Patenty so značkou «desky»

Zapojení stykové desky mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269485

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G06F 3/00

Značky: zapojení, mikropočítače, desky, stykové

Text:

...g je připojen na vstup monostsbilního multivibrátoru lg, jeho výstup je připojen jednak přes budicí obvod §Dl na anodu diody Q, jednak na vstup § 13 klopného obvodu XC 1.Výstupní datový údaj mikropočítače se přendäí do záchytnáho registru Zĺł, ktorý je adresován pomocí adresověho dekodéru Q. Výstup l zdchytnáho registru Q je převeden přes oddälovací obvod Y 9 lna výstup dosky ll. Z výstupu tohoto oddčlovacího obvodu E je .zapínán přísluäm...

Valivý prvek posuvný po ploše desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269134

Dátum: 11.04.1990

Autori: Delong Armin Akademik, Kolařík Vladimír

MPK: F16C 32/00

Značky: desky, valivý, posuvný, ploše, prvek

Text:

...jeto stabilita. Aby bvla odstraněna tato nevýhoda, je nezbytné podstatné rozšířit plochu základný, což není x mnoha případech výhodné.Tyto dosavadnl nevýhody odstraňuje valivý prvek osuvrý po ploše desky líbovolným směrem, jehož podstatou je kruhová deska s pracovní.plochou s odlehćonim okrajom ve tvaru mezikruží, mezi níž a základní deskoujsou vložený kulíčky, jejichž posuv vymezujc prsLcncc nasunuLý na kruhuxuu desku.Hlavní...

Zařízení pro indikaci polohy kovací desky lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268996

Dátum: 11.04.1990

Autori: Duník Miroslav, Kališ Josef, Pavlík Rudolf

MPK: B30B 15/06

Značky: zařízení, indikaci, polohy, desky, kovací

Text:

...čímž se zvýši produktivita práce a sníží se ztráty se ztráty tepla vyzářením. Zvýši se bezpečnost a hygiena práce. odstraní se namáhavá práce obsluhy, protože je vyloučen vstup do bazprostřední blízkosti žhaveho meteriálu v pracovním prostoru lieu.zařízení pro índíkecí polohy kovecí desky líeu podle vynélezu je příkladnä echemetícky znézorněno na obr l e 2 přípojených výkreeú. obr. l Jo kínenetíoké schéma zařízení podle vynélezu o obr 2 je...

Ochranný prvek fázky křemíkové desky s polovodičovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268946

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Pojman Pavel, Stejskal Pavel, Baloun Vladimír, Šebela Miroslav

MPK: H01L 23/24

Značky: ochranný, křemíkové, prvek, strukturou, fázky, desky, polovodičovou

Text:

...zejména snížení zàvěrných a blokovacich napětí a zhoršovàní stability elektrických vlast ností.Uvedené nevýhody odstraňuje řešení ochranného prvku fàzky výkonového polovodíčového modulu podle vynâlezu, jehož podstata spočíva v tom, že mědêná dílatační podložka je v horní částí, přílěhající ke křemíkové desce osazena na průměr menší, než je průměr křeníkové desky a přes obvod křemíkové desky a spodní část měděné dilatační podložky je nasazen...

Způsob vystřihování jednotlivých plošných dílů z materiálu ve tvaru desky nebo listu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268154

Dátum: 14.03.1990

Autor: Benedite Claude

MPK: C14B 5/00, A43D 8/02

Značky: způsob, dílů, listů, jednotlivých, vystřihování, desky, materiálů, tvaru, plošných

Text:

...je možno nn ploše umístovat ručním ukládáním šnblon ve skutečně velikosti přímo na ploše usně, která se pak snímá. stejně tak je možné šnblony umísčovat na ra ferenční ploše ve zmenšenćm měřftku n ohrysy ručne rozmístěných šnblon opticky promítat na plochu usně.Pod pojmom umístování se zohledněním kvality materiálu uaně ve vztahu k jednotlivým druhům výstřižků se rozuní, že se šablony umísřují tak, aby orientaoe jednotlivých výatřiž- 5 ku...

Profilované teplosměnné desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267698

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bella Arnold, Rummler Bernd, Teubner Rudolf

MPK: F28F 3/02

Značky: desky, teplosměnné, profilované

Text:

...HU EBJIHHHIIE caMym GÚJILIIJYI KPHBHSHY. A B TDHKRX. B KOTOPHX UHH HEPEXOÄHT B KPHBOJIHIIGHHHE YHaCTKH HPOC-HJIDHIJX KPHDHX CMEMHHX HPDOHJHJHHX BJIEHEHTOB. HHEIIT HU BEJIHHHHE CBMYIO MSJIEHbKYD KPHBHBHY.38 CWGT paarxasorkn BOHHHCTHX HPOOHJICŘ TÚHJIÚOGMEHIIMX HJHICTHI CÚľJlilľIIlÚ HÍJIJGIJITIWĚlIHD IXOCTHFEETCS. łTO 11011128 nuooepelłuuambuoro DTHOHJEHHSI Memny ÄJIHHDĚ JIHHHH PEIBHOFD IIOTFJIIIJHEJJTEI na YŘHCTKBX KilHaJlíl . D 6 PEIIIOBBHHHX...

Desky pro výměnu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267697

Dátum: 12.02.1990

Autori: Balla Arnold, Teubner Rudolf, Rummler Bernd

MPK: F28F 3/00

Značky: desky, tepla, výměnu

Text:

...HÚBEPXIÍOCTH PHCIIUJIOMEHÚ HEHETHÚE HHCJIO. GDJIBIIIE ÚBIIÚFO. CEFHBHTDB. HPHHEH IHHPHHB P-ĚICHDJIUMBHHMX CODTBETCTBÉHHO Ha OGEMX CTOPCIHaX TEÍIJIÚDÓMGHHOĚ ÍUIBCTHHH PaZLHHHHa O BEJHFIHHE. yľĺllrĺ. KÚTUPHE OÓPBBYKJT BELHHHCTHE HFIÚQHJIbIIIiB ÉĎJÍGMGHTH ÚTHQJÍBHHX ČEFHÉĎITÚB C HQHPHBJIEHHEH nÚTDKa. TőK ÍIUJIGHPČIKJTCSI, ITU DHH B ÚCHUBHÚM SIBJIHDTCH UJIHHaKOBI-IHH y TGX CÉFHBHTOB. KOTÚPNB .YIQJKGT HaHPDTHB COCITBETCTĽłCłĺIłÚ CMGMHMX...

Vícevřetenová mikrovrtačka pro desky plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266930

Dátum: 12.01.1990

Autor: Homola Josef

MPK: B23B 39/16

Značky: mikrovrtačka, desky, plošných, spojů, vícevřetenová

Text:

...pákou zdvihu. Přívod elektrické energie do elektromotorů je realizo ván prostřednictvím sběrného ústrojí a pruž ných kontaktů na stavitelném dorazu. Zvýšením počtu vřeten se dosahuje snížení časových ztrát spojených s potřebou časté vý CS 266 930 B 1 2spojí se téměř vždy vyskytují otvory různých průměrů. Posuv do záběru stolem, uloženým na přímočarém valivém vedení s přesahem (bez radiální vůle), podstatné zkvalitní vrtací proces a zamezí...

Strukturně lehčené desky z polyolefinů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262864

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmejkal František, Těšínský Václav, Franta Jiří, Sezima Edward

MPK: B29C 67/20

Značky: strukturně, způsob, polyolefinů, desky, jejich, lehčené, výroby

Text:

...více než l/2 tloušĺky desky.Tyto nedostatky lehčených desek odstraňuje vynález. Umožňuje připŕavit desky o průměrné objemové hmotnosti menší než polovina objemové hmotnosti zpracovávanóho polyn meru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tavenina poly olefinu obsahující chemické nadouvadlo a pomocné látky se- 3 - 2 x 2 m vystříkne do uzavřené, vodou chlazené formy, která se za určitý časový interval pootovře o předem naštavenou hodnotu...

Způsob fixace kovových chladičů na desky s plošnými spoji a s plošnými drátovými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262391

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vilím Jindřich, Matoušek Tomáš, Nejezchlebová Zuzana

MPK: G11B 33/00

Značky: plošnými, drátovými, desky, spoji, fixace, způsob, chladičů, kovových

Text:

...výztuží materiál Akrona TP č. 1242-FMEP-G-D 03/B 6, výrobce Kablo Bratislava, závod Gumon, maketa desky s plošnými drÁtovými spoji s vloženým termočlánkem, silikonové guma v uvedeném pořadí tak, aby vyhłňtá laminační platna lisu byla na straně makety desky s plošnými drátovými poji. Po nastavení lisu na kontaktní tlak 0,1 MPa a regulatoru teploty spodní plotny lisu na 200 °C, 252391 4bylo zapnuto její vyhřívání. Během vyhřívaní byl...

Zařízení pro mazání kovací desky hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262179

Dátum: 14.03.1989

Autori: Duník Miroslav, Němec Zdeněk

MPK: B30B 15/06

Značky: hydraulického, mazání, kovací, zařízení, desky

Text:

...zařízením podle vynalezu sp~očívá v tom, že mazací zařízení je velmi jednoduché a zajišťuje během provozu doklonalé dlouhodobé promazáííí styčných ploch.Zařízení podle vynálezu je přlkladně schematicky znázvorněno na připojeném výkre 4su, kde obr. 1 je bokorysný pohled v podélném řezu kovací deskou a obr. 2 je pohled v přičném řezu A-A na uspořádání výměnné kazety v bočním otvoru kovací desky.Zařízení podle vynálezu sestává nejméně z jedné...

Složené stínění na velkorozměrné tvarované desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261598

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zeman Václav, Landa Václav

MPK: C25D 17/00

Značky: stínění, tvarované, složené, velkorozměrné, desky

Text:

...materiálu, v jehož rozích jsou vsazony čopy s nasazo~nýni posuvnýní vložknmí s pružnýní vložkauí, jejichž poloha je ustavono ponooí polohovocích šroubů. Zadní nefunkční část je zastíněno krytou z ízolačního materiá 1 u,vsazonýn do rozobíratelnébo ránu,e přední funkční část je opatřene dělenýn stíněníl z ízolaćního nateríá 1 u,opatřoným funkčníní otvory. ktoré je upovněno na rozebíratolnóm rámu.Výhodou tohoto zařízení je především doaažení...

Forma s dnem a bedněním na dělicí spáry pro železobetonové desky s žebry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260998

Dátum: 12.01.1989

Autori: Häusler Horst, Müller Helmut, Seeling Bernd, Schulz Dieter

MPK: B28B 7/02

Značky: spáry, desky, dělicí, železobetónové, forma, bedněním, žebry

Text:

...àopmu 1 cramex 8 Ha nänme QODMH. BePTHKaHbHHe BHHTH 11 cwamex 8 npnmňMamT npn STOM öoxoaue onaJyőKH 2 HHOTHO K ĽHHMY ÓOPMH 1 3Áwanbnux aueunü. ľgpueame onanyőxu 3 npu Mañčnmanbàoü nnuae peöbucroň nun ru nsunqehu B xonuu, a npú öonee KODOTKHX peöpncwux nnnmax - n cmemennue ao BHYTPB coenHHnTenbHue Mecwa öoxonux onanyöok 2. B nonrowonneauym TaKHM oöpa- som mopmy saxnanumamw apnarypy H sawen Kpanom xacamnnamm maconnym onanyöxypeöep 4, KOTODEH,...

Podpěra distanční desky a způsob její montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259745

Dátum: 17.10.1988

Autor: Grasl Ladislav

MPK: G21C 19/06

Značky: způsob, montáže, její, desky, podpera, distanční

Text:

...do v-nitřního závitu, který je vytvořen ve spodní části zaváděcího otvoru distanční desky. Spodní část podpěry distanční desky je opatřena závitovou dutinou, »do které je upevněna manipulační tyč.Podpěra distanční desky podle vynálezu umožňuje přesnou a rýchlou montáž podpěr a dlstanční desky v šachtě jadernéhoreaktoru. Válcové zaváděcí otvory jsou předem vytvořeny obráběním v distanční desce. Použitím vnitřní kuželové plochy v horní...

Zapojení vstupní desky mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257941

Dátum: 15.06.1988

Autor: Bydžovský Jan

MPK: B06F 3/04

Značky: vstupní, zapojení, mikropočítače, desky

Text:

...prvků vlastního lineárního obrazového snímače. Pro zpracování signalu o vybočení je použito nové zapojení elektronických obvodů ktoréjsestává ze známých obvodů. Jejich kombinací se však dosahujea) informaci z měříče do interfaeeové desky je možno přenášetAseriově pouze jedním vodičom. V ćitačí se tato informace převádído binérního paralelního kőduxj b) Snímač je ve vlastním měříči elektronicky rozdělen na oblastikrajním oblastem odpovídají...

Manipulační úchopka na substrátové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257689

Dátum: 16.05.1988

Autor: Steiner Stanislav

MPK: B65G 47/86, H05K 13/02

Značky: manipulační, úchopka, substrátové, desky

Text:

...strukturálních změn substrátovć desky. Manipulační ůchopku lze přitom vyrobit 2Vynález bude dále podrobnčji popsán podle přiložených výkrésů, kde na obr) 1 je znázorněn pohled shora na při kladné provedení mahipu 1 ąčnííchopky na substrátbvé deàkypodle vynálezu a na obr. 2 je znázorněn pohled z boku namánipulaěnł ůchppku na substrátovč desky z obr. 1.Na obr. 1 je znázorněna rukojeř ł ve tvaru rovnoramenného trojůhelnfka s odlehčenou...

Zařízení k upevňování a napínání tiskové desky na deskovém válci rotačního tiskacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257266

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bonomi Antonio

MPK: B41F 27/06

Značky: stroje, zařízení, tiskové, rotačního, upevňování, desky, tiskacího, deskovém, válci, napínání

Text:

...odpovídající otvory.První svěrací ústrojí 3 může být tvořeno také pevným členem uvažuje-li se s možností,že tisková deska § je na deskovém válci l tak, že tiskový obraz je-osově zcela vyrovnán. V tom případě je tisková deska g zavěšena na čepech 5 uložena s ohledem na první svěrací ústrojí 3 ve správné poloze vůči tiskovému válci l. Poloha pevného prvního svěracího ústrojí Q a čepů gg musí byt nastavena s velkou přesností. Druhé svěrací...

Otočná vsuvná ploutev pro plachetní desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256950

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fitzner Wigand, Scheibe Wolfgang, Ehlicke Horst, Herlitz Wolfgang

MPK: B63B 41/00

Značky: desky, ploutev, vsuvná, otočná, plachetní

Text:

...HOCKY MBEDTOBŇÚ HMHK, KOTODbŇ OTDHHBTEHBHD CKHBMBHETCH Ha GSAOBHX Kane» cwnax nâpycnoü ocxu, a TaKxe npeçpaBnHeT coöoň onacHçcTb noapexneuua Ann nonbsymmerocn napycunň nocxoň. B anbHeümeM, B DE-OS M 2 639 073 npennaraeMGM pemenuu nnnopoTmü maepr HMeeT Taxxe syôqavoe sanennenue, cocTonmeeH 3 nayx HnH necxonbuux ayñuos, KOTOPMG pacnonoxenm na yre noxpyr ee nonopowHoro nynxra. 3 T 0 ayöuarne 3 auennenHe ao spamu snmnHHyToro nonoxeuun maepTa...

Zařízení pro odklopení a překlopení desky v omezeném prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255821

Dátum: 15.03.1988

Autor: Mihola Vladimír

MPK: A47C 17/38

Značky: omezeném, prostoru, překlopení, desky, odklopení, zařízení

Text:

...vyvážení delšího přesahu desky při překlápění. Ziská se úspora místa nutnćho pro ustavení překlápěné desky ke zdi v poloze kolmé.Na obr. 1 - je V prostorovém pohledu znázorněna překlápěná deska v kolmé poloze a umístění spodního otočného kloubu, sklopné tyče, horního otočného kloubu a sešikmení kubusu. Na obr. 2 - je v prostorovém vidění znázornéna překlápěná deska v první fázi, odklopená kolem spodního otočného klonbu, horní otočný kloub je...

Vedení, zejména pro vrtací desky vícevřetenových operačních hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 254494

Dátum: 15.01.1988

Autor: Michalisko Ján

MPK: B23B 49/02

Značky: vícevřetenových, vedení, vrtací, zejména, operačních, desky

Text:

...drážkám g, l je pomocí dvousvorníků A, 5 a matic §, 1 upevněn držák 3 s uohyceným vodicím prvkem g, například s vodicí tyčí. Svorníky A, á procházeji průchodnou podélnou drážkou lg, upravenou V držáku §. Na jedné straně vodicího prvku 2 je nasunuto vedení ll opatřené přírubou ll. Na druhé straně vodicího prvku 2, tedy na straně přilehlé k držáku Ě, je Vytvořeno osazení ll.Mezi vedením ll a osazenim ll vodicího prvku 2 je tlačná pružina ll....

Mycí zařízení na desky tištěných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254294

Dátum: 15.01.1988

Autori: Král Jaroslav, Krüger Vílem, Uher Jan, Procházka Rudolf, Kotek Jaroslav, Pospíšil Jaroslav

MPK: H05K 3/26

Značky: desky, zařízení, tištěných, mycí, spojů

Text:

...je umístěna ve střední části zařízení na prací komorou, oplachová komora je umístěna ve střední části zařízení za vkládací a vyjímací komorou a nad prací komorou, odfukovací komora je umístěna nad oplachovou komorou a za vkládací a vyjímací komorou a sušící komoraje umístěna v horní části zařízení nad vkládací a vyjímací komorou a odfukovací komorou.Výhodou mycího zařízení podle vynálezu je především to, že vzhledem k svislému uspořádání...

Upevňovací zařízení základu stožáru s průchozím ložiskem plachetní desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254114

Dátum: 15.01.1988

Autori: Herlitz Wolfgang, Ehlicke Horst, Tautz Werner

MPK: B63B 15/00

Značky: stožárů, ložiskem, základu, plachetní, desky, průchozím, upevňovací, zařízení

Text:

...cöoxy ná npoaunhoro mnnua oópasywm yupyro-3 nac~ ruunue cwonopu. Era yxpenneHne.3 ocaoaaHuu MauTu»npoHcxonnm nocpecraonĺnerKo.yanneMoro, npoxonmero cxnos» uanmy ocuoaaHusMauwuucxaosn muxcupym~ müsueMeHT uepes era oTnepcwneycwàHonouHoro annwa Mna T.n. TeM caMM muncupymmnü ànemenr-pacnonomeu c nosnoxaocwbm nerxoü saMeu . Aj Hssecrxan no ceöe aosnomocmb ocenon ycrauosxn,nanpnMep, ycrauonounuň Buar, npenycnowpeuja...

Lakovací zařízení na desky tištěných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254054

Dátum: 15.01.1988

Autor: Krüger Vílem

MPK: H05K 3/28

Značky: spojů, desky, lakovací, zařízení, tištěných

Text:

...komora je umístěna ve střední části zařízení nad nanášecí komorou, vytěkávací komora je umístěna za vkládací avyjímaoí komorou nad nanášecí komorou ve střední části zařízení, filtr je umístěn za vytěkávecí komorou ve střední částizařízení, odsávací komora je umístěna ve střední části zařízení za filtrom a sušíoí komora je umístěna v horní části zařízení nad vkládací a vyjímací komorou e vytěkávací komorou.Výhodou lakovacího zařízení podle...

Zařízení pro ruční nastavování polohy přenosky nad náběhové drážky gramofonové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243526

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pospíšil Bedoich

MPK: G11B 3/06

Značky: gramofonové, polohy, nábehové, drážky, přenosky, desky, zařízení, ruční, nastavování

Text:

...doskou g.Upevnění aretačního prvku 1 Z 1 přímo nebo prostřednictvím mezičlánku 11, na ovládací prvek pro volbu rychlostiotáčení talíře g umožňuje, aby spolu se změnou rychlosti otáčení bylo změněno i nastavení raménka á přenosky g nad náběhově drážky gramofonové desky jiného průměru.Se zařízením podle vynálezu ste pracuje taktoPři spouštění grmnofonu položí uživatel raménko à přenosky g tak, aby se dotykový prvek g opřel o aretační bok Ľ...

Teleskopické zařízení výsuvné desky vrtacího vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246529

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bajei Pavol, Tóth Imrich

MPK: B23B 47/28

Značky: teleskopické, výsuvné, vedení, zařízení, vrtacího, desky

Text:

...teleskopického zařízení výsuvné desky vrtacího vedení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je jeho celkové uspořádání v dílčím narysném řezu a obr. 2 představuje řez rozváděcí kostkou.Na operační hlavě 1 jsou upevněny vodicí tyče 3, na kterých je axiálně suvně uloženo vodicí pouzdro 5 spojené s deskou 2 vrtacího vedení. V axiálním otvoru vodicích tyčí 3 je vytvořen hydraulický valec 4 s pístem...

Teleskopické vysouvací zařízení desky vedení nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242385

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hrabal Ivan

MPK: B23B 49/02

Značky: desky, vysouvací, nástrojů, teleskopické, vedení, zařízení

Text:

...tak, že se opírà jednímkoncem o dno axiáLni dutiny lg a druhým koncem o opěrný čep 3,upravený na přiLehLém konci vymezovaciho šroubu 2, Axiátni dutina lg je na vyloženém konci opatřena našroubovaným uzávěrem Ž, v jehož závitovém otvoru je vymezovaci šroub g uložen. Druhý konec vymezovaciho šroubu 2 procházi vikem Q výsuvného pouzdra É které je axiáLně suvně nasazeno na vodici tyči 3. Poloha vymezovaciho šroubu 2 je zajištěna matici lg....

Zařízení pro upínání jehelní desky k jehelnímu nosníku u vpichovacích nebo předvpichovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241928

Dátum: 01.12.1987

Autor: Laštovica Milan

MPK: D04H 18/00

Značky: strojů, předvpichovacích, jehelní, nosníků, jehelnímu, zařízení, vpichovacích, upínání, desky

Text:

...rozpěry, která je kloubově spojene s nejméně dvěma dvojremennými pákemi. Každá dvojramenná páka je přitom uložena posuvné s současně otočně ne pevném čepu e spojene svým druhým ramenem pomocí dalšího kloubu s třmenem. Třmen jeuchycen posuvně a současně otočné na opevnený čep e opetřen na svém volném konci bočnim výstupkem, oproti kterému je v jehelni deece zhotoveno vybráni. Pevný a upevněný čep je přitom fixován na držák, který je upevněn na...

Zařízení pro upínání jehelní desky k jehelnímu nosníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253619

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hrabal Ivan

MPK: D04H 18/00

Značky: jehelnímu, desky, zařízení, jehelní, nosníků, upínání

Text:

...pákou a dorazem, přičemž výrobní nepřesnosti necha níckýoh dílců jeou elininovány použitím pružných pouzder.Io obr. 1 je nakreelen příčný řez jehelním noeníkem e jehelní doskou, obr. 2 znázorňuje v řezu A - A jednu va~ rilntu upnutí jehelní desky e obr. 3 je echemetickým znázorněním delší varianty upnutí jehelní desky.Zařízení dle obr. 1 eeetává z jehelní desky 2, která je upnnta třneny ł k jehelnímu noeníku g. Třmeng A jsou uloženy na...

Zařízení k nanášení pájky na desky s plošnými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 253562

Dátum: 12.11.1987

Autor: Caratsch Hans-peter

MPK: B23K 3/06

Značky: pájky, nanášení, zařízení, spoji, desky, plošnými

Text:

...se zúžením li. Jak je podrobně popsáno v německém spise DOS čís. 2 411 854, jsou dmychací trysky gg,gł spojeny se zdrojem horkého vzduchu. Rovnoběžně s oběma dmychacími tryskami gg, 3 jsou umístěny dvě půlkruhové vany g, 13, které jsou s výhodou stejně dlouhé jako nádoba A a ve kterých se zachycuje přebytečná pájka odstraněná z desek paprsky teplého vzduchu. V půlkruhových vanách gg, Q je umístěn neznázorněný šnek, který odstraňuje s výhodou...