Patenty so značkou «pásové»

Podávacie zariadenie pre pásové konštrukčné diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16376

Dátum: 07.05.2008

Autor: Hanke Andreas

MPK: B29D 30/44, B65G 13/12, B65G 21/14...

Značky: konštrukčné, pásové, diely, podávacie, zariadenie

Text:

...prepravovať aj nerozdelené pásovékonštrukčné diely ku konfekčnému bubnu bez nežiaduceho plastického zdeformovaniaza nepoužitia nákladnej regulácie.Úloha bola vyriešená podľa nároku 1 tým, že podávacíe zariadenie vykazuje podpornú dráhu, ktorá sa môže pri Vysunutí servisera vsunúť do štrbiny medzi prvým dopravným zariadením a serviserom a pri spätnom zasunutí servisera sa môže vytiahnuť zo štrbiny medzi prvým dopravným zariadením a...

Pásové vegetačné teleso na zazelenenie striech v tenkých vrstvách a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285890

Dátum: 14.09.2007

Autor: Behrens Wolfgang

MPK: A01G 1/00, E04D 11/00

Značky: striech, spôsob, pásové, vrstvách, zazelenenie, výroby, tenkých, vegetačné, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Pásové vegetačné teleso (10) na zazelenenie striech v tenkých vrstvách pozostáva zo štruktúrovanej rohože (12), ktorá je usporiadaná aspoň na jednej podložke (14). Štruktúrovaná rohož (12) sa vyplní substrátom (32) a klíčivým rastlinným materiálom (34), predovšetkým semenami, výhonkami, výtrusmi alebo časťami výhonkov. Podložkou (14) je filcové rúno s malou priepustnosťou vetra a vysokou schopnosťou akumulácie vody. Aspoň podložka (14) je...

Pásové pohyblivé zariadenie s premenlivým usporiadaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5890

Dátum: 13.12.2006

Autori: Bellotti Carlo Felice, Franceschi Giuliano, Lunadei Alessandro

MPK: B62D 55/00

Značky: usporiadaním, premenlivým, pásové, pohyblivé, zariadenie

Text:

...kolies nápravy, umiestené V kontakte prostredníctvom húsenkového pásu s kolesami medziľahlýchnáprav na udržiavanie húsenkových pásov V kontakte s medziľahlými kolesami počas otáčania prednej a zadnejPrehľad obrázkov na výkresoch0008 Charakteristické znaky a výhody zariadenia podľa tohto vynálezu, ako sú definovány znakmi nároku 1, budú jasné z nasledujúceho opisu, podaného ako neobmedzujúci príklad uskutočnenia vynálezu s odkazom na priložené...

Spôsob a zariadenie na pásové a plošné spracovanie povrchov sklenených tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4980

Dátum: 14.11.2005

Autori: Mueller Christian, Gelderie Udo, Triebs Friedrich, Schwankhaus Norbert

MPK: C03C 23/00

Značky: sklenených, spôsob, pásové, plošné, zariadenie, spracovanie, tabúľ, povrchov

Text:

...platňa môžepohnút medzi dvomi dýzami bez toho, aby sa podkročil minimálny odstup alebo prekročil maximálny odstup. Tým sa zabezpečí, že plazmový lúč vychádzajúci zdýz nemôže ani zhasnúť, ani sa prlliš silno rozptýlit. Prlpustná hodnota posunu takto zodpovedá aj intervalu tolerancie, v ktorej plazmový lúč má optimálny účinok. Keď sa sklenená platňa nachádza v neutrálne polohe. t. j. presne v strede medzi dvomi dýzami, odstup medzi čelnou...

Zariadenie na pásové liatie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284048

Dátum: 26.07.2004

Autori: Kroos Joachim, Schwerdtfeger Klaus, Von Hinrichs Thomas, Spitzer Karl-heinz, Freier Paul, Reichelt Wolfgang, Brühl Michael, Feuerstacke Ewald, Urlau Ulrich

MPK: B22D 11/06

Značky: pásové, zariadenie, liatie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na pásové liatie s bočnými ohraničeniami tesne dosadajúcimi na nosný pás. Bočné ohraničenia sú, rovnako ako výhodne privádzacie zariadenie na tekutý kov, vytvorené kmitateľne, spojené so zariadením na vytváranie kmitania. Tým sa môže zamedziť napaľovaniu stuhnutého materiálu.

Pásové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1294

Dátum: 20.03.2004

Autori: Bodin Anders, Eriksson Claes

MPK: B62D 55/08

Značky: vozidlo, pásové

Text:

...s odkazom na pripojenéOpis obrázkov na výkreseObr. 1 je bokorys stanice napínacieho kolesa V zadnej časti podvozka pásového vozidla, V ktorom teleskopické vahadlo nesúcenapinacie koleso je V nahor otočenej, zatiahnutej poloheobr. 2 je pohľad podobný obr. 1, ale znázorňujúci vahadloobr. 3 je rozložený perspektívny pohľad na vahadlo podľaobr. 4 je pôdorys zadnej časti pásového vozidla, majúceho stanicu napínacieho kolesa podľa obr. 1 a 2 na...

Článok koľajového pásu s gumovou pätkou na pásové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 283315

Dátum: 22.04.2003

Autori: Špaček Jiří, Morong Pavel, Kyncl Martin, Kala Milouš, Knápek Jiří, Matoušek Karel

MPK: B62D 55/26

Značky: článok, patkou, pásové, gumovou, vozidla, pásu, koľajového

Zhrnutie / Anotácia:

Článok koľajového pásu s gumovou pätkou na pásové vozidlá pozostáva z telesa článku so záberovými rebrami a okami na spojovacie čapy, gumovej pätky so závitovými vložkami a spojovacích skrutiek usporiadaných tak, že v telese článku (1) v mieste vodiacich ozubov (9) sú uskutočnené vybratia (10) s otvormi (8) na spojovacie skrutky (3), ktorých osi sú totožné s osami závitových vložiek (11) v gumovej pätke (2) ustavenej v telese článku (1), pričom...

Pásové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 283283

Dátum: 11.04.2003

Autor: Král Metod

MPK: B62D 55/00

Značky: pásové, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti terénnych strojov. Účelom vynálezu je vytvorenie duálneho pohonu pre terénne stroje, ktorý umožňuje plynulo, spoľahlivo sa bez nežiaduceho prerušenia chodu vozidla prerývavo využívať vlastnosti pásového a kolesového režimu. Uvedeného účelu sa dosiahne kmitajúcim pásom zostaveným zo zalomenej páky, vedenia, rámovej dosky, aretáciou a aktívneho vypruženia, ktoré pri riadenom skončení pásového režimu uvoľní aretáciu, čím...

Zapařovací prostor pásové pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260464

Dátum: 15.12.1998

Autori: Černík Jiří, Dobřichovská Libuše, Vencl Lubomír

MPK: A21B 1/00

Značky: pekařské, pásové, zapařovací, prostor

Text:

...pekařských pecí je vytvořen samostatný zapařovací prostor, kterým prochäzejí rozváděcí trubky páry. Samostatný zapařovací prostor sestává ze samonosného krytu umístěnéhuo nad rozváděcími trubkamí páry a teflonového zâvěsu, 4který je přípevněn po jeho celém obvodě. Tetlonový závěs se dotýka svým spodním nařaseným okrajem pečícího pásu, nosiče pečených výrobků.Výhodou řešení dle vynálezu je vytvoření zapařovtacílío prostoru Inalého objemu s...

Pásové krídlové tesnenie okien, dverí a podobných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1334

Dátum: 08.01.1997

Autor: Forstner Helger

MPK: E06B 7/23

Značky: dveří, tesnenie, prvkov, krídlové, pásové, okien, podobných

Text:

...aj poškodenie hlavovej tesniacej časti. Takto sa potom nedá zaistiť dostatočnéDoteraz známe pásové krídlové tesnenia majú viac či menej aj túto nevýhodu. Zo spisu DE G 87 11 518 je známe pásové krídlové tesnenie, kde je príložná stena uskutoćnená ako dva približne priamočiaro prebiehajúce a pod uhlom k sebe usporiadané schodové úseky, pričom v oblasti prechodu medzi obidvomi schodmi je do príložnej steny zapustené oporné vybranie, ktoré...

Valček pre pásové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277704

Dátum: 06.07.1994

Autor: Bouchal Milan

MPK: B65G 39/00, B65G 39/09

Značky: dopravníky, valček, pásové

Zhrnutie / Anotácia:

Valček pre pásové dopravníky zložený z plášťa (1) a dvoch tvarovaných čiel (2), vo vnútri ktorých je vytvorená komora (21), v ktorej je uložené aspoň ložisko (3), labyrintový uzáver (5) z puzdra (51) a objímky (52) i predný kryt (6) s vekom (8). Puzdro (51) labyrintového uzáveru je na svojom vonkajšom obvode pevne čelne spojené s predným krytom (6), ktorý je potom na svojom vonkajšom obvode pevne spojený s vnútorným obvodom čela (2). Medzi...

Pásové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 272230

Dátum: 15.01.1991

Autori: Skolozdra Andrzej, Ochwat Czeslaw

MPK: B62D 55/00

Značky: pásové, vozidlo

Integrované pásové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270325

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žaloudík Petr, Gheorghiu Mihnea

MPK: B01F 7/24

Značky: pásové, míchadlo, integrované

Text:

...průměru válcové nádoby 2.Orlentaoe pásku g ke stčnč válcová nádoby je kolmá a mčhno uhlom 90 ° mezi delším charaklerlstlckým rozmärem průřezu pásku 3 a radlálou válcovő nádoby 3 procházející tímto rozměrem. Splrálovltá část g opisuje nejménč jednu otočku podát stčny válcová nádoby 3 a vystoupí až k hornímu okraji válcovő části g. Odtuďsplrálovltá část g spojltä prudce přechází v horní rą. meno z, ktere eměřuje k ose otáčení hm přímo po...

Způsob pro vedení a vysoušení plošného materiálu v pásové sušárně

Načítavanie...

Číslo patentu: 267148

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komorech Vladimír, Štyler Jiří, Korger Milan

MPK: F26B 13/06

Značky: plošného, sušárně, způsob, pásové, vysoušení, vedení, materiálů

Text:

...na vysoušený materiál podle druhu zpraco~ vávaného materiálu a jeho fyzikálních vlastností, tj. pevnosti, součinitele smrštění, tlouštky apod.Na připojeném vykresu je znázorněn příklad zařízení pro vedení a vyaoušení materiálu v pásové sušárné podle vynálezu, kde na obr.1 je uspořádání s konkávně vyklenutou plochou nosného pásu a na obr. 2 je do zakřivené plochy umístěn rovinný úsek a k přítlačnému pásu umísténa napínací stavitelné...

Vyhodnocovací zařízení pro pásové váhy s konstantní rychlostí pásu s inkrementačním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266765

Dátum: 12.01.1990

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: G01G 23/01

Značky: inkrementačním, rychlostí, konstantní, vyhodnocovací, čidlem, zařízení, váhy, pásové, pásu

Text:

...výchylku, je k k disposici digitální informace nezatížená drifty e nelinearitou. S výhodou lze využít inkrementační fotoelektrická čidla nebo indukční snímače pro odměřováni souřadnic na numericky řízených obráběcích strojích. Tato čidla jsou schopna vyjádřit odchylku e rozlišením na jednu tisícinu mm. Aplikace zařízení podle vynálezu na existující vážící mosty mechanických pasových vah nebo jiných pssových veh určen ch k rekonstrukci...

Zařízení pro intervalové čištění tras dálkové pásové dopravy ve stísněných podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266740

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kabourek Petr, Rybář Jiří

MPK: B65G 45/00

Značky: podmínkách, dopravy, dálkově, zařízení, pásové, stísněných, čištění, intervalové

Text:

...uložený na malém mobilním kolovém nebo pásovém podvozku. Na přední části pevného rámu je umístěn vertikálně pohyblivý teleskopický rám, pevně spojený svojí pohyblivou částí s druhým několikanásobně výsuvným teleskopickým ramenem, na jehož spičce je umístěna krátká, ale široká lopata. Pohyb výložníků~zabezpečují hydraulické válce kombinované s řetězovými násobiči.Výhodou tohoto zařízení je, že odstraňuje fyzicky namáhavou práci v...

Zařízení pro intervalové čištění tras dálkové pásové dopravy ve stísněných podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266646

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rybář Jiří, Kabourek Petr

MPK: B65G 45/00

Značky: dopravy, zařízení, pásové, dálkově, intervalové, stísněných, podmínkách, čištění

Text:

...nízkou nosností konstrukce podlaží podél pásové dráhy. Tyto prostory se doposud čistí pouze ručně,což vyžaduje značné fyzické vypětí pracovníků provádějících čištění v nsbezpečném prostoru pod konstrukcí dopravníku.Tyto nedostatky řeší speciální čistící zařízení pro intervalové čištění ve stísněných podmínkách, jehož podstatou je mechanismus uložený na malém mobilním kolovém nebo pásovém podvozku. Na přední části pevného rámu je umístěn...

Zařízení pro intervalové čištění tras dálkové pásové dopravy ve stísněných podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266021

Dátum: 14.11.1989

Autori: Rybář Jiří, Kabourek Petr

MPK: B65G 45/00

Značky: čištění, podmínkách, intervalové, dopravy, zařízení, pásové, dálkově, stísněných

Text:

...pásové dopravy se spojovací kclejnicí nahoře, jehož podstatou je mechanismus uložený na malém mobilním kolovém nebo pásovém podvozku. Na přední části pevného rámu je umístěn vertikálně pohyblivý teleskopický rám, otočně spojený svojí pohyblivou částí s druhým výsuvným teleskopickým ramenem na jehož špičce je umístěna krátká, ale široká lopata. Pohyb výložníků a horizontální natáčení zabezpečují hydraulické válce.Výhodou tohoto zařízení je, že...

Vyhodnocovací zařízení pro pasové váhy s inkrementačním nebo lineárním indukčním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265896

Dátum: 14.11.1989

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: G01G 23/01

Značky: vyhodnocovací, lineárním, čidlem, pásové, indukčním, inkrementačním, zařízení, váhy

Text:

...zařízení podle vynálezu»Na pákový mechanismus vážícího mostu Q je mechanicky připojeno inkrementační nebo lineární indukční čidlo 1 připojené svým výstupem na vstup obvodu pro odměřování souřadnic g, na jehož výstup je připojen prvý vstup programovatelného děliče s řízeným dělícím poměrem 2, na jehož druhý vstup je připojen výstup impulsního snímače L rychlosti pasu Q, přičemž na prvý výstup programovatelného děliče s řízeným dělícím poměrem...

Pojazdná výhybka, hlavne pre pásové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265340

Dátum: 13.10.1989

Autor: Demovič Milan

MPK: B65G 25/04

Značky: výhybka, dopravníky, hlavne, pásové, pojazdná

Text:

...styčných plôch. V dôsledku týchto výhod umožňuje toto riešenie podstatne predĺžiť životnost pojazdnej výhybky a provozuschopnost zariadenia, ktorá je súčasťou.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 schematicky znázornený priklad prevedenia pojazdnej výhybky podľa vynálezu a na obr. 2 rez touto výhybkou v rovine A-A.Pojazdné výhybka podľa vynálezu zostáva zo základného telesa 1, tvoreného dvoma vzájomnesúbežnými lyžinami ll, spojenými dvoma...

Zařízení pro pružné uložení rotujících částí válečků v pásové dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260833

Dátum: 12.01.1989

Autori: Žahour Jiří, Kutal Jiří

MPK: B65G 39/00

Značky: částí, rotujících, dopravě, válečků, pružné, uložení, pásové, zařízení

Text:

...na výkresech, kde na obr.l je v částečném řezu jedna strana válečků, na obr.2 je v detailu zajištění vnitřních těsnioíoh kroužků a na obr.3 až obr.5 jsou znézorněny tvary pružného tvarovanéhopkroužku.Na pevný hřídel Q je k vnitřnímu vymezujícímu kroužku 3 uloženo jednořadé kuličkové łožisko 5, ktoré je fiksováno na pevném hřídeli 5 přes vnitřní těsnicí kroužky § pojistným kroužkem ll obdélníkového nebo kruhového průřezu. Na vnějším...

Zařízení pro rozdělování proudu padajících zrnitých hmot na dva pásové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259492

Dátum: 17.10.1988

Autori: Menšík Jan, Derka Petr

MPK: B65G 47/16

Značky: proudu, rozdělování, zrnitých, zařízení, padajících, dopravníky, pásové

Text:

...k těžbám uhlí s vysokým obsahom jílu. Doprava těchto obtížně zpracovatelných uhlí je v období racionálního využívání všech druhů energií velmi aktuální.uvedený nedostatek odstraňuje rozdělovací zařízení proudu padajících zrnitých hmot nn dve paeovć doprevníky podle vynálezu. jehož podstata spočívá v tom, že rozdělovací klín je pevne apojen s lołiaky vrotných bubnů obou dopravníků na jednom rámu, který je stranově přeniatitelný na pojezdu,...

Pryžový pás pro pásové transportéry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257521

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kutal Jiří

MPK: B29D 29/00

Značky: pásové, transportéry, pryžový

Text:

...až o 100 poddimenzované. V těchto případech pak jmenovitě při přechodu dopravního pásu přes hnací buben, nastáva v dopravním pásu, jmenovitě v oblasti jeho textilních ochranných vložek, nedovolené kombinované namáhâní s destrukčním účinkem hlavně v partiích ochranných vložek. Finálním projevem je cel kově snížená životnost dopravních pásů vyzbrojených ochrannými textilními vrstvami.Podstata vynálezu je v použití nestabilizovaných...

Širokozáběrová koncovka pro pásové zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257045

Dátum: 15.04.1988

Autori: Popelka Ludvik, Kubát Tomáš, Gastová Milena

MPK: A01G 25/09

Značky: zavlažovače, koncovka, pásové, širokozáběrová

Text:

...šrouby 133 zasunutými ve výřezech ggg k prvnímu segmentu lil. Přivodní trubka 3 je připevněna k druhému segmentu lgg. Jeden konec přívodní trubky 3 je napojen na navíjenou závlahovou trubku 3pásového zavlažovače a na druhém konci přívodni trubky g je otočné uložena a utěsněna jednoramenná konzola § složená z dílů gl, ukončená postřikovačem gg. Jednotlivé díly Ql jsou spojenérychlospojkami âg. Na jednoramenné konzole É je V místě...

Zařízení pro odběr vzorků těživa na pásové dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256826

Dátum: 15.04.1988

Autori: Psika Jiří, Hartman Pavel, Plachý Karel, Čepelák Josef

MPK: G01N 1/08

Značky: vzorků, pásové, odber, dopravě, těživa, zařízení

Text:

...příklad provedení zařízení pro odběr vzorků těživa na pásové dopravě podle vynálezu, kde na obr. l je boční pohled a na obr. 2 je čelní pohled na tlumící štít s klapkou v pootevřené poloze.Zařízení pro odběr vzorků těžíva na pásové doprevě je tvořeno tlumícím štítom l, který je v míàtě dopadu toku materiálu 1 opatřen obdélníkovým odběrovým otvorem É. Velikost obdélníkového odběrovho otvoru A je závislá na šířce dopravního pásu a průměrné...

Zařízení pro cirkulaci pečicího prostředí pásové pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256039

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vaněček Václav, Limpouch Bohuslav, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/00, A21B 1/00

Značky: pekařské, zařízení, pásové, pečicího, prostředí, cirkulací

Text:

...Pří stejném příkonu nové řešení umožňuje jednoduchý tvar potrubí pro církulací s mínímálnímí odpory.- 2 ,zsemns Jeho umístění zcela nebo alespoň zčástí v pečícím prostoru nehradí dříve užívený výměník teple, sníží hmotnost zařízení s odpadne tepelná ízolace.Na příloženém výkresu je schematícky znázorněn príklad provedení zařízení pro oírkulací pečícího prostředí pásové pe~ kařské pece podle vynàlezu.Pečící prostor 1 pásové pekařské pece je...

Zařízení pro tlumení dopadajícího materiálu u přesypových stanic pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254824

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kutal Jiří, Žahour Jiří

MPK: B65G 39/10

Značky: dopravy, přesypových, materiálů, pásové, dopadajícího, tlumení, zařízení, stanic

Text:

...vlivom kusovitostivdopadajíoího materiálu. zýroveň se tím sníží negativní následky působící na činnou plochu vlivem ostrosti hran balvanů a jiných předmětů. Dále se sníží tlaky ve styku mezi spodní plochou pásu a pryžovými disky válečků, čímž se zvětší životnost vrohní a spodní krycí pryžové vrstvy dopravního pásu. Uvedené řešení lze instalovat na přesypech všeho druhu s minimálnímí náklady.Na připojených výkresoch je znázorněn schematicky...

Hydraulický odtok, zejména pro pásové zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 255196

Dátum: 15.02.1988

Autor: Michl Vladimír

MPK: A01G 25/09

Značky: zejména, odtok, zavlažovače, pásové, hydraulický

Text:

...vody. Po uvedení páeového zavlažovače do provozu se nejprve do vstupní části ll hydraulického vstupu l vpustí voda z neznázorněnéhad 1 ce od hydrantu. voda projde přes turbínu 3 až k uzavřenému hydraulickému uzávěru g. který je uzevřen uzevíracím elementem ggghydreulického válce g.~za tohoto stavu přeeune úroveň tlaku vody třetí píst ggg hydraulického rozvaděče 33 do pravé krajní polohy, při které se plní pracovní komory prvního tělesa łgl...

Zapojení pro automatickou kompenzaci vlivu teplotní závislosti odporu dopravního pásu na výsledky měření pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254429

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čmejla Petr, Zelenka Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: G01G 23/48

Značky: vlivů, závislosti, dopravního, váhy, automatickou, pásu, měření, zapojení, odporu, kompenzaci, pásové, výsledky, teplotní

Text:

...na vstup programovatelnć paměti, jejíž výstup je připojen k odporovć síti vstupního zesilovače analogovćho signálu ve vyhodnocovací aparatuře pásové váhy nebo jinćho součinového členu vyhodnocovací aparatury.Výhodou tohoto řešení je samočinná korekce táry pro vyhodnocovací aparaturu, což se projeví zvýšením přesností vážení.Na připojenćm výkresu je schematicky znázoměno blokové uspořádání zapojení podle vynálezu.Zapojení má teplotní čidlo 1...

Stavebnicový most pro pásové dopravníky na povrchových dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246288

Dátum: 15.12.1987

Autori: Blickle Tibor, Felméri József Chem Budapeš? Hu

MPK: E01D 15/12

Značky: pásové, stavebnicový, dolech, povrchových, dopravníky

Text:

...umožňuje sestavit most o různých rozměrech,počtu polí a nosnosti, a to tak, že lze most použít pro jakýkoliv typ pásového dopravníku. současně se zrychlí montáž a demontáž i výroba a demontovaiíých dílů lze opě 4tovně použít při stavbě jíného přemostění,a to i jiného tvaru.Na připojených obrázcích je schematicky znázorněn příklad provedení stavebnicového mostu pro pásové dopravníky na povrchových dolech podle vynálezu, kde na obr. 1 je pohled...

Váhy pro pásové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234550

Dátum: 01.11.1987

Autor: Táborský Jiří

MPK: G01G 11/04

Značky: dopravníky, pásové, váhy

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické váhy jsou určeny pro pásové dopravníky s vysokou přepravní rychlostí.Účelem vynálezu je zvýšení životnosti mechanismu i převodníku vah, zejména s ohledem na jejich namáhání enormními rázy. Váhy pro pásové dopravníky sestávají z rámu, vážícího mostu, převodového rámu, táhel, závaží, převodníku a vyhodnocovače. Vážící most (2) je na jednom konci kyvné uchycen k rámu (1) a na druhém konci zavěšen na vláknová táhla (5), ukotvená ke...

Tlumicí štít v přesypu pásového dopravníku dálkové pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252767

Dátum: 15.10.1987

Autor: Janoušek Pavel

MPK: B65G 47/16

Značky: dálkově, štít, dopravníku, přesypu, pásového, pásové, tlumící, dopravy

Text:

...ocelové konstrukcí poháněcí stanice.Horní i dolní díl tlumícího štítu lze naklápět pomocí hydraulického válce a spodniho hydraulického válce oproti rovinč středního dílu tlumícího štítu.Použití tlunícího štítu v pŕesypu páaového dopravníku dálkové pásové dopravy podle vynilozu je univerzální a lze jej použít jak pro schazovací vozy, tak pro rýpadla a zakladače. Tlumícím štítom v přeoypu pásováho dopravníku so sníłí jak počet závalů horní...

Zařízení k měření tloušťky, šířky a k defektoskopu povrchových trhlin pásové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 245472

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kamenceva Larisa Petrovna, Brjuchanov Viktor Petrovie, Butyloekin Michail Ivanovie, Sacharov Konstantin Konstantinovie

MPK: B21D 43/00, G01B 5/02

Značky: měření, tloušťky, defektoskopu, trhlin, povrchových, zařízení, pásové, oceli, šířky

Text:

...nu neurpupymmero ycwpnñcwsa óouxooópaaen I Hnxuuü J uunuunmnuecxoü mopnu nu uaoőopowoÄnnonunramsuuu npuaąaxou ąaodýergąą annaąrea,.cunacnn naoąpereunn, oxàôj 5 hop Váhsú 9 ýAąäñgúàn 6 ñhn ąapkaórov A morca ueurpnpymlłišerőycŕfpoücrsm Angnuep ncnonuegua ngpnagra nsoőpereguaB nanbueümel eymuocwą naoőpewenna nąacaaewca npnuçpon ncnanueuna napuaara uaáöý Íúun. Ha uao 6 pa 3 uuáiy®à 3 äšb§puc. I - ucnonueune yççpoücrna coggącao...

Pasové svinovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237658

Dátum: 01.06.1987

Autor: Voženílek Jiří

MPK: A21C 3/06

Značky: zařízení, svinovací, pásové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je omezit podíl zmetků při výrobě rohlíků. Zařízení sestává z tangenciálně rýhovaného válce (1) přiléhajícího k stíracímu noži (2), který je v břitu profilován shodně s rýhovaným válcem (1), a svinovací lištou (3), která tvoří spolu s tangenciálně rýhovaným válcem (1) komůrku pro svinování rohlíku. Rozměr svinovací komůrky je dán polohou svinovací lišty (3), která je otočně přestavitelná. Těstovací placka procházející mezi...

Měřící zařízení pro pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250637

Dátum: 15.04.1987

Autori: Záruba Jan, Kohout Jiří

MPK: G01G 11/04

Značky: zařízení, váhy, měřicí, pásové

Text:

...směšovač lg je propojen přes synchronizátor lg na jeden ze vstupů součinového obvodu li, který je připojen na počítadlo lg pulsů. Další vstupy součínového obvodu łä jsou připojeny na hodiny li e přes další synchronizátor ll bezdotykový snímač ll rychlosti pásu g. Klouby strunových siloměrů 5 a rámu lg jsou umístěny V příčné rovině procházející dvoukloubovým závěsem Q nebo jsou umístěnyv prostoru smyčky pásu g.Rám łg podavače s...

Měřící zařízení pro pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250483

Dátum: 15.04.1987

Autori: Záruba Jan, Kohout Jiří

MPK: G01G 11/04

Značky: zařízení, měřicí, váhy, pásové

Text:

...konsoly 5. Vratný buben 3 je s výhodou opatřen snímačom 8 posuvu pásu 1, který tvoří ozubený kotouč 7 ve funkcí elektromagnetické clony, který sdílí pohyb vratného bubnu 3 a indikátor přítomnosti magnetického stínění. Strunový silo 4měr je připojen na převodník 9 frekvence na lineární digitální údaj, který je napojen na pulsní násobičku 16, pr-opojenou rovněž se snímačem 8 posuvu pásu 1. Výstup z pulsní násobičky 16 je přes...