Patenty so značkou «chloridů»

Vodné prípravky moxifloxacínu a chloridu sodného, spôsob ich výroby a kombinovaný preparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 285650

Dátum: 23.04.2007

Autori: Kühn Bernd, Eisele Michael, Mahler Hans Friedrich

MPK: A61K 47/02, A61K 31/4709, A61K 9/08...

Značky: vodné, sodného, kombinovaný, moxifloxacínu, přípravky, preparát, chloridů, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné prípravky obsahujú 0,04 až 0,4 % moxifloxacín-hydrochloridu a chlorid sodný a používajú sa ako liečivo alebo na výrobu liečiva na prevenciu alebo ošetrenie bakteriálnych infekcií u ľudí alebo zvierat.

Nové použitie chloridu amónneho na liečbu čiastočného alebo celkového zlyhania pečene a nekrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15789

Dátum: 03.07.2006

Autor: Kiassos Diamantis

MPK: A61K 33/02, A61P 1/16, A61K 9/28...

Značky: čiastočného, liečbu, pečené, celkového, nekrózy, chloridů, zlyhania, nové, použitie, amonného

Text:

...soľ, ktorá sa používa na liečbu hypochloremickej metabolickej alkalózy. Používa sa tiež na diagnostické účely. Podáva sa do koncentračného bodu 15 N a cez izotopickú analýzu amoniaku a urei v moči pacienta smeschopni vyhodnotiť činnosť pečene.0007 V Gréckom patente č. 1003980 výskumník opisuje spôsob, ktorým Nl-l 4 Cl znižuje hladiny bilirubínu u pacientov svážnym poruchami pečene s hepatickou encefalopatiou,ktorá je zapríčinené...

Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, použiteľný na stereošpecifickú polymerizáciu alfa-olefínov, a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278631

Dátum: 10.12.1997

Autori: Bernard Albert, Fiasse Paul

MPK: C08F 10/00, C08F 4/642

Značky: použitelný, titanitého, polymerizáciu, alfa-olefínov, katalyzátor, pevný, chloridů, báze, přípravy, stereošpecifickú, spôsob, komplexného

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný katalyzátor je predaktivovaný uvedením do styku s predaktivátorom tvoreným reakčným produktom 0,1 až 50 mólov organohlinitej zlúčeniny, zvolenej zo zlúčenín všeobecného vzorca AlRnX3-n, pričom R znamená lineárny alebo vetvený alkylový zvyšok s 2 až 8 atómami uhlíka X je chlór n je číslo z rozmedzia 1 až 3 a 1 mól hydroxyaromatickej zlúčeniny zvolenej zo skupiny zahŕňajúcej diterciárne alkylované monocyklické monofenoly a monoestery...

Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, spôsob jeho výroby a použitie na polymerizáciu alfa – olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280823

Dátum: 13.05.1992

Autori: Costa Jean-louis, Pamart Sabine

MPK: C08F 4/65, C08F 4/655, C08F 10/00...

Značky: spôsob, olefínov, komplexného, báze, chloridů, výroby, polymerizáciu, katalyzátor, pevný, použitie, titanitého

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého je získaný tepelným spracovaním v prítomnosti halogénovaného aktivačného činidla kvapalného materiálu pochádzajúceho z produktu reakcie chloridu titaničitého, predspracovaného elektróndonorovou zlúčeninou, s kompozíciou všeobecného vzorca Al Rp (Y)q X3-(p+q), v ktorom jednotlivé symboly majú špecifické významy uvedené v opise, pričom tepelné spracovanie sa uskutočňuje za podmienok...

Zařízení pro ustanovení obsahu chloridů coulometrickou titrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270672

Dátum: 12.07.1990

Autori: Škavrada Jan, Hostlovská Marie, Horák Pavel

MPK: G01N 27/42

Značky: obsahu, chloridů, zařízení, coulometrickou, ustanovení, titraci

Text:

...a manuálním startem zařízení. Při trvalém vstupním signálu do startovacího obvodu ll při autometickém režimu, např. eretovaným tlačítkem, se uplatňuje pouze stav komparàtoru lg. Při manuálním startu, kdy startovací impuls do startovacího obvodu ll je vyvolán např. stisknutím tlačítka, je zařízení startováno v případě určitého stavu na výstupu komparátoru lg. Po spustení startovacího obvodu ll se jednak vynuluje měříč ll času a současné...

Způsob přípravy čistých nebo směsných monokrystalů chloridu, bromidu, jodidu rťutného nebo jodidu rtuťnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270091

Dátum: 13.06.1990

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12

Značky: bromidů, chloridů, jodidu, čistých, rtuťného, směsných, rtuťnatého, způsob, monokrystalů, přípravy

Text:

...druhým koncom, kterým je zajiitąn orientovaný růet monokryetalu kolomelu odohýlený od kryetelografickáho eměruuooljo ůhal 65 ° , byla vodorovně umietöna v kryetelizátoru, který udržoval v eublimačni časti ampule teplotu 400 °c a v růetovú části teplotu 370 °c a empuli poaunovel rychloeti 9,5 mm/den. Pěetováni nonokryotelu kelomelu bylo ukončeno, když monokryatal doedhl délky 128 mm, potom byla ampule postupně temperována na pokojovou teplotu...

Způsob stanovení chloridů v roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270057

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lexa Jiří, Liška Jiří

MPK: G01N 21/75

Značky: chloridů, způsob, roztoku, stanovení

Text:

...řešení je. že Intenzita zćkzlu - turbldonce. je přl koncentrocl chlorldů do 6 mg/J. ztćlá v rozmezí mozt 5 o zo mínutou od přidání roztoku tonzldu. Pomomł značná časová otć- - loot turbídonco mlkrozuzpenzo chloridu ztříbrnoho dovoluje zpolečno möíení vůtäího počtu vzorků. Abzolutní hodnoty turbídoncí joou dobře reprodukovatotnó z kollbroční závlelozt m 6. llneární průbłh od o.o 4 do 5 nad. chlorídů. Nízkó me otenovllaolnozti řadí...

Způsob fotometrického stanovení chloridů difenylkarbazonem v přítomnosti hydrogensulfidické nebo sulfidické skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269928

Dátum: 14.05.1990

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 21/27

Značky: sulfidické, skupiny, chloridů, fotometrického, difenylkarbazonem, hydrogensulfidické, stanovení, způsob, přítomnosti

Text:

...hydrolýze vizmutité soli. protože analyzovaná vzorky vody mají obvykle neutrá 1 nLPrídavek tohoto směsněho roztoku nezabraňuje možnosti použít extrakce výsledného barevného komplexu do chloroformu nebo chloridu uhličitého. Přídavek kyseliny vinné však snižuje zabarvení komplexu o 30 až 40 . Výhodou postupu podle vynálezu je vysoká citlivost stanovení - ve vodné tázi 5 až 10059 Ci/50 ml, v organické fázi 0,5 až 25 g cl/50 ml,aníž by se...

Způsob nepřímého spektrofotometrického stanovení chloridů ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 269917

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bajger Zdeněk

MPK: G01N 21/78

Značky: vodě, nepřímého, spektrofotometrického, chloridů, stanovení, způsob

Text:

...stanovení uhloridů ve vodä sfobsahem nejvýše 0,2 g ohloridovýoh iontů na 1 litr vzorku, za použití, difenyl-karbazonu s rtuľznatýoh iontů, jehož podstata spočívâ. v tom, že na 100 m 1 vzorku vody ee přidá 2 až 10 ml öinidla obsahnjíoího 0,005 až 0,2 hmot. dusičnanu rtutnatâho,0,02 až 0,08 f hmot. kyseliny dusiönó a 5 až 15 f hmot. vody a doplní ethanolem na výsledný poměr 10 z 1, dále se prevode nejménö 5 minntová výdrž nutná k...

Způsob výroby katalytického komplexu chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 269162

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubička Rudolf, Huml Miroslav, Filip Petr, Macek Vladimír, Černý Jaroslav, Pařízek Miroslav

MPK: B01J 27/125, B01J 27/10

Značky: způsob, chloridů, hlinitého, komplexu, katalytického, výroby

Text:

...stupni organické syntězy katalyzovnná tímto katalytiokým komplexem, do kterého se dávkuaí složky komplexu, tj. chlorid hlinitý, LZ-diohloretan a -popřípadě také voda,-přičemž 1,2-dích 1 orstan se popřípadä předem rozpustí v jednotlivých surovinéch, vstupuaícíoh do stupně organické ayntézy a jako aromaticlą uhlovodík pro výrobu komplexu potom slouží směs reakčních komponent obsažené ve stupni organické syntézy, tj. například v...

Sposob odstraňovania katalyzátora na báze chloridu hlinitého alebo fluoridu boritého z procesu výroby ropných živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265526

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mikulec Jozef, Kopernický Ivan, Hronec Milan

MPK: B01J 27/10, B01J 27/08, B01J 27/12...

Značky: procesu, fluoridu, výroby, hlinitého, báze, ropných, živíc, chloridů, odstraňovania, katalyzátora, spôsob, boritého

Text:

...Tieto premieňajú aktívne katalytické komplexy na zlúčeniny obsahujúce ako ligandy kovu molekuly vody alebo hydroxylové skupiny, čim kovové komplexy strácajú aktivitu. V závislosti od hodnoty pH vodného roztoku použitého na dezaktiváciu a tiež jeho množstva, vznikajú z katalyzátora zlúčeniny,ktoré sú rozpustené alebo takmer nerozpustné vo vode alebo vodných roztokoch. Aby v procese dezaktívácie katalyzátora nevznikali nerozpustné zlúčeniny,...

Způsob výroby injekčního přípravku s obsahem chloridu thalného 201T1

Načítavanie...

Číslo patentu: 265363

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kopecký Petr

MPK: A61K 49/02

Značky: injekčního, thalného, přípravků, chloridů, 201t1, způsob, výroby, obsahem

Text:

...množství uhličitanového pufru. Autoři udávají chemický výtěžek každé z obou fází chemických operací okolo 95, technologický Výtěžek V Pozmezí 70 ň 75. Na principu spolusrážení a separace extrakcí je rovněž založen výrobní způsob podle Kopeckého P. a kol. v Radioisotopy 25/6/, 767 /1984/, použivwný v současné době v Ústavu jaderného výzkumu vŘeži při výrobäínjekčního přípravku chloridu thalného 2 O 1 T 1. Ozářený terč je rozpuštěn v kyselině...

Způsob výroby bezvodého síranu sodného a chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 264874

Dátum: 12.09.1989

Autori: Söhnel Otakar, Markalous František, Broul Miroslav, Hložný Ladislav

MPK: C01D 5/08

Značky: chloridů, sodného, způsob, výroby, síranu, amonného, bezvodého

Text:

...způsobu podle vynálezu je nutné vyrobit potřebnou kapalnou fázi ze směsi surovín a vody v poměru daném fázovými rovnováhami a následnou separací vzniklých fází za príslušné teploty. Čistotu produktu je možné zvýšit promýváním krystalů čistou vodou. spojením promývacího filtrátu s předem oddělenou kapalnou fází je možno realizovat přídavek nezbytného množství vody do systému.Volba pracovní teploty v prvním kroku, který produkuje bezvodý...

Způsob přípravy chloridu kyseliny 3-hydroxy-2-naftoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264486

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vorel Milan

MPK: C07C 63/36, C07C 63/34

Značky: kyseliny, přípravy, 3-hydroxy-2-naftoové, chloridů, způsob

Text:

...například v toluenu za katalýzy dimethylformamidem, který je předmätem vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jako promotoru reakce se použije oxidu železa, například oxidu železnstého, oxidu železitého nebo oxidu železnatoželezitého a/nebo směsi oxidů železa v množství 0,000 01 až 10 hmotnostních , vztaženo na násndu dimethylformamidu.vysvětlení zvýšené aktivity směsného katalyzatoru je pravděpodobně takové, že nejdřívevzniká...

Zařízení pro přípravu aktivovaného katalytického komplexu chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263707

Dátum: 11.04.1989

Autori: Psota Milan, Mazura Vítězslav, Čejka František, Filip Petr, Maršík Jaroslav

MPK: B01J 27/08, B01J 21/02, C07C 15/073...

Značky: zařízení, aktivovaného, chloridů, hlinitého, katalytického, přípravu, komplexu

Text:

...pracuje tak, že v nádrži 3 se shromažčuje vode nasycená chlorovodíkem z vodní pračky odplynu. Přebytek vody odchází přepadovym potrubím lg k zařízení na neutralizaoi, které není součástí vynálezu. Ostatní voda odcnazí odváděcím potrubím g do regulačního orgánu Ž, .například dávkovacího čerpadla, nebo regulačního ventilu, dále výstupním potrubím à pro odvod dávkované vody do míchaného reaktoru l přes dispergační zařízení §, umístěné v...

Způsob kontinuálního odstraňování příměsí organických halogenidů a fosgenu z chloridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262932

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dolanský Jiří, Plzák Zbyněk, Pola Josef, Vítek Josef, Stuchlík Jiří

MPK: C01B 35/06

Značky: halogenidů, kontinuálního, příměsí, fosgenu, chloridů, způsob, odstraňování, boritého, organických

Text:

...C 02 laseru pracujícím na přechodu 9,6 um během nizkotepelné vakuové destilace surovéhoJeho podstata epočívá v tom, že v důsledku nižší tepelné stability příměeí dochází k jejich Šelektivnímu rozkladu v podmínkách nízkotepelné vakuové destilace chloridu boritého. chlondmüüjeümmwemwwmmaumüüüuwzüuíhmru. Navíc je během ozařování jeho par při destilaci natolik stabilní, že nedcchází k jeho rczkladu. 1Ibdle vynálezu lze kontinuální...

Způsob elektrometrického stanovení chloridů v přítomnosti sulfidické nebo hydrogensulfidické skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262288

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 31/00

Značky: elektrometrického, skupiny, stanovení, způsob, přítomnosti, hydrogensulfidické, sulfidické, chloridů

Text:

...Bylo zjištěnc,že přídavek iontü mědi nebo olova v koncentracích do 102 M V analyzovaném roztoku měřitelně neovlivňuje potenciálovou odezvu elektrody ani směrnici kalibrační křivky.způsobem podle vynálezu byly analyzovány vzorky technických materiálů, vodná pracovní média pro ohladicí systémy elektráren, oplachové vody těsnicích elementü armatur nebo kondenznywpwmwmwddmdümímmnüzemwmwwtümvmüühdmbàiwmm.wúw nost dosažených výsledků byla ověřena...

Spôsob prípravy katalyzátora na báze chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261076

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mikulec Jozef, Kopernický Ivan, Hronec Milan

MPK: B01J 27/125, C08F 4/12

Značky: chloridů, hlinitého, báze, přípravy, spôsob, katalyzátora

Text:

...teplotu mäknutia vyššiu ako 1.40 C a bronzové číslo menšie ako 30. Ďalšími polymerizačnými katalyzatormi ohsahujúcimi. hor sú iluorid boritý - ienolát - p-odla jap. patentu 79-129085 a komplex fluorid boritý tenol podľa jap. patentu 753-131-634 a 79-04985. Anglický patent 2068 005 uirádza polymerizáclu frakcie s teplotou varu 10 až 150 °C s kuménhydroperoxidom a stearátom rapenatým. Živica s priemernou molekulowou hmotnosťou 800 vzniká vo...

Sposob prípravy chloridu kyseliny 1H-1-terazolyloctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 259381

Dátum: 17.10.1988

Autor: Janda Ľubomír

MPK: C07D 257/04

Značky: spôsob, přípravy, kyseliny, 1h-1-terazolyloctovej, chloridů

Text:

...vzor ca I podľa vynálezu.Spôsob izolácie zlúčeniny vzorca I podľa vynálezu pripravenej v prostredí oxychloridu fosforečného je analogický ako V predchádzajúcom prípade. Rozdiel je len v tom,že z reakčnej zmesi treba oddestilovat väčšie množstvo oxychloridu fosforečného.Výhodou postupu podľa vynálezu je spoľahlivá reprodukovateľnost vysokých výťažkov chloridu kyseliny lH-l-tetrazolyloctovej. Takto pripravený kryštalický svetložltý chlorid...

Způsob povrchové úpravy síranu amonného nebo chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257246

Dátum: 15.04.1988

Autori: Exnerová Karla, Kožmín Bohumír, Huml Vladimír, Letko Pavel

MPK: C01C 1/16, C01C 1/248

Značky: amonného, povrchové, chloridů, úpravy, síranu, způsob

Text:

...či chloridu amonného a jeho nalepování a to jak v sušárně, tak i na transportních cestách. Protože se povrchovou úpravou podle vynálezu dosahuje nejen vysokého hydrofobizačního ale i separačního účinku,lze v případech, kdy má síran či chlorid amonný pod 1 I hmot. vlhkosti, vyloučit účelové tepelné sušení. Odsušení pak probíhá velkou intenzitou samovolně při transportu do skladu na pasech a šnekových dopravnĺcích.Je samozřejmě, že případné...

Způsob odstraňování příměsi organických halogenidů z chloridu germaničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 239998

Dátum: 01.02.1988

Autori: Mikula Jaroslav, Hartych Václav, Liška Vladislav, Koneený Bohumil, Lebeda František

MPK: C01G 17/04

Značky: příměsí, halogenidů, organických, způsob, chloridů, germaničitého, odstraňování

Text:

...z chloridu germaničitého podle vynálezu využívá principu laserem fotosenzibilovaného rozkladu příměsí. Jako senzibilátoru je využíván fluorid sírový, ktorý je velmi dobrým absorbérem záření C 02 laseru a který umožňuje diky rychlému kolisnímu vibračně translačnímu přenosu absorbované energie dosáhnout V horké zoně reaktoru teplot až 1000 až 2000 K. Vhodně volené parametry záření (výkon fo~ kusace svazku, kontinuální či přerušovaný provoz) a...

Způsob odstraňování příměsí organických halogenidů z chloridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 239955

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vocílka Jioí, Skoupil Vladimír, Chaloupek Jindoich, Krejeío Oldoich, Marek Tomáš

MPK: C01B 35/06

Značky: způsob, příměsí, chloridů, halogenidů, organických, odstraňování, boritého

Text:

...indukovaný proces navíc v případě koncentrací orqanických chloridů několika ppm a nižších ekonomicky výhodnější.Způsob odstraňování organických chloridů z chloridu boritého podle vynálezu využívá skutečnosti, že chlorid boritý je velmi dobrým absorbérem záření C 02 laseru a umožňuje provedení hluboce destruktivního homogenního rozkladu stopových příměsí organických halogenidů díky rychlému Éĺisnímu vibračně-translačnímu přenosu absorbované...

Sposob výroby chloridu draselného ako čistej chemikálie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254666

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kucharčíková Marta, Kubala Ondrej, Skopal Ján, Gireth Róbert, Blahovský Ladislav

MPK: C01D 3/04

Značky: čistej, spôsob, výroby, chemikálie, chloridů, draselného

Text:

...do 0,0005 0/0. Uvedená sunovina neobsahuje ťažké kovy a železo, čo významne kladne ovplyvní kvalitu výsledné-ho produktu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že po príprave vodného roztoku technickej draselnej soli pri teplote do 100 °C pridá sa chlorid bárnatý, roztok sa prefiltruje a vykoná sa pryštalizácia, prípadne následná rekryštalizácia produktu. Koncentrácie vodného roztoku technickej draselnej soli sa používa až do koncentrácie 50...

Způsob výroby technické vnitřní soli 2,4-diamino-1,3,5-trimethylbenzen-6-sulfonové kyseliny prosté chloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254634

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kohoutek Václav, Šálek Jaroslav, Hromádko Zdeněk, Popová Eva, Horyna Jaroslav

MPK: C07C 143/58

Značky: způsob, prosté, 2,4-diamino-1,3,5-trimethylbenzen-6-sulfonové, technické, výroby, chloridů, kyseliny, vnitřní

Text:

...solí 2,4-diamino-1,3,5-trimethy 1 benzen-6-sulfonové kyseliny s bromaminovou kyselinou dochází vlivem přítomných chloridovýchaniontů k průběhu vedlejši reakce znázorněné schématemo H 2 o NHZ 803 M SO 3 Na ©O cr a © 0 © o Br 0 clVzniklá sodná sül kyseliny 1-amino-4 ~chlorantrachinon-2-sulfonové vykazuje výrazně sníženou reaktivitu halogenu takže se tento produkt při kondenzaci prakticky neuplatní. Se stoupající koncentrací chloridových...

Způsob určování relativní koncentrace atomů neutrální rtuti v monokrystalech chloridu rtuťného Hg2C12

Načítavanie...

Číslo patentu: 254540

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bryknar Zdeněk

MPK: G01N 21/63

Značky: způsob, hg2c12, relativní, neutrální, rtuti, monokrystalech, rtuťného, atomů, chloridů, koncentrace, určování

Text:

...neutrâlní rtuti V malé koncentraci vykazují při teplotě 78 K modrou luminiscenci, jejíž intenzita závisí na jejich koncentraci. Při vyšších koncentracích atomů rtuti se tyto atomy sdružují ve dvojice a při vybuzení ultrafialovým evětlem jednoho z atomů rtuti vzniká tzv. excimer rtuti, jehož luminiscence se při teplotě 78 K pozoruje v zelené části spektra. Intenzita zelené luminiscenoe rovněž závisí na kcnoentraci excimerů rtuti. Měřením...

Způsob výroby chloridu titanitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246459

Dátum: 15.12.1987

Autori: Synovec Vladimír, Tesao Oldoich, Havel Milan, Podhola Vladimír, Šmoldas Stanislav, Kožela Bohumil, Kholl Jaroslav

MPK: C01G 23/02

Značky: chloridů, výroby, titanitého, způsob

Text:

...částic. Teploty a intenzitu suchého mletí lze volit tak, že v procesu »přemílátní malých částic katalytíclkého chloridu títanitého stereospecitita katalyzátoru nejen neklesá, nýbrž -naopalk roste.vynález objasňují následující příklady. Podíly v příkladech uvälděné jsou udávány V 0/0 hmotnosti.D-o kuličkového mlýnu s míchadlem typu Molinex PE-5 firmy Netzsch, NSR uzpůsobenêho pro práci v inertní atmosféře, bylo nadávkováno cca 300 g...

Kapalný katalytický komplex chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247366

Dátum: 16.11.1987

Autor: Polanský Václav

MPK: C01F 7/56

Značky: chloridů, komplex, hlinitého, kapalný, katalytický

Text:

...Vyrobené pryskyřice jsou sice kvalitní, ale náklady na ketalyzátor,na likvidaci odpadů, ne epareturní vybavení e celé řízení technologického procesu jsou vzhledem k charakteru používaných substancí neúměrně vysoké.Uvedené nevýhody odstraňuje tepelný ketelýticlqł komplet chloridu hlinitého podle vynálezu. Je tvořen předevlím nákladní smlsí eestćvajíoí s 5 a 90 ü hmotnosti, s výhodou s 4575( WAhmotnosti, bezvodého chloridu hlinitého s z 10 až 95...

Způsob stanovení chloridů a síranů atomovou absorpční spektrometrií

Načítavanie...

Číslo patentu: 246610

Dátum: 16.11.1987

Autor: Záhradník Miroslav

MPK: G01N 21/31

Značky: síranu, spektrometrii, stanovení, způsob, absorpční, chloridů, atomovou

Text:

...stanovením chloridů a síranů způsobem podle vynálezu se sníží vliv některých rušících efektů, jako zbarvení roztoku, suspendované látky a podobně. Způsob je pracně nenáročný, používají se běžně dostupné chemikálie a vzhledem k miniaturlzaci přináší jednak úsporu těchto chemikálií a jednak umožňuje stanovit uvedené ionty ve velmi malém objemu vzorku.Do zkumavek o stejné hmotnosti se odměří 1 ml vzorku, například přírodní vody,přidají se 2...

Spôsob výroby chloridu hydroxylamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243595

Dátum: 15.11.1987

Autori: Horák Jaroslav, Páník Jaroslav, Hraneík Vladimír, Kotora Jaroslav

MPK: C01B 21/14

Značky: výroby, chloridů, spôsob, hydroxylamonného

Text:

...spôsobom použiť na výrobu acetónoxímu.V destilácii sa ďalej pokračuje bud za atmosferického, alebo za zniženěho tlaku. Teplota na hlave kolóny sa spätným tokom postupne upraví na teplotu, odpovedajúcu bodu varu vody pri použitom tlaku a z reakčného roztoku sa vydestiluje toľko vody, kolko je treba k jeho skoncentrovaniu pre izoláciu vzniknutého chloridu hydroxylamónneho. Vydestilovaná voda neobsahuje acetón a môže sa známym spôsobom použiť...

Způsob výroby solvátů chloridu hořečnatého s tetrahydrofuranem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240629

Dátum: 15.09.1987

Autori: Deák Gyula, Scovell Edward George, Birkett Kevin, John Glyn Rhys, Maczyoski Addzej

MPK: C07F 3/02

Značky: způsob, tetrahydrofuranem, výroby, solvátů, horečnatého, chloridů

Text:

...s inertním rozpouštědlem jako jsou alífatické, cyklické anebo aromatické uhlovodíky s 5 až 8 uhlíkovými atomy nebo halogenované uhlovodíky s 1 až 3 uhlíkovými atomy na teplotu 40 až 140 OC alespoň 30 minut a produkt se oddělí a vysuší při teplotě do 40 OC. Při desolvataci v rozpouštědle závisí složení solvátu na teplotě a poměru solvát rozpouštědlo. závislost konečného složení solvátu na teplotě při desolvataci v heptanu a hmotnostním...

Spôsob rafinácie chloridu antimonitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 240465

Dátum: 15.08.1987

Autor: Gasper Reinhold

MPK: C01G 30/00

Značky: antimonitého, spôsob, rafinácie, chloridů

Text:

...antimonitěho koróziou materiálu aparatúry.Vyššie uvedené nedostatky sú odstráne né spôsobom podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že chlorid antimonitý, získaný syntézou elektrolytického antimönu a plynného chloru sa v prvom stupni ratinácie sedimentačne čistí a v druhomstupni sa rafinuje niektorou zo známych metód pásmovéłro tavenia. Týmto postupom sa získa chlorid antimonitý vysokej čistoty.Syntézou elektrolytického antimónu s 4plynným...

Způsob čištění chloridu draselného na lékopisnou kvalitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252321

Dátum: 13.08.1987

Autor: Burle Jiřík

MPK: C01D 3/04

Značky: čištění, způsob, lékopisnou, draselného, chloridů, kvalitu

Text:

...odstraní za použití hydroxidu nebo chloridu barnstého vaechny anionty, sralející se barnatými kationty - především sírany a íosforečnsny.Druhou následující srážecí operací se přídsvkam hydroxidu drasslnáho a uhličitsnudrsselného odstrsní všechny kovy, tvořící nerozpustné hydroxidy a-uhličiteny - především železo, hliník, horčík, vápník, olovo a baryum.Třetí jsrážecí operací se eirníkelmdrsselným odstraní ve formě nerospustných sraženin těžké...

Sposob prípravy bezvodého chloridu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252011

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuffa Tarzícius, Škrobián Milan

MPK: C01F 5/30

Značky: bezvodého, horečnatého, chloridů, spôsob, přípravy

Text:

...prípravy chloridu horečnatého je možné zhrnúť nasledovnePrvým spôsobom sa získava najkvalitnejší chlorid horečnatý, avšak jeho výroba je velmi nákladná a vyžaduje vysokoakostnú vstupnú surovinu, ktorá v prípade spracovávania magnezitov málokedy vyhovuje.Aplikácie tohoto procesu v technologickej praxi je stále zriedkavejšie, a aj to častejšie vo forme tzv. zmiešanej metódy spolu s výrobou titanu Crollovým postupom.Druhým spôsobom sa...