Patenty so značkou «kloubová»

Kloubová endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 275265

Dátum: 19.02.1992

Autori: Petrtýl Miroslav, Sobotka Zdeněk

MPK: A61F 2/32

Značky: kloubová, endoprotéza

Kloubová endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 274959

Dátum: 17.12.1991

Autori: Sobotka Zdeněk, Petrtýl Miroslav

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, kloubová

Kloubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 273933

Dátum: 11.04.1991

Autori: Vonášek František, Vaněk František, Chvojan Jan

MPK: F16D 3/16

Značky: kloubová, spojka

Ocelová kloubová stropnice pro hlubinné dolování

Načítavanie...

Číslo patentu: 268843

Dátum: 11.04.1990

Autor: Heiliger Martha-catharina

MPK: E21D 17/01

Značky: stropnice, dolování, kloubová, ocelová, hlubinné

Text:

...pohled na vidlici 3 znázoršnje obr. 6.Ze dčelen připevnäní do kulatého profilu v pcdćlněm smeru například hrotu Q se nejprve vsadí tažné kotva ll, napříkled irouh se záviten. Potó se otvorom 3 § a 35 protíhne težná kotva 31 ee zívitem. N část tažné kotvy 31, která není podrobnäji zakreslena, se neäroubuje matice l§ eponeohd se v otočné poloze umožňující její zasunutí do dutého profilu 3. Průfez matice l§ odpovídá e dostatočne velikou volí...

Kloubová konstrukce pro napojení mechanického táhlového ústrojí v kloubové části motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264136

Dátum: 13.06.1989

Autor: Pálfalvi Gábor

MPK: B62D 7/16

Značky: kloubová, mechanického, částí, vozidla, kloubové, táhlového, motorového, ústrojí, konstrukce, napojení

Text:

...Ě, lg vozidla a je uspořádána kolmo na obě tato táhle lg, Iľs, protože tyče 1, Š, 3, 3 stejných délek jsou svými konci připojeny prostřednictvím kloubů g, 19 na táhla lg, Iľaa také spolu nevzájem, zatímco jejich druhé konce jsou vzájemné spojeny v kluzných klou-vbech Z, §, ve kterých jsou připojeny také k diagonální tyči §. V důsledku toho jsou vzdá~ lenosti A-B a B-C stejné, jak je dobře patrno z obr. 2 a.Na obr. 2 b jsou obs díly l, ll...

Zavěšená kloubová stěna konstrukcí staveb, zejména na poddolovaném území

Načítavanie...

Číslo patentu: 260868

Dátum: 12.01.1989

Autori: Húsek Pavel, Cebula Josef, Lukáš Josef, Fiala Jiří

MPK: E04H 9/02

Značky: kloubová, zejména, území, poddolovaném, zavěšená, konstrukcí, stěna, staveb

Text:

...a kontrolních lávek, případně konstrukcí regálových vestavěných bloků.Uvedené nevýhody odstraňuje závésííá kloubové stěna konstrukcí staveb, zejména na poddolovaííém území, podle vynálezu, sestávající ze závěsných protllů spojených podélnými paždíky. Podstatou v-ynálezu je,že závesné profily jsou svými hornímí konci ukotveny k vyloženým úložným konzo 4lám, přlpevnéiíým k nosné korlstrukci stavby, a ve vodorovném směru jsou spojeny kloubovými...

Kloubová spojka ložisková dvojitá

Načítavanie...

Číslo patentu: 244185

Dátum: 11.06.1988

Autor: Nykl Ilja

MPK: F16D 3/16

Značky: spojka, dvojitá, kloubová, ložisková

Text:

...s čtyřhrannými podložkami Q, g spojky první, které mají na jedné straně vypouklou válcovou plochu 11, 1 lspojky244 185 první, na protilehlé straně jsou opatřeny čepy Q, gspojky první, kterými zapadejí do vnitřních částí ložisek g, g spojky první. Objímka 1 spojky první je svým jedním bokem přichycena šrouby g 1 k objímce 15 spojky druhé. Na tuto objímku 15 spojky druhé navazuje zařízení, které je zcela shodné se zařízením jaké obsahuje spojka...

Kloubová spojka ložisková bubnová

Načítavanie...

Číslo patentu: 244186

Dátum: 01.06.1988

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: F16D 3/16

Značky: bubnova, kloubová, spojka, ložisková

Text:

...řezem vedeným rovinou A-A z obr. 2, na obr. 2 je bokorys v částečném řezu vedeném rovinou B-B z obr. 1, obr. 3 zobrazuje řez C-C kolíkem 2 obr. 2 a obr. 4 řez D-D z obr. 2 závitovým otvorom.Kloubová spojka ložisková bubnové v příkladném provedení podle vynáĺezu sestává z náboje 1, opatřeného svými dvěmi protilehlými čepy Q, 1, kolmo upravenými k podélné ose náboje 1, na kterých jsou nasazeny ložiska g, g. Ty jsou svým vnějším obvodem pevně...

Kloubová spojka ložisková

Načítavanie...

Číslo patentu: 244184

Dátum: 01.06.1988

Autor: Šolc Zdenik

MPK: F16D 3/16

Značky: ložisková, kloubová, spojka

Text:

...řez 0-0 kolílcem z obr. 2.Kloubová spojka ložisková v příkladnćm provedení podle vynálezu seetává z prvního náboje l, opatřeného svými. dvěmi protilehlými čepy 1, 1, kolmo upravenými k podólné ose prvního náboje 1, na kterýohljsou nasazeny ložiska .2, 2.Ty Jsou svým vnějším obvodom pev-nä uložený do otočnýoh kladek i, f, které Jsou točně uložený v souměmých protilehlých drážkáoh 5, z nálitků g, 6, vytvořenýoh na vnitřní části. objímky...

Kloubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246732

Dátum: 15.12.1987

Autori: Addýsek Jindoich, Milata Rudolf

MPK: A47J 42/46

Značky: spojka, kloubová

Text:

...strojkem je nepružné a vzhledem k možným nesouosostem může mít značnou vůli. To má za následek vznik víbrací a hluku.Uvedené nedostatky řeší kloubová spojka podle vynálezu, kde mezi unäšecími ra 4meny kloubového pouzdra jsou vytvořeny pružné kulové výstupky.Hlavní výhodou kloubové spojky podle tohoto vynálezu je, že pomocí vytvořených pružných kulovíých výstupků se zamezí vzniku vibrací a hluku.Na výkresu je na obr. 1 naznačena...

Kloubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241791

Dátum: 10.08.1987

Autor: Blažková Jaroslava

MPK: F16D 3/68

Značky: spojka, kloubová

Text:

...značně prodlouží doba Qą životnosti kloubového spoje. Jinou předností kloubové spojky jeĺsnadná a rychlá demontovatelnost a výměna vložek a především pak nižší výrobní náklady způsobené tím, že vložka-není~na unášecímPříklad provedení je schematicky znázorněn na přiloženémvvýkrese, kde na obr. 1 je podélný řez kloubovou epojkou a na obr. 2 je příčný řez kloubové spojky z obr. 1 rovinou C - O kKloubová spojka podle vynález iv ĺsestává z hnací ...

Kloubová opěra na automobilu se sklápěcí základnou na několik stran

Načítavanie...

Číslo patentu: 251687

Dátum: 16.07.1987

Autori: Richter Wolfgang, Bechtloff Gustav, Kroeber Peter

MPK: B60P 1/04, B60P 1/28

Značky: stran, kloubová, několik, automobilů, sklápěcí, opěra, základnou

Text:

...oöecneunnaer onpoxnunanue nnarůopum no auôopy BOKDYP npoonbnoň HHH nonepeqnoä ocn onpoxnnumaánx. HHR sroä uenn npennournrenbuo nnroe cTanbHoe ceno 4 HMeeT corňacoaaxaym c uanůoň 8 onopnym HOBQDXHOCTB H nsanepnennnkynñpnmx K neň coocnmx Mexaxuuecxu oöpaöowanuux nanbua, ncTaBneHHue B srynxn 5. Bunonneunme npennoqwnrenbno na Merannoxepannqecxoro cnnasa srynxn 5 onenawwcn npu Mouwame na nanbuu, ncraanennme 5 nocanoqnue rneaa BHHKH, H...

Kloubová opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 251685

Dátum: 16.07.1987

Autori: Richter Wolfgang, Bechtloff Gustav, Lehmann Siegfried

MPK: B60P 1/28

Značky: opěra, kloubová

Text:

...sroü ocnm K 3 axanqumaeTcxsTo§nonomenna, annxa mapunpa 3 raxme acwwmerpnqna, a mopua ee cornacosana c STHM nonoxenmem. Hna oöecneqennn naemnocrn Qynxuuonnpoaanux npn onpoxunmaauun aoxpyroñenx oceň mxnopenb 8 pacnonoxea non uanoä 5 B annxe mapuupa 3 npuönnsnrenhao cueTpHqHo OTHOCHTEHBHO nonepeqncñ ccm onpoxnusauua. uns nocrnmeuun nocraroqáŇuwwnąoą-ąą nnü cnoôou nuxmmuus mxsopax 8 npn nwemmnx MecTo yrnax onpoxuumnannñ, uanwa 5 wmeew Ha numneň...

Kloubová matice posunového mechanismu, zejména přestavitelné zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234490

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koláček Jaromír, Nykl Vítězslav

MPK: F16B 39/00, B21B 35/14

Značky: posunového, přestavitelné, matice, mechanismu, kloubová, zejména, zarážky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce kloubové matice s ohledem na odstranění přídavných sil do posunového šroubu od deformaci mechanismu. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením čepu (3) na bočních stěnách tělesa (l) matice. Tyto čepy (3) jsou s vůlí uloženy v drážkách vytvořených po stranách průchozího otvoru vodítka (4), ve kterém je uspořádáno těleso (l) matice. Vodítko (4) je uloženo v osazeních úložných těles (5, 5´). 0 čelní plochy tělesa...

Kloubová spojka, zejména jednovřetenového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 223649

Dátum: 15.03.1986

Autor: Schäfer Jiří

Značky: kloubová, čerpadla, jednovřetenového, zejména, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čerpadel a týká se kloubové spojky, zejména jednovřetenového čerpadla. Podstatou vynálezu je kloubová spojka opatřená mezi vidlicovými třmeny rotoru čerpadla a hnací hřídele pohonného elektromotoru hlavicí, opatřené v podélné ose kulovou plochou, uloženou kluzně v odpovídajících kulových plochách opěrných kamenů. Hlavice je dále opatřena středovými, na sebe kolmými otvory pro kyvné uložení kolíků, jejichž konce jsou...

Kloubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 220828

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kubiš František

Značky: spojka, kloubová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kloubové spojky pro spojení vřetena a válce válcovací stolice, skládající se z hlavy (1) spojky, ve které jsou upravena kulová vybrání, v nichž jsou uloženy kameny (7) tvaru kulových úsečí, které svými rovnými plochami dosedají na plochý čep (2) spojky. Kameny (7) jsou s hlavou (1) spojky spojeny odpruženými kloubovými táhly (8), které jsou uloženy v osách kamenů (7). Hlava (1) spojky je ve své ose opatřena vodicím čepem (4), na...