínacie, vyhadzovačom

Text:

...je V tom, že pri odopnutí obrobku sa vysunie vyhadzovač a vyhodí obrobok z upínača, zároveň sa. okamžite pri poklese tlaku vzduchu vráti do východzej polohy stroja. Podstata vynálezu spočíva v tom, že upínacie zariadenie so samočinným vratným vyhadzovačom umožňuje spoľahlivú činnost celého zariadenia a vylučuje haväriu.Príklad riešenia upínacieho zariadenia so samočinným vratným vyhadzovačom podľa vynálezu je znázornený na...

Nosič dýh so samočinným sklápaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253439

Dátum: 12.11.1987

Autori: Katuščák Svetozár, Werner Peter, Jentner Pavel

MPK: B05C 3/02

Značky: samočinným, nosič, sklápaním

Text:

...proces farbenia a zabráni sa úniku tepla z dýh. Ďalšou výhodou vynálezu je rýchlejšie a jednoduchšie a tým aj menej prácne plnenenie nosiča dýh.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 zná 4zornený nosič dýh »so samočinným sklápaňím v ŕoztiahnutôrñ ,stave pri vkladaní do farbiacêjďnádoxbý, naiobr. 2 je znázornený nosičnýhvzovretqm stave pri vyberani z fàřbitfčěj-ďáüčlñyĺa néa obr. 3 je rez nosiče-m dýh v otvorenom stave.Do nosiča dýh so...

Míchací nádobka se samočinným vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250713

Dátum: 14.05.1987

Autori: Makovička Jaroslav, Batík Jan

MPK: B01F 15/02

Značky: míchací, výprazdňováním, samočinným, nádobka

Text:

...ústí ll je umístäno v nejnižším bodě nádobky lg a jejíž výtokový konec 1 g je umístěn níž nežli nejnížäí bod nádobky lg. Nejnižěí bod nádobky lg je možno získat například vychýlením klasické válcově nádobky s plochým dnem od svislé osy, což je nejjednoduěäí způsob jeho dosažení. Vstupní konec §l odvzduěňovací hadičky §g je ve fázi měření čidlem 52 nad hladinou roztoku v nádobce lg, zatímco výstupní konec gg je zaústěn do odpadní trubky...

Vyvrtávací hlava pro okružování válcových ploch se samočinným odsunutím nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234488

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hána Josef

MPK: B23B 29/03, B23B 29/18

Značky: hlava, ploch, samočinným, odsunutím, válcových, okružování, nástroje, vyvrtávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyvrtávací hlavy, u které po obrobení vnější válcové plochy okružováním a změně smyslu otáček se nástroj samočinně odsune od obrobené plochy. Odsouvání nástroje je způsobeno třecí silou nástroje o obrobenou plochu a setrvačností jeho hmoty. Tuto činnost umožňuje excentricky umístěný obráběcí nůž upevněný v otvoru, pootočitelně uloženého tělesa, přičemž koncové polohy pootočení jsou opatřeny zarážkami. Podstata vynálezu spočívá v...

Hydraulický upínač se samočinným středěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 233680

Dátum: 01.07.1986

Autori: Hollý Marian, Böhm Ľudovít, Nižňanský Anton, Minárik Jozef

MPK: B23Q 3/08

Značky: středěním, hydraulický, samočinným, upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru strojírenské technologie a řeší problém upínání obrobku za vnitřní opracovaný průměr s automatickým středěním obrobku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hydraulický upínač obsahuje dva písty, uspořádané tak, že první píst s pístnicí je opatřen válcovou dutinou, ve které je uložen druhý píst s pístnicí, přitom pístnice prvého pístu je na konci opatřena kuželovými plochami pro ovládání středicích pístů a pístnice druhého...

Elektrický vypínač se samočinným zhášením elektrického oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231167

Dátum: 15.06.1986

Autori: Macaire Marcel, Mircovich Jean-luis

MPK: H01H 33/91

Značky: elektrického, samočinným, elektricky, vypinač, oblouků, zhášením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického vypínače se samočinným zhášením elektrického oblouku. Je tvořen vzduchotěsným pouzdrem vyplněným hexafluoridem síry.V pouzdru je umístěn hlavní obvod pro vedení jmenovitého proudu a pomocný obvod pro vypínání proudu, v jehož vypínací dráze hoří elektrický oblouk. Hlavní kontakty hlavního obvodu (14) vypínají před kontakty (42, 44) pomocného obvodu (16). Podstatou vynálezu je, že hlavní obvod (14) a pomocný obvod...

Rýchlospojka so samočinným ventilom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223694

Dátum: 15.03.1986

Autor: Makovíni Peter

Značky: samočinným, ventilom, rýchlospojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rýchle pripojenie hadice na rozvodné potrubie. Podstata vynálezu je v tom, že k pripojeniu hadice na potrubie a k otvoreniu prietoku látky dôjde pri zasunutí časti rýchlospojky na potrubí. Dosahuje sa to tým, že v telese rýchlospojky je posuvne uložený piest zakončený tanierom ventilu dosadajúcim do sedla ventilu v telese rýchlospojky. Po vsunutí časti rýchlospojky na hadici do telesa rýchlospojky dôjde najskôr k utesneniu spoja a...

Uhlíková kefa so samočinným vypínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 222615

Dátum: 15.03.1986

Autor: Legéň Gustáv

Značky: uhlíková, samočinným, vypínaním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka uhlíkových kief opatrených mechanizmom zabezpečujúcim samočinné vypnutie kefy pri jej upotrebení na stanovenú hodnotu. Jeho podstatou je tepelná ochrana najdôležitejšieho prvku vypínacieho mechanizmu uhlíkovej kefy a to vypínacej pružiny, ktorá je zabezpečená vložením tepelno-izolačného telieska medzi vypínaciu pružinu a telo uhlíkovej kefy. Tepelno-izolačné teliesko zamedzuje priamemu prechodu tepla z uhlíkovej kefy na...

Zapojení pro vyhodnocení výsledků měření chromatografu samočinným počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221336

Dátum: 15.01.1986

Autor: Veselý Jaroslav

Značky: zapojení, výsledků, počítačem, měření, chromatografu, vyhodnocení, samočinným

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocování výsledků měření chromatografu samočinným počítačem. Účelem vynálezu je okamžité zpracování výsledků chromatografu samočinným počítačem. Elektrický výstup chromatografu je spojen se vstupem zesilovače s proměnným zesílením, jehož výstup je zapojen na jeden ze vstupů přepínače analogových signálů, který je zapojen na vstup analogově-číslicového převodníku, jehož výstup je přes jednotku propojení na reálné prostředí...

Česle se samočinným odstraňováním shrabků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221072

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kesler Josef

Značky: shrabků, samočinným, odstraňováním, česle

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samočinného odstraňování hrubších nečistot (shrabků), které byly zachyceny česlemi z protékající vody, a to bez strojního stírání česlí. Česle se samočinným odstraňováním shrabků sestávají z hlavních česlí, na které jsou v horní části upevněny pomocné česle. Česlice hlavních česlí mají dolní část rozšířenou v segmenty, které slouží jednak k vyvažování horní poloviny hlavních česlí s pomocnými česlemi, jednak přebírají funkci...

Vodovodní ventil se samočinným uzavřením při přerušení dodávky vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 219380

Dátum: 15.08.1985

Autor: Linhart Miroslav

Značky: vodovodní, přerušení, ventil, dodávky, samočinným, uzavřením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodovodního ventilu, užívaného zejména v bytových jednotkách. Podstata ventilu spočívá v tom, že obsahuje ve vřetenu umístěný píst, opatřený pružinou pro vytlačení pístu z vřetena do sedla při přerušení dodávky vody.

Stejnosměrný milivoltmetr se samočinným nulováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 213732

Dátum: 01.04.1984

Autor: Příhoda Karel

Značky: samočinným, stejnosměrný, nulováním, milivoltmetr

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stejnosměrného milivoltmetru se samočinným nulováním. Řeší problém samočinného nulování odečítáním vstupního signálu od nulovacího signálu na neinvertujícím vstupu zesilovače. Podstatou vynálezu je uspořádání odečítacího členu sestávajícího ze dvou odporů, zapojených jedněmi konci na neinvertující vstup zesilovače, přitom podélný odpor je druhým koncem spojen se vstupní svorkou a nulovací odpor s nulovací svorkou ve výstupu...