Patenty so značkou «informaci»

Zapojení přijímače přenosového systému binárních informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270732

Dátum: 12.07.1990

Autor: Ruzha Jaroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: přenosového, zapojení, binárních, prijímače, systému, informaci

Text:

...Druhý invertor 3 ije svým vstupem 34.1 připojen na výstup 33.2 prvního invertoru 33. První přenosový vstupB je spojen jednak přes první Zenerovu diodu l, druhou Zenerovu diodu 2 a současně přes první rezístoris uzemňovací svorkou C, jednak přes první diodul s prvním vývodem třetího rezistorułła přes druhou díodu§ s prvním vývodem čtvrtého rezistoru i 11, jehož druhý vývod je~spqľeýns druhým optoelektronickým vazebním členem i. Druhý vývod...

Zapojení vysílače přenosového systému binárních informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270460

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ruzha Jaroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: binárních, přenosového, systému, informaci, vysílače, zapojení

Text:

...Lg třetího logíckeho členu łg je spojen se vstupem 33, třetího Invertoru łą, jehož výstup 33, je přes třetí srážecí rezístor 33 a první Zenerwu díodu z 4 napojen na bázi třetího translstoru 33. Emttar třetího tranzístoru gg je spojen s druhou napájecí svorkou E. Kotektor třetího tranststoru g je přlpojen na druhý přenosový výstup g. Výstup i 33 prvního ínvertoru ł 2 je propojen s prvním vstupem A 44 prvního logické ho členu g a současně s...

Bezkontaktní klávesnice pro vstup informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268751

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klötzner Heinz, Schiedewitz Christian

MPK: G06F 3/023

Značky: informaci, bezkontaktní, klávesnice, vstup

Text:

...t Kral-tue KIĚJHLJÚÚ VI PůĽuMaTPVIDůłTľCH ľlpmnep mcnonnen-ImnPFHIHIHMIÄB I.Z(IĺJllIHl.I VIUKJOPGTBIIVIKJ HVDKIE ITIJHFWIóřIľ-Jłľł |I()51 C| 1 J|t| 3 ñ IK JIFLYX Iľ| 1 |TC.Kł.ł×. ITFWI ĺäĺĺĺlM Iĺ|)K«lČ|ł 4 Íł-Nĺ l 07 W. J. IIIZJVII IlI|I 1 M(1 JIII~InI 3 MGITJITJVICTBĽI ófslüKťlHTñkTł-lüň Kłluñvłďľyphl V vN/II. 7 IIII.1 |IIf~ 1 |.I rxyxmlyn sanmTpv|uecKy|n IZXÚMJ( 10171 KJIGDVIEITyPIiJll/IHVIVI 7 H ĺâüKläň OUFYMHŠ, TU H 0 Kílĺłlłiň...

Zařízení pro vstup informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266385

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kacov Konstantin, Kornbljum Arkadij, Berezovskij Michail, Procik Orest, Cygelnij Igor, Abložjavičus Ionas, Palčikevič Ivan

MPK: G06F 3/02

Značky: zařízení, informaci, vstup

Text:

...sKaHoMMTcn nammunue apenn. Permcrp S roroa K aanonnenmn Hanoi Mnonpnaumeň c nepmoepnnnoro ycrpoñcraa, a Muoopnauma. aanncanuaa a permcrp1. HCICTMHBIBT Ha ILIVIOPBTUP 2. KDTOF-ihlñ YIPBOGDBBYBT MHOOPHaUMD O HUPQÄIKE. SHaKG. FUJI BBCIÄMMOŇMSMQPQEMOŘ BenmHmHu B TpeóyeHuň nnomwuuň Kun M nunacT cmrnan POTUBHDCTM Hü uuxnn 13 n 3 M. Konooue muxonu mmopaTUpa 2 nonKnnweHu K muxonan anoxa 3. Kyna nnnxnnuanr M Te Kmnonue uuxnnu perMcTa 1. mnoopnaumn...

Zařízení pro posuv informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266201

Dátum: 13.12.1989

Autori: Ivanov Viktor, Michajlov Viktor, Gusev Valerij, Sagivalejev Mansur, Jarmuchametov Azat

MPK: G06F 7/00

Značky: informaci, zařízení, posuv

Text:

...K 0 Bxonmu nnůopmauonamu mHHaM 2, 1 amxom 3 KOMMYTaT 0 pa 1 coeunenu c Mawpuueň 4 SHGMGHTOB H, K Koropoň nonxnmqeuu Taxxe mnam ynpanneuua 5. Buxonuoü Kounyrarop 6 cnouu uumopuauuonnumn nxonaú 7 noknmqen K smxonan Marpnnm 4, a nuxoąnn - K Bumonum HumopúauuOHHHM munau 8, Ynpaanzmne Bxonu 9 H 10 coovaewcrneuao Bxonnoro 1 H Bmxonoro 6 xonuywarqpon coenueum c ynpannnmmnu áxonou 11 saanna nanpanneuux cmmawmüMmMawpuúa àneúenwoa M 4...

Hierarchická soustava zpracování informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 264009

Dátum: 12.05.1989

Autori: Henning Heinz, Brünecke Kurt, Kickbusch Michael

MPK: G06F 15/16

Značky: informaci, soustava, hierarchická, zpracování

Text:

...H cweneu POTOBHOCTH Kamuaa BM nnamm yőnnposana. ľpynna na Tpex BM BunonHaeT onnaxopme anropurmm, npnqeM Bapuauwm HDOľpaMMH MOPYT 06 paőawmnawbcn no pa 3 nHqHoMy H waxme co cnurou no Bpemeuu. Mna csaseü Memnyorenbnmmu BM paannqumx ypoaueň npeycuorpeum syxuanpaaneuuue mum. Ho STHMmHHaM, cocronmnm H 3 anpecnmx, ynpannnmmux H unůopmauuoanmx nuunü, MOMGŤ wagKe ocymecTBnaTLcH CBHSB Mamy TpeMH BM onaoro YDOBHH. ľIpH cílem BmcoKoň J nnownocwn...

Způsob vícenásobného přenosu binárních nebo analogových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 261363

Dátum: 10.02.1989

Autor: Drábek Vladimír

MPK: H04J 7/02

Značky: přenosu, informaci, způsob, vícenásobného, binárních, analogových

Text:

...informací s přenosovým systémem, eventuálně jejich galvanické spojení navzájem. Dosud používané oddělovací členy vyžadují napájení z místního zdroje nebo dálkově po napájecím vedení.Výše uvedené nevýhody způsobu vícenásobného přenosu binárních nebo analogových informací po dvouvodičovém vedení na principu multiplexu odstraňuje řešení, jehož podstatou je, že galvanické oddělení vstupních informací od přenosového systému se provádí...

Způsob vícenásobného přenosu binárních nebo analogových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 260858

Dátum: 12.01.1989

Autor: Drábek Vladimír

MPK: H04J 7/02

Značky: binárních, přenosu, informaci, analogových, způsob, vícenásobného

Text:

...vedení puls opačné polarity, během něhož se vysílací částí oba vodiče vodivě propojí na dobu danou charakterem přenášené informace. Pro přenos informací stačí dvouvvodičové vedení. Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost napájení vysílací části elektrickou energií z místního zdroje nebo dálkově po napájecím vedení.Výše uvedené nevýhody způsobu vícenasobného přenosu bínárních nebo analogových informací po dvouuodíčovém vedení na principu...

Zařízení pro záznam informací ke zjišťování souvislostí mezi množinami dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244904

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fohler Johann, Gouvenot Daniel, Seragnoli Enzo

MPK: G06K 21/04

Značky: souvislostí, informaci, množinami, zjišťování, záznam, zařízení

Text:

...čtvercové sítě jsou zanesena kódová čísla, která v daném případě jsou přiřazena vždy jedné nemoci. Vý znam kódových čísel může být popřípaděvyčten ze zvláštního seznamu, je však výhodné, je-li tento uveden přímo na dekódovacím štítku 3, a sice pod čtvercovou sítí. je však také možné, že význam kódových čísel je vysvětlen na přídavném rejstříkovém štítku 2, který může být umístěn například bezprostředně pod rejstříkovým štítkem 2...

Zapojení pro měření odolnosti přijímačů digitálních informací proti rušícím signálům

Načítavanie...

Číslo patentu: 244390

Dátum: 01.06.1988

Autor: Král Jaroslav

MPK: G01R 17/02

Značky: přijímačů, odolností, informaci, proti, měření, signálům, rušícím, digitálních, zapojení

Text:

...obr. patrno, jo ko vstupu něřenáho přijímače 3 připojon výstup sdružovače g užitečnáho a ruňícího signálu a k prvniuu vstupu gs sdružovačo Q užitočnáho a rušícího signálu je přes zeslabovaě g pro užitećný signál připojen výstup vysilaěe l užitećnáho signálu, k jehož uodulačnímu vstupu je připojen zdroj Q uárnáho modulačního digitálního signálu. K druhánu vstupu lg sdružovaće 3 užitoěnáho a rušicího signálu je připojon výstup řízenáho...

Zapojení magistrály dálkového přenosového systému pro obousměrný přenos informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 256970

Dátum: 15.04.1988

Autor: Szop Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: informaci, přenosového, prenos, systému, magistrály, dálkového, zapojení, obousměrný

Text:

...napájecího napětí a zároveň počet a rozmístění řídicích stanic a měřicích stanic není omezen.Příkladné zapojení je uvedeno na výkrese. zapojení sestává z řídící stanice g, která mimo jiné obsahuje výstupní budič sběrnice s galvanickým oddelením Q a vstupní obvod sběrnice s galvanickým oddelením §, dále měřicí stanice l, která mimo jiné obsahuje vstupní obvod sběrnice s galvanickým odddělením §. výstupní budič sběrnice s galvanickým...

Zařízení k označování vad a vkládání informací samolepkou na okraj plošného pásu, zejména textilního

Načítavanie...

Číslo patentu: 254542

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jiřík Jaromír, Hlavatý Pavel, Čeřovský Jiří, Gottwald Tomáš, Žižka Jiří, Marx Petr

MPK: D06H 1/04

Značky: vkládání, označování, textilního, pásu, okraj, plošného, zařízení, samolepkou, zejména, informaci

Text:

...práce. Napojení značkovače na mikroprocesor umožní podle programu vyhotovit záznam o zpracovávaném pásu se všemi zjištěnými údaji. zavedením jednotného způsobu značení samolepkou v technologiokém procesu se usnadní identifikace vložených informací s možností dalších akčních zásahu. jako jsou vyřezávání celokusových vad pásu, nebo jejich dělení na určitou naprogramovanou délku.Na pžiloženém výkresu je na obr. 1 znázorněn nárys zařízení ke...

Zařízení ke znázorňování alfanumerických a obrazových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254315

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gyárfás András, Sarlós Agoston, Katkó László, Rácz Gábor, Gál József, Vozári Gyula

MPK: G08G 1/00

Značky: obrazových, znázorňování, alfanumerických, zařízení, informaci

Text:

...se odlišuje od vzáklzadní barvy. Průběh otáčení, kterým je zí-skán získán bod onbnazu, může být samozřejmě zajíštěn i tak, že místo vedle sebe seřazených jednotlivých otvorů je utvořena společné mezera přes celou délku L řady. Pakale zůst-ane mezi dvěma sousedními vyklápěcími mía-skrarni -31, jedné via téže řady odstup všířce mezery bez zákkadnílíovpanelu, základní barva tedy chybí., -eož může,ilk-dyž jen málo, zmenšovat...

Zapojení pro rozdělování výstupního toku informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254304

Dátum: 15.01.1988

Autori: Avsan Oleg, Isaksson Nils Karl

MPK: G06F 9/40, G06F 9/36

Značky: zapojení, informaci, výstupního, rozdělování

Text:

...BIRZ rozdělovacích informací, neibot jejich lpříslušne a tivačaní vstupy A jsou přímo propojeny.Z funkčního hlediska .poskytuje zapojení podle vynálezu velký lpočet možností »rozdělováni informací, .které ~by »při použití známých způsobů rozdělová-ní vyžadovalo více času a -hartdwarů, Podle principu »pipe-line- vyvolá registr rozdělovací-ch informací zpoždění před tím, než rozdělovací informace generována druhým generátorem toku...

Zapojení k přenosu informací po silových vodičích v soustavě s izolovanou nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253674

Dátum: 17.12.1987

Autor: Moskala František

MPK: H04B 7/26

Značky: soustavě, vodicích, nulou, informaci, izolovanou, silových, zapojení, přenosu

Text:

...ze dvou silových vodičů a dvou závěrných impedancí jsou komunikační zařízení navázáne pomocí vazcbních trensformátorů.Výhoda zapojení podle vynálczu spočívé v jednoduchosti nízké ceně, malých rozměrech, protože prvky V tomto uspo g 253 674řádáni není nutno dimenzovat na zkratový výkon, čímž jedále umožněno jejich dodatečné namontování dostávajících zařízení a v dokonalém galvanickém odćěleni obvodů silovýchod sdělovacich, čímž je zamezcno...

Způsob vícenásobného přenosu binárních a analogových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 238594

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vlk Jiří

MPK: H04J 7/02

Značky: způsob, binárních, analogových, informaci, přenosu, vícenásobného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob je založen na principu časového multiplexu binárních a analogových relací. Napáječ vedení, dodávající proud pro vybuzení na jednu logickou úroveň, se spustí krátkodobým zkratováním řídicí jednotky. Ta zahájí binární relací, obsahující adresovou a datovou část. K výměnám jednoho bitu informace mezi řídicí jednotkou a další jednotkou dochází po pozitovním vyhodnocení adresové částí relace. Z doby celkového zkracování vedení vyhodnocují obě...

Přípravek pro zhotovení trvalého a přímo viditelného obrazu magnetického záznamu z magnetických nosičů informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 247357

Dátum: 16.11.1987

Autor: Koutný Kvitoslav

MPK: G11B 27/19

Značky: přípravek, viditelného, magnetického, trvalého, obrazů, zhotovení, nosičů, přímo, informaci, magnetických, záznamu

Text:

...mezi více počítači různých konstrukcí, pořizovači dat na mag pásku apod.Zviditelnění magnetického záznamu rovněž usnadňuje a urychluje rozhodnutí při hlubäí analýze toho, zda případnou příčinou nečtení mag. pásku je MP jednotka či nekvalitní médium,případně jiný Vliv. získaním a uchováním obrazu mag. záznamu vzniká taká významný A porovnatelný dokument o technickém stavu MP jednotek.Konkrétní provedení přípravku na zhotovení trvalého a...

Zapojení pro prodlužování vyzváněcích impulsů v zařízeních s číslicovým přenosem informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 247446

Dátum: 15.10.1987

Autori: Blechta Zdirad, Nývlt Jaroslav, Söhnel Otakar

MPK: H03K 5/04

Značky: vyzváněcích, zařízeních, impulsů, přenosem, informaci, prodlužování, zapojení, číslicovým

Text:

...na první vstup gg druhého integrovaného obvodu ggg. Výstup gg druhého integrovaného obvodu łgg je připojen na čtvrtý vstup lg prvního integrovaného obvodu ggł, jehož výstup lg je přes první odpor gł pžipojen na baži tranzistoru yg. Emitor tranzistoru yg je připojen na zem a kolektor tranzistcru yg je připojen na katodu svítící diody §Q, jejíž anoda je připojena přes druhý odpor 33 na kladnou svor ku g zdroje.z přenéšeného rámce signálu je...

Zařízení k provádění sběru, přenosu a zpracování informací na povrchovém dole

Načítavanie...

Číslo patentu: 240103

Dátum: 15.06.1987

Autori: Haumer Jaroslav, Peterka Vlastimil, Kepl Jioí, Vávrová Jaroslava

MPK: H04B 3/00

Značky: povrchovém, provádění, zařízení, zpracování, přenosu, informaci, sběru

Text:

...pro ltabelový přenos 6 je pro přenos »dvouhodhotové informace připojen kontak-tový vstup 3 a pro přenos analogovê informace analogový vstup 4, jejichž počet, tj. jeden nebo vice, je dán druhom rozptýleneho objektu. Podřízene stanice pro bezdrátový přenos 5 jsou bezdrátovým přenosem 7 spojeny s přenosovou řídící stanici 9 a podřizene stanice pro kabelový přenos 6 jsou spojeny kabelem t s přenosovou řídící stanici 9. Pře.nosová řídící...

Zapojení pro rovnocenný časový přenos informací skupině stykových interfejsových modulů zobrazovacích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251045

Dátum: 11.06.1987

Autori: Popov Petr, Bečka Karel

MPK: G06F 3/14

Značky: stykových, skupině, rovnocenný, zapojení, prenos, časový, interfejsových, modulu, informaci, zobrazovacích, jednotek

Text:

...s fázovecím vstupem E následujícího stykového interfejsového modulu.Každý stýkový interfejsový modul SM 1 až SMn eestává z časovecího generátoru gg, jehož první vstup 33 spojÉHs fázovacím vstupom E a jehož první výstup je spojen s fázovacím výstupem EQ stykového interfejsového modulu §M. Druhý vstup časového generátoru gg je spojen s výstupem taktovacího generátoru Q a jeho druhý výstup je spojen se vstupem připojovacího obvodu 29. Výstup...

Zařízení k získávání antikoncepčních informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 250170

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dvořák Jiří, Dvořáková Dagmar

MPK: A61B 10/00

Značky: získavání, zařízení, antikoncepčních, informaci

Text:

...mohou používat i negramotná zem v rozvojových zemích. Zároveň je zařízení možné využít k preventivnímu sledování zdravotního stavu ženy.Na päipojeném výkrese je znázornčn ňíklad provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. I představuje pohled ne celá ,zoť-ízení v provedení s oddälenou ovuloční sondou od vyhodnocovací jednotky, obr. 2 az koncem ovulační sondy a obr. 3 oz ovulaění sondou s komůrkou indikátoru.znamení k získávání...

Zapojení pro přenos informací o činnosti jednoho či více strojů do centrální jednotky a pro přenos povelů z centrální jednotky ke strojům

Načítavanie...

Číslo patentu: 236803

Dátum: 15.03.1987

Autori: Valášek Jiří, Čevona Jan

MPK: G06F 11/30

Značky: činnosti, strojům, jednoho, strojů, informaci, zapojení, prenos, povelů, více, centrální, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyřešení přenosu signálu s informací o stavu stroje od čidel k paralelním vstupům posuvného registru, který je rozdělen na potřebný počet informačních uzlů, vzájemně propojených v sérii a připojených k centrální jednotce maximálně pomocí pěti vodičů a v případě přenosu povelů z centrální jednotky zpět ke strojům pomocí maximálně šesti vodičů. K řídicímu a hodinovému výstupu centrální jednotky je připojena řada informačních...

Zapojení pro příjem a indikaci po bitech paralelních informací z měřené jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249101

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tóthmátyás István, Almási Ildikó, Till István, Kiss Kálmán

MPK: G11C 5/00

Značky: informaci, paralelních, indikaci, měřené, jednotky, zapojení, příjem, bitech

Text:

...systému, který má být zkoušen, provádět snímaní synchronně s tímto taktovým impulsem, avšak uvnitř tohoto ímpulsu k líbovolnému bodu. Z těchto výhod vyplýva, že se může vypustít systém počítacích strojů a v důsledku toho splňuje vynález vytčený úkol snížením nákladů o dva velíkostní řády. Zařízení podle vynálezu je jednoduché, jeho geometrické rozměry jsou malé a jeho obsluha snadná.Příklady provedení zapojení podle vynálezu jsou...

Regulační pohon navíjecího zařízení páskových nosičů informaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 241981

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kerekes Róbert

MPK: G11B 15/18

Značky: pohon, nosičů, navíjecího, informaci, regulační, zařízení, páskových

Text:

...yIrpaJamenxue OT mapoBBM Kaocewnue sanommazonuxe YCTPOÍÍCTBB. Ha MBIHHTHOĚ JIGHTG Hyvžąuamca 13 ÓHCTPOIIGPGIUĽOHaGłJIłKX npmaoxgax JIGHTOIIDOTHJKHOPO Mexałmama c snenmpmeczcoü qNIłZKIILIOI-IaJIBHOlŽ oxerrxoñ.ltpyrne BOBI-JOJKHOCTH rrpmsoxa npnermznc ysnon JIGHTH COCTOHTB TOM, mo 11,715 RBJKJIOPO npneMHoro y 3 J 1 a .nemam rmellycmoTpeu OBCÍ/Í upymonnoñ JlBHTaTBJII. Smo ncmíoqaew cnoxcHue HanaoToqHHe nepenatm. Tax, xxaxmmnep, B DE-OS 2 330 164...

Zařízení pro trvalé archivování informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 231750

Dátum: 15.07.1986

Autori: Tomeš Vladimír, Havel Jan, Novák Mirko, Poupě Jiří, Přibyl Václav

MPK: G11B 7/18

Značky: trvale, informaci, zařízení, archivování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky. Dosavadní zařízení využívají k uchovávání a archivování informací velkokapacitní disky nebo magnetické páskové jednotky. Pro trvalé uchovávaní informací s poměrně malou četností dotazů jsou takové nosiče informací neefektivní a nákladné. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že nosičem informace je fotografický transparentní rozměrově stálý materiál se zápisem v úrovních šedi uložený na...

Zapojení pro přenos informací, zejména vzorkování signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228400

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hrbek Vladimír, Hrbek Jiří

Značky: zapojení, zejména, vzorkování, signálu, prenos, informaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro přenos informací, zejména vzorkování signálu, které je opatřeno pevným drátovým nebo rádiovým bezdrátovým okruhem, vyznačené tím, že vstupní paralelně sériový převodník (2), opatřený na vstupu paralelními vstupními anodami (1), je svým výstupem, tvořeným společnou sériovou výstupní katodou (3), spojen pevným drátovým nebo rádiovým bezdrátovým okruhem (4) se sériovou vstupní katodou (5), upravenou na vstupu výstupního sériově...

Zapojení pro trvalý záznam informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 222546

Dátum: 15.03.1986

Autori: Drápal Stanislav, Kryška Jan

Značky: zapojení, záznam, informaci, trvalý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká programování pevných polovodičových pamětí a řeší zapojení pro trvalý záznam informací. Zapojení je řešeno jako periférie počítače, jehož prostřednictvím se volí tvar programovacích pulsů a zadávají se žádaná data. V počítači se kontroluje také obsah naprogramované paměti. Tvar pulsů řídí řídicí obvod prostřednictvím výkonného obvodu a zdroje programovacích pulsů. Vynález se využije v řídicí, regulační a výpočetní technice při...

Zapojení pro přenos informací po potrubí k řízení soustav centralizovaného zásobování teplem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224487

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vambera Karel, Danko Václav

Značky: potrubí, zapojení, řízení, centralizovaného, soustav, prenos, zásobování, informaci, teplem

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro přenos informací po potrubí k řízení soustav centralizovaného zásobování teplem, vyznačující se tím, že výstupy vysilačů (7) číslicových signálů, z nichž každý je vytvořen polovodičovým přepínačem s klidovou polohou, zdrojem kladného a zdrojem záporného vysílacího proudu, jsou připojeny na potrubí (4) tepelné sítě, která je izolačními vložkami (9) elektricky izolována od předávacích stanic (3) zdrojů (1) tepla a dispečerských...

Způsob zlepšené reprodukce čárových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 221252

Dátum: 15.01.1986

Autori: Sing Gerhard, Wellendorf Klaus

Značky: způsob, čárových, reprodukce, zlepšené, informaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zlepšené reprodukce čárových informací, při němž je prováděn záznam s jemnějším rozkladem než snímání, snímané hodnoty se za účelem zachycování okolí každého snímaného bodu ukládají číslicově ve formě množiny vedle sebe ležících snímacích linií a jemnější rozklad při záznamu se provádí množinou selektivně řiditelných záznamových paprsků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že řídicí informace pro selektivní řízení...

Zapojení klávesnice pro ruční vstup informací do elektronických systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 227000

Dátum: 01.01.1986

Autori: Hutyra František, Kokeš Josef

Značky: klávesnice, ruční, zapojení, informaci, vstup, elektronických, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení klávesnice pro ruční vstup informací do elektronických systémů, vyznačující se tím, že je tvořeno soustavou spínacích tlačítek (1), kde každé z tlačítek (1) je zapojeno mezi jeden z řádkových vodičů (2) a jeden ze sloupcových vodičů (3), a nejméně jednou kombinací tvořenou sloupcovým vodičem (3), který je připojen na bázi (4) svého tranzistoru (5), jehož emitor je uzemněn a kolektor (6) je připojen na vstup druhé výstupní brány (7), a...

Amorfní chalkogenidy pro záznam, čtení a výmaz informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 224282

Dátum: 15.12.1985

Autori: Vlček Miroslav, Frumar Miloslav, Tichý Ladislav, Tichá Helena

Značky: chalkogenidy, výmaz, amorfní, čtení, záznam, informaci

Zhrnutie / Anotácia:

Amorfní chalkogenidy pro záznam, čtení a výmaz informací pro holografií, fotografii, pro přípravu fotoresistů na bázi germania, antimonu a síry, vyznačené tím, že jsou tvořeny látkou obecného vzorce GeaSbbScXd, kde Ge je germanium, Sb je antimon, S je síra, X je další prvek ze IV. až V. skupiny periodického systému, a je kladné číslo větší než 3 a menší než 55, b je kladné číslo větší než 2 a menší než 70, c je kladné číslo větší než 45 a menší...

Způsob optického snímání informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223956

Dátum: 15.12.1985

Autori: Lehureau Jean Claude, Bricot Claude

Značky: optického, způsob, snímání, informaci

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob optického snímání informací z nosiče informací, obsahujícího sled záznamových prvků, uspořádaných ve stopě, způsobujících ohyb světla, jejichž šířka je konstantní, avšak jejichž délka a umístění jsou proměnlivé při nestejné délce stopy, vyznačující se tím, že na stopu záznamu se vrhá difrakční obrazec, jehož světelný střed se zaměřuje na snímanou část stopy, přičemž ve směru pohybující se stopy se vytvářejí dva tmavé interferenční...

Ustavovací rameno pro odvíjení nosičů informací, zejména děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224393

Dátum: 01.12.1985

Autor: Hruda Jan

Značky: děrné, rameno, pásky, nosičů, odvíjení, ustavovací, zejména, informaci

Zhrnutie / Anotácia:

Ustavovací rameno pro odvíjení nosičů informací, zejména děrně pásky, výklopně uložené na pevně části zařízení, například bočnici snímače děrně pásky, vyznačené tím, že ustavovací rameno (3) je tvořeno profilem ve tvaru obráceného písmene "U" s protilehlými stranami vytvářejícími bočnice (5, 6), z nichž druhá bočnice (6) přilehlá k bočnici (1) snímače děrné pásky tvoří jednak opěrnou plochu (11) pro boční vedení kotouče (9) děrné pásky (10),...

Zapojení obvodů pro přenos a vyhodnocení P-poruchových informací z N-poháněcích stanic pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220206

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kužela Antonín

Značky: informaci, prenos, n-poháněcích, stanic, zapojení, vyhodnocení, pásových, dopravníku, obvodů, p-poruchových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro přenos a vyhodnocení P-poruchových informací z N-poháněcích stanic pásových dopravníků do velínu technologického celku se společným napájecím zdrojem a dvouvodičovým průběžným napájecím vedením, vyznačené tím, že na pěti (šesti nebo sedmi) vodičové průběžné adresové vedení (3) jsou paralelně připojeny svými vstupy časové dekodéry (11) kódu dvě z pěti (šesti nebo sedmi) na kód jedna z desíti (patnácti nebo jedenadvacíti) a...

Zapojení obvodu pro zajištění koherence informací mezi hlavní pamětí a rychlou vyrovnávací pamětí číslicového počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222397

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kelbler Josef

Značky: rychlou, obvodů, informaci, pamětí, zajištění, zapojení, vyrovnávací, číslicového, koherence, počítače, hlavní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro za jištění koherence, tj. stejnosti informací mezi hlavní pamětí a rychlou vyrovnávací pamětí. Obvod, který zajišťuje tuto funkci, pozůstává z hlavní paměti, přenosového procesoru, rychlé vyrovnávací paměti, registru adresy a klopného obvodu, přičemž adresový výstup přenosového procesoru je připojen na adresový vstup hlavní paměti a na adresový vstup registru adresy, zatímco výstup registru adresy je připojen...

Zařízení pro opticko – elektronický rozklad barevných grafických informací na vzorcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233305

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bär Wolfgang, Schmidt Jochen, Rossner Frank, Frommhold Eckart, Richter Wolfgang

MPK: G06K 9/00

Značky: vzorcích, informaci, barevných, opticko, rozklad, grafických, elektronický, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rozklad ad grafické informace v černo-bilých a ve vybraných barvách na plochých vzorcích za použití odraženého nebo průchozího světla. Cílem vynálezu je při poměrně malých nákladech na články zajistit vysokou rozlišovací schopnost a vzájemně jednoznačné rozlíšení barev, přitom to musí být realizováno pro vybrané barvy jedním světelně citlivým článkem. V daném zařízení, které se skládá ze zdroje světla,...

Zapojení obvodů pro přenos P-poruchových informací z N-poháněcích stanic pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222063

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kužela Antonín

Značky: informaci, stanic, prenos, n-poháněcích, obvodů, zapojení, pásových, p-poruchových, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro přenos P-poruchových informací z N-poháněcích stanic pásových dopravníků do velínu technologického celku se společným napájecím zdrojem, s dvouvodičovým průběžným napájecím vedením, s obvodem volby dopravníku, jehož N-vodičový výstup je připojen k ovládacímu převodníku kódu jedna z desítí (patnácti nebo jedenadvacíti) na kód dvě z pěti (šesti nebo sedmi), dále s dekódovacím obvodem kódu dvě z pěti (šesti nebo sedmi) na kód...