Patenty so značkou «měniče»

Nosný rám bloku vysokonapěťového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260561

Dátum: 15.12.1998

Autori: Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Straka Jaromír, Vostárek Oldřich

MPK: H05K 7/18

Značky: bloků, měniče, vysokonapěťového, nosný

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že je dosaäeno podstatnáho snížení jeho vnějších rosmšrů.vynález bude v dalším textu blíže vysvětlen na příkladu provedení, znazorněného na výkresu. na kterém je zobrazen nosný rám bloku vysokonapětového meniče podle vyndlszu v perspektlvním pohledu.Nosný rám bloku vysokonapětováho měniče sestává z první prostorové části l pro komutaění kondenzdtory a optoelektrcnioké řídící obvody včetně diagnostických...

Chladicí systém polovodičového měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260240

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kovařík Oskar, Macháček Ladislav, Hůlka Tomáš, Malec Václav

MPK: H02M 5/443

Značky: kmitočtu, polovodičového, chladicí, systém, měniče

Text:

...je na připojených výkresech, kde na obr. 1 je schematický bokorys a na obr. 2 schematický nárys chladícího systému.Chladicí systém /obr. 1/ je umístěn ve skříni 1a je tvořen dvěma vedlejšími chladicímí kanály g,4 a mezi nimi umístěným hlavním chladicím kanálem 5. Dno 15 skříně 1 ~je plné a je provedeno prachotěsně. Vedlejěí chladicí kanály g, 1 jsou tvořeny přední a zadní stěnou skří ně l, boky skříně 1 a bočními stěnami 5, § hlavního...

Zapojenie štartovacieho obvodu pre meniče napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278784

Dátum: 11.07.1995

Autor: Štofka Marian

MPK: H03B 5/00

Značky: napätia, obvodů, zapojenie, měniče, štartovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Prvá vstupná svorka (A) je spojená cez (R1) s riadiacou elektródou a cez (R4) so zbernou elektródou (T1). Zdrojová elektróda je spojená s anódou (D1), katódou (D4) a katódou (ZD1). Riadiaca elektróda (T1) je spojená s katódou (ZD3), ktorej anóda je spolu s anódou (D4) spojená s kolektorom (T2). Emitor (T2) je cez (R2) spojený s bázou (T2), pričom báza (T2) je spojená s anódou (ZD1) a zároveň cez (R3) s anódou (ZD2). Katóda (ZD2) je spojená s...

Řídicí obvod měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 277119

Dátum: 15.04.1992

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H03K 19/00

Značky: měniče, obvod, řídící

Zapojení napěťového měniče, zvláště pro polovodičové zapalovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269809

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hynouš Zdeněk

MPK: F02P 3/08, F02P 9/00

Značky: zapalovací, polovodičové, měniče, zvláště, zařízení, napěťového, zapojení

Text:

...je připojen ke kladné svorce 33 a k záporné svorce 33 napěřového měníče dále přes ochranné a blokovací obvody napájení, tvořená sériovou diodou 3,.rychlou Zbnercvou diodu 39 a primárnim kondonzátorem 33, na kolektor výkonového spínacího tranzistoru 3. Emitor výkonového spínacího tranzistoru 3 je připojen na~začátok 33 primárního vínutí 33 transformátoru 33. Konec primárního vinutí 33 je uzemněn na zápornou evorku 33.Zdroj konsrantního...

Zapojení polovodičového tranzistorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 269414

Dátum: 11.04.1990

Autori: Raba Pavel, Kmínek Zdeněk

MPK: H02M 7/5387

Značky: měniče, polovodičového, zapojení, tranzistorového

Text:

...tranzístorového měniče pracujíoího do prinárního vinutí trenerormútoru npočívá v dokonalou využití megnetickáho obvodu trenntormátoru při dooąłení vysoká üčinnolti zařízení, což v důeledcíohznamená presnou funkci a minimelizeoi zařízení.na píüpojenám výmenu je jeden príklndsapojení pelovodičového tranziatorového něniče, kde na obr. l je znázornäno schéma zapojení, na obr. 2 a,b, jeou časová průběhy napětí a negnetizečního proudu...

Zařízení pro řízení statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268501

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zaroni Romulus, Cracea Ion, Micu Dan

MPK: H02M 7/515

Značky: řízení, kmitočtu, zařízení, statického, měniče

Text:

...komutačni periody nastane otevření druhého a třetího hlavního tyrístoru lg, I a současně třetího a čtvrtého zhášecího tyristoru Igł.Při reaktívní zàtěži, když zhasne prvni a čtvrtý hlavní tyristor Tl, T 4 popripade . druhý n třnt( hlnvní tyrtntnr T 7, T 3, rnnktívní proud rntěřn jn přnjłmún první n druhou ľekupcruční díoduu gł, gg, popřípodč třntí n čtvrtou rekuparační diodou D 3, D 4 ktoré propouštějí elektrický proud v průběhu času...

Zapojení dvoufázového nebo vícefázového pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 268457

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fridrich Miloš, Rejent Jan, Čapek Miloslav, Sova Jiří

MPK: H02M 3/125, H02H 3/04

Značky: měniče, dvoufázového, vícefázového, zapojení, pulsního

Text:

...provedení dvoufázového pulsníhoměniče, jehož schéma zapojení je znázornčno na výkresu.Jak z přiloženého výkresu vyplývá, každá fáze se skládá ze dvou tyristorových spínačů,dvou nulových diod a dvou dílčích vyhlazovacích tlumivek zapojených tak, že ke kladnému pőlu kondenzâtoru EQ vstupního filtru je zapojena anoda prvého tyristorového spínače l, resp. ll,jehož katodą, spojené s katodou první nulově diody 3, resp. 13, je přes první dílčí...

Zapojení stabilizovaného blokujícího měniče převodníku napětí s kompenzací chyby napěťového přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268031

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hazdra František

MPK: H02M 3/28

Značky: blokujícího, napětí, stabilizovaného, chyby, kompenzaci, měniče, napěťového, zapojení, přenosu, převodníku

Text:

...zajištuje mínimální zvlnění svého výstupního napětí, kterým je napájen obvod modulátoru,představující impulsní zátěž. Obvod modulátoru je tvořen seriovým zapojením primárníhovinutí ál převodového transíormátoru a modulačního tranzistoro 2 v ínverzním zapojení. Použitá tranzistory 2, 3 jsou typu NPN. Generátor g obdélníkovítého napětí je příkladně tvořen operačním zesilovačam s příslušnou zpětnovazební sítí a je jím buzen výkonový V...

Zapojení stabilizovaného blokujícího měniče stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268024

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hrásský Jaroslav

MPK: H02M 3/335

Značky: zapojení, stejnosměrného, měniče, blokujícího, napětí, stabilizovaného

Text:

...je spojen přes reľerenční prvek s výetupním íiltračním kondenzátorem a a katodou usměrňovacídiody spojené svou enodou se eakundárhím vinutím.Taková zapojení umožnuje sníłit závěrná napětí na bázi epínacího trsnzistoru na poloviční hodnotu za stejnych podmínek vinutíy čímž umožňuje zschování velkáho výatupního napětí na malém počtu závitd a prakticky sa vyrovnává zapojení s gernaniovým tranzistorem.Na příloženám obr. 1 je znázorněno konkrétní...

Zapojení regulačního obvodu pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 267425

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fridrich Miloš, Potůček Vladimír

MPK: H02P 5/16, H02M 1/092, H02M 1/08...

Značky: pulsního, obvodů, regulačního, měniče, zapojení

Text:

...obvodů 1 vysoké odolnosti regulace proti rušení. Na vstup § žádaně hodnoty je připojen výstup neznázorněného zroje žádané hodnoty napětí zátěže. Na vstup 19 je přlpojen výstup čidla Z napětí QE stejnosměrněho zdroje, který není znázornen.Funkce zapojení je následující.Výstupním slqnálem ní čidla 2 napětí je do vstupu Lg regulátoru 1 předávána informace o napětí ui napájecího stejnosměrného zdroje. Informace o napětí ug na zátěži Q pulsního...

Zapojení impulsového měniče napětí s cirkulací energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266185

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kroupa Vladimír

MPK: H02M 3/325

Značky: impulsového, zapojení, energie, měniče, cirkulací, napětí

Text:

...3 a tento uzel tvoří druhý vstupní vývod 5 přídavného aktivního spínacího prvku É. Anoda třetí diody 2 je spojene s bází tranzistoru typu P-N-P łg a tato báze je ještě druhým rezisto rem gg spojene 5 emitorem.Budici generátor l lze vytovřit z generátoru základních impulsů 27 a dvou k němupripojených zpoždovacich členů gg, gg. První výstupní vývod prvního zpožäovacího členugg tvoří první výstupní vývod g budiciho generátoru l, druhý výstupní...

Zařízení pro řízení tyristorového pulsního měniče pohonu trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266169

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kýr Ladislav, Raba František, Janda Josef

MPK: H02M 7/519, B60L 15/08

Značky: zařízení, měniče, pulsního, pohonů, řízení, tyristorového, vozidla, trakčního

Text:

...íg připojen na první vstup i pátého součinového hradla lg, jehož druhý vstup je přes sedmý negátor łg připojen na výstup čtvrtého časovacího obvodu li a jehož výstup je přes devátý negátor gg a šestý časovací obvod 33 připojen na druhý vstup 3 sedmého součinového hradla gi, jehož první vstup m je připojen na výstup prvního součinového hradla l a jehož výstup je připojen jednak na vstup čtvrtého časovacího obvodu łi a jednak přes druhý...

Zapojení reverzační logiky, zejména pro střídavé měniče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266060

Dátum: 14.11.1989

Autori: Raba Pavel, Kmínek Zdeněk, Heinrich Petr

MPK: H02P 5/412, H02P 7/632

Značky: zejména, napětí, měniče, zapojení, reverzační, střídavé, logiky

Text:

...výstup łgg je spojen s druhým vstupem łgg druhého hradla lg a s druhým vstupem lěg blokovaciho klopného uhvndu IH, nhnň první výn 1 up|G 3 in npninn n výnlunm ý niqnäln žődnnti n znhlokovánf znpnlovavíoh pulsü n ďehož druhý výstup lgg je spojen se vstupem głl převodníku úrovní 21,pv-Iw. Ivnltljw .r. - q-ugvu w vy-nnun-nu il Ilmuťuln Ěľuhunll nu pnuulryvý nvqulňhn u vuinlyvnâĺľvýstupní proud měnico. Výstup lgł druhého hradla lg je spojcn s...

Přístrojová skříň, zejména pro statické měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265941

Dátum: 14.11.1989

Autori: Michálek Jiří, Walsberger Jan

MPK: H05K 5/00

Značky: skříň, přístrojová, měniče, zejména, statické, kmitočtu

Text:

...chladicího vzduchu při provedení nasávacího otvoru g v horní části skříně l může být pole chladičů 5 výkonových polovodičů přehrazeno rozdělovací přepážkou lg, která je kolmo uspořádána na rozdělovací stěně ll a svisle vedená od horní stěny ll skříně l,se kterou je vzduchotěsně spojena až ke spodní úrovni pole chladičů l výkonových polovodičů,pod nímž rovněž pro optimalizaci toku chladicího vzduchulm sběr kondenzátu může být uspořádána...

Zapojení pro start střídavého měniče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265573

Dátum: 13.10.1989

Autori: Adámek Václav, Kubie Ivan, Pavlú Ctirad

MPK: H02M 7/5375

Značky: měniče, napětí, štart, střídavého, zapojení

Text:

...nefiltrovaného napětí je zaveden na vstup filtračního obvodu 3 a zároveň přes oddělovací diodu 3 na vstup vyhlazovaoího filtru 3. Výstup vyhlazovacího filtru Q je přiveden přes stabilizátor § na první vstup prvního komparátoru Q. Výstup filtračního obvodu 3 je přiveden na druhý vstup prvního komparátoru Q, jehož výstup je zaveden na vstup časovacího obvodu 7 se dvěma časovými konstantami. Výstup časovacího obvodu1 je zaveden na...

Zapojení jednokanálového autokorelačního měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265478

Dátum: 13.10.1989

Autor: Lhota Jaroslav

MPK: G01R 23/00

Značky: zapojení, měniče, kmitočtu, jednokanálového, autokorelačního

Text:

...amplitudu.»Proto jsou během vyhodndcořŠŠí§sign§lu postupně opomíjeny všechny získané informace o autdxmelační funkci kroměřtěch, ktere vedou k údaji o velikosti její periody. Elektronické obvody, zapojené podle vynálezu, provádějí výpočet polaritní autokorelační funkce podle vztahu Mkde Rxx(nT) je polaritní autokorelační funkce M počet buněk paměti Ä bod pro nějž je prováděn výpočet adresa buñky v paměti g n adresa buñky v paměti 3 ...

Řídicí obvod blokujícího měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 265160

Dátum: 13.10.1989

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H02M 3/10

Značky: řídící, obvod, blokujícího, měniče

Text:

...lg. Takto získané napětí je přes sčítací diodu § 23 časovacího obvodu § zavedeno na šestý vývod łgg integrovaného obvodu ł. V okamžiku, kdy toto napětí překročí jeho vnitřní komparační úroveň, je ukončeno buzení tranzistoru lg NPN. To znamená, že k ukončení buzení dojde vždy při dosažení určité nastavené hodnoty spínaoího proudu tranzistoru lg NPN. Tím je zároveň zajištěnai proudová ochrana tranzistoru lg NPN, například při zkratu na výstupu...

Zapojení řídicích obvodů měniče kmitočtů se šířkově pulsní modulací napětí pro napájení trojfázové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 264233

Dátum: 13.06.1989

Autor: Valouch Viktor

MPK: H02M 5/14

Značky: napájení, řídících, šířkově, trojfázové, kmitočtu, měniče, zapojení, pulsní, zátěže, modulací, napětí, obvodů

Text:

...signálu L řídících obvodu 3 měniče kmitočtu. Například první výstupní svorka r je připojena na potenciál V max. při signálu logické hodnoty l a na potenciál V min. při signálu logické hodnoty O. Obdobně to platí také pro výstupní svorky s a t. Připínání výstupních svorek r, s, t silových obvodů měniče kmitočtu na potenciály V max. a V min. je řízeno vzájemnou polohou požadovaného prostorového ĺektoru W a skutečného rostorového vektoru ...

Zapojení pro přepěťovou ochranu řízeného polovodičového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263930

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kubie Ivan, Šorna Jaroslav

MPK: H02H 7/10

Značky: polovodičového, přepěťovou, řízeného, měniče, zapojení, ochranu

Text:

...paralelní kombinace odporu a druhého kondenzátoru RC členu.Rešení přepětové ochrany polovodičového meniče podle vynálezu umožňuje dodr 2žet předepsaný koeficient bezpečnosti napeťvového dimenzovaní součastek bez zvyšování kapacity kondenzátoru i bez volby vyšších hodnot opakovaielněho špičkového blokovacího a závěrněho napětí výkonových tyristorů meniče.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 znázorneno schéma zapojení prepäťové ochrany podle...

Zapojení přepěťové ochrany třífázového měniče střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263666

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šorna Jaroslav, Kubie Ivan

MPK: H02H 7/12

Značky: třífázového, ochrany, napětí, přepěťové, střídavého, měniče, zapojení

Text:

...třífàzového polovodičového měniče střídavého napětí se stávající přepětovou ochranou s RC členy zapojenými v každé fázi měniče. Na obr. 2, 3,4 jsou znázorněna schémata zapojení s přepěčovou ochranou podle vynálezu, kde na obr. 2 je zapojení 5 měničem V třífázovéh, úsporném provedení,na obr. 3 je zapojení měniče v obvyklém třífázovém provedení a na obr. 4 je zapojení přepěčové ochrany podle vynálezu pro třífázové reverzační provedení měniče. Na...

Polovodičová jednotka s tyristory, zejména pro měniče na střední frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 263404

Dátum: 11.04.1989

Autori: Látal Jindřich, Hůlka Tomáš, Šíma Josef

MPK: H02M 5/45

Značky: frekvence, polovodičová, střední, jednotka, tyristory, měniče, zejména

Text:

...lg, čtvrtý tyristor 12, osmý chladič 15, pátý tyristor li, devátý chladič lg, desátý chladič 11, šestý tyristor 1 §, jedenáctý chladič lg,sedmý tyristor gg a konečně dvanàctý chladič gl. Celý tento sloupec je zajištěn stahovací pružinou gg. Druhá samostatná konstrukční část B má uspořádání dílů stejné jako první samostatnákonstrukční část A.Tyto díly jsou označený odpovídajícími vztaho 263 404 3vými značkami, rozlišenými od prvni samostatné...

Zabezpečovací soustava měniče signálů, zejména pro sériové binární přenosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263048

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: soustava, zabezpečovací, zejména, signálu, měniče, přenosy, binární, sériové

Text:

...obsahuje vyhodnocovací blok A,který je tvořen obvodem pro vyhodnocení nesouhlasu s příslušnýmí informečnímí e řídícími výstupy. Dále obsahuje vstupní blok g, který tvoří proudový přijímač s pomocnými obvody a zdrojem napájecího napětí. Dále se skládá z výstupního bloku Q, obsahujícího proudový vysílač, který prostřednictvím třetího výstupu 93 a čtvrtéhovýstupu QA napájí proudovou smyčku. Dáleje tvořena pěti odporovými členy 1, 3, Ž, § a...

Zapojení frekvenčního měniče s vlastní komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262271

Dátum: 14.03.1989

Autor: Winkler Jiří

MPK: H02M 7/48

Značky: vlastní, komutaci, frekvenčního, zapojení, měniče

Text:

...stranu akumulačního müstku §° jsou připojeny dva analogické obvody dobíjecích kondenzátorů. První obvod je tvořen druhou oddělovací diodou § 1, jejíž katoda je spojena s anodovou skupinou diod akumulačního müstku a jejíž anoda je spojena s jedním pôlem prvního dobíjecího kondenzátoru §§, zapojeného spolu s prvním vybíjecím odporem §§ paralelné k prvnímu dobíjecímu zdroji g° a druhý pól prvního dobíjecího kondenzátoru §§ jespojen s...

Zapojení pro komutační blokování pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 262023

Dátum: 10.02.1989

Autor: Potůček Vladimír

MPK: H02M 1/08

Značky: zapojení, měniče, pulsního, blokování, komutační

Text:

...měničes tzv. měkkou komutací je uspořâdâno tak, že výstup proudovêho čidla Q je přes proudověnapětový převodník 1 a přes člen 2 ne citlivosti spojen se vstupem nesymetrickêho filtračního členu Q,jehož výstup je zapojen do přvního vstupu spínacího členu 4, dojehož druhého vstupu je přes oddělovací člen 1 připojen výstup3 202 uz pomocnêho napâjecího zdroje §. Vstup oddělovacího členu 1 je záPOVGĚ propojen s napájecím vstupem stávajících...

Způsob přípravy měniče aniontů obsahujícího silně bázické funkční skupiny pyridiniové

Načítavanie...

Číslo patentu: 261038

Dátum: 12.01.1989

Autori: Smejkalová Monika, Matějíček Alois, Sivoková Marta, Justová Zuzana, Juračka František

MPK: C08F 212/36, C08F 226/06

Značky: silně, bazické, pyridiniové, funkční, skupiny, přípravy, způsob, obsahujícího, měniče, aniontů

Text:

...suspenzní perlový kopolymer Złvinylpyridinu a/nebo 4-vinylpyridinu, případně jiných vinylických monomerů ze skupiny zahrnující styren, estery kyseliny akrylové a/nebo methakrylové a vinylacetát, s divinylbenzenem se podrobí reakci s epichlorhydrinem ve vodném prostředí při teplotě 20 až 90 °C V molárním poměru dusíku kopolymeru k epichlorhydrinu 10,6 až 1 l,2 po dobu 1 až 24 hodin.Výhoda předloženého vynálezu spočivá především V tom, že...

Zařízení pro řízení omezení regulačního rozsahu tyristorového pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260639

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kýr Ladislav, Raba František

MPK: B60L 3/08

Značky: měniče, regulačního, řízení, omezení, rozsahu, zařízení, tyristorového, pulsního

Text:

...vstup d druhého komparátoru 14, jehož výstup je spojen přes druhý izolační -převodník 16,prv.ni .spínač 17 s blokovacím vstupem h analogového hr-adla 2. První vstup c druhého komparätoru 14 je připojen jednak na. první vstup a prvního komparátoru 13 a jed nak na výstup napěťovéhuo omezovače 1 U,jehož vstup je připojen přes první odporový dělič El na zdroj i napájecího napětí a. současně na tyristorový pulsní měnič 5. Druhý vstup f regulátoru...