Patenty so značkou «reťaz»

Reťazový článok podávacej reťaze, podávacia reťaz dopravníkového zariadenia a dopravníkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20906

Dátum: 18.12.2013

Autor: Otto Thomas

MPK: B65G 17/20

Značky: dopravníkového, reťaze, zariadenia, reťazový, podávacej, dopravníkové, článok, podávacia, reťaz, zariadenie

Text:

...prvkyvytvorené ako listy pružiny kosouhlo navzájom spájajúce základné teleso s posúvacím telesom. Pružíace prvky v tvare takých listov pružiny alebo pásov pružiny je možné vyrobit jednoducho a s priaznívými nákladmi.0012 Uhol zvieraný pružiacimi prvkami so základným telesom príp. s posúvacím telesom leží pritom výhodne medzi 5 ° a 30 °. Prostredníctvom čo najrovnejšieho spojenia je značne ulahčené zdvíhanie posuvných telies pri nahromadení...

Dopravná reťaz skladajúca sa z reťazových článkov navzájom spojených kĺbovými ložiskami a spôsob montáže článku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7473

Dátum: 27.02.2007

Autor: Mäder Carl Conrad

MPK: B65G 17/30, F16G 13/00

Značky: dopravná, reťaz, spôsob, ložiskami, montáže, článkov, skladajúca, reťazových, článků, navzájom, spojených, kĺbovými

Text:

...rieši dopravnou reťazou a montážnym postupom článkov dopravnej reťaze tak, ako je to definované v0009 Dopravná reťaz podľa vynálezu sa líši od vyššie, V krátkosti opísaných známych dopravných reťazí z hľadiska pomocou kĺbových ložísk navzájom spojených článkov reťaze tým, že kĺbové ložisko článku reťaze sa vyznačuje dvojdielnou skrinkou ložiska ss prírubami, pričom možno príruby 7 stredovej rovine,kolmej na os skrinky ložiska, od panve ložiska...

Napínacie zariadenie pre protišmykovú reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5914

Dátum: 14.02.2007

Autor: Pengg Ägyd

MPK: B60C 27/00

Značky: napínacie, protišmykovú, reťaz, zariadenie

Text:

...pričom v blokovacej západke sú plánované Vybrania, ktoré zodpovedajú zakaždým koncovej polohe, a pružiaci prvok v každejkoncovej polohe pružiaco ñxuje blokovaciu západku.0011 Konštrukciu napínacieho zariadenia dodatočne zjednoduší, keď sa obidva blokovacíe smery správajú navzájom symetricky, tým sú nábehové plochy blokovacej západky navzájomzrkadlovo symetrické a ozubený veniec má navzájom zrkadlovo symetrické boky zubov.0012 Výhodným...

Káblová reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 284662

Dátum: 22.07.2005

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: káblová, reťaz

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová reťaz slúži na vedenie hadíc, káblov a pod. medzi dvoma prípojnými bodmi, jeho reťazové články pozostávajú z dvoch bočných pásov, ktoré sú spolu spojené mostíkmi (160), pričom bočné pásy susediacich reťazových článkov majú časti, ktoré sa prekrývajú a v tejto oblasti sú kĺbovými čapmi (130, 330) navzájom usporiadané tak, že sa môžu vychyľovať v jednej rovine. Je to umožnené tým, že vždy najmenej jeden zo susediacich bočných pásov je...

Vodiaca reťaz pre káble/hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7877

Dátum: 27.05.2004

Autor: Hart Anthony John

MPK: F16G 13/00

Značky: reťaz, vodiaca

Text:

...oleja apodobne. Články pozostávajú zhornej časti aspodnej časti, ktoré sa spájujú pre vytvoreniekrabicovito tvarovanej konštrukcie, ktorej vnútorný priestor je rozdelenýprostredníctvom stredovej steny. Kĺbové spojenia sú vytvorené na stredovej0009 Rôzne aspekty predloženého vynálezu sú ďalej opísané s odkazomobrázok 1 rozložený perspektívny pohľad na uskutočnenie podľapredloženého vynálezu obrázok 2 pôdorys spodnej puzdrovej Škrupiny,...

Protišmyková reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 466

Dátum: 13.08.2003

Autor: Pengg Ägyd

MPK: B60C 27/00

Značky: protismyková, reťaz

Text:

...niekoľkých neobmedzujúcich príkladov uskutočnenia, ktoré sú bližšie obj asnené na výkresoch, na ktorých jednotlivé obrázky schematicky ukazujúobr. l bočný pohľad na vonkajšiu stranu pneumatiky motorového vozidla sprotišmykovoureťazou podľa vynálezu v namontovanom stave, aobr. 2 bočný pohľad na vnútornú stranu pneumatiky z obr. 1 s protišmykovou reťazou podľaobr. 3 pneumatiku z obr. 1 s ďalším variantom protišmykovej reťaze podľa vynálezu...

Napínacie zariadenie pre protišmykovú reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2508

Dátum: 24.07.2003

Autor: Pengg Ägyd

MPK: B60C 27/00

Značky: zariadenie, reťaz, napínacie, protišmykovú

Text:

...Vynález vrátane ďalších výhod je vnasledujúcom bližšie vysvetlený na základe niekoľkých nie obmedzujúcich príkladov uskutočnenia, ktore sú znázomené na výkrese.obr. 1 napínacie zariadenie podľa vynálezu V perspektívnom pohľadeobr. 2 rez pozdĺž čiary II - ll napínacím zariadením z obr. 1 V polohe uvoľnenia obr. 3 napínacie zariadenie z obr. 2 v pridržiavacej polohe a0013 Podľa obr. l má napínacie zariadenie SPA podľa vynálezu pre protišmykovú...

Protišmyková reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1790

Dátum: 27.01.2003

Autor: Pengg Ägyd

MPK: B60C 27/00

Značky: protismyková, reťaz

Text:

...materiálu. Konce napínacieho lanka sa dajú navzájom spojit hrdlovým spojom so závitom, pričom napinacie lanká môžu byť ďalej napnuté pomocou vždy priradeného hrdlovéhoNevýhodné na známych protišmykových reťaziach je predovšetkým, že s uzatváracími dielcami, ktoré slúžia na uzatvorenie a otvorenie upinacieho zariadenia, sa da ťažkomanipulovať. Okrem toho je demontáž známych zariadení ťažká, pretože na uvoľnenieuzatváracich dielcov sa musí...

Reťaz na prenos energie s vodiacou zarážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281013

Dátum: 11.01.1999

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: reťaz, zarážkou, prenos, energie, vodiacou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka reťaze (1) na prenos energie káblami a podobne, ktorej reťazové články (2) pozostávajú z protiľahlých bočných stien (4) a horných a spodných priečnych mostíkov (5), príp. stien, ktoré tieto spájajú a sú kĺbovito vzájomne spojené, pričom reťaz na prenos energie vytvára spodný, približne priamočiary diel (spodnú vetvu (6)), na ktorý sa pomocou obvádzacieho rozsahu (7) väčšieho ako 180° napája horný prevísajúci priestor (horná...

Reťaz na prenos energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280981

Dátum: 04.02.1998

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: prenos, reťaz, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka reťaze na prenos energie na vedenie hadíc, káblov a podobne, ktorej reťazové články vykazujú medzi pevným a pohyblivým bodom pripojenia ľahkú, tenkostennú konštrukciu z dvoch reťazových lamiel (1, 2) a aspoň jednu spájajúcu priečku (3). Reťazové lamely (1 príp. 2) susediacich reťazových článkov, ktoré pomocou čapov (5) tvarovaných na lamele reťazového článku zapadnú do príslušných otvorov (6) v lamelách ďalšieho reťazového...

Reťaz na vedenie energie so zarážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 280140

Dátum: 06.08.1997

Autori: Saleh Rolf, Blase Frank, Florian Dirk

MPK: F16G 13/16

Značky: vedenie, reťaz, zarážkou, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Aby sa zabránilo odkloneniu horizontálne bežiacich, vzájomne na seba sa kĺžucich reťazí na vedenie energie (1), navrhujú sa bočné vodiace zarážky (11), ktorých pohyb je obmedzený v polohe ležiacej zvislo na jazdnú dráhu reťaze (1).

Reťaz na prenos energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279671

Dátum: 05.06.1996

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: prenos, reťaz, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Každá z paralelných vetiev reťaze (1) je vytvorená z vnútorných lamiel (2) a vonkajších lamiel (3). Vonkajšia lamela (3) prekrýva vždy dve vnútorné lamely (2). Oblasti lamiel (2, 3) reťaze (1), ktoré sú určené na prekrytie so susednými lamelami (2, 3) reťaze (1), sú usporiadané v spoločnej rovine, ktorá tvorí približne osovú rovinu lamiel (2, 3) reťaze (1).

Pílová reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 278832

Dátum: 11.07.1995

Autor: Freithofnigg Ingo

MPK: B27B 17/00, B27B 33/14

Značky: reťaz, pílová

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa pílová reťaz motorových reťazových píl na rezanie tvrdých predmetov, pričom aspoň jeden článok (2, 11) reťaze je vybavený reznými telesami (1), ktoré sú usporiadané na rezných článkoch (2), pričom rezný článok (2) je spojený s nosníkom rezných telies (1), na ktorom je upevnené rezné teleso (1).

Reťaz na prenos energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278060

Dátum: 11.05.1994

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: prenos, reťaz, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Reťaz obsahuje reťazové články (1), ktoré majú dve bočné steny (2, 3) a stabilizačný prvok (10) spájajúci tieto steny (2, 3) na ich spodných pozdĺžnych okrajoch, ako i kryt (15) zaklápateľný na horné pozdĺžne okraje, pričom za sebou nasledujúce články (1) reťaze sú spolu kĺbovo spojené a kryty (15) na horných pozdĺžnych okrajoch bočných stien (2, 3) sú upevniteľné rozoberateľne. Kryty (15) sú spojené pružnými plochými spojovacími lamelami (17),...

Tlačná reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 230867

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šoltys Vincent, Janoško Milan, Čop Vladimír, Kováčik Ján

MPK: F16H 7/06

Značky: reťaz, tlačná

Zhrnutie / Anotácia:

Tlačná reťaz je určená na riešenie bezvôľových a dynamicky namáhaných prevodoch, najmä pre cyklické kývavé silové pohyby robotov a manipulátorov. Tlačná reťaz je tvorená kombináciou článkov, čapov a segmentov mechanicky spojených cez rovinné konvexné, konkávne plochy a ich kombinácie vytvorené na článkoch čapov a segmentov uložených v drážke nosného člena rovinných a priestorových prenosových vetiev. Takéto prevedenie tlačnej reťaze môže byť...

Tlačná reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 228413

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čop Vladimír, Šoltys Vincent, Janoško Milan, Kováčik Ján

Značky: tlačná, reťaz

Zhrnutie / Anotácia:

Tlačná reťaz, tvorená kombináciami článkov, čapov, segmentov mechanicky spojených cez rovinné, konvexné, konkávne plochy a ich kombinácie vytvorené na článkoch, čapoch a segmentoch vyznačené tým, že články (2), čapy (3) a segmenty (4) sú uložené na nosnom člene (1) prenosových vetiev.