Patenty so značkou «kondenzátu»

Zariadenie na odlučovanie kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14118

Dátum: 24.06.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 53/00, F28B 9/08, B01D 5/00...

Značky: zariadenie, odlučovanie, kondenzátu

Text:

...kondenzátora, ktorých teplota je nižšia ako kondenzačné teplota. Tým nastáva nebezpečenstvo spätného vyparovania s následnouPreto je úlohou predloženého vynálezu, zabrániť tvorbe a rozširovaniu aerosólovTáto úloha je vyriešená pri zariadeni skôr uvedeného druhu zariadením so znakmipatentového nároku l. Výhodné vyhotovenia sú uvedené v závislých nárokoch.Podľa toho je teda v oblasti kondenzačnej teploty kondenzátora upravené zariadenie na...

Odvádzač parného kondenzátu s dvojmembránovým termočlánkom riadeným termodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4121

Dátum: 05.05.2005

Autor: Horecký Peter

MPK: F16T 1/14, F16T 1/10

Značky: riadeným, odporom, kondenzátu, termočlánkom, termodynamickým, dvojmembránovým, odvádzač, parného

Text:

...zabezpečujú kanáliky, cez ktore musí para prejst k výstupnej časti odvádzača. Odvádzač svojou konštrukciou umožňuje montáž V ľubovoľnej pracovnej polohe, čo znamená, že vzhľadom k autentickosti vstupu a výstupu sa jeho funkčnosť nemení a preto nemusí byt vyznačený smer prúdenia média Svojím vymedzením dosadacej časti od membrány je schopný pracovať aj v nízkom tlaku 0,05 MPa ale s podstatne nižším hmotnostný výkonom Maximálna teplota...

Termický medziprírubový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3488

Dátum: 02.05.2003

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/10, F16T 1/14

Značky: medziprírubový, odvádzač, parného, kondenzátu, termicky

Text:

...operácií ako aj V značnom zjednodušení montážnych úkonov uskutočňovaných pri inštalácii odvádzača,ako aj pri jeho demontáži pre servisné alebo opravárske účely. Takáto demontáž spočíva vo Vyňatí celej zostavy puzdra odvádzača z potrubných prírub, medzi ktorými je odvádzač zovretý. Rozobratie vlastného odvádzača sa uskutoční vybranim drôtenej pružiny a vysunutím termickej vložky vrátane viečka membrány a tiež kvapaliny uzatvorenej medzi...

Tepelne riadené membránové zariadenie odvádzača kondenzátu so zníženým hydrodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281654

Dátum: 17.04.2001

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/10, F16T 1/14

Značky: odporom, tepelně, membránové, kondenzátu, riadené, hydrodynamickým, zníženým, odvádzača, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Membránové zariadenie opisovaného odvádzača kondenzátu pozostáva z horného dielu (10), ktorý môže byť zhotovený z dvoch častí, a zo spodného dielu (20), medzi ktorými je styčnými plochami oboch dielov (10, 20) zovretá pružná membrána (30). Nad membránou (30) je priestor s nízkovriacou kvapalinou (40) a pod membránou (30) je vytvorený štrbinový priestor (15), ktorý oddeľuje membránu (30) od povrchu (22) spodného dielu (20), v ktorom sa...

Termický membránový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2717

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/10, F28B 9/08

Značky: membránový, kondenzátu, termicky, odvádzač, parného

Text:

...funkčná spoľahlivosť odvádzača spojená s jeho dokonalým čistiacim systémom, ktorý má byť nekomplikovaný a schopný jednoduchého čistenia a s tým spojenej prístupnosti k montáži a demontáži.Predložené technické riešenie si kladie za cieľ vytvoriť takú konštrukciu membránového odvádzača, ktorý okrem základným osvedčených konštrukčných prvkov vyrieši ich telesné vytvorenie a priestorové usporiadanie tak, aby čistiaca funkcia bola zaistená čo...

Tepelne riadené membránové zariadenie odvádzača kondenzátu so zníženým hydrodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2144

Dátum: 07.05.1999

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16L 55/07

Značky: zníženým, odporom, hydrodynamickým, odvádzača, membránové, riadené, tepelně, zariadenie, kondenzátu

Text:

...tepelné a mechanické namáhanie spôsobuje, že po určitej dobe sa poruší jej hermeticke uloženie medzi kvapalinovou komorou a doskou s prívodnými a odvádzacími kanálmí, pričom dochádza k úniku nízkovriacej kvapaliny aOdvádzače jestvujúcich vyhotovení, obsahujúce elastickú membránu, obtiažne zvládajú požiadavky na odvádzanie kondenzátu pri vyšších výkonoch. Vstupujúci kondenzát naráža veľkou rýchlosťou kolmo na membránu a pritom dochádza...

Zberač kondenzátu rúrových systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1506

Dátum: 04.06.1997

Autori: Patek Peter, Papp Dezider, Kollár Jozef

MPK: F16T 1/10

Značky: rúrových, zberač, systémov, kondenzátu

Text:

...a spoľahlivosti celého rozvodného systému.Riešenie je zvlášť vhodné pre strednotlaké a nízkotlaké rozvodné systémy vykurovacíchplynov uložené v zemi, alebo nachádzajúce sa v korozívnom prostredí.Prehľad obrázkov na yýkresochNa obrázkoch č. l, 2 a 3 sú znázomené rôzne variantné konštrukčné usporiadania, ktoré kore špondujú s jednotlivými príkladmi uskutočnenia.Príklady uskutočnenia Príklad 1Na obrázku číslol je znázomene variantné...

Membránový odlučovač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1433

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kosek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: membránový, odlučovač, parného, kondenzátu

Text:

...vložky 39. ktora Ja v hornej časti vybavená valoovou hlavou 32. proohadzajúoou do stopky § zaobleným prechodom. Rozvadzaoia vložka U Je Vybavená 0 SOVýmvývrtom ga. Horná čaoť tlakového telesa 0 Jo vybavená závitomna ktorom Je naakrutkovaná hlava gg v ktorej Ja vytvorená valoová dutina 2 s plochým dnom gg. V hlava gg je uložená3 elastioká membrána gg, napriklad z polytetrafluoretylenu v ktorom Je oispergovaný medený prášok ako plnivo....

Odvádzač kondenzátu s riadenou kontrakciou prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1001

Dátum: 08.11.1995

Autori: Kosek Jiří, Kosková Jana

MPK: F25B 45/00, F25B 39/04

Značky: prietoku, kontrakciou, kondenzátu, odvádzač, riadenou

Text:

...ďalei pripojený spojovaoím kanálikom k homogenizačnoj komorke naohádzajúcej sa pod rozvádzacím telesom na strane prívodu kondenzátu. V inom vyhotovení odvádzača kondenzátu podľavynálezu Je medzi plochou elastiokou membränou a hornýmdielom vložená vvdutá plechová priečka. pričom vnútorný priestor vydutsj priečky nad alastickou membránou ječiastočne vyplnený nizkovriaoou kvapalinou.Podstata riešenia.je znázornená ~ na nrrjpcąiuz-uwnnm výkrose,...

Čistiace ústrojenstvo odvádzača kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 703

Dátum: 05.01.1995

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 35/16

Značky: ústrojenstvo, odvádzača, kondenzátu, čistiace

Text:

...kontrakojmpriohoku ai .iokou mambranou u 2 atvaFaJúoou a otvárajúoou priechod odvadzačom půaobonim objemových zmien parodtokajúoioh Z nizkovrúoaj kvapaliny nad mambránou.Udlučovača kondonzatu aú zariadenia. ktorých Funko.oddaľovať Z privadzanaj warovodnaj zme-i. kondanzatu. plynnú zložku od kvapalnaj tak, aby odvádzač prmpúštal anokondonzovanú kvapalinu a zabraňoval vstup plynnoj zložky dokondanzačnaho potrubia. Praktioky všetky väčšia...

Spôsob výroby lepidla na báze močovinoformaldehydového kondenzátu emisnej triedy EO

Načítavanie...

Číslo patentu: 279826

Dátum: 15.04.1992

Autor: Lipka Radislav

MPK: C08G 14/08, C09J 161/34

Značky: močovinoformaldehydového, emisnej, lepidla, kondenzátu, výroby, báze, triedy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby lepidla na báze močovinoformaldehydového kondenzátu emisnej triedy EO spočíva v tom, že sa pripraví zmesový adičný produkt močoviny a formaldehydu s molárnym pomerom 1 : 1,6 až 2,1 s prídavkom fenolformaldehydového adičného produktu s molárnym pomerom formaldehydu k fenolu 0,6 až 1,1 : 1 v prostredí hydroxidu sodného v molárnom pomere fenol k NaOH 1 : 0,2 až 0,6 pri teplote 40 až 60 °C v množstve 1,1 až 55 kg na množstvo nasadenej...

Držáková hlava přístrojů pro ověřování funkční způsobilosti expanzního odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270311

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: G01K 1/14, G01L 19/00

Značky: držáková, funkční, hlava, způsobilosti, odváděče, přístrojů, kondenzátu, expanzního, ověřování

Text:

...aestává z kuüslovćho sedlo. válcová komůrky s kužsl-ovőho přschodu pächázejíoího v osaízonou váioovou oíru. vs ktorá s voinl usazsno tälsso trysky. přičsmž do závitu válcevć části sxponzni komory o sairoubován uąávir opatľsny nsprůchozí dírou ss závítsm. vs ktorćm Je zaäroubován závitový výbłh válcováho trhu. ktorý is opatřon rodlální dráäkou a s ukončsn taiířovým osazsním a mezi dno sávítu neprůchooí .díry uoávöru jo vloäsna distahční...

Zařízení pro zamezení styku kondenzátu s atmosférickým kyslíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269943

Dátum: 14.05.1990

Autor: Štěpánek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: atmosférickým, kondenzátu, styku, zamezení, kyslíkem, zařízení

Text:

...z plastických, nekova-vých a průhledných matarlćlů, čímž se unnadňuje kontrola jeho funkčnosti a snlžují nároky na údržbu.Konkrőłní přĺłdad provedení podle vynólezu je achematlcky znázornčn na výkrenu. kde je ooový vertikální řez zařízením. Zařízení podle vynálezu je tvořeno členem 1, do jehož spodní částí je zaústäno přírubová hrdlo g, kterő je přírubou g přlpevněno na neznázorněne pojístné potrubí zařízení pro vrácení kondenzáhx z...

Vertikální výměník tepla s vestavěným podchlazovačem kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268343

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mánek Oldřich, Píša Zdeněk, Mašek Václav, Mitalová Eva, Šrůtek Josef

MPK: F28D 7/06

Značky: výměník, podchlazovačem, kondenzátu, vestavěným, vertikální, tepla

Text:

...teplosměnné plochý.celou teplosměnnou plochu kondenzační části, není nutno neekonomicky zatopit celý teplý ah teplosměnné plochy, není nutno provádět utěsnění podchlazovače proti ostatnímu prostoru výměníku a při malém nárůstu tlakové ztráty je dosaženo výrazné íntenzifikace přestupu tepla. Přitom je zamezeno tvoření mrtvých prostor bez proudění. Všechny tyto výhody přínášejí zmenšení teplosměnné plochy výměníku, zmenšení jeho hmotnosti i...

Způsob ohřevu základního kondenzátu a teplé vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 266482

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bušler Ilja, Stanislavskij Vladimir, Simma Fedor, Virčenko Michail, Pereverzev Anatalij

MPK: F01K 17/02

Značky: základního, ohřevu, způsob, teplé, kondenzátu

Text:

...15 no cewesoň Bone H nonamr B Hero uns Harpéna uacTb Hnn Becb pacxon ocnoanoro Konencama, BBHTOPO nocne perenepawuanoro noorpeBaTeną.4. Taxnm me böpasom npu nonHoM owcywcrnmn TennoBoňHarpysKH BO Bce cewepme znonorpenarenn 7, 8, 9 npeKpamamT.honaqy CGTQBOĚ-BOHH H noaňr nuz Harpena. qaçrbnnxnecbpacxoocuonnçroKoHeHcaŕa,Bs 3 Toro ñocne pereňepaTnBHoronoorpesarena 3. 10 PMHA HBOBPETEHHH Cnocoö HarpeBa OCHOBHOPO Konnencawa H ceTeBoñ...

Odvaděč kondenzátu s kontrolním zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 266467

Dátum: 12.01.1990

Autor: Böhm Lothar

MPK: F16T 1/02

Značky: zařízením, odváděč, kondenzátu, kontrolním

Text:

...Qyuxunoamponannn KoHeHcaTooTBoqHKa H nopmenb, Kp 0 MeTOF 0, Koncrpyupyercx TaKHM oöpa 3 oM,~qwo oöecneqnaaercn HaexHOCTB KoHeHcaTooTBoqnKa OT aacTmBaHnn.Cornacno usoñpeweuum sro ocruraemcn sa cqew Toro,~uTo y KoHneucaTooTBoquKa, uuemmero sanopnym qacwn, ynpaannemym KOHTpOHbHbM ÉnanaHoM,3 añopHanuacTb oöpasyewcn c nouombm nuçmepeuuanbuoro nopmna, cocwosmero H 3 nayx cnanraemux no uanpaanenum npyr K gpyry Qynxunonanbnux eTaneü, KOTODHG...

Odvaděč kondenzátu s plynulým průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265046

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kulle Josef, Billian Vladimír, Michálek Otakar

MPK: F16T 1/00

Značky: odváděč, plynulým, kondenzátu, průtokem

Text:

...a středovým kolíkemlprooházejícĺm středovým otvorom otočného kotouče.Další podetetou vynálezu je, že průměr excentrickýoh otvorů V otočném kotouči je vždy menší než průměr průchodu ,ve výstupní přírubě, střed průohodu a středy excentrickýoh otvorů leží na kruhové dráze o poloměru vyoházejioím z osy otáčení otočného kotouče, ležící ve středu vstupní příruby a výstupní příruby. ši účinek řešení odvádčče konďenzátu s plynulým prů~ očívá V...

Tlakově nezávislá předávací stanice s kontinuálním chlazením kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264906

Dátum: 12.09.1989

Autori: Karaivanov Martin, Karaivanov Petrov Marin

MPK: F28B 9/08

Značky: kontinuálním, tlakově, stanice, předávací, kondenzátu, chlazením, nezávislá

Text:

...výměníku kondenzuje a kondenzát se odvádí do podtlakového vyvíječe v němž se ochladí, když část kondenzátu se vypaří a odsaje do směšovací komory injektoru. Ochlazený kondenzát se odsává z vyvíječe kondenzátním čerpadlem a dále dopravuje do kondenzátního potrubí centrální sítě. Podstatou vynálezu je, že na přívodní potrubí páry je dále napojena větev, vybavená regulačním ventilem spojité regulace, vedoucí páru do přetlakového výměníku,...

Zariadenie k odstráneniu kondenzátu z mokrej pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 264831

Dátum: 12.09.1989

Autor: Pavelica Milan

MPK: F16T 1/00

Značky: mokrej, odstráneniu, zariadenie, kondenzátu

Text:

...prierezu odlučovacej komory 3, pričom hmotnejši kondenzát zotrvačnosťou prúdi k stene odlučovacej konwry Q, zatiaľ čo suchá sýta para je vytláčaná k stredu komory 3, čím dochádza k hromadeniu väčších kvapiek kondenzátu v smere osi potrubia ł a vypudzovaniu suchej sýtej pary smerom k stredu odlučovacej komory 3. Separačný účinok kvapiek kondenzátu je zosilňovaný zmenou smeru prúdu pary k tomu účelu formovanej odlučovacej komory....

Zařízení k filtraci plynového kondenzátu s obsahem tuhých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263899

Dátum: 12.05.1989

Autori: Straka František, Kaufmann Oldřich

MPK: B01D 35/22

Značky: tuhých, kondenzátu, obsahem, plynového, filtrací, zařízení, látek

Text:

...jsou vždy nižší.Další výhodou je, že zrnitostní skladba tuhých látek 0 až 5 mm umožňuje snažší čištění potrubí od sedimentů.inou výhodou je, že zařízení pro hrubou filtraci je méně poruchové a vykazuje delší činnost, než zařízení pro mletí.Výhodou je (late skutečnost, že k posunu pístu je s .poinottí svamočinného systemu ventilů využilo stejné tlakové páry, jakou jsou čištěny filtrečiíí prostory pístu.inou výhodou je kontinuální funkce při...

Separátor pro dělení plynového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263892

Dátum: 12.05.1989

Autor: Straka František

MPK: B01D 21/02

Značky: plynového, kondenzátu, dělení, separátor

Text:

...osu a pod spodní stranou nálevkoivé vestavby.Výhodou řešení je, že kuželov-ité usměrňovaci vestavby spolu s nálevkovou vestavbou usměrňují pád sedimentují-cích hrubých častlc tuhých podilů směrem ke dnu separační nádoby k vynášecímu podávači tuhých látek, přičemž tyto vestavby současně nebranl oddělov-änl těžkých dehtů a umožňují jejich přetékání do vnějšího prostoru separační nádoby, mimo kuželovi-té vestavby a jejich odváděnl pod...

Vestavěný podchlazovač kondenzátu výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262456

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mašek Václav, Mánek Oldřich, Varvařovská Jarmila, Šrůtek Josef, Zámečníková Helena, Hloušek Vladimír

MPK: F28D 7/00

Značky: vestavěný, podchlazovač, výměníku, kondenzátu

Text:

...vestavba. V prostoru mezi častí vnějěího svazku teplosměnnych trubek a tělesem výměníku je přitom uspořádáno zařízení pro obvod kondensátu sestávající z valcováho pláště, příčné desky a horního nátrubku. V prostoru pod vnitřní trubkovnicí je uspořádána první komora chladící vody tvoŕena vnitřní trubkovnicí, prstencem, vnitřním plaštěm. dnem a vnitřní trubkou a v prostoru pod vnějłí trubkovnicí je uspožadána druhá komora chladící vody,...

Bezplovákový odváděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261474

Dátum: 10.02.1989

Autori: Opička Josef, Billian Vladimír, Hamr Miroslav

MPK: F16T 1/38

Značky: kondenzátu, bezplovákový, odváděč

Text:

...k tělesu l připevněna přírube 2. Kontrolní otvor lg tělesa l je uzavřen víkem 5 se etředovým otvorem ll, připevněným k přírubě 2 tělesa l šroubovými spojí lg a utěsněným těsněním ll uloženým mezi přírubou l a víkem 5. Středový otvor il víka i je vyložen ucpávkovým pouzdrem lg, kterým prochází horní část ovládecí tyče 1 opatřená radiální osazenou plochou ll, na které je uložen kroužek 7 a ucpávkové těsnění lg, stlačené ucpávkovým víkem lg,...

Způsob zpracování kondenzátů z chlazení surového plynu z tlakového zplynování pevných paliv a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261141

Dátum: 12.01.1989

Autori: Straka František, Jaroměřský Jaroslav, Melichar Bohuslav

MPK: C10K 1/06

Značky: surového, způsob, tlakového, plynů, palív, tohoto, chlazení, zplyňování, zapojení, zpracování, provádění, způsobu, pevných, kondenzátu

Text:

...stuplně chlazení aj potrubí spojené se sborníkem kondenzátu z druhého stupně chlazení. Sborníky kondenzátu z prvního .a druhého stupně chlazení jsou případně .pr-opojeny,poąpřípodě tvoří jedno těleso.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že zachycením unesených části-c ,pevných látek v .kondenzátu před jeho dalším zprac-ováním a rozmělněním těchto částíc na velikost zrn, menší než 0,0025 .m u běžného zpracování, menší než 0,0006 m při...

Kontinuální odvaděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261123

Dátum: 12.01.1989

Autor: Michálek Otakar

MPK: F28B 9/08

Značky: kontinuální, odváděč, kondenzátu

Text:

...přívodnímu systému. Důsledkem je pak to, že odváděč přestává plnit svoji funkcí.Uvedené nevýhody odstraňuje kontinuál 4ní odváděč kondenzátu podle vynálezu jehož podstatou je, že vstupní a výstupní hrdla jsou umístěna souose protllehle k-olmo k ose válcové nádoby v její horní části, pouzdro jeválcové a je umístěno svísle v ose válcovénádoby svým spodním okrajem üstícím nad dnem váloové nádoby s tryskou na svém horním konci, umístěnou pod...

Průtokový odváděč kondenzátu s vnitřní regulací hydraulického odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260814

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/00

Značky: vnitřní, odporu, odváděč, hydraulického, průtokový, regulaci, kondenzátu

Text:

...částí g, opatřené ve své hor-. ní části závitem § se závitovým výběhem 1, kuže 1 ovéhosed 1 a 1 m váicové komůrky 5, kuželového přechodu §a osazení válcová díry 1. V závitu § je zašroubován uzávěr 2 v kterém je vytvořena neprůchozí dira g se závitem łł. Do závitu łł je zašroubován závitový výběh jg válcového trnu łg. Do válcové části g je rov něž uspořádán tsngenciální prívod gg kondenzätu. Válcový trn L 1 má axiální kanálek łí, radiální vývrt...

Bezpečnostní vodní uzávěr s odvodem kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260091

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kolařík Josef, Otásek Vojtěch, Vohralík Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: vodní, odvodem, bezpečnostní, kondenzátu, uzáver

Text:

...trubka kondenzátu.Výhody docíleně vynálezem spočívají především v tom, že odstraňuje nebezpečí úniku jedovatého, hořlaveho plynu při zvýšení tlaku v potrubí nebo v nádobě, a dále ve výrobní a provozní jednoduchosti, bezporuchovosti a tím i nižších nákladoch na údržbu.Příkladprovedenívynálezu jenupřipojeném výkrese, kde na obr. je schéma bezpečnostního vodního uzavěru s odvodem kondenzátu. Bezpečnostní vodní uzávěr s odvodem kondenzátu sestava...

Tyrsková komora odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259780

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: tyrsková, kondenzátu, odváděče, komora

Text:

...prázdných kartoną určených k naplnění obkládačkami ve etohovacích etrojích a ukládání kartonů do těchto stroJů,Je ve třídírnách 4 obk 1 ádaček prováděna rčně.Ruční manipuleci 3 prázdnými kartony odstraňuje zařízení podle vynálezu, ktoré seetává z podavače kertonů, který naeunuje prázdné kartoný na vidlice vozíků závěsného dopravníku. Závěený dopravník prochází~nad podavačem a stohovacími stroji obkládaček,které poňoeí skláýěčevid 1...

Tryskový odváděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259779

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F16T 1/45

Značky: odváděč, kondenzátu, tryskový

Text:

...je příváděn hrdlem g do válcového nátrubku 2, který je svou horní částí přiveřen ke apodni ploše dna 5 kondenzačni nádoby ł a ve své podníčáet 1 Je opatřen uzávěrnou přirubou Ž,v jejímž náboji §.je přestevně po» moci regulačniho šroubu 1 e pojistné matice § uloženo vřeteno 2 tryekové kuželky łg,.kferá prochází kruhovým otvorem łł ve dnu~ 1 a zasahuje do kuželové díry gg válcoýého tělese łg, ktoré Je volně usazeno na dnu 5 kondenzačnínádoby...

Expanzní vložka odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259761

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F16T 1/45

Značky: expanzní, vložka, kondenzátu, odváděče

Text:

...víka váloová komory odváděče kondeňzátu Jo uloženo šrouä bové těleoo přívodu kondenzátu. ktoré je opatřeno válcovým oeazea ním,na němž je upevněna viutá pružina,do Jejíhož dolního konce Je upevněnoÁoaazení kotoučové zátky usazené á boční 1 axiální vůli ve válcovém sedle dna komory odváděče kondenzátu. Alternativně je podle vynálezu kotoučové zátka opatřena na svém plochém dnukřížovou drážkou a kotoučová zátka dosodá tímto dnem na čelní plochu...

Dvoukomorový odvaděč kondenzátu s uzavíracím ventilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259727

Dátum: 17.10.1988

Autor: Svoboda Michal

MPK: F16T 1/14

Značky: odváděč, dvoukomorový, kondenzátu, ventilem, uzavíracím

Text:

...vytvořeným z měkčího materiálu oproti materiálu kulové kuželky B např z plastické hmoty).Dolní část kuželového sedla 7 je opatřena labyrintem, který utěsňuje spodní dutý rotační hřídel 11 tak, aby kondenzát při otevřené kuželce ll odtékal do nízkotlaké komory i pouze přes vtokové otvory 12. Na spodní dutý rotační hřídel 11 je na jednom konci upevněno Segnerovo kolo 13 s axiálním ložiskem 14 a jeho druhý konec je povně spojen s kulovou kuželkou...

Vestavba podchlazovače kondenzátu topné páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 259611

Dátum: 17.10.1988

Autor: Křížek Vladimír

MPK: F28D 7/06, F28D 7/10

Značky: vestavba, podchlazovače, páry, kondenzátu, topné

Text:

...vlásenkového ohříváku vody je Limístěn svazek teplosměnných trubek tvaru obráceného U. Do prveho tahu 2 trubek vstupuje voda, z druhého tahu 3 trubek vystupuje ohřátá voda. svazek trubek je zakotven ve spodníhorizontáiní trubkovnici 4, na kterou navazuje vodní komora 5 s dělici mezistěnou(i. Do roduí komory 5 je vstup vody otvorem 7, výstup ohřáté vody otvorem 8. Voda v teplosměnných trubkäch se ohřívá kondenzujíci parou, Která vstupuje do...

Expanzní odváděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259333

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F16T 1/45

Značky: kondenzátu, expanzní, odváděč

Text:

...vstupu kromě prvního expanzního stupně l vysokou rotaci. Celkový stupeň opakovaných a kombinovaných expanzí však vzhledem ke snaze konstruovat malé a kompaktní ústrojí zůstává relativně nízký.Uvedené nedostatky odstraňuje expanzní odváděč kondenzátu ve tvaru válcové nádoby jejíž dno je opatřeno výtokovou dýzou s možností její výměny za jiný průměrový druh a podstata vynálezu spočívá v tom, že uvnitř válcové nádoby a v její podélné ose je na...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259096

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovač, kondenzátu

Text:

...tlacích, jsou konstruovány gtekovéAod 1 učovače, kde parovodní směe je přiváděna pod perforovanou desku s tryskou, přičemž deska je v nádobě odlučovačevolně uložena při normálních tlakových poměrech kondenzát proudí větěím otvorem trysky, pouze při větším přetleku nadzvedne desku a proudí obtoky po obvodu desky, jejími perforečními otvory itryskou. ANevýhodou tryskových odlučovačů kondenzátu je to, že pro určitý průtokový průřez...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259095

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovač, kondenzátu

Text:

...síly se zmenšuje nebo zvětěuje mezera mezi jejími závity, která tvoří sour. stavu štěrbinových trysek. Protože v odpsdních potrubích dochází často k podstatnému rozdílu v přívodních tlaoích, jsou kon-f struovány takové odlučovače, kde parovodní směs je přiváděnapod perforovanou desku s tryskou přičemž deska je v nádobě-od 259095lučovače volně uloženaj při normálních tlakových poměrech kon~ denzát proudí větším otvorem trysky, pouze při...

Způsob likvidace plynového kondenzátu ze surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258905

Dátum: 16.09.1988

Autori: Žufníček Jiří, Vodseďálek Jaroslav, Straka František

MPK: C02F 1/16

Značky: likvidace, kondenzátu, plynového, surového, způsob, plynů

Text:

...problematiku, jsou zmiňovány i tyto způscby. Jedná se o využití fenolové vody k chlazení surového plynu s následnou expanzí přehřáté fenolové vody a spálením vzniklé páry, dále o oxidaci fenolové Vody vzduchem anebo kyslikem, za tlaku - podle čs. autorských osvedčení č. 79 850 a B 3 685, o použití fenolové vody pro napájení kotlü na odpadni teplo s následným spálením vzniklé páry podle čs. A 0 č. 230 413, o využití fenolové vody k...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258592

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovač, kondenzátu

Text:

...takové odlučovače, kde parovodní směs je přiváděna pod perforovanou desku s tryskou, přičemž deska je v nádobě odlučovače volně uloženaa při normálních tlakových poměrech kondenzát proudí větším otvorem trysky, pouzełpři větším přetlaku nadzvedne desku a proudí obtoky po obvodu desky, jejími perforačními otvory i tryskou.Nevýhodou tryskových odlučovačů kondenzátu je to, že pro určitý průtokový průřez expanzní trysky je i při regulaci...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258591

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovač, kondenzátu

Text:

...deska je v nádobě odlučovače volně uložena při normálních tlakových poměrech kondenzát proudí větším otvorem trysky, pouze při větším přetlaku nadzvedne desku a proudí obtoky po obvodu desky, jejímí perforačními otvory i tryskou.Nevýhodou tryskových odlučovačů kondenzátu je to, že pro určitý průtokový průřez expanzní trysky je i při regulaci jehlou zapotřebí určité velikosti nádoby. Tento expandér postrádá autoregulaci při větších...

Odvaděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246371

Dátum: 01.08.1988

Autori: Ustrnul Jaromar, Stránský Zdenik, Pospašil Petr

MPK: F28B 9/08

Značky: odváděč, kondenzátu

Text:

...lg, na které navazuje osa lg. Těleso lil výstupní komory li je opatřeno přírubou lg, do níž jsou zasazeny dva krajní čepy gg. Na osu lg je otočně nasazeno pouzdro 1, které je pevuě spojene ramenem lg s plovákem § a pákou ll s protizávažím Q. Pouzdro 1 je zajištěno na ose lg, například matioemi gž s podložkou gg. Uvnitř pouzdra 1 je vytvořena vstupní komora lg spojená s vnitřním prostorem pláště l odběrnou trubkou 5. Na povrchu pouzdra 1...