Patenty so značkou «fluidní»

Zařízení pro přívod tekutiny do fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260585

Dátum: 15.12.1998

Autori: Punčochář Miroslav, Drahoš Jiří, Čermák Ján, Slezák Jiří, Selucký Konstantin

MPK: B01J 8/44

Značky: přívod, tekutiny, fluidní, vrstvy, zařízení

Text:

...je možnost snadného zapojení řídicího počítače v uzsvřené regulační smyčce.Princíp řešení je znázorněn na obrázcích 1 a 2.Obr. 1 ilustračné znázorňuje vztah mezi kvalitou fluidace a velikostí poměrub mi . fluidační tekutiny s umí prohová rychlost fluidące. Na obrázku jsou vyznačeny tři charakteristlcké oblasti stavu fluidace E oblast kanúlkování vrstvy, 5 oblast částečně fluidace sQ oblast kompletní fluidece. Z obrázku vyplývá...

Směs pro fluidní spalování hnědého uhlí a odsiřování jeho spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260514

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fidler Jan, Mikoda Jiří

MPK: F23B 7/00, B01D 53/34

Značky: směs, uhlí, spalování, hnědého, odsířování, fluidní, spalin

Text:

...ke snižování rychlosti difuze oxidu siřičitého do částice oxidu vápenatého protisměrnou difuzí oxidu uhličitého. AČástečným řešením se jeví použít k odsiřování místo vápence přímo oxid vápenntý, jak je navrhováno včs. A 0 č. 230 126. Směs podle tohoto vynálezu umožňuje výrazně snížitpotřebný molárnl poměr Cas oproti použití vápence. zachycování oxidu siřičitého přímo pomocí oxidu vapenatého navíc nemá unximum v oblasti optimálních teplot...

Fluidní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 273504

Dátum: 12.03.1991

Autor: Petráček Martin

MPK: B01J 19/00, B65G 53/48, F26B 17/18...

Značky: fluidní, zařízení

Fluidní rošt sestavení z fluidizačních trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265557

Dátum: 13.10.1989

Autori: Podmolík Jaroslav, Filouš Jiří, Marek Stanislav, Němeček Petr

MPK: F27B 15/14

Značky: fluidní, trubic, fluidizačních, rošt, sestavení

Text:

...úkol roštem sestaveným z fluidisačních trubic procházejících napříč nístějí fluidního topeniště tak, že podélné osy vždy dvou sousedních trubic svírají mezi sebou úhel, jehož poloviční hodnota se rovná odklonu osy fluidisační trubice od hladiny fluidní vrstvy, přičemž tento odklon je ve směru proudění fluidisační tekutiny vždy dolua jeho minimální hodnota se rovná 1,2 násobku u větší, proti menší výšce. Mezera mezi dvěmasousedními...

Způsob řízení vsádkové fluidní sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262850

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čermák Ján, Starý František, Selucký Konstantin, Veselý Václav, Drahoš Jiří, Valenta Jaroslav, Šindelář Václav, Doležel Zdeněk

MPK: F26B 17/14

Značky: způsob, fluidní, sušárny, vsádkové, řízení

Text:

...l. do 2.období sušení se provádí pomocí teploty fluidní vrstvy, resp. pomocí teplotní diference mezi teplotou sušiciho vzduchu pod roštem a teplotou ve fluidní vrstvě. Jestliže se tato diference sníží pod stanovenou mez, odchylka má monotonní trend, pak sušení přašlo do 2.období. sušení je řízeno kinetickým dějem závislým především na vlastnostech materiálu jako je velikost, porosita, kritické vlhkost spod. Ze stavových veličín se pak...

Zapojení pro určení zápalné teploty tuhých paliv ve fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262224

Dátum: 14.03.1989

Autori: Slouka Pavel, Nádeník Otakar, Houda Rudolf

MPK: F23C 11/02

Značky: určení, tuhých, vrstvě, zápalné, fluidní, palív, zapojení, teploty

Text:

...ventil 4 a reaktor 5, včetně spojovacích přívodů je tepelné izolována izolací 12.Do reakboru 5 se na rošt 8 nasype odvážené množství vzorku paliva. stejně množství téhož vzorku se nasype i do reaktoru 6. Nastaví se zvolený průtok oxidačnlho plynného média, např. vzduchu, regulačním ventílem 1 za pomoci průtokoměrů 2. Přepínací ventil 4 je v poloze umožňující vstup plyn ného média do reaktoru 5. zapne se topenípředehřívače 3 s...

Fluidní rošt se zapalovací soustavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260093

Dátum: 15.11.1988

Autori: Filouš Jiří, Němeček Petr, Marek Stanislav, Podmolík Jaroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: zapalovací, soustavou, rošt, fluidní

Text:

...vzduchu, prochází napříč nístějí 1 fluidiního topeniště a jsou jedním koncem zaústěny do vzduchové komory g. Kolmo na fluidizační trubice §v blízkosti jejich křížení je umistěna soustava zapalovacích trubic Q, jedním koncom napojených na rozvod lg horkých spalín, přičemž jejich druhé konce jsou opatřeny uzávěrem lg a jsou vně nístěje łl zapalovací trubice § mají otvory 1 pro výtok horkých spalin, přiváděných z vnějěího tepelného...

Zařízení pro vytváření fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256927

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čigincev Valerij, Petrakov Nikolaj, Sokolov Pavel, Panin Nikolaj, Lakisov Jurij, Kaim German, Jagud Eduard, Gorškov Nikolaj

MPK: B01J 8/18

Značky: vytváření, vrstvy, fluidní, zařízení

Text:

...ecrecrneuuoro oTxoca pacnonaramrcx Ha nne Kopoöa 8, oöpasyn runpaanuqecxuñ aawnop OT nponuxnoaeuun aoanyxa B annapar qepea Kamepu Bwopuquoü Knaccumuxaunu. Tax Kax KODOÓ 8 npnxpennen K Kopnycy 1 annapawa c noMomLm ynpyroro aneueura 16 n onnpaercn Ha ynpyrue onopm 15, eMy nepenaercx anöpauua or.anxeHun (KuneHHR) cnon 3 annapaTe, sa cqer nero MaTepHan bnxewćn no xenoöy 8 3 KaMepy 9. Aapupypmue npucnocoönenun 4 noanonnmr sa cqer usnenenun nonaun...

Zařízení pro zpracování jemnozrnného materiálu ve fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256914

Dátum: 15.04.1988

Autori: Petrakov Nikolaj, Ljachov Viktor, Jagud Eduard, Kaim German

MPK: F27B 15/00

Značky: vrstvě, jemnozrnného, zpracování, fluidní, materiálů, zařízení

Text:

...amnyxnoň xnnnooöpasnoü neperopoxu 3 annapare . na mMr.3 - nnaH pacnonomeunn Bunyxnoñ pananbnoü neperoponxn B annapare Ha ur.4 - paspes A-A na mnr.2 H mnr.3 no yany npumuxanun neperoponox.Annapaw na óôpaőorxn MEHKOBGDHHCTOTO Marepuana B-KnnameM.cnoe.conepnnT. Merannnqecxnů Kopoöqaruň xopnyc l, myrepoBaHHuňorHeynopHuM xnpnnvou 2, ycT~ poňcTao 3 Ann sarpysku Harperoro oöpaöarunaenoro Marepnana H ycrpoňcwao hunn smrpyaxu oxnaxneunoro...

Fluidní pec pro tepelné zpracování práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256913

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šamujlov Boris, Sokolov Pavel, Teljatnikov Garrij, Gorškov Nikolaj, Karpov Anatolij, Kaim German

MPK: F27B 15/00

Značky: tepelně, fluidní, materiálů, zpracování, práškového

Text:

...ocraamuňcn Marepnan yxonr n xononnbnnx qepes naTpy 6 ox 10 Ha oxnamąeane. Orpaöoraúnme rasu yxoxr uepes nuoxo II. MaTepHan, HarpeaaeMmňs aone ropeua B xanepe 4, Háer no xoy nauxenmn rasa n KaMepY I, re oraer cnoe TennoMarerHany, npumemeny na sumu cymxn. B nem onnonpeuenno cymecrsymr na pasnouanpannenuux noroxa Marepnana, acnecrane Hero nnomanb nepemHMa nonxua öuwb na Menee nnomamu ueHw 4 panbuoň qacru nonuuu, Táx xax B nporHnHoM.cnyuae...

Způsob zlepšení zplyňování ve fluidním reaktoru a fluidní reaktor k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256687

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pittner Josef, Slouka Pavel, Houda Rudolf

MPK: B01J 8/18, F27B 15/00, C10J 3/56...

Značky: způsob, zlepšení, provádění, reaktor, reaktoru, fluidní, fluidním, zplyňování

Text:

...směrem nahoru pod úhlem 30 až 60 °, přičemž současně jsou přívody odkloněny o 0 ° až 20 ° od radiálního směru.Těleso reaktoru je konstruováno tak, že v oblasti horní hranice husté fluidní vrstvyse průřez reaktoru plynule zvětšuje a přechází v uklidñovací prostor. Vlivem poklesu rychlosti proudění plynného média se v rozšiřující části reaktoru hromadí unášené popelové částicea část nezreagovaného paliva. Do tohoto prostoru pak se přivádí...

Fluidní ohniště k spalování jednoho nebo několika provozních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 256216

Dátum: 15.04.1988

Autor: Němec Bohumil

MPK: F23C 11/02

Značky: palív, fluidní, spalování, ohniště, několika, jednoho, provozních

Text:

...vrstvě. Při najíždění shoří provozní palivo, nejčastěji uhlí nejdříve ve spalovací a dávkovací komoře za pomocí přiváděných horkých spalín z pomocného paliva. Teprve vzniklá směs spalín a případně popílku je zavedena do fluidní vrstvy. Poněvadž pomocné palivo a z něho vzniklé spaliny mají pouze funkci zapálení a stabilisace hoření provozního paliva a jeho spotřeba je oproti dosud používaným metodám několikanásobně snížena, provádí se ohřev...

Patrový fluidní rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 255952

Dátum: 15.04.1988

Autori: Marek Stanislav, Němeček Petr

MPK: F23C 11/02

Značky: patrový, fluidní, rošt

Text:

...napojení na rozvod fluhüzaäü tekutiny a toku paliva.Fluidní topeniště je tvořeno šachtou l se svislou osou a s vnitřním povrchem upraveným podle charakteru spalovaného materiálu.Rošt je tvořen roštovými trubkami 3 uloženými vedle sebe ve vodorovných vrstvách a kolmo ke svislé ose šachty l. Tyto se dělí střidavě na liohé trubky ga pro vedení fhñdizúhú tekutiny a s výtokovými otvory ga pro vedení fluidizačni tekutiny směřující směrem dolu a na...

Ohniště kotlů pro spalování paliv ve vychlazené fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242801

Dátum: 11.04.1988

Autori: Antoš Kamil, Prchal Václav, Hodul Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: palív, vrstvě, ohniště, kotlů, fluidní, spalování, vychlazené

Text:

...stěny a dno ohniště s teplosměnnou plochou a veškerými vstupy a výstupy medií do prostoru fluidní vrstvy. Další jeho výhodou je, že dno ohníště je možno rozdělit na lábovolný počet samostatných demontovatelných částí s vlastními vstupy a výstupy medií. Toto provedení zaručujebezpečný provoz fluidní vrstvy i u jednotělesových kotlů velkých.výkonů s-velkou plochou fluidní vrstvy a dále umožňuje jejich rychlejší najíždění ze studeného...

Fluidní zařízení upravené pro zamezení pronikání plynů z fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255605

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chládek Jaroslav, Hudeček Mirko

MPK: F23C 11/02

Značky: plynů, zamezení, fluidní, pronikání, zařízení, fluidního, reaktoru, upravené

Text:

...provést pouze ohtokovým kanálem plynu přímo do komína, přičemž není nutné zabudovat do ambrazury ochlazený uzávěr spalín. Plyny jsou odsávány spalinovým ventilátorem tak, že nemohou samovolně pronikat do dalších tahů kotle.Výhodou zařízení podle vynálezu je velmi rychlé odstavení fluidního reaktoru od vlastního kotle, které svou těsností zajiščuje dobré podmínky pro následné revize a údržbu kotle. Plyny vznikající ve ťluidním reaktoru lze...

Pec s fluidní vrstvou ke kalcinaci hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 255525

Dátum: 15.03.1988

Autori: Teljatnikov Garrij, Kaim German, Gorškov Nikolaj, Šamuljov Boris, Karpov Anatolij, Jagud Eduard

MPK: F27B 15/00, C01F 7/44

Značky: fluidní, hydroxidů, kalcinaci, vrstvou, hlinitého

Text:

...conen 8, ycwauonneuuux na nonnue , u owöpacunaewcs 3 sarpyaoquyw uacwh nanepu 6 3 TOUHHBHHŇ ůaxen. Heouoxparuax unpxynaunx MaTepuana B Tonnunnmů waxen cnocoöcrnyew perynupoaanum Tennepawypu Kanbunnauun H noaumenu Kanecwaà rowoaoň npogyKuusa cqew onwuuusaum npenenn npeöusanna Marepuana n,.KaMepe 6( ÄHsnenxa CKOp 0 cTb Bmxoa crpyn us nhmonnoro ornepcrns, cuna H ero yron no oTnomeHnw.K nonuue B npenenax 45 °-80 ° perynnpymw Kouueurpaunm...

Způsob ohřevu částic fluidní vrstvy na provozní teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255279

Dátum: 15.02.1988

Autor: Němec Bohumil

MPK: F23C 11/02

Značky: ohřevu, provozní, částic, teplotu, vrstvy, fluidní, způsob

Text:

...je, že alespoň do jednoho vymezeného spalovacího prostoru ponořeného do fluidní vrstvy se přivádí provozní palivo smíšené se vzduchem. V tomto vymezeném spalovacím prostoru se na provozní palivo působí horkými spalinami, jež vznikly apalováním pomocného paliva. V omezeném spalovacím prostoru se provozní palivo nejdříve zapáli a potom spaluje a vznikla směs spalín se zavádí do fluidní vrstvy.způsob ohřevu častíc fluidní vrstvy na provozní...

Fluidní snímač rychlosti zanášení útku pro diagnostický systém bezčlunkového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255249

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 49/00, G06D 1/00

Značky: bezčlunkového, útku, systém, fluidní, snímač, tkalcovského, zanášení, diagnostický, stavu, rychlostí

Text:

...současně s ostatními dutinami snímače v keramické destíčce.. Snímač je tedy V obou případech uspořádán sandwichovým způsobem, naskládáním z několika destiček majících stejný půdorysný tvar. Krycí destičky mohou být provedeny z kovu majípředevším úkol chránit na obrázcích nakreslené základní destičky lg z keramického materiálupřed mechanickým poškozením, například při náhodném pádu nářadí při montáži a podobně. Krycí destičky také uzavírají...

Zařízení pro odvod tuhých zbytků zplyňovacího procesu a úletu popílku z reaktoru na fluidní zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246784

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koneený Václav Rdd, Waradzin Walter, Kováe Štefan, Šmída Tibor, Malý Klement, Hedrlín Ivo

MPK: F23C 11/02

Značky: zařízení, zplyňování, fluidní, procesu, palív, popílku, zplyňovacího, reaktoru, úletů, tuhých, zbytků, odvod

Text:

...Mezi odlučovačem úletu popílku a sběrným prostorem nad výpustní nádobou může být lnstalováno zařízení, ve kterém se úlet popílku regulované dělí na část vracenou do reaktoru a na část určenou k vypouštění mimo zařízení.Výhodou řešení podle vynálezu je společný odvod úletu popílku a tuhých zbytkü zplyiíovvacílro .procesu, a v důsle-dku toho odstranění výpustné nádoby včetně uzavíracích armatur pro sam-ostatný odvod úletu popílku. Tím dochází...

Způsob přípravy a spalování tuhých paliv a odpadů v rozdělené fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246724

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hofmann František, Oaha Jan

MPK: F23C 11/02

Značky: vrstvě, odpadů, palív, spalování, tuhých, přípravy, rozdělené, způsob, fluidní

Text:

...uhelných kalů o Ivelikostičastíc 0 až 5 mm je proud kalů rozdělen na» dva dílčí proudy, přičemž prvIní dílčíproud obsahuje jemné častice a druhý dílčíproud obsahuje hrubé častice. Tyto dílčí proudy paliva se »dávkuji do dvou samostatných sekcí fluidní vrstvy, umistěných vedle sekci, kde se spalují. Mezní velikosti částic v oboru proudech jsou určený hmotnostnim podílem častíc dané velikosti v uhelných kalech a zavislostmi prahové a...

Rošt s kulovými plováky a svislými otvory pro přívod fluidační tekutiny do fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bajaník Augustín, Masler Ladislav

MPK: F23C 11/02

Značky: přívod, fluidační, vrstvy, fluidní, svislými, plováky, rošt, tekutiny, otvory, kulovými

Text:

...umístěným nad otvorem ve vodorovné desce a krytým kleci.Na obr. 3 je znázorněn osový rez částí roštu s kulovým plovákem a kuželovými sedly, které jsou souosé s plováky.Na obr. 4 je znázorněn osový rez částí roštu s kulovým plovákem a sedly, které tvoří prime držáky.Na obr. 5 je znázorněn osový rez částí roštu s kulovým plovákem a sedly, které mají tvar soustredných prstenců.Rošt, jehož část je znázorněna na obrázku 1 sestává z kulového...

Fluidní uzávěr odvodu popela z fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253345

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kubart Miroslav, Novotný Richard

MPK: F23J 1/00, F23C 11/02

Značky: vrstvy, fluidní, uzáver, popela, odvodu

Text:

...konce pravé přepážky ll a levé přepážky ll. Horní hrana ohrazení gg je položena výše než nejvyšší místo přívodního otvoru É. Mezi spodní hranou ohrazení gg, jmenovitě mezi spodními hranami pravé přepážky ll a levé přepážky ll a povrchem fluidizačního roštu g jsou provedeny odtokové štěrbiny ll. Příčná přepážka lg je podepřena na fluidizačním roštu 9. Pod fluidizačním roštem 2 je umístěn uzavírací orgán lg, v tomto případě pravá klapka lg a...

Integrovaný fluidní výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234538

Dátum: 01.11.1987

Autor: Král Bohuslav

MPK: F28D 13/00

Značky: výměník, fluidní, integrovaný, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je další intenzifikace přestupu tepla a zvýšení spolehlivosti fluidizace. Podle vynálezu se tohoto dosahuje tím, že vstup a výstup plynných médií fluidních vrstev vytvořených uvnitř i vně fluidních modulů je proveden pomocí za sebou řazených vstupních a výstupních komor, samostatných pro každé teplosměnné plynné médium.

Vzdušinový fluidní výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234537

Dátum: 01.11.1987

Autor: Král Bohuslav

MPK: F28D 13/00

Značky: výměník, vzdušinový, tepla, fluidní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit výměník pro přímé chlazení páry a využít výhod protiproudové výměny tepla. Podle vynálezu se toho dosahuje u fluidního výměníku tepla modulového tepla tím, že fluidní vrstva v půdoryse tvoří řadu protilehlých obdélníků uspořádaných vzhledem k delší straně obdélníku buď rovnoběžně, nebo tak, aby vznikly na vnější straně fluidních vrstev prostory klínového tvaru.

Zařízení pro ohřev fluidačního vzduchu pro fluidní reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252568

Dátum: 17.09.1987

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: fluidačního, ohrev, reaktor, fluidní, vzduchu, zařízení

Text:

...suroviny je účelně využito (rekuperováno) přebytečné teplo šachtového předehřívače, jež se zejména u kalcinačních systémů projevuje zvýšenou teplotou v horní části předehřívače a za systémem předehřívače i zvýšenou spotřebou tepla při tepelném zpracování a rozkladu práškových materiálů.Tento způsob získávání nevyužívaného tepla je zejména vhodný u kalcinačních systémů se šachtovými disperzními předehřívači, u nichž je teplo předáváno surovině...

Zařízení pro přívod přídavného plynu do fluidní vrstvy s vlastní fluidační tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241233

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrdlieka František, Kutzendörfer Zdenik

MPK: F23C 11/02

Značky: přívod, fluidní, přídavného, tekutinou, fluidační, vrstvy, vlastní, plynů, zařízení

Text:

...7 do fluídní vrstvy 4 a dále z přívodního kanálu B přídavného plynu upraveného vně fluidního zařízení a napojeného na vodorovné potrubí ti přídavného- plynu a z hlavního přívodu 9 fluidační tekutiny, zaústěného do fluidního roštu 2 pod přívody 3 fluidační tekutlny. Přívodní kanál B přídavného plynu je napojen na přívodní potrubí 1 D prídavného plynu. Mezi vodorovnymí potrubímí 6 přídavného plynu jsou mezery 11. Do fluidní vrstvy 4 je dále...

Fluidní zařízení s odvodem nefluidujících částic z fluidní vrstvy v něm vytvořené

Načítavanie...

Číslo patentu: 241232

Dátum: 15.09.1987

Autori: Trnobranský Karel, Loueanský Stanislav

MPK: F23C 11/02

Značky: zařízení, nefluidujících, vrstvy, částic, vytvořené, odvodem, fluidní

Text:

...je jednoduchá, zařízení lze upravit podle potřeby pro každý požadovaný výkon.Fluídní zařízení podle vynálezu je V příkladném provedení znázorněno na přilože něm výkresu, kde na obr. 1 znázorňuje řezneíluldujících častíc, obr. 2 znázorňuje řez A-A z obr. 1 stejným zařízením s odvodem nefluidujících častíc, obr. 3 znázorňuje řez DD z obr. 4 znázorňujícím alternativní provedení zařízení a obr. 4 znázorňuje řez C-C z obr. 3 alternativním...

Zařízení pro nezávislý přívod tekutiny do několika úrovní fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243842

Dátum: 15.06.1987

Autori: Soueek Jioí, Pospíšil Bedoich, Šimůnek Jaroslav, Krob Václav, Tolman Jioí

MPK: F28D 13/00

Značky: tekutiny, několika, vrstvy, fluidní, přívod, úrovní, nezávislý, zařízení

Text:

...pláštěm, přičemž pláště jsou opatřeny soustavou s výhodou různých otvorú pro výstup fluidačních tekutín do několika úrovní fluidní vrstvy.zařízení podle vynálezu umožňuje regulovat nezávisle žádané průtoky tekutin do jednotlivých úrovní luidní vrstvy, čímž lze spolehlivő zajistit regulaci požadované intenzity míchíní a využít tak chlazení nebo ohřevu fluidní vrstvy k regulaci tepelného výkonu Odebíraněho teplosměnnou plochou a dále...

Zařízení pro granulací a podávání amorfních látek, zejména pro fluidní sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239521

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pelechová Hana, Kavka Josef, Skalský Jioí

MPK: F26B 25/00

Značky: fluidní, zařízení, zejména, látek, amorfních, sušárny, podávání, granulací

Text:

...zeřízení pro granuleci a podávání amorfníchvlátek, zejména do fluidní sušárny. Zařízení podle vynálezusestává z komory grenulátoru, matrice granulátoru ve tvaru dvou částí válcových ploch, která tvoří spoäní část komorya je opetřene otvory.o průměru, oçpovídajícímu velikosti gra nulí 2 z protlačovacích elementů. Zařízení je charakterizolváno tím, že-protlečovecí elementy tvoříotočná ramena, umístěná na poháněných hřídelích s opačným smyslem...

Dvouplášťová fluidní jednotka pro spalování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242996

Dátum: 15.04.1987

Autori: Míeek Petr, Semecký Jioí

MPK: F23C 11/02

Značky: dvouplášťová, spalování, uhlí, fluidní, jednotka

Text:

...prostory jsou spojeny jen nad horní hranou plamence.Konstrukce dvoupláščové fluidní jednotky - spalovací komory podle vynálezu - umožňuje spalovat směs uhlí, kamenů a uhelného prachu bez předchozího třídění. odstraňovaní nefluiedujících částic - kamenů z fluidního spàlovacího prostoru je díky instalaci propadového rošeVrstva kamenů s určitým podílem písku se odstraňuje odpouštěním z podroštového prostoru,zvětšení vrstvy kamenů je...

Fluidní teplovzdušné lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 250341

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hadač Jiří, Vlček Vladimír, Spurník Mirko

MPK: B65G 53/38

Značky: lože, teplovzdušně, fluidní

Text:

...polystyrénu fluidním .ložem může být předpěněný polystyrén použit ke konečnému zpracování za dvě až čtyři hodiny přirozené kondicionace ve zracích silech. Tím je z velké části šetřen jednak pracovní čas, zvyšuje se produktivita práce a jednak se snižují .nároky na velikost zracích sil a skladovacích prostor. Pěnový polystyrén, který prejde fluldlním ložem .podle vynálezu, je navýstupu z něj odolnější vůči mechanickému i fyzikálnímu...

Zařízení k regulaci procesu sušení v sušárně s fluidní vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249752

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mittelstrass Manfred, Bergmann Horst, Grünzel Jürgen, Sasche Joachim, Moerl Lothar, Elspass Rolf, Künne Hans-joachim

MPK: F26B 21/10

Značky: sušení, sušárně, regulaci, vrstvou, fluidní, procesu, zařízení

Text:

...B FBSOBHHYCKHOM U 8 TDyÓKE 7 annapawa c HCBBĽOOXHXQHHHM CHOEM 1 opranm RHR DGPYHHDOBBHHH TGMHCDHTYĎH 2 HEDGS ynpannammne ODPGHM DGPYHHDYDT-no 3 upoBouHuňnacoc 3 H yçrpoňcTso uns nonaun Hcxonnux rpanyn 4 Taxnn o 5 pa 3 oM, qro noammaercn KonHqecTBo mnnKocTn H Konnqecwao noanaeumx rpanyn n cnyuae npeauweuug aananuoñ onTHManbHoň reMnćpaTypm B ra 3 oaunycKHoMnaTpy 6 Ke 7.Hpu 3 ToM He HMçeT aaaqeuna, K§KHMH Bnnnmmuun Bennunnanu...

Zařízení na fluidní sušení zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249662

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brož Luděk, Votlučka Jiří, Neužil Lubomír, Mikuš Oldřich

MPK: F26B 17/10

Značky: zrnitých, sušení, fluidní, zařízení, materiálů

Text:

...zpravidla válec kombinovaný s kónickou částí, do něhož je vestavěn oddělovací prstsnsc lg. oddělovací prstensc lg má e výhodou průměr stejný nebo větší než je vnitřní průměr střední části g, Mezi oddělovacím prstencem lg a horní částí 2 Je vytvořena šroubovice ll vcelku, segmentovaná a nebo ve formě skloněných lopetek.tv horní části 2 je umíetěno uvnitř oddělovacího prstence lgsouoss válcové těleso lg opatřené nejméně jednou vnější šroubovicí...