Patenty so značkou «rekuperační»

Impulsně regulovaný napájecí zdroj s rekuperační indukčností

Načítavanie...

Číslo patentu: 263213

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štusák Miroslav

MPK: H02M 7/00

Značky: indukčnosti, zdroj, impulsně, napájecí, rekuperační, regulovaný

Text:

...tekoucího doNa obr. 2 a obr. 3 čas U představuje okamžik, ve kterém sepnul sériový spínač, čas tl představuje okamžik, ve kterém rozepnul sériový spínač a sepnul paralelní spínač, časT vymezuje periodu činnosti impulsně regulovaného napájecího zdroje,proud Ia představuje maximální hodnotu proudu odebíraného zevstupního zásobníku energie, proud Ir představuje maximální hodnotu rekuperačního proudu tekoucího do reálne zatěžovacíJeden pól...

Rekuperační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261633

Dátum: 10.02.1989

Autor: Smutný František

MPK: F25B 41/06

Značky: rekuperační, tepla, výměník

Text:

...nedostatky jsou odstraněny rekuperačním výměníkem podle vyiíálezu, jehož podstata spoěívá v tom, že jednotlivé rozděl-ovacl tnubky .mají délku nozdílnou, přičemž tyto délky jsou určený podle oidpovídajícího tepelného zatĺžení. Rozdělovací trubky m 0 hou mít pro jednotlivé sekce odlišný průměr, v závislostí na tepelném zatižení sekci.Těmito opatřeními se tlosáhne vyrovnání průtočných odporů v jednotlivých sekcích a tudíž optimalního...

Monobloková injektorová rekuperační hořáková jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259643

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 14/62

Značky: monobloková, injektorová, jednotka, rekuperační, hořáková

Text:

...v objímce pevně spojené se stěnou svislé části spalinového kanálu umožňuje snadnou montáž a demontáž injektorového horáku a regulaci množství spalovacího vzduchu prekrývánírn vzduchových otvorů pri jejich zasunutí do objímky.Uvedená závislost vzdálenosti hrany usměrňovače vzduchu a čelní stěny L 1,2 - 1,5 .a, zajišťuje optimální řešení teplosměnných ploch a vzduchových průrezů rekuperátoru pri mlnímálních tlakových ztrátách.Provedení...

Rekuperační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258854

Dátum: 16.09.1988

Autor: Ficker Lothar

MPK: F28D 1/047

Značky: rekuperační, tepla, výměník

Text:

...rozdílů na výstupu ohřívaného média, přičemž je zachován vysoký koeficient prestupu tepla vlivem řazení trubkových smyček kolmo na směr podélné osy výměníku a tím i na eměr proudění spalín.Příklad provedení nekuperečního výměníku tepla dle vynä~ lezu je znázorněn v axonometrickém pohledu na přiloženém vý ÁkresuąRekuperační výměník tepla sestává z trubkových emyček,které jsou uspořádány do zadní soustavy g Á přední soustavý 5. Trubkový...

Sklářská roztáčecí rekuperační pícka, zejména pro nahřívání a tvarování okrajů dutých skleněných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258797

Dátum: 16.09.1988

Autor: Černý Miroslav

MPK: C03B 5/00

Značky: sklářská, tvarování, rekuperační, roztáčecí, dutých, okrajů, nahřívání, sklenených, pícka, výrobků, zejména

Text:

...a nedochází k jejich něžádoucí turbu lenci.Příkladné provedení roztáčecí pícky podle tohoto vynálezu je popsáno dále a je schematicky znázorněno na připojených výkresech, z nichž představujeobr. 1 celkový podélný hokorysný řez roztáčecí píckou,obr. 2 celkový půdorysný pohled na roztáčecí pícku,obr. 3 detailní podélný osový řez roztáčecí píckou,obr. 4 detail tvarovky hlavního hořáku aSklářská roztáčecí rekuperační pícka l (ohr. 1, 2 a 3)...

Injektorový rekuperační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 242632

Dátum: 11.05.1988

Autor: Ševeík Miloslav

MPK: F23D 14/66

Značky: horák, rekuperační, injektorový

Text:

...než 3 umožňuje optimální řešení teplosměnnýoh ploch rekuperátoru ve vztahu k průřezům pro průtok spalin s vzduchu e nízká výrobní náklady rekuperátoru. Při provozu injektorového rekuperečního hořáku v provedení podle vynálezu dochází k úspoře paliva vlivem účelného využití odpadního tepla spalín pro ohřev speloveeího vzduchu a úspořeinveetičníoh a provozních nákladů oproti známým typům injekto rových hořáků s rekuperecí teple.Příklad...

Rekuperační deskový výměník s převážně protiproudým uspořádáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256531

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hejný Vladimír

MPK: F24F 12/00, F28F 3/00

Značky: uspořádaním, deskový, výměník, převážně, rekuperační, protiproudým

Text:

...druhého proudu plynu k přídavnému vstupu.Výhoda deskověho výměníku podle vynálezu spočíva v tom, že umožňujevyšší využití teplosměnné plochy obdélníkových desek výměníku s protiproudým-typem proudění a spojuje konstrukčně technologické výhody výměníku s křížovýmtypem proudění s příznivějšími poměry pro přestup tepla protipronldého výměníku. Přídavný vstup druhého proudu plynu proti bočnímu výstupu druhého prouduplynu zajištuje využití rohu...

Kompkatní křížový rekuperační hořák pro plynná nebo kapalná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 256439

Dátum: 15.04.1988

Autori: Adámek Vladimír, Bém Čeněk, Buršík Miloš, Šmálek Josef

MPK: F23L 15/04

Značky: paliva, plynná, křížový, horák, kompkatní, kapalná, rekuperační

Text:

...a žádná jeho část není ozářene sálajícími složkami pecní.etmosféry nebo vyzdívky. Určitou nevýhodou tohoto uspořádání Je Jeho délka. Délka je sice vhodná pro použití u pecí s klasickou vyzdívkou šamotovou, ale málo vhodná pro použití u pecí e tenkými vyzdívkaml z keramických vláken.Uvedené nedostatky souosých 1 křížových rekuperačníchhořákü odstraňuje kompaktní krížový rekuperační hořák pro plynná nebo kapalná paliva podle vynálezu. Ústí...

Rekuperační zařízení pro vodorovný ohřev pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 256139

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pindur Josef, Bernátek Bohuslav

MPK: B22D 41/00

Značky: rekuperační, vodorovný, panví, ohrev, zařízení

Text:

...labyrint, který bráni přisávání falešného studeného vzduchu do pánve. Umístěním vzduchověho rekuperátoru nad ohřivaci stěnou se odebere teplo odcházejicích spalín a vytvořenim těsniciho labyrinñu ve Spodní části obvodu hrdla pánve se zabráni vnikání falešného, studeného vzduchu do pánve.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu, s přík 1 ad~ ným použitím kazetového rekuperátoru, a to V podélném řezu...

Rekuperační hlavice pro vzduchotechnická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254722

Dátum: 15.01.1988

Autor: Balcar Jan

MPK: F24F 12/00

Značky: rekuperační, hlavice, zařízení, vzduchotechnická

Text:

...deskový výměník tepla, aobr. 7 představuje lomený řez rekuperační hlavicí V rovině B-B z obr. 6.Rekuperační hlavice podle obr. 1 se skládá z pláště 2hrdlem É. Na plášti Ä je provedeno rozšíření Ž. Jak je patrno z obr. 2, rozšíření 3 má pravoúhlý prüřez. V jeho kratšich svislých stěnách Q jsou provedeny otvory 1. K otvorüm1 přiléhá z vnitřní strany vždy jeden deskový výměník § tepla, který je V nich utěsněn.Na vnitřní horní hranu 2...

Rekuperační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253797

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tajovský Miloš, Kadaňka Bohumír

MPK: F24J 3/00

Značky: zařízení, rekuperační

Text:

...É spojen se směšovací nádrží Ä. za výměníkem g je V potrubí g lázně 5 uzavírací ventil lg. Před ventilem lg je na potrubí 2 lázně Q napojeno vratné potrubí ll s ventilem lg. V potrubí 2 je instalováno čerpadlo lä k čerpání lázně Q ze směšovací nádrže Ä přes výměník E tepla. Ohřívaná Voda je vedena potrubím lg. Pro vyprazdňování barvicího kotle A po barvení je využíváno tepelné energie barvicí lázně.Po skončeném barvení zůstává ventil li...

Rekuperační hořák pro plynná nebo kapalná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253316

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bém Čeněk, Šmálek Josef, Freudl Antonín, Bartoš Vladimír, Adámek Vladimír

MPK: F23L 15/04

Značky: plynná, kapalná, horák, rekuperační, paliva

Text:

...hořáku pro plynná nebo kapalná paliva, jehož podstata spočíva v tom, žemá vzduchovou část procházející spalinovým kanálem provedenou z nejméně tří rekuperačních trubek spojujících vzduchové těleso a hořakové ústí, kde rekuperační trubky jsou umístěny vně palivové trubky. ěPředností rekuperačního hořáku pro plynná nebo kapalná paliva, prevedeného podle vynálezu, je možnost jeho použití v nejrůznějších pecích, všude tam, kde může procházet...

Zapojení obvodu rekuperační brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242029

Dátum: 15.09.1987

Autori: Niepel Wiliam, Antoš Kamil, Hodúl Pavol, Blažej Anton Akademik, Lacko Vladimar

MPK: B60L 7/12

Značky: rekuperační, obvodů, brzdy, zapojení

Text:

...15 je připojen k anodé spínaclho polovodičového prvku 1 D. který je svou katodou připojen k jednomu polu filtračnímu kondenzátora 2 současně s jedním ko-ncem brzdového odporu 11, jehož druhý konec je přes pomocný měnič 12 spojen se záporným pólem napäjecího napětí zároveň s druhým pólem filtračního kondenzátoru 2.Popsanéhuo zapojení lze využít u trakčních motorů s bohatě dimenzovaným magnetickým obvodem, jimiž jsou kupříkladu dříve vyráběné...

Rekuperační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250620

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: F28F 13/10

Značky: rekuperační, tepla, výměník

Text:

...prvního výstupu fluidického zesilo vače je vyveden první vývod do první dutiny uvnitř vloženéhoúseku, a sice dutiny vymezené jednak tělesem zesilovače, jednak oddělovací stěnou, jež příčně přepažuje vnitřní prostor vloženého úseku, přičemž na tuto první dutinu je napojena první řídicí tryska zesilovače, kdežto z každého druhého výstupu je vyveden druhý vývod do druhé dutiny, umístěné rovněž uvnitř vloženého úseku, avšak na protilehlé straně...

Deskový rekuperační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250135

Dátum: 15.04.1987

Autori: Huk František, Huková Růžena

MPK: F28F 3/02

Značky: tepla, výměník, rekuperační, deskový

Text:

...plochami neumožňují.Vynález je blíže objasněn s odkazem na priložené obr. 1 až 5.Na obr. 1 je nakreslena V nárysu základní deska 3 s prolisy většími 5, menšími 4 adistaněními 6 tvaru rotačních paraboloidů,uspořádanými v řadách za sebou. Dlstanční prolisy B jsou orientovaný opačným směrem než prolisy 5 a 4. Na obr. 2 je bokorys a obr. 3 je půdorys téhož prvku. Na obr. 4 nakreslena, část tělesa výměníku, vzniklého složením 3 kusů...

Článkový rekuperační dohřívač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249077

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šavrda Jiří, Dvořák Josef

MPK: F28F 13/08

Značky: dohřívač, rekuperační, vzduchu, článkový

Text:

...Další výhodou tohoto uspořádání je zvýšení hodnoty měrného tepelného výkonu, který je defínován poměrem tepelného výkonu ke hmotnosti.Výhodná je tedy í malá hmotnoét takto řešeného dohřívače a jeho malá tlakové ztráta při proudění vzduchu.Příkladné provedení tohoto dohřívače podle vynálezu je schematícky nakresleno na obr. l, kde je znázorněn půdorys vzduchovodu s příčně umístěným dohřívačem. Obr. 2 představuje pohled na článkový...

Rekuperační hořák pro plynná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 232964

Dátum: 15.07.1986

Autori: Šmálek Josef, Bartoš Vladimír, Buršík Miloš, Adámek Vladimír, Bém Čeněk, Musil Jiří

MPK: F23D 13/42

Značky: rekuperační, plynná, horák, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Rekuperační hořák je určen pro vyšší využívání tepla spalin u pecí v provozech hutí a strojírenství, kde existuje velké množství pecí s běžně provedenými pecními kanály a komíny. Využívá tepla spalin k ohřevu spalovacího vzduchu. Je sestaven z hořákové desky se vzduchovým,tělesem, ze vzduchové trubky opatřené na vnější straně na vhodném místě konvekčními lamelami, mezi nimiž jsou distanční vložky z pístních kroužků, dále z plynové trubky, z...

Plynový rekuperační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 220844

Dátum: 15.12.1985

Autor: Fík Josef

Značky: plynový, rekuperační, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zvýšení účinnosti využití plynných paliv u průmyslových plynových pecí. Účelem vynálezu je nové uspořádání vzduchové trasy v tělese hořáku a rekuperátoru, zajišťující nízké aerodynamické ztráty při vysokém teplosměnném účinku v rekuperátoru. Současně vynález řeší snížení spotřeby deficitních legovaných ocelí oproti známým konstrukcím. Podstatou vynálezu je usměrňovací těleso, tvarované z hlediska nízkých aerodynamických odporů a...

Rekuperační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219973

Dátum: 15.10.1985

Autor: Morávek Petr

Značky: rekuperační, výměník, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Rekuperační výměník tepla se týká recyklace odpadního tepla při větrání. Jeho účelem je zjednodušení konstrukce, snížení hmotnosti a ceny současných deskových kovových výměníků. Jeho podstatou je, že průtokové kanálky probíhají v rovině jednotlivých desek v inverzních křivkách. Tenkostěnné desky jsou vytvořeny z nekovových hmot s jednostrannými nebo oboustrannými žebry a mezilehlými fóliemi. Ve variantě jsou desky s velmi nízkou ohybovou...