Patenty so značkou «krokového»

Spôsob ovládania krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284658

Dátum: 18.07.2005

Autori: Steger Roland, Herzog Bernhard, Kizler Alfred

MPK: H02P 8/22

Značky: spôsob, krokového, ovládania, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ovládania krokového motora na pohon ukazovateľa ukazovacieho prístroja, pri ktorom sa v riadiacom prístroji (13) určuje dĺžka kroku a smer otáčania krokového motora (9) a vydáva sa do ovládacieho usporiadania na ovládanie krokového motora (9), takže pri každom krokovom taktovacom signáli riadiaceho prístroja (13) sa uskutoční jeden krok, a pri ktorom dĺžka kroku vydaná riadiacim prístrojom (13) sa ovládacím zapojením rozdelí na viac...

Nastavitelný pohon krokového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267474

Dátum: 12.02.1990

Autor: Plášil Jiří

MPK: F16C 3/28

Značky: mechanismu, krokového, pohon, nastavitelný

Text:

...excentrů je umístěns v ojnici, odpadá ojniční čop, čímž se zjednodušuje konstrukce a odstraňuje se přídavně ohybové namáhâní tohoüoprvku, Další výhodou jo, žezařízení umožňuje plynulé nastavení zdvihu a přenos i velkých sil.Příklad provedení dle vynálezu je na připojcných výkresoch, kde na obr. 1 je sche mntické uspořádání nastavitelného pohonu a na obr. 2 je příčný řez suustavou excentrů.Nastavitelný pohon sostává z převodovky lg, připojené...

Zařízení pro programové řízení krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267955

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kuneš Jiří, Spíral Ludvík

MPK: H02K 37/00

Značky: krokového, zařízení, motorů, programové, řízení

Text:

...lg a vývod E spouštäni přavodniku 23 číslo/frekvence je propoJon s Jedni hitom 108 třetí vstupmě-výatupní brány Jednočipového nikropočítnče 10.Po připojení přístroje na sit se automaticky nastaví režim programování, Na otočnóm přepínači zadžxvacího obvodu 6 Ž pro programování mají jednotlivú polohy tento výzzmm2 - ządávúni rychlosti otáěení motoru- zadáni skokové nebo plynulé změny rychlostikontrola naprogramovnnóho počtu kroku- kontrola...

Zapojení pro řízení rozběhu a doběhu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265673

Dátum: 14.11.1989

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02P 8/00

Značky: doběhu, krokového, zapojení, řízení, rozběhu, motorů

Text:

...gggg druhého komparátoru äg, na jehož první W soubor vstupů gygł jsou přípojeny datové výstupy čtvrtého čítače C , jehož přičítaoí vstup ggg je připojen na výstup třetího hradle G 3.První vstup àł třetího hradla gä je pořadě pŕipojen na odčítacívstup ggg druhého čítače gg a~na odčítací vstup § 92 třetího čítačeQâ. Datové výstupy třetího čítače Q jsou spojeny s datovými vstupy třetího komparátoru kg, jehož výstup je spojen s druhým vstupem gg...

Hydraulický pohon krokového mechanismu, zejména pro krokové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263250

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jirák Václav

MPK: F15B 15/02, F15B 15/00

Značky: krokové, hydraulický, mechanismu, zejména, pohon, krokového

Text:

...opačných stran řídicích částí brzdicích ventilů přes jednosměrné ventily a proudové ventily, přičemž opačné strany brzdicích ventilů zatížené pružinemi jsou rovněž napojeny na spojovací větve mezi proporcionálním rozváděčem a odpadní tlakovou váhou.Avýhoda tohoto řešení spočívá v možnosti volby vyvažovací síly větší nežli vlastní hmotnost vsázky, nebot řídícíblok zabraňuje samovolnému zvedání nístěje v klidovém stavu pomocí brzdicích...

Zapojení pohonu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260869

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chramosil Karel, Horálek Jiří

MPK: H03K 17/66, H02P 8/00, H02K 37/00...

Značky: motorů, zapojení, pohonů, krokového

Text:

...uzel K, ke kterému. je dále jailijiojtrn snímací odpor R 1. Tento odpor je druhou svorkou připojen jednak na první svorku ventilů S 2, S 4, jednak na první svorky ventilü S 2, 54. Druhá svorka ventiltrsz tvoří spoločný uzel s první svorkou. spínačü Sl, čillüdůll diody Di a katodou diody D 2. K tomuto uzlu je dále připojena první svorka sériové komląinace trinutí Z 3, Z 4 se spoločnou, izolovanou svorkou A 2. Katoda diody m je spojene druhou...

Zapojení pro řízení krokového motorku teplocitlivé tiskárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260612

Dátum: 12.01.1989

Autori: Míček Petr, Semecký Jiří, Franc Miroslav, Šubrt Vladimír, Krištoufek Otakar

MPK: H02P 8/00

Značky: teplocitlivé, tiskárny, řízení, motorku, krokového, zapojení

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přípojeněm výkresu.Řídící jednotka 1 vydává povely pro spouštění monostabílního klopneho obvodu 2 a předává data řídicímjdekodérem 3. Mono PREDMET vvukíÄazp A-. JH ulzhrwl K, iz-ľ hož datovýĺýýstup ĺäjäjííjtýpřišžěděhgia łldłčłf-V vý vstup 41 spína(še Tázíĺä a fâzovýjvý-jZapojení pro řízení krokového motorku teplocítlívé tiskárny vyznačené tím, že spouštěoí výstup 11 řídící jednotky 1 je přípojen na...

Zapojení pro řízení krokování krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259768

Dátum: 15.11.1988

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00, H02K 37/00

Značky: řízení, zapojení, krokového, krokování, motorů

Text:

...vektorů W,A. magnetického toku dvou fázi čtyřfázového krokové ho motoru.Jak je znázorněno na obr. 1 je středový vývod bifilárních vinutí Al, gg první fáze A motoru připojen přes první ochranný odpor ggi, přemostěný první ochrannou diodou 29 a přes seriově zapojené odpory El, gg,g 3 s paralelné zapojenými pro obousměrnoupnopustnost elektronickými spínecími prvky El, gg, 21 a diodamiQł, gg, Q první fáze A krokového motoru ke kladnému napětovému...

Zapojení řídicího obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259339

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fojtík Josef

MPK: H02P 8/00, H02K 37/00, G05B 19/40...

Značky: řídicího, zapojení, krokového, motorů, obvodů

Text:

...napájecího napětí k vinutím krokového motoru 1 dojde k pozvolnému nârůstu proudu vinutím, jehož časová konstanta je určena indukčností vinutí, ohmiokým odporom vinutí a odporem spínacího tranzistoru v sepnutém stavu. odpojením napětí při dosažení jmenovité hodnoty proudu vinutím a jeho opětovným připojením za určitý časový okamžik, lze regulovat střední hodnotu proudu vinutím. Změnou střídy spínacích pulsů, to znamená pulsní šířkovou...

Magnetický obvod lineárního krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244768

Dátum: 01.06.1988

Autor: Petrák Pavel

MPK: H02K 41/03

Značky: lineárního, obvod, motorů, krokového, magnetický

Text:

...lineárního krokoveho motoru a na obr. 2 je příklad provedení magnetokého obvodu tubulárního lineárního krokového motoru. Permanentnímagnet A je sevřen mezi boční ramena gg pőlověho nástavce g, která jsou elektricky izolovaně spojena s bočními vnějšími plochemi ll pőlovgcäbgxgjic l. Horní ramena gl pőlových náetavců g jsou elektrick spojene s horními vnějšími plochami lg polových dvojic l. Cívka 3 obepíná pőlovou dvojici l a horní rameno...

Zapojení pro řízení rychlosti krokového motoru v uzavřené smyčce

Načítavanie...

Číslo patentu: 242603

Dátum: 01.05.1988

Autor: Pína Bohumil

MPK: H02P 8/00

Značky: smyčce, motorů, řízení, krokového, uzavřené, zapojení, rychlostí

Text:

...uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro řízení rychlosti krokového motoru v uzavřené smyčce plynulým zpožyčováním impulsů z čidla polohy. Jeho podstata spočívá v tom,že mezi čidlo polohy krokového motoru a obvod logiky uzavřené smyčky, jehož výstup je spojen s koncovým stupněm, je zapojen zpožčovací blok.Příklad zapojení podle vynálezu je dále popsán pomocí výkresu, kde na obr. l je konkrétní příklad zapojení, na obr. 2 je grafické znázornění...

Zařízení k řízení krokového pohonu navíjecího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256787

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hrančík Vladimír, Horák Jaroslav

MPK: A01G 25/09

Značky: navíjecího, pohonů, mechanismu, krokového, řízení, zařízení

Text:

...dle vynálezu je znázorněno na připojeném obrázku.Zařízení k řízení krokového pohonu navíjecího mechanizmu, ~seetává z nraoovního válce à, majíoí pouze Spodní zâklądnu, opaunvtřenou přiaávąoím ventilem 3. V horní části pracovního válce 5jnou vytvořenywpřepadové otvory 2, rozmíetäné po kružnioi V ro.vině rovnoběžné se základnou. Do pracovního válce A zasahujeutěaněný píst A e pístnioí Š, přičemž v piatu A je škrtíoí otą . vorvj, Pracovní...

Stator motoru, zejména krokového motoru s drápkovým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256369

Dátum: 15.04.1988

Autori: Renkl Klaus, Schmidt Helmut

MPK: H02K 37/00

Značky: motorů, drápkovým, krokového, stator, zejména, rotorem

Text:

...obvodu pólového plechu Q rozmístěny nesouměrně a jejich poloze odpovídá poloha axiálních výřezů ll, lg a 11, 1 na čelních stranách válcové skříně 1. vzájemné osové nastavení všech čtyř pölových plechu Q je tedy dáno výlučně axiální hloubkou výřezů ll, gg a 13, já, a vzájemné obvodové vyřízení všech čtyř pólových plechů 3 je dáno pro každý pčlový plech 3 specifickou polohou axíálních výřezů ll, 13 à ZA, zá na obvodu válcové skříně 1. Axiální...

Zariadenie pre dávkovanie a plnenie krokového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254181

Dátum: 15.01.1988

Autori: Strečanský Michal, Kaniok Jozef

MPK: B23Q 7/16, B65G 47/06

Značky: krokového, dopravníka, plnenie, zariadenie, dávkovanie

Text:

...5 je umiestené počítadlo 13 a na jeho výstupe doraz 6. Po ľavej strane dopravného pása z žľabového dopravníka je umiestený ľavý vysúvač 9 a po jeho pravej strane pravý vysavač 4, ktoré striedavo vysúvajú cievky 1 na krokový dopravník 10.Zariadenie pracuje tým spôsobom, že valcové cievky 1 šijacích nití, tak, ako jeto zobrazené na obr. 1, sú dopravované dopravným pásom žľabového dopravnlka 2 do prehadzovača 5, kde sú zastavované dorazom...

Zařízení pro měření polohy lineárního krokového pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253880

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kočandrle Ladislav, Haniger Ladislav, Kott Josef

MPK: H02K 41/02

Značky: měření, zařízení, lineárního, polohy, krokového, pohonů

Text:

...hermetickou prúchodkou §. V horní části suchého kanálu Q pod hermetickou průchodkou g je uvnitř upevněna nosné vložka g, V nížje vytvořen uprostřed otvor se zdvihem,do něhož je našroubována nosné tyč łg, která nese cívky § hlavního ukazatele i cívky 3 rezervního ukazatele.Nosná tyč łg je pevně spojena s cívkou äl hlavního ukazatele a ta je pevně spojena s distanční trubkou Q pevně spojenou dále s cívkou 5 rezervního ukazatele, která je opět...

Zapojenie riadiaceho člena pre rovnomerné delenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242321

Dátum: 15.11.1987

Autori: Smrž Rudolf, Kalina Karel

MPK: H02P 8/00

Značky: rovnoměrné, delenie, kroku, veľkosti, krokového, zapojenie, riadiaceho, motora, člena

Text:

...vstup je pripojený výstup dekodéra 9, na vstup ktorého je pripojený výstup vratného čítača 1 D.Činnosť zapojenia je nasledovnáVýstupné impulzy impulzného generátora 13 sú cez členy logického súčtu 5, E privedené na vstupy oboch deličov 7, 8. V pripade ak na začiatku činnosti boli oba deliče vynulované, budú ich výstupné impulzy vo fáze. Na ovládač krokového motora 11 prichádzajú vl tomto prípade súčasne výstupné impulzy deliča 7, ktoré...

Zapojení synchronizovaného rozdělovače pro chod krokového motoru se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238005

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krčma Alen, Dušek Tomáš, Hamáček František, Šindelář Jaroslav

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, rozdělovače, vazbou, synchronizovaného, zapojení, krokového, zpětnou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení synchronizačního rozdělovače pro chod krokového motoru se zpětnou vazbou. Úkolem vynálezu je zamezit skokovým změnám polohy rotoru krokového motoru při změně řízení v uzavřené zpětné vazbě na režim bez zpětné vazby. Blok synchronizačních obvodů, na jehož první vstup je připojeno čidlo polohy rotoru a na druhý vstup rozlišovací logika, je připojen na rozdělovač impulsů. Druhý vstup rozdělovače je spojen s generátorem impulsů. Výstup...

Zapojení obvodu pro řízení chodu čtyřfázového krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238004

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krčma Alen, Dušek Tomáš, Jaroslav Šindelář, Hamáček František

MPK: H02P 8/00

Značky: krokového, zapojení, obvodů, čtyřfázového, řízení, chodu, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro řízení chodu čtyřfázového krokového motoru se zpětnou vazbou z inkrementálního čidla polohy. První vstupy součinových hradel kombinačních logických obvodů jsou spojeny s řídicími vstupy, na druhé vstupy součinových hradel jsou připojeny výstupy inkrementálního čidla polohy. Koncové výstupy jsou současně vstupy jednotlivých fází krokového motoru. Obvod podle vynálezu umožňuje čtyřfázovému krokovému motoru pracovat v režimech...

Zapojení pro dělení základního kroku krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241707

Dátum: 15.09.1987

Autori: Szwanczar Jan, Franek Jindoich

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, základního, krokového, dělení, zapojení, kroku

Text:

...je připojen oscilátor OS, jsou přlpojeny na hodinovê vstupy jednotlivých bloků tak, že druhý výstup hodinových Impulsů H 2 je spojen s hodinovými vstupy druheho 82 a prv. ního synchrbnlzačního bloku Sl, jehož hodinový vstup je současně spojen s třetím výstupem hodinových impulsů HS hodinového bloku H. Čtvrtý výstup hodinových impulsů H 4 je spojen s hodinovým vstupem směrové logiky SM a první výstup hodino-výeh ímpulsů H 1 je spojen přes...

Zapojení pro plynulé řízení krokového motoru v uzavřené smyčce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241706

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ploszek Edvard, Silovský Josef

MPK: H02P 8/00

Značky: řízení, zapojení, smyčce, uzavřené, motorů, plynule, krokového

Text:

...připojen na první vstup obvodu ST zápisu správneho stavu čidla, na jehož druhý vstup je připojen oscilátor OS. Výstup obvodu ST zápisu správněho stavu čidla je zpětnovazebně připojen na hodinový vstup paměti PS. Na výstup čidla polohy Č je připojena směrova logika SM. První dva vstupy čítače ČT, jehož třetí vstup je připojen na výstup oscilátoru DS, jsou paralelné přípojeny na výstupy směrové logiky SM. Výstup čítače ČT je přípojen přes druhý...

Zapojení pro automatickou regulaci dodávky barvy pomocí krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245354

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mattei Riccardo

MPK: H02P 8/00

Značky: krokového, motorů, barvy, regulaci, zapojení, automatickou, dodávky, pomocí

Text:

...tiskaoího stroje gg. Výstupy paměti 3 jsou připojeny na obvod logiky uzavŕené smyćky ggg, která je přes koncový stupeň §§ płipojena na druhý vstup krokového motoru kg.Každá čerpadlo Ě barvy je poháněno jemu príslušným krokovým motorem 55. Čidlo polohy Q krokového motoru 55 generuje impulsy, které počítá čítač Q impulsů. čidlo polohy çgg tiskacího stroje gg generuje impulsy. které počítá čitač § 35 impulsů. Jestliže se například při...

Zapojení mikropočítačové periferní jednotky volně programovatelného automatu pro řízení krokového a lineárního hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251387

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hamáček František, Ptáček Václav, Požárek Václav, Zachata Jaroslav, Petera Josef, Šindelář Jaroslav

MPK: G05B 15/02, H02P 5/00

Značky: hydraulického, automatu, mikropočítačové, volně, jednotky, řízení, krokového, zapojení, pohonů, lineárního, periferní, programovatelného

Text:

...vuebnííni obvody 13, ktere Jsou Jednnk spoJew aa vetupníni a vyetupníni obvody nlikropočítede j, Jednak nyní dniní vstupy a výstupy e vykonovou a akční číetí u krokovdho pohonu e s řídící .polohovou Jednotkou u lineírního hydraulické» pohonu.Períferní Jednotka 3, pro řízení krokovőho notoru a llneúrního lvdraulickćbo pohonu Je konetruovúna Jako súeuvnú decka do sikledního nodulu proavnovatelnłho eutontu L. Progrenovetelný autenat l Jakoito...

Zapojenie pre ovládanie krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 240305

Dátum: 15.06.1987

Autor: Švancar Ján

MPK: H02P 8/00

Značky: ovládanie, zapojenie, krokového, motora

Text:

...S výberu je pripojený na druhý vstup obvodu 15 logického súčtu, pričom jeho prvý vstup je zapojený na výstup obvodu 12 zastavenie posuvu pred konečným bodom, ktorý je .zároveň pripojený nahriadtaci a nulovací vstup čítača 13 konštantného počtu impulzov a vstup druhého hradla 14. Hra 240305di-aci vstup druhého lnťadla 14 je pripojený k obvodu 11 povelu rýchleho posuvu. Výstup obvodu 15 l-ogžckého súčtu je pripojený na vstup integrátora 7, do...

Zapojení řídicího obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240300

Dátum: 15.06.1987

Autori: Javor Peter, Radil Juraj

MPK: H02P 8/00

Značky: obvodů, zapojení, řídicího, motorů, krokového

Text:

...vstupy ŘHS, ŘHC jsouspojený s odpovídajícími funkčními výstupy S, C generátoru G. Ľ - r..- Klaždý .z vyhodnocovacích obvodü HS, HC je řešen tak, že signá-lní vstup NS, NC je zapojen přes amplitudový detektor D, oddělovač l) lstejn-osměrné složkya obvod A obsolutní hodnoty na vstup K skutečně. .hodnoty regullátoru R, jehož vstup I žádané hodnoty je spojen s řídlcím Vstulpem ŘHS,RHC výhodnocovacího obvodu HS, HC, přičemž výstup regulátoru R...

Zapojení pro řízení krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251036

Dátum: 11.06.1987

Autori: Šivic Josef, Švec Karel

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, řízení, zapojení, krokového

Text:

...s druhým vstupom spínače Iází, sedmá vstupní svorka je spojene se třetím vstupem spínače rází a osmá vstupní svorka je spojene se čtvrtým vstupom spínače Iází. První výstup spínače rází je spojen s první výstupní svorkou, druhý výstup spínače rází je spojen s druhou výstupní svorkou, třetí výstup spínače fází je spojen s třetí výstupní svorkou a čtvrtý výstup spínače tází je spojen se čtvrtcu výstupní svorkou.Funkce zapojení pro řízení...

Zapojení stabilizačního obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242985

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schingnitz Manfred, Mottitschka Wilhelm, Straka František, Kretschmer Horst, Konrád Bohumil

MPK: H02P 8/00

Značky: obvodů, stabilizačního, motorů, krokového, zapojení

Text:

...chodu krokového motoru A se docilí obdobného účinku, jako při použití signálu ze snímače polohy nebo rychlosti otáčení, připojeného k hří-deli krokového motoru 1, avšak bez již uvedenýchnevýhod.Jako snimače proudu, protékajícího fázovými vinutimi krokového motoru 5 je možno s výhodou využít snímače pŕoudupoužitího v napáječi g ke stabilizaci proudu, tekouciho fázovými vinutími krokového motoru 3 nebo rezistoru, omezujícího tento proud...

Zapojení pro řízení krokování krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249979

Dátum: 15.04.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, řízení, krokování, zapojení, krokového

Text:

...fáze§ motoru.Výstupy elektronických spínacĺch prvků Zł, głł první a druhé fáze Ř, Ě motoru jsou vzájemné propojeny a pŕipojeny na první výstupgł kladného napěčového zdroje g. Na jeho druhý a třetí výstup gg, gg jsou analogicky paralelně připojeny výstupy elektronických spínacích prvků 2 g, ggł a 33, głł první a druhé fáze A, 5 krokového motoru.Podstatná funkce vynálezu je charakterizovaná přepínáním odstupňovaných a předem daných úrovní...

Zapojení koncového stupně krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234176

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šindelář František, Hamáček František

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, krokového, zapojení, stupně, koncového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení koncového stupně krokového motoru napájeného sinusovým budicím napětím, sestávající z koncového zesilovače, zpětnovazebních členů a elektronického přepínače. Budicí napětí sinusového průběhu je zapojeno na vstup koncového zesilovače. Jeho výstup je propojen jednak se vstupy zpětnovazebních členů a jednak se zatěžovací impedancí vinutí krokového motoru. Výstupy zpětnovazebních členů jsou paralelně propojeny a spojeny s invertujícím...

Zapojení pro regulaci rychlosti krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238704

Dátum: 16.03.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: krokového, regulaci, motorů, zapojení, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor je připojen přes první čítač na první vstup přepínací logiky, která je dvěma výstupy přes logické přepínače otáček, odpovídající režimům "VPŘED" a "VZAD KROKOVOU RYCHLOSTÍ", paralelně spojena s druhým vstupem logiky uzavřené smyčky, odpovídající režimu "MAX". Třetí výstup přepínací logiky je spojen s prvním vstupem logiky uzavřené smyčky, odpovídající režimu "STOP". Čidlo krokového motoru spojené s logikou uzavřené smyčky je...

Zapojenie pre odbudenie krokového motora v statickom režime

Načítavanie...

Číslo patentu: 236838

Dátum: 15.03.1987

Autori: Gregorovič Peter, Pupák Anton

MPK: H02P 8/00

Značky: motora, statickom, režime, odbudenie, zapojenie, krokového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zapojenia je odbudzovanie krokového motora pri jeho prerušovanej činnosti v čase prestojov. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením pre odbudenie krokového motora v statickom režime, podstatou ktorého je, že elektronický komutátor pripojený svojím vstupom na prvý logický súčinový člen svojimi štyrmi výstupmi pripojený na prvé vstupy druhého, tretieho, štvrtého a piateho logického súčinnového člena, ktorých výstupy sú cez výkonový...

Zapojení ke zvýšení výkonu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234286

Dátum: 01.03.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00, H02K 37/00

Značky: krokového, motorů, zapojení, výkonu, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje dlouhou dobu komutačního procesu elektronickým způsobem tak, že paralelně k bifilárnímu vinutí fází jsou zapojeny přídavné tranzistory spolu s odpory, přičemž střední vývod vinutí fází je přes ochranný odpor s paralelně zapojenou zpětnou diodou připojen na napájecí zdroj. Zapojení je vhodné realizovat u těch krokových motorů, kde je žádoucí dosažení vyšších momentů, zejména při vyšších rychlostech.

Zapojení pro řízení rychlosti a polohy krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234257

Dátum: 01.03.1987

Autori: Krčma Alen, Preuss Andrej, Dušek Tomáš, Šindelář Jaroslav, Hamáček František

MPK: H02P 8/00

Značky: řízení, krokového, motorů, rychlostí, zapojení, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález z oboru pohonů s krokovými motory. Řeší řízení rychlostí a polohy krokového motoru s možností volby rozběhové a doběhové trajektorie s plynulým dojezdem do žádané polohy dle trajektorie optimálně zvolené pro danou aplikaci. Žádané hodnoty polohy rychlosti a algoritmu řízení jsou zadávány krokovému motoru přes další řídicí bloky. Pomocně je zapojení vybaveno displejem pro zobrazení polohy a obvody pro kontrolu vykonaných kroků.

Zapojení optimalizačního obvodu krokového elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237045

Dátum: 15.02.1987

Autor: Štefl Jiří

MPK: H02P 8/00

Značky: krokového, obvodů, zapojení, optimalizačního, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zapojení, jež je možné realizovat z typizovaných logických a monostabilních integrovaných obvodů a u něhož je nastavení optimálních podmínek pro práci krokového elektromotoru i v režimu s reverzací jeho chodu snadné. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením se dvěma monostabilními klopnými obvody, se dvěma hradly typu EXCLUSIVE-OR, se součtově součinovým hradlem a invertorem pro chod krokového elektromotoru...

Zapojení řídicího obvodu ovládače krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237043

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kolouch Jaromír, Přikryl Hynek, Prokop Mojmír

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, obvodů, motorů, krokového, řídicího, ovládače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicího obvodu ovládače krokového motoru řeší problém stability chodu motoru při nízkých krokovacích kmitočtech a současně umožňuje chod motoru vysokou rychlostí, danou možnostmi samotného motoru. Řídicí obvod ovládače vytváří dvojice kroků motoru vzdálených časově od sebe o polovinu periody vlastních kmitů motoru. V případě požadavku na vyšší krokovací rychlosti zajišťuje samočinně přechod do režimu, kdy vzdálenost kroků je dána...

Zapojenie pre riadenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 235351

Dátum: 15.02.1987

Autori: Almássy Stanislav, Varga Alexander

MPK: H02P 8/00

Značky: krokového, veľkosti, motora, kroku, riadenie, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru elektrotechniky a rieši zapojenie pre riadenie veľkosti kroku krokového motora. Jeho podstata spočíva v tom, že na ovládač krokového motora sú pripojené výstupy dvoch deličov frekvencie s nastaviteľným deliacim pomerom, pričom na vstup každého deliča je pripojený výstup jedného člena logického súčtu. Na prvé vstupy členov logického súčtu sú cez člen logického súčtu privedené impulzy z generátora impulzov. Na druhý vstup...