Patenty so značkou «dopravních»

Pneumatické zařízení pro měření opotřebení, zvláště kolejových dopravních prostředků s diskovými brzdami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269796

Dátum: 14.05.1990

MPK: F16D 66/02

Značky: zvláště, prostředků, brzdami, diskovými, opotřebení, pneumatické, dopravních, kolejových, měření, zařízení

Text:

...nocxocrn nua 10 aanouuü ayur 11. xoropuñ nuowuo 3 aKpuBaeT auemunn nnocxucru nna 10. npocrpaucrso nnn cmaroro aoayxa 12 uneer saab qepea ynpasnnnmuñ npoaon 14 u Apoccenn noraxa 13 c uc 1 ownHKon cmaroro soanyxa 19. Koropuü ue npencwasneu aouee nopoauo. Memny npuccenen noroxa 13 H npocrpaucraou nan cmaroro aoanyxa 12 B ynpauaanmnň Tpyoonpoaou 14 nxmnuen orxpusanmuňp oprau 15. ynpaamnnmuü TpyconpoaoA 14. nocronnno canaannun c...

Zařízení pro diagnostiku světlometů u dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266495

Dátum: 12.01.1990

Autori: Reznik Alexandr Moisejevič, Rojtman Bois Aronovič, Novakovskij Leonid Grigerjevič

MPK: G01M 11/06

Značky: prostředků, diagnostiku, světlometu, dopravních, zařízení

Text:

...10, 11, v 14 MOPYT ÓHTB Bunonneuu Heaaauurenhaumm no pasnepan, Hanpnmep, 30 x 15 MM. . Taknu o 6 pa 3 oM, B 3 aHBHHeMOŘ KoHcTpyKuHn npnöopa nnx nuaraocwnkn maš Tpaucnopvnmx cpencrn, B KOTODOM cucrena opnenrauun Bunonneua B Bane Tpex sepxan 10, 11, 14 nyx Buoncxareneü,ycranonnennux mapuupao H mcwnponoqnoro, ycTanonnexuoro nenonanmuo OTHOCHTEHBHO nayx nepnmx, npn àwom 0 Tpamawme no °BeĎXHOCŤH BHnOHCKaTeH 8 ü QGCTHHHO nepekpunamw...

Zařízení na čištění dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266375

Dátum: 13.12.1989

Autori: Wegner Matthias, Rehnert Wolfgang, Schmidt Klauspeter, Wolter Wilfried

MPK: B60S 3/00

Značky: prostředků, čištění, dopravních, zařízení

Text:

...m/mnm neoópasauanua aueprmm.BHFOIIHGH KOHCTÍJVKLWVH npeXĺyCMôTPMBaBT. WTO HľJCTVlK COCTCIMT M 3 HGPEEHIJMXHUŇ CTPEJIU. mapnmpa. noaopaumaanmeñcq uaxpyr mapumpa nnmTu M naň tuymmero anTmMaTmueuKw. caoomaumarucs c 9 neKTpmwecKuM onuxmpynuun ycrpuňcruuu nan ynpannüumn npmnnnon cTmnmpnuPo ycTpmňcTaa. Kmropoe npenurapamuer npomseonbnoe namxenme ycTpnňcTBa npm uunumnyTun MÚCTMKlÍ-unpemnymecrna mauapereumn aaxnnwanrcn B TOM. HTC c nouamun avoro...

Kontrolní bod dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266217

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dagovski Ljudmil, Oskar Hugo, Altimirski Emil, Lukarski Ceco, Dimitriev Todor, Nikolov Nikolaj, Bojadžiev Pavel, Angelov Angel

MPK: G08G 1/12

Značky: dopravních, kontrolní, prostředků

Text:

...KOTODHŘ noáaewcn B npneunym qadwbvpanuomonena 10, H nocne oőpaőorxà B HeM nocrynamm B anna unpoBoň nocneonarenbnoçrn B napannenbnmü nnmepmeücnmň aànwep .8,ĺxóropuü c nonombm cnenuannsuponaunpro Mxponpoueccopa H Bpeunsanammero ánoÉxa 3 ee~cnHxpoHn 3 upyeT, nponepaer H sanncmBaern.onepaTnBuym naMaTa MMKpo~ jnponeccopa 1. Hanee, c n 0 M 0 mhmHOCTOñHHOŘ nanàrn Mxponponeccopa 1, nanyqenAänan nnmopuamun ananuaupyewca u nponepxeTcneeBepHocTb....

Způsob výroby dopravních pásů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265004

Dátum: 12.09.1989

Autori: Postava Miroslav, Hajský Milan, Cekota Bohuslav, Taraba Vladimír

MPK: B29D 29/06

Značky: výroby, pásu, dopravních, provádění, způsob, zařízení, tohoto, způsobu

Text:

...u vyrábčného pásu a dále zjednoduší technologicky postup při konfekci pásu.Příkladné provedení výrobního zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkreau, kde výrobní linka sestává1, napínacího za ze zásohníku pogumovaných textilních vložekzeni 7 . Požadované rovnoměrne Konstantní napětí pogumovanjchtextilních Vložek i nosné kostry pásu pri jejím obxláduní je pro~Vádàno V úoąu muzi niĺnucĺm zu 2 nm 3 ü rvunm zrxrznnwmjn Poeno...

Zařízení k tlumení kmitů v uzavřených dopravních systémech pro kapalinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264334

Dátum: 12.07.1989

Autori: Lakatos Tibor, Dezsö György, Kigyós Zsuzsanna, Farkas Mátyás

MPK: F17D 1/20

Značky: uzavřených, kapalinu, dopravních, systémech, tlumení, kmitů, zařízení

Text:

...zvýši na přibližně 1,6 MPa, tlak v třetímbodě g se z přibližně 0,66 MPa zvýši na přibližně 1,45 MPa. Tlak v prvním bodě l zůstal ve sledovaném časovem intervalu zásluhou větrníku 6 konstantní.Na obr. 3 je znázorněno provedení dopravního systému pro kapalinu zdokonalené podle vynálezu, rovněž na příkladu systému pro dodávání tepla. Systém z obr. 1 je zde doplněn dvěma ilumicími zásobníky lg, ll, které jsou k systému připojeny ve čtvrtěm bodě...

Zařízení zajišťující pohyb po zadané trase nebo pedál železniční koleje kolových automobilových dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263478

Dátum: 11.04.1989

Autori: Wagner Matthias, Müller Lothar, Wolter Wilfried, Schmidt Klauspeter

MPK: B60F 1/00

Značky: kolových, automobilových, zajišťující, pohyb, zařízení, koleje, žádané, prostředků, pedál, dopravních, trase, železniční

Text:

...- Ban csepxy na ycTpoñcTBo, oöecneuunammee nanmenue no aananuoň Tpacce cornacno HacTonmeMy Hsoöpeweuu.~Pnc.2 - Bn cöoxy Ha ycrpoňcwao, oôecneqnnammee nunmeuue no aanaunoñ Tpac ce B coqeTaHnuc KOHGCHHM aBTOTpaHCn 0 DTHbm cpecrsom cornacuo Ha~ croamemy u 3 o 6 peTeHnm.Puc.3 - Ban cnepxy Ha ycTpoñcTBo, oöecneuuaammee annmenne no 3 anaHHoü Tpac~ ce B coqeranuu c KOHECHBN aBTOTpaHCn 0 pTHHM cpecTsoM cornacuo HacTomueMy Hsoöpeweumo .no saaunoň...

Zařízení k nastavení polohy sedadel dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262999

Dátum: 11.04.1989

Autor: Drvota Jiří

MPK: B60N 1/02

Značky: prostředků, dopravních, nastavení, sedadel, polohy, zařízení

Text:

...pák l§, gg e gg, gg jsou pomocí ozubenýchsegmentu gg zpřaženy a ovládány táhly gg e gą. Na levěm rámulg a pravém rámu gą jsou připevněny pružiny 27, které se opírají o horní plochy panelů kulis.Při uetavování sedadla v podélném směru pohybem táhla 33do poloviny jeho zdvihu se pootočí kolem čepü držáků gg otočná páka 29 a 3 e za unášeoí kolíky g§ se vyeunou výsuvné čepy lg a ll na úroveň dne podélně drážky Q ve vložce kuliey Q. Tím je sedadlo...

Splachovač řepy z ukládek do hydraulických dopravních kynet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260802

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dyntar Jaroslav, Hubka Miloš

MPK: C13C 1/00

Značky: dopravních, ukládek, splachovač, hydraulických, kynet, řepy

Text:

...splachovače řepy umožňuje pružnýčohsbný díl přivádějici splachovaci vodu do hubice splachovače.Proud vody tryokajíci z hubice splachovače nezpůeobuje nežádouci točivý noaent vůči vertikálni ose splachovače řepy. Nevýhodou této zneae konstrukce Je to. že pákový nechanisaus na tandenci stále vrecet hubici splachovače řepy do neutrální polohy vlivea rsekční síly od proudu vody tryskejícího z hubice splachovače ře PY Nsvýhody dosud znáeých řeěeni...

Obvod pro vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260061

Dátum: 15.11.1988

Autori: Synek Pavel, Kadlec Karel

MPK: H03M 1/12, G08G 9/00

Značky: povrchu, záznamu, vyhodnocení, obvod, prostředků, magnetického, dopravních

Text:

...první výstup gł je připojen na první vstup prvního komparátoru 5, na jehož druhý vstup gł je připojen první nastavite 1 ný referenční obvod §. Výstup prvního komparátoru 3 je spojen se vstupem prvního oddělovacího a signalizačního obvodu Q, jehož výstup je připojen na první vstup ll výstupního obvodu 1. Druhý výstup gg vyhodnocovacího obvodu 5 je připojen na první vstup druhého komparátorug, na jehož druhý vstup gł je připojen druhý...

Zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu a povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260060

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kadlec Karel, Synek Pavel

MPK: H03M 1/12, G08G 9/00

Značky: vyhodnocení, magnetického, zapojení, prostředků, dopravních, systému, povrchu, záznamu

Text:

...magnetického záznamu a dále je spojen výstupem napajecích napětí s výstupní jednotkou, která je spojene s výstupom výsledku vyhodnocení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků, kde jsou schematícky vyznačeny mikroprocesorová řídící jednotka l, sběrnice 3, dvě jednotky 3, § vyhodnocení magnetického záznamu, dva čtecí systémy 1, Q, výstupní jednotka 1 a...

Přesouvací zařízení bočního pravítka vulkanizačního lisu dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259989

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bouma Svatopluk, Pavlačík František, Schmuck Eduard

MPK: B29D 29/06, B29C 43/34, B29C 35/02...

Značky: dopravních, vulkanizačního, pásu, pravítka, přesouvací, bočního, zařízení

Text:

...v podélném směru způsobue je pohyb jezdoů,a tím i posuv opěrných líšt, čímž je toto řeše 259989- 3 ní podatatně jednoduěší-s menším počtem součástí, nižší hmotností a enadnější a příetupně 3 šíúdržbuu při eoučasmém snížení Jakvýrobníoh nákladů, tak 1 nákladů na údržbu a opravy. Další vý hodou je možnost regulace nastavení mezery mezi obäma bočními pravítky pomocí příčnýoh zubů na každém Jazdci a stavitelném paloi a možnost jemnějšího...

Způsob spojování dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259408

Dátum: 17.10.1988

Autor: Rychtr Ladislav

MPK: B29D 29/06, B29K 7/00

Značky: spojování, dopravních, způsob, pásu

Text:

...obě složky adhezního systému na bázi rezorcinu a hexametyiéntetramínu jsou při spojováni aplikovány, respektive přidávány ve formě pravého roztoku .v polárnich rozpustldlech. e-li základní kaučukový roztok dodáván a uchováván v menších nádobách a roztok adheznich složek v odměřeném množství, nejlépe v množství odpovídající jednomu spojí,je tímto postupem v podstatě možné zaručit správné složení adhezního roztoku a tím i patřičnou kvalitu...

Zařízení ke snižování tlaku zemědělských strojů a dopravních prostředků na půdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258868

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pišan Oldřich, Kocián Miloslav, Dvořák Jiří

MPK: B60V 1/06

Značky: snižování, dopravních, strojů, prostředků, tlaku, zemědělských, zařízení, půdu

Text:

...jsou schematicky znázorněny příklady zařízení ke snižování tlaku zemědělskýoh strojů a dopravnich prostředků na půdu podle vynálezu. kde na obr. l je v nárysu závěsný dopravní prostředek s nadlehčovací vanou, na obr. 2 je detail nadlehčovací vany opatřeně pružnou manžetou a po jistným ventílem, propojeným se snímačem tlaku nápravy a obr 3 258868představuje uspořádání, kdy zdroj tlakoveho média do nadlehčovací vany je ovládán vyhodnocovací...

Způsob výroby pryžových dopravních pásů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245217

Dátum: 01.07.1988

Autori: Macek Vladimír, Kopecký Ivan, Jasanský Zdenik, Kolena Jioí, Paoízek Miroslav

MPK: B29D 29/00

Značky: pryžových, provádění, způsob, výroby, pásu, zařízení, způsobu, tohoto, dopravních

Text:

...brzdou(11). Jednotlivé pogumované textilní vložky(7) jsou vzájemně slepová.ny na slepovacím dvouválci(3), kde horní válec(12) je přitlačován pružinou(13) nebo jiným pružným zařízením a spodní válec(1 A) je volně otočný. Prosnadnění zavádění pogumovanýoh textilních245 217 V 10 Žek(7) je spodní válec (14) opatřen pohonom, který se při pracovním cyklu odpojí a zapojení se provede pouze při zavádění nových textilních vložek do tažného...

Zapojení pro elektrické ovládání automatizovaných trolejových dopravních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255993

Dátum: 15.04.1988

Autori: Waidhofer Lubomír, Brandýs Květoslav

MPK: B66C 13/30

Značky: zařízení, zapojení, dopravních, ovládání, automatizovaných, elektrické, trolejových

Text:

...ovládacích povelů vytváří určovací diody X 5, yg, přičemž ovládací povelystřídavé jsou dány sepnutím povelových kontaktů SA Í, SB Í.Ovládací povely §, §, nebo §Ě jsou připojeny na trolejový vodič 5 nebo na sběrací kroužek, a ovládací povely §, §, nebo §É jsou připojeny na trolejový vodič Ě nebo na sběrací kroužek. společný trolejový vodič g nebo společný sběrací kroužek je součástí ochranného vedení pro silové elektrické obvody na...

Způsob vrtání a zapažování dopravních a/nebo výtažných vrtů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244677

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janda Pavel, Janoušek Jaroslav, Gazda Jaromír, Potl Emilián

MPK: E21D 1/08

Značky: vrtů, provádění, způsobu, výtažných, vrtání, způsob, tohoto, dopravních, zařízení, zapažování

Text:

...více částí se skládající vrtací korunka §Ze úćelem společného upevnění vrtací tyče 1 a pažnice Q jsou umístěny na horní čááťł základového rámu L vodorovné pracovní válce 2,na jejichž pístnicích jsou našroubovány zástrčky Lg, procházející okénky prcvedenými v pažnicích § e zajišíující bezpečné uchopení, popřípedě upevnění vrtací tyče 1 a pažnice Q.Pracovní válce 2 je možno pohánět jak pneumaticky, tak hydraulicky a jsou nastavitelné do...

Zařízení pro pružné spojení dopravních válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254797

Dátum: 15.02.1988

Autori: Žahour Jiří, Kutal Jiří

MPK: B65G 39/10

Značky: pružné, zařízení, dopravních, válečků, spojení

Text:

...válečků jsou uloženy čepy. Na šepy jsou z obou stran hřídelůguloženy spojovací lamely ve tvaru U a pružné podlolkytvrdé pryže, ktoré jsou sevřeny mezi pevnými podloikami. Na konce Éepů jsou unístěny upevňovecí elementy.Výhody zařízení podle vynálezu je možno epatřovat vtom, že se sniiuje tshová sílu a tehové namáhání působícív príčnm průŕesu dopadové části pásu, snižuje se zatížení stŕedího e vnitřních dopedových válečků u...

Zařízení pro ovládání průchodnosti dopravních cest křížového skluzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241614

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hamanaka Ernest Seiichi, Gless Richard Douglas

MPK: B65G 11/20

Značky: skluzu, zařízení, křížového, dopravních, průchodnosti, ovládání

Text:

...klasického vloženého přestavbového mezikusu křížového žlebu, který úhlovým natáčením do dvou krajních poloh ueměrňuje tok materiálu jednou do pravé a podruhé do levé dopravní větve. snahy o přehrazování toku překážkou, například vhodně tvarovaným plechem, vkládaným obsluhou do proudu materiálu v místě žádané změny eměru nejsou úepěšné, protože tlak hmoty koksu je značný a vkládání a vyjímání regulačního plechu je neobyčejně obtížné a...

Zařízení pro odběr sypkých materiálů z dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240803

Dátum: 01.01.1988

Autori: Vosolsobi Ján, Teren Ján, Hutár Eduard, Šimeeek Antonín

MPK: B65G 47/34, G01N 1/02

Značky: materiálů, dopravních, pásu, zařízení, odber, sypkých

Text:

...lopatka pohyb zpět do výchozí polohy, při kterém nevykoná tento pohyb po stejné dráze, ale je vyzdvižena nahoru, takže nec zasáhne profil přeprevovaného sypkého materiálu na dopravním pásu.Nevýhodou tohoto zařízení pro příčný odběr vzorků sypkých materiálů z dopravního pásu je velká náročnost na prostor nad doprevním pásemla tím nemožnost aplikace tohoto zařízení v misa tech s malým volným prostorem nad dopravním pásem. Je to dáno tím, že...

Zařízení pro konfekci pryžových dopravních pásů s textilními nosnými vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246775

Dátum: 15.12.1987

Autori: Macků Vladislav, Podzimek Štipán

MPK: B29D 29/06

Značky: pryžových, konfekci, nosnými, dopravních, pásu, zařízení, textilními, vložkami

Text:

...jednak se základní předzhotovující časti, tvorené odvíječkami tex ttlních vložek, na líějž navazuje stroj prolpříčná spoj-ovaní textiluích vložek, dále napínací stroj, středicí stolice a za ní slepovací stolice textilních vložek a jednak z dohotovených částí, ~sestávající z odvíječek krycíoh vrstev, za nimiž je uspořádána slepovací stolice krycích vrstev, dále tažná stolice, emulgační zařízení a navíjelčka -nevulkauizovaneho...

Zařízení pro napínání ocelových lan linky pro výrobu pryžových dopravních pásů s ocelovými lany

Načítavanie...

Číslo patentu: 246543

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ma?aš Michal

MPK: B29D 29/06

Značky: výrobu, linky, ocelovými, oceľových, pásu, dopravních, pryžových, napínání, zařízení

Text:

...pružln je nastavitelná stavěcí matlcí a pružiny mají konstantní předepnutí. Celý nosník je přímočarými hydromotory přitlačován k lamelám. Velikost přítlačné síly je regulována stavěcími dorazy na frémě a určují také zdvih hydromotorů. Vodicí tyč přitlačovacích kladek je v prodloužené části opatřena drážkou, do které se zasune páka a po stlačení pružiny se zarážkou zajistí kladka ve Spodní poloze a vyřaclí z přitlačování lamel, které nejsou...

Zařízení pro snímání magnetických záznamů provedených na povrchu dopravních prostředků, zejména bočnicích důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246331

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gass Karl, Föry Werner

MPK: B61L 25/04

Značky: povrchu, zejména, bočnicích, dopravních, zařízení, prostředků, důlních, provedených, snímání, záznamu, magnetických, vozů

Text:

...vynälezu, na obr. 1 v« bočním pohledu a na obr. 2 v pohledu čelním.Zařízení pro» snímaní magnetických záznamů provedených na povrchu dopravních prostředků 40, zejména na bočnicích důlních vozů 43 podle vynálezu používá dvou snímačů 11 magnetických záznamů. Snímač 11 magnetických záznamů je uložen ve snímací jednotce 1 U, která je tvořeno pomocným rámem 12, v němž jsou vůči snímači 11 protilehle zachyceny otočné kopírovací elementy 13, s...

Zařízení pro provádění magnetických záznamů na povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253490

Dátum: 12.11.1987

Autori: Herold Ervín, Pecivál Ivan

MPK: E21F 13/00, B61L 25/02

Značky: zařízení, magnetických, provádění, povrchu, dopravních, záznamu, prostředků

Text:

...využití.Na priložených výkresoch je schematicky znázorněno příkladné uspořádání zařízení pro provádění magnetických záznamu podle vynábzu. Na obr. 1 v nérysném pohledu, na obr. 2 v půdorysném pohledu. Na obr. 3, 4 a 5 je detailné znázorněn pružný prvek gg nesoucí magnetickou jednotku lg a to na obr. 3 v bočním pohledu, na obr. 4 v příčném řezu a na obr. 5 v podélném řezu.Zařízení pro provádění magnetických záznamů na povrchu dopravních...

Zařízení pro pružné spojení dopravních válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252770

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žahour Jiří, Kutal Jiří

MPK: B65G 39/10

Značky: pružné, spojení, válečků, zařízení, dopravních

Text:

...velmi nepříznivě namáhána na tah a tlak. Dimenzování vhodného průřezu podélných lan a uchycení krájních válečků obtížné, přičemž musí být přibližně použite celkově dvojnásobne délka lane než je délka dopravníku.Výše uvedené nevýhody jsou odatraněny zařízením pro pružné spojení dopravních válečků podle vynálezu, jehož podstataspočívá v tom, že v koncích hřídelů dopravních válečků jsou upraveny otvory s kuželovymi válečky, do kterých je...

Způsob spojování dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237083

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kulhan Miroslav

MPK: B29C 43/30, B29C 43/48

Značky: dopravních, pásu, způsob, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování dopravních pásů o nestejných tloušťkách nebo s nerovnoměrně opotřebenými krycími vrstvami vulkanizací za tepla, kdy se na místo spoje působí vulkanizačním tlakem 0,5 až 1,5 MPa a výrobcem určenou teplotou pro spojovací materiál. K vyplnění prohlubní povrchu spoje a k rovnoměrnému rozložení tlaku se přiloží na povrch spoje deska z plastu, která je chráněna na obou stykových plochách tepelně odolnou fólií, aby se zabránilo...

Prostředek pro opravy poškození krycích vrstev pryžových dopravních pásů s ocelovými lanky za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 246147

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kalous Jaroslav, Jelínek Václav, Drkal Jan

MPK: C09J 5/00

Značky: poškození, krycích, pryžových, pásu, vrstev, studena, opravy, prostředek, dopravních, ocelovými, lanky

Text:

...dosud používaným opravným materiálům za studena. Nejvýhodnější poměr směsi je 1 hmotnostní díl pryžové drtě a 5 až 7 hmotnostních dílů chloroprenového kaučukového lepidla.Homogenizací těchto dvou složek vznikne opravná směs, která se zatlačí do všech nerovností opravovaného místa dopravního pásu 5 ocelovými lanky nebo pryžového obložení bubnů pásového dopravníku.vynález je doložen příklady provedení opravy pryžcvého dopravního pásu s...

Ložný prostor dopravních prostředků, zvláště skříňových účelových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243422

Dátum: 14.08.1987

Autori: Zbooílek Aleš, Mrázek Dušan, Vašátko Eduard, Houžvic Vladimír

MPK: B60P 1/44

Značky: dopravních, skříňových, účelových, ložný, zvláště, prostředků, vozidel, prostor

Text:

...provedení loładhn prostoru dopravních prostředků, zvldltč suíňových účelových vozidel podle vynálesu, je znázornän na priložených výkresoch, kdeobr. 1 znázorňuje část ložnć plochy podle vynálezu v axon. pohledu,obr. 2 znázorňuje axon. pohled části ložné plochy podle obr. 1 ve smeru odzadu.Ložný prostor aldíňovełw ndkledního vozidle se vetupními dveřmi a je využíván jako hlavní pracoviětě pojízdné dílny. Lołný prostor je tvořen...

Způsob spojování dopravních pásů s textilní výztuží vulkanizací za zvýšené teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251561

Dátum: 16.07.1987

Autori: Postava Miroslav, Krejcar Miloš, Podešva Milan

MPK: B29D 29/00

Značky: zvýšené, způsob, teploty, textilní, vulkanizací, spojování, pásu, dopravních, výztuží

Text:

...kdy se nejprve připraví směs pastotvorného polyvinylchloridu s estery dikarbonových kyselín, popřípadě s dalšími přísadami nebo plnivy a touto směsi, mající charakter kapaliny až pasty, se vyplní nerovnoměrně opotřebená krycí vrstva pásu V místě spoje, který se potom uzavře do Vulkanizačního lisu a zvyšováním teploty topných desek vulkanizačního lisu se provede želatinace polyvinylchloridu před dosažením vlastní vulkanizační teploty, čímž...

Zařízení ke sledování doby chodu provozních agregátů motorových dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239513

Dátum: 01.06.1987

Autori: Felt Vladimír, Franik František Elen Korespondent Esav

MPK: G01P 1/14

Značky: sledování, motorových, chodu, prostředků, dopravních, provozních, agregátu, zařízení

Text:

...7 je zavěšena pružina ll, jejíž druhý konec je zavěšen naprotilehlém závěsu łg upevněném v tělese ł. Éružina łł působíve směru od jádra Q elektromagnetu Q a dotlačuje kotvu 1 na doraz łg připevněný k tělesu ł.V tělese ł je dále v blízkosti elektromagnetu § umístěn další mechanický prostředek, v tomto případě membránový tlakoměr łg mazaoiho systému motoru, ovládaný od činnosti motoru při sepnutí ovládaoiho prvku, to je spínací skříňky....

Způsob opravy pryžových dopravních pásů s charakteristicky opotřebenou krycí vrstvou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242962

Dátum: 15.04.1987

Autori: Marcanová Zdeoka, Koížková Zdeoka, Dostál Jaroslav

MPK: B29D 29/00

Značky: zařízení, provádění, způsob, pryžových, tohoto, pásu, opotřebenou, krycí, dopravních, vrstvou, charakteristicky, opravy, způsobu

Text:

...350 mm a okraje drážky jsou zkoseny pod ühlem 30 °.Nad nosnou kostrou pásu přitom züstane vrstvička pryže o tlouššce kolem 1 mm. Po odstranění pryžového prachu se plocha drážky včetně úkosů a jedna strana opravné főlie opatří nátěrem kaučukového spojovacího roztoku, připraveným na bázi přírodního kaučuku.Po zaschnutí nátěru se opravná kaučuková főlie šířky 350 mm přiloží na vyfrézovanou drâžku, přičemž tlouščka opravné főlie je o 1 mm větší...

Zařízení k opravě dopravních pásů z pryže nebo plastické hmoty a jejich spojování v nekonečný pás dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236854

Dátum: 15.04.1987

Autor: Thies Peter

MPK: B29H 5/16, B29D 29/04

Značky: pásu, jejich, spojování, nekonečný, plastické, opravě, dopravních, hmoty, zařízení, pryže, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává v podstatě z vytápěných lisovacích desek z horních a dolních traverz, které jsou spojeny po dvojicích upínacímí svorníky s mechanickým upínacím ústrojím a deformují se lisovacím tlakem v ohybu s definovanou ohybovou čárou, a z hydraulického ústrojí k vyvíjení lisovacího tlaku s obvodově stabilními, avšak v průřezu deformovatelnými hydraulickými hadicemi. Hadice se opírají o příslušnou traverzu a jsou uloženy v tlačné desce s...

Technická tkanina, zejména pro výrobu povrstvených dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250333

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šilar Jiří, Holas Josef, Štelčík Josef, Svojanovský Karel

MPK: D03D 15/00

Značky: technická, zejména, tkanina, výrobu, pásu, dopravních, povrstvených

Text:

...ze staplových vláken, .která zajištují požadovanou adhezi pro inrpregnät.Použití skanýich jadrových nití zajišťuje.rovnomerné rozložení .adhezivní složky obalové komponenty v c-elém objemu tkaniny.Pro výrobu víceútk-ových technických tkanin je výhodné použití odvozenin hlädlkýdh. a lomených keprových vazev nebo viceútkových plátnových vazetb, ve dvouütkovém,tříütikovéim, čtyřútžkovém neboiv ji-ném víceútkolvém provedení. Toto...

Způsob snižování obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249682

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jochman Jaroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: snižování, pásu, pryžotextilních, obsahu, způsob, dopravních, vložkách

Text:

...vysuäování vody.Při použití uvedených metod vysušování dopravních pásů se gradient koncentrace mění pozvolna pouze v důsledku odpařoání vody z povrchu a transport vody ve vložkách je pomalejěí a vysušování je méně účinná, což má za následok vyšší časovou a energetickou náročnost.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob snižování obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů při teplotě 100 až 150 °C podle vynálezu, jehož podstatou je, že...