Patenty so značkou «fázového»

Spôsob riadenia fázového zloženia cementárskeho slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287203

Dátum: 24.02.2010

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00

Značky: zloženia, cementářského, riadenia, slínku, spôsob, fázového

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob riadenia fázového zloženia cementárskeho slinku počas výpalu z cementárskej surovinovej zmesi daného chemického zloženia rôznymi druhmi palív s rôznym obsahom popola a/alebo rôznym zložením popola. V opísanom spôsobe sa počas výpalu slinku do cementárskej surovinovej zmesi s teplotou v rozsahu 750 až 1250 °C dávkujú vysokopecné a/alebo oceliarske trosky s granulometriou nepresahujúcou 50 %-ný zvyšok na site s okom 5 mm,...

Spôsob a zariadenie na meranie fázového posunu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9134

Dátum: 29.05.2009

Autor: Arthaber Holger

MPK: G01S 3/48

Značky: fázového, zariadenie, spôsob, posunu, meranie

Text:

...hardvérových prvkoch nie sú potrebné ani vysokorýchlostné analógovočíslicové prevodníky (ADCs) na vzorkovanie celej šírky frekvenčného pásma signálu, ani demodulačné stupne, ani rozsiahle zariadenia na spracovanie digitálneho signálu. Spôsob je založenýha vlastnej inlerferencii jedného signálu sfrekvenčne posunutou verziou druhého aodhadovaná velkosť fázového posunu sa dá vypočítať nízko-rýchlostnými a nízko-nákladovými0007 Vprvom výhodnom...

Zapojenie rýchleho fázového vypínania vývodov VVN pomocou rýchlych plne autonómnych fázových prúdových ochrán

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3927

Dátum: 05.10.2004

Autor: Galbavý Jozef

MPK: H02H 3/02

Značky: vývodov, rychlého, vypínania, prúdových, fázového, rychlých, zapojenie, ochrán, autonómnych, pomocou, fázových

Text:

...nedostatky odstraňuje zapojenie rýchleho fázového vypínania vývodov VVN pomocou rýchlych plne autonómnych fázových prúdových ochrán, ktorého podstata spočíva v tom, že prípojnica 1 prvej fázy je spojená so silovým prepojom 4 prvej fázy a sílový prepoj 4 prvej fázy je spojený s Vývodom 7 prvej fázy cez výkonový spínač 10 prvej fázy, pričom výkonový spínač 10 prvej fázy je spojený s vypínacím blokom 16 prvej fázy cez spoločný vypínací prepoj 13...

Spôsob a zariadenie na detekciu fázy elektrického zapojenia neznámeho fázového napätia vzhľadom na referenčné fázové napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6818

Dátum: 16.08.2004

Autori: Veroni Fabio, Giubbini Paolo

MPK: G01R 29/00

Značky: neznámeho, fázového, napätie, fázové, spôsob, vzhľadom, detekciu, elektrického, referenčné, napätia, fázy, zapojenia, zariadenie

Text:

...jednofázový alebo viacíázový merací pristroj elektrickej energie môžu byt znovu prepojené pripojením ichzemniacej koncovky na fázu elektrického zapojenia prenapájanie spotrebiča. Detekcia, či fázy elektrického zapojenia meracieho prístroja boli zapojené obrátene, umožňuje posúdiť,či meraci pristroj elektrickej energie bol znovu prepojený nepripustne alebo neúmyselne, takže meraci prístroj nemeria presne spotrebovanú energiu.0007 Zo...

Obvod fázového řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267838

Dátum: 12.02.1990

Autor: Sýkora Rudolf

MPK: H02P 5/408

Značky: fázového, řízení, obvod

Text:

...tranzistoru a oednýn odpore gł a jeho bází. Enitor druheho tranzistoru je spojen s elitoren třetího tranzistoru gjł a přes devátý odpor gi s nnodou etnbilizační diody. Ke stabilizační diodě je přes ussěríovací diodu gg přípojen filtrační kondenzátor gl,ke kterénu je napájecíni svorkani ggł a ggg připojen ovlídací obvod gg, jehož výstupní svorka ggi je spojena s bňzí třetího tranzistoru. Kolektor tohoto tranzistoru je připojen k filtračnínu...

Zapojení fázového závěsu pro vyhodnocení sériových dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265159

Dátum: 13.10.1989

Autor: Loutocký Dušan

MPK: H03L 7/10

Značky: zapojení, závěsu, sériových, vyhodnocení, fázového

Text:

...obvodu l 0, jehož výstup l 021 je připojen k prvnímu vstupu 511 druhého součinového hradla j, přičemž první výstup 621 řízeného oscilátoru g je přípojen k druhému vstupu 412 klop 2Funkce zapojení podle vynálezu je následujícíHrana signálu cĺlové frekvence spusti prvý monostabilni obvod 1 a zároveň nastavý klopný obvod 5. Klopný obvod 5 je nulován přichodem signálu z prvního výstupu 621 řízeného osciláto ru É.Prvé součinové hradlo 5 generuje...

Obvod fázového řízení spínacího tranzistoru v přístrojích se síťovým napájením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264008

Dátum: 12.05.1989

Autor: Seckendorf Wilfried

MPK: H02M 1/08, H03K 17/60

Značky: obvod, spínacího, přístrojích, sítovým, tranzistorů, napájením, fázového, řízení

Text:

...58311, B pesynbraTe qero oTpHuaTenLrxoe BJIPIHHHE BpeMeHH Haxonnewun nepexnmqammero TpaH 3 HCTOpa Ha perynnponounme caoñcwna npnőopa ceTGBOPO nnranna nn cwaönnuaaua Bmxonuoro Hanpgmenun cymecraeuno yMenhmaeT ca. B anbueňmem pa 3 BHTHH naoöperenna nuo Bxnmqen B Hanpanneann sannpannaĺ nnx Toxa őasu ynpannnmmero Tpansncropa Memy ero őasoň H o 6 pameHHmM OT sunrepa BBIBOIIOM BMI/ITTGDHOÍO COHDOTHBJÍQHHH nepemmqaxomero rpansucTopa H IIIYHTH...

Obvod fázového řízení spínacího tranzistoru v přístrojích se síťovým napájením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264007

Dátum: 12.05.1989

Autor: Seckendorf Wilfried

MPK: H02M 1/08, H03K 17/60

Značky: spínacího, obvod, napájením, tranzistorů, řízení, přístrojích, fázového, sítovým

Text:

...nenuunnoü COHDOTHBHeHHHB 3 MnTTepHdň BGTBH ynpaansmmero Tpansncropa, TOK őasm nepexnmqammero TpaH 3 HćT 0 pa HáxounTcH non snnnunem B HpaBHnbHOMHaUpaBneHHH KaK H 3 MeHeHHä Hanpmrcenun ceTu, rak u Hsuenenuň Harpýakn npnőopa ceTeBoro nuTaHnn,T.e. ynpaBnaeTcH 6 onbmHM nan MEHbmHM TOKOM času, B pesynbŕare qero owpnua-rennuoe Bnnnnne Bpemenn Haxonnennn ňepexnmqammero TpaH 3 HCTOpa Ha perynnponoqnueącaoñcwsa npnôopa cerenoro nurannn uns cwaőunusauun...

Zapojení kmitočtově fázového detektoru s potlačeným pásmem necitlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263609

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vydaren Branislav, Šváb Zdeněk

MPK: H03D 3/18, H03D 13/00, H03D 3/02...

Značky: necitlivosti, fázového, pásmem, detektoru, kmitočtově, potlačeným, zapojení

Text:

...detektoru podle vynálezu, na obr. 2 je znázorněn přenos detektoru při ideálním stavu, na obr. 3 je znázorněn přenos překomponzovaného detaktoru a na obr. 4 jsou uvedeny průběhy na jednotlivých výstupech bloku kmitočtově-fázovóho detektoru podla vyndlezu.Vstupní svorka 33 kmitočtu fl je spojena se synchronním nastavovacím vstupem 33 horního klopného obvodu 3 a vstupní svorka Q 3 kmitočtu f 2 je spojene se synchronním nastavovacím vstupem 33...

Zapojení pro kontrolu fázového nastavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262327

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dykast Karel, Remek Josef

MPK: H03D 13/00

Značky: kontrolu, fázového, zapojení, nastavení

Text:

...je připojen k hodinovému vstupu lQłg prvního klopného obvodu łgł a ke vstupu łg§ł druhé zpoždovací linky łgä, k níž je připojen signální vstup łgg druhého klopného obvodu łgg.Na obr. 2 je první vstup ll obvodu ł vyhodnocení časové odchylky připojen k signálnímu vstupu łgłł prvního klopného obvodu łgł, jehož přímý výstup ggłA je připojen k součinovému hradlu łgł. Druhý vstup lg obvodu ł vyhodnocení časové odchylky je připojen k druhé...

Zapojení pro funkční testování stupnicového děliče kmitočtu a fázového detektoru obvodu pro řízení otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261024

Dátum: 12.01.1989

Autor: Chocholáč Jaromír

MPK: G01R 31/28

Značky: řízení, funkční, fázového, obvodů, detektoru, děliče, otáček, kmitočtu, motorů, testování, stupnicového, zapojení

Text:

...ł a současně s druhým vstupem 53 vyhodnocovacího obvodu łł, 7 je spojen se vstupem gg převodníku Q úrovně, jehož výstup gg je spojen s prvním vstupemjehož třetí vstup gg slouží k inicializaci vyhodnocovacího obvodu łł a jehož první vstup 5 je spojen s výstupem 55 komparátoru g, přičemž výstupem gl vyhodnocovacího obvodu iije dávána informace o kvalitě testovaného integrovaného obvodu a vstup 51 komparátorug je propojen s druhým výstupem...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 260768

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sidor Karol, Jaško Ján

MPK: H02P 5/50

Značky: rychlostí, fázového, meniča, zapojenie, signálu, uhlovej, výstupného, vyhodnocovanie

Text:

...deliča 5 a zároveň so Vstupom pomocné logiky B. Výstup deličuarýchlostírýstupné jiťna rñera nie sku-5 je spojený so vstupom frekvenčne faxového komp-arátora 2. Na vetru) pomocnej logiky 6 je privedený pomocný in inový signál.. Výstup 5.1 pomocnej logiky ii je spojený so vstupom binárnoho synchrönnehio vratnéh-o čítača 7, na lłgtnrého vstup nastavenia je pripojený druhý Iýstu-p 5.2 z pomocnej logiky ü. Ďalší výstup 8.7 i pomocnej logiky...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245319

Dátum: 15.12.1988

Autori: Ladányi László, Simonyi István

MPK: H02P 5/50

Značky: vyhodnocovanie, fázového, uhlovej, zapojenie, otáčania, závěsu, rychlostí, analogového, pomocou

Text:

...riadeného oscilátora je pripojený na zpätnoväzobný vstup fázového komparátora.Hlavné výhody zapojenia pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlostí otáčania pomocou analógového fázového závesu podľa vynálezu spočívajú v tom, že sa vylúči z regulačnej štruktúry tachodynamo, čím sa minimalizuje pocet použitých snímačov. Dalšou výhodou je použitie fázového meniča ako snímača rýchlosti pre servosystémy pra 4Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia...

Převodník fázového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 258914

Dátum: 16.09.1988

Autor: Makeš Jiří

MPK: H03M 1/12

Značky: fázového, měniče, převodník

Text:

...připojen přes digitálné-analogový převodník 1 a budič Q na fázový měnič g. Druhý generátor l impulsů je připojen na vstup čítače Q s předvolbou. S tímto čítačem a děličkou Q frekvence je spojen obvod Q pro vyhodnocení fáze, jehož výstup je připojen na vstup regulátoru 3 frekvence. Výstup regulátoru 3 frekvence je připojen na druhý generátor l impulsů. Na vstup synchronizačního obvodu 19 je připojen výstup děličky Q frekvence, výstupy tohoto...

Obvody připojení fázového měniče k číslicovému počítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 258896

Dátum: 16.09.1988

Autor: Černoch Petr

MPK: H02P 5/172, H02P 5/16

Značky: číslicovému, připojení, měniče, fázového, obvody, počítací

Text:

...tvar, udávající hodnotu fázového natoà čení na výstupech vyrovnávacích.pamětí umožňuje vyhodnotit jak 7 okamžĺtou fázi, tak 1 oměr a rychlost otáčení přímo výpočtem v číslicovém počítači. V 7Obvody připojení fázového měniče k číslicovému počítači podle vynálezu jsou v blokovém provedení znázorněny na obr. lí Na obr. 2 je.nakresleno elektrické schéma konkrétního.provedení vnitřní struku.tury jednotlivých bloků a konkrétního provedení...

Zapojení pro kmitočtovou úpravu signálu ve smyčce fázového závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258199

Dátum: 15.07.1988

Autori: Petržílka Vladimír, Bálek Rudolf

MPK: H03L 7/16

Značky: kmitočtovou, signálu, fázového, úpravu, závěsu, smyčce, zapojení

Text:

...na předkládaném zapojení podle připojených výkresu, kde obr. 1 značí základní schéma a obr. 2 konkrétní uspořádání spínaného amplitudového modulátoru.zapojení pro kmitočtovou úpravu signálu ve smyčoe fázového závěsu, znázorněné na připoje ném obr. 1 sestává ze spínaného amplitudového modulátoru lg, do něhož je zaveden výstupz transpozičního krystalového osoilátoru gg a dále výstup 2 napěřově řízeného oscilátoru l. výstup ze spínanêho...

Zapojenie obvodu fázového závesu pre dekódovanie sériového fázovo kódovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257488

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kolesár Ján

MPK: H03M 9/00

Značky: kódovaného, signálu, fázového, dekódovanie, seriového, závěsu, zapojenie, obvodů, fázovo

Text:

...dalej zabezpečuje schopnost dolačovania pomalých zmien rýchlosti média V rozmedzí Í 25 menovitej rýchlostí. Jednoduchosťzapojenia umožňuje napájanie jedinou hladinou napätia.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad zapojenia obvodu fázového závesu pre deködovanie sériového fázovo kódovaného signálu, podľa vynálezu.Zapojenie obvodu fázového závesu pre deködovanie sériového fázovo ködovaného signálu používa na dekčdovanie interval, ktorého...

Chladicí vložka pro snížení vlivu fázového rozhraní na účinnost elektrochemické protikorozní ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 257177

Dátum: 15.04.1988

Autori: Veselá Ludmila, Podval Jaroslav, Payer Vladimír, Bartel Vlastimil, Novák Pavel, Mokrá Miluše

MPK: C23F 13/00

Značky: rozhraní, protikorozní, vložka, vlivů, fázového, ochrany, chladicí, snížení, účinnost, elektrochemické

Text:

...chráněné zařízení vyrobeno z korozněodolného materiálu kvůli potižím v pásmu fázového rozhraní, lze použitím chladící vložky podle vynálezu vyrobit celé toto zařízení z jiného, levnějšího materiálu.Příklady provedení chladící nebo izolační vložky podle vynálezu jsou na připojeném výkresu. Na obr. 1 je znázorněn podélný řez chladící vložkou upevněnou na přívodni nebo odvodní trubce topného hadu, procházejícího hladinou lázně. Na obr....

Zapojení obvodu jedno až n fázového mostu střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254536

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bradáč Vladimír, Caha Jaromír

MPK: H02M 1/08

Značky: obvodů, jedno, zapojení, mostů, fázového, střídače

Text:

...zápcrný vstup 3 vlastního bloku A střídače. Ze spojení jedné až n katod prvních komutačních tyristorů 3 a jedné až n anod jim příslušných druhých komutačních tyristoru à je vyvedeno jeden až n vývodú k prvnímu střídavému vstupu głł až n tému střídavému vstupu gln vlastního bloku A střídače. K anodě a katodě každého prvního komutačního tyristoru 3 a každého druhého komutačního tyristcru Ä je připojen ochranný obvod,vytvořený sériovým zapojením...

Zapojení obvodu pro měření fázového posunu mezi dvěma signály o stejném kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238580

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tobola Pavel, Uhříček Jindřich

MPK: G01R 25/00

Značky: zapojení, dvěma, signály, měření, stejném, posunu, fázového, kmitočtu, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

V blokovém schématu zapojení obvodu jsou dva vstupní signály, jejichž fázový posun je měřen, přiváděny na vstupní svorky (1) a (2). První vstupní svorka (1) je spojena se spouštěcím obvodem (3), který s průchodem vstupního signálu nulou spouští čítač (5), čítající hodinový kmitočet napěťového řízeného hodinového oscilátoru (10). Tento čítač (5) je zastaven druhým spouštěcím obvodem (4) v okamžiku, kdy prochází nulou druhý vstupní signál,...

Zapojení obvodu fázového řízení vícefázových elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238559

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hofman Vojtěch, Štěpař Vratislav

MPK: H03K 19/02

Značky: fázového, obvodů, řízení, elektrických, zařízení, zapojení, vícefázových

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky. Zapojení řeší technický problém zrychlení fázového řízení tam, kde časová konstanta regulátoru vnější zpětnovazební smyčky není dostatečné dlouhá vzhledem k časové konstantě fázového závěsu. Podstata spočívá v zapojení pomocného komparátoru, napájeného pomocným komparačním napětím Url, na výstup napětí pilového průběhu generátoru pulsů, na jehož výstup pulsního napětí obdelníkového průběhu je...

Zapojení obvodu fázového řízení vícefázových elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238558

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hofman Vojtěch, Štěpař Vratislav

MPK: H03K 19/02

Značky: zapojení, obvodů, vícefázových, fázového, zařízení, elektrických, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oblasti silnoproudé elektrotechniky a jeho podstata spočívá v tom, že na druhý vstup regulátoru generátoru pilotních pulzů je zapojen zdroj vnějšího řídicího signálu Ur pro určení rozdílu pulzů na prvním a druhém vstupu fázového detektoru. Funkci převodníku napětí-fáze plní regulační smyčka fázového závěsu, která je systematicky rozlaďována vnějším řídicím signálem Ur. V ustáleném stavu tím vzniká na vstupech fázového detektoru...

Zapojenie číslicového fázového riadenia pre plynule premennú frekvenciu sieťového napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 243551

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kováeik Peter

MPK: H02M 7/04

Značky: sieťového, zapojenie, napätia, plynule, riadenia, frekvenciu, premennú, číslicového, fázového

Text:

...uhla je privedená na vstup predvoľby čítača 4. Modulo čitača 4 je zhodný s modulo číslicovej informácie.Na vstup nastavenia predvoľby čítača 4 sú privedené sýnchronizačné impulzy, ktoré sú vytvorené v každej pól-perióda sieťového napätia. Synchronizačným impulzom sa čítač 4 nastaví na stav nachádzajúci sa na jeho vstupe predvoľby a od tohoto stavu sa signálom na výstupe p 4 privedeným na vstup čítania vzad vyprázdňuje. Po vyprázdnení sa...

Zapojení šesti fázového referenčního zdroje kvazisinusového napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243203

Dátum: 15.11.1987

Autor: Peška Jan

MPK: H02M 5/04

Značky: zapojení, fázového, zdroje, referenčního, šesti, napětí, kvazisinusového

Text:

...tomto zapojení je výstup řídicího zesilovače 2 spojen se vstupem 17 pro řízení amplitudy řízených děličů, se vstupem zdroje 11 předpětí,neinvertujícími vstupy zesilovačů 10, 2 U, 31 fází X, Y, Z se vstupem 1 G pro řízení amplitudý spínačů a řídicím vstupem geiíerátoru 3 impulsů. Výstup generátoru 3 impulsů je spojen se vstupem reverzačního zdroje 4 krokových impulsü, jehož výstupy jsou blok(i přes řízených spínačü spojený se Vstupy bloku 7...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244967

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tchaj Vitalij Sergejevie, Rysin Nikolaj Ivanovie

MPK: H02P 5/50

Značky: fázového, veľkosti, rotora, pomocou, závěsu, otáčania, meniča, vyhodnocovanie, rychlostí, uhlovej, zapojenie

Text:

...zapojenia podľa predmetu vynálezu je, že súčasne sa získa informáciao rýchlosti V tvare šínkovo modulovaného,čísiicového, impulzneho a analógového signálu. Prevodová charakteristika je lineárna.Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia obvodu pre vyhodn-ocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu zo signálu fazového meniča podľa vynálezu.Zapojenie obvodu pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovej...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252536

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jaško Ján, Sidor Karol, Gažák Lubomír, Buday Jozef

MPK: H02P 5/50

Značky: signálu, rychlostí, uhlovej, meniča, rotora, fázového, veľkosti, vyhodnocovanie, výstupného, zapojenie, otáčania

Text:

...podľa predmetu vynálezu je možné jednoducho ovplyvňovať vlastnosti zapojenia, ktoré má vlastnosti regulačného obvodu a súčasne vyžaduje menší počet aktívnych prvkov ako s použitím číslicových obvodov pri súčasnej situácii V súčiastkovej základni V ČSSR.Príklad zapojenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom obrázku.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z zového meniča 1, ktorého výstup je pripojený na vstup fázového komparátora 4,...

Zařízení pro indikaci rozdílu žádaného a skutečného fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251399

Dátum: 16.07.1987

Autori: Tesař Rudolf, Skala Václav

MPK: G01R 25/00

Značky: žádaného, zařízení, skutečného, rozdílu, indikaci, posuvu, fázového

Text:

...první deprezský měřicí systdo a perelelně k výstupu druhdho vyhodnocovacíbo obvodu je připojen druhý deprězský li-iní systěn.Takto řaěoné zařízení podle vynálezu pro indikaci rozdíl žůdanćho a skutečnáho fázověho posuvu pracuje bezprostředně v závislosti na spolohlivostí pouze eloktríewch prvků. Zjiětěně stavy rozdílu žádené o skutečně hodnoty fázového posuvu sanostatně vyhodnocude. Výstupy z logického obvodu a z klopného obvodu mohou pak...

Zapojení fázového závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242741

Dátum: 15.05.1987

Autori: Svineak Ilja, Griesbach Marian, Varga Miroslav, Zumr Jioí

MPK: G08C 19/12

Značky: závěsu, fázového, zapojení

Text:

...závěsu podle vynálezu apočívá v tom, že vhodnou regulací fázového posuvu výstupního signálu neřízeného oscilátoru, uskutečňovanou v řízenćm poaouvači fáze, se dosahuje presný rrekvenční a rázový soulad signálu na výstupu ŕízenáho posouvače fáze s referenčním signálom.Řídicí signály, které určují velikost Ve rčesovou závislost fázového posuvu renlimovanćho řízeným posouvačem fáze jsou dle -zadanćho algoritmu vytvářeny ve vyhodnocovací...

Spôsob stanovenia fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239168

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kubán Jozef, Drábek Dušan, Štefánek Anton, Dzurányi Eduard

MPK: B23K 11/24

Značky: fázového, spôsob, posuvu, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia fázového posuvu medzi prvými harmonickými napájacieho napätia a prúdu fázové riadených strojov, najmä strojov pre odporové zváranie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pri meraní sa stroj napája jednou periódou prúdu, ktorá má obmedzený riadiaci uhol v prvej polperióde a minimálny riadiaci uhol v druhej polperióde. Meria sa čas medzi skončením druhej polperiódy prúdu a predchádzajúcim prechodom napätia nulou.

Způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237298

Dátum: 01.05.1987

Autor: Krtek Jan

MPK: G01R 25/00, H03D 13/00, G01R 29/02...

Značky: způsob, n-fázových, okamžitého, měření, posunu, veličin, fázového

Zhrnutie / Anotácia:

Řešením je způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin a zapojení k jeho provádění. Způsob měření je vhodný zejména pro veličiny nesinusového průběhu s proměnnou nebo malou úhlovou rychlostí. Podstata způsobu spočívá v tom, že každou z obou porovnávaných vícefázových veličin je amplitudově modulován pomocný N-fázový signál s nosným kmitočtem, přičemž amplitudová modulace je provedena s jedním postranním pásmem, načež je...

Zapojenie číslicového merania fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231368

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ščasný Michal, Salaj Jozef

MPK: G01R 27/28

Značky: merania, posuvu, zapojenie, číslicového, fázového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši zapojenie číslicového merania fázového posuvu. Jeho podstata je v tom, že na vstupné tvarovacie obvody sú pripojené vyhodnocovač dĺžky periódy a vyhodnocovač dĺžky fázového posuvu, na vyhodnocovač dĺžky periódy je pripojený impulzný generátor, časovací obvod a vyhodnocovacie zariadenie, do časovacieho obvodu je pripojený vyhodnocovač dĺžky fázového posuvu a druhý oscilátor a výstup z impulzného...

Indikátor prekročenia fázového posuvu dvoch periodických priebehov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248591

Dátum: 12.02.1987

Autori: Buchcár Anton, Rýdzi Rudolf, Slavík Jan, Stacho Vladimír

MPK: G01R 29/02

Značky: indikátor, posuvu, fázového, prekročenia, dvoch, periodických, priebehov

Text:

...periodiokých priebehov podla vynálezu.Dva periodicke priebehy Q a gg upravené do obdĺžnikových tvar ov sú privedené na dva vstupy súčinověho člena l, ktorého výstup ll Je pripojený na prvý vstup komparátoe ra 2 šírky impulzov a súčasne na vstup monostabilněho klopnćho obvodu g, ktorého výstup gł je pripojený na druhý vstup komparátora 2 šírky impulzov. Výstupy zl a za z komparátora 1 šírky impulzov sú pripojené na dva vstupy pamätového...

Zapojení obvodu fázového řízení polovodičových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248169

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kováčik Peter, Baník Jan, Popelka Květoslav

MPK: H03L 7/06

Značky: obvodů, polovodičových, fázového, ventilu, řízení, zapojení

Text:

...používaných průmyslových sítových frekvencí, to je 50-60 Hz. Tyto výhody podstatné zjednodušují výrobu řídicích obvodů fázového řízení polovodičovýchNa výkrese je znázorněno zapojení obvodu fázového řízení polovodičových ventilů.Na pól lg zdroje 3 konsumtnüw proudu je jednak připojena anoda první diody § a jednak anoda druhé diody Q. Katoda první diody §, vývod prvního kondenzátoru Q a jeden pól vybíjecího obvodu l jsou spojeny do prvního...

Zapojení fázového závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236512

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pospíšil Petr, Skřivánek Leopold

MPK: H03M 5/00

Značky: fázového, závěsu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení je zjednodušit zapojení, usnadnit nastavení jeho funkce a zajistit, aby se jeho dynamické vlastnosti při přechodu z dekódování informace, zapsané způsobem FM na dekódování informace, zapsané způsobem MFM, M2FM neměnily. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením, v kterém synchronizační vstup fázového detektoru tvoří současně datový vstup zapojení, kdežto jeho výstup je připojen přes první odpor, popř. dále přes omezovač napětí,...

Modul vícekanálového programově řízeného galvanicky odděleného fázového řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233789

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kovařík Stanislav, Krejčí František

MPK: G05B 15/02

Značky: galvanicky, odděleného, modul, programové, řízeného, fázového, vícekanálového, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Modul vícekanálového programová řízeného galvanicky odděleného fázového řízení s využitím zejména při programovém vícekanálovém fázovém řízení akčních členů technologického procesu. Tohoto se dosáhlo vhodným zapojením sběrnicového datového a adresového výstupu mikroprocesorového systému s obvody váhových demultiplexerů, vyrovnávacích pamětí, programově řízených galvanicky oddělených fázových spínačů a řízených akčních členů technologického...

Zapojení pro registraci napětí, proudu a fázového posunu tónového kmitočtu v přítomnosti velkého rušivého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231461

Dátum: 15.06.1986

Autori: Král Václav, Mejta František

MPK: G01R 19/00

Značky: zapojení, přítomnosti, tónového, napětí, kmitočtu, proudu, rušivého, registraci, posunu, fázového, velkého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména hromadného dálkového ovládání v energetice. Účelem vynálezu je umožnit měření a registraci uvedených hodnot současně v několika fázích. Toto je dosaženo pomocí elektrického zapojení, které zpracovává vstupní napětí a vstupní proud přes obvod pro přepínání rozsahu a pásmovou propusť a po vyhodnocení zaznamenává požadované údaje do paměti. Dojde-li k předem zvolené události zapojení, zaregistruje poměry v síti, úroveň...

Zapojení fázového závěsu pro napětím řízený oscilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230773

Dátum: 01.04.1986

Autori: Papírek Tomáš, Hladil Karel

MPK: H03K 3/78

Značky: napětím, fázového, řízený, závěsu, zapojení, oscilátor

Text:

...intezrátoru Q a se vstunem řídícího obvodml, jehož první výstup je spojen s nulovacím vstupem integrátoru Q. Druhý výstup řídíoího obvodu 1 je spojen se zápisovým vstupem analogové paměti §. Výstup integrátoru Q je spojen s prvním vstupem analogové paměti §, jejíž výstup je spojen se vstupom napětově řízeného oscilatoru Q. 1Zapojení pracuje za provozu taktoNapětově řízený oscilátor 3 kmitá na frekvenci určené napätím pŕiváděným na jeho vstup....