Patenty so značkou «chemických»

Spôsob urýchlenia chemických procesov munície

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7301

Dátum: 03.12.2015

Autori: Timár Štefan, Pivko Štefan, Štrba Ján

MPK: F42B 35/00

Značky: urýchlenia, spôsob, procesov, munície, chemických

Text:

...zodpovedajúcom podmienkam svojej muničnej aplikácie. Pri voľbe režimov umelého starnutia je potrebné vychádzať zo skutočných extrénmych namáhaní, ktorým môže byť munícia počas skladovania a exploatácie podrobovaná.Podstatou technického riešenia je urýchlenie chemických procesov aplikáciou rôznych hodnôt teploty V každom použitom materiáli, najmä vo výbušninách, a to tým, že sú umiestnené do temperačných komôr,ktoré zaručujú svojím...

Spôsob sledovania a kontrolovania chemických dejov v ZLD procese v elektrárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18574

Dátum: 06.04.2012

Autori: Mosti Claudio, Cenci Vincenzo

MPK: C02F 1/04, C02F 1/52, C02F 1/00...

Značky: spôsob, dejov, chemických, procese, sledovania, elektrárnách, kontrolovania

Text:

...vody zo záchodov, zrážkové vody na pozemkoch továrni. Súčasné továrne vybavené týmto systémom kontinuálnepracujú v režime s nulovou emisiou odpadových vôd.0010 Praktická aplikácia systémov ZLD v továrňach obsahujúcich systémy pre odsírenie spalín je výzvou, ktorá nemá obdobu, pretože riadenie chemických dejov vo vodách je veľmi ťažké vzhľadom na výnimočnú variabilitukvality palív, ktoré sú v súčasnosti ponúkané na medzinárodnom trhu.0011 Nie...

Spôsob dekontaminácie kvapalného rádioaktívneho odpadu s obsahom jedného alebo niekoľkých chemických rádioaktívnych prvkov extrakciou pevnej látky z kvapaliny pôsobením recyklačnej slučky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10133

Dátum: 17.02.2009

Autori: Plasari Edouard, Pacary Vincent, Barre Yves

MPK: G21F 9/16, G21F 9/12, G21C 19/46...

Značky: látky, extrakciou, pevnej, rádioaktívnych, pôsobením, rádioaktívneho, chemických, kvapaliny, obsahom, niekoľkých, jedného, spôsob, dekontaminácie, prvkov, kvapalného, odpadů, slučky, recyklačnej

Text:

...sa získa suspenzia pevných častíc, ktorá zachytila prvky, ktoré sa majú vylúčiť a boli pôvodne prítomnév kvapalnom odpade. Konečný výsledok úpravy teda spočívaV uskutočnení etapy separácie kvapaliny a pevnej látky a to obvykle V dekantačnej nádobe. Uskutoćnenie tejto etapy Inôže byť uľahčene koagulačným a/alebo flokulačným činidlom. získaná pevná fáza na konci tejto etapy separácie (zvaná v tomto štádiu kalom) sa považuje za konečný odpad a...

Spôsob prípravy guľovitých častíc katalyzátora, častice katalyzátora a ich použitie v chemických syntézach

Načítavanie...

Číslo patentu: 286167

Dátum: 02.04.2008

Autori: Derleth Helmut, Strebelle Michel, Bretz Karl-heinz

MPK: B01J 37/00, B01J 35/00, B01J 29/00...

Značky: částice, chemických, katalyzátora, spôsob, částic, syntézách, přípravy, guľovitých, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy guľovitých častíc katalyzátora obsahujúceho zeolit ako aktívnu zložku, pri ktorom je sól obsahujúci kryštály zeolitu a prinajmenšom jednu gélotvornú zlúčeninu rozstrekovaný smerom zdola priamo do reakčnej zóny obsahujúcej reakčný plyn tak, že sa tento sól tesne pred vstupom alebo pri vstupe do reakčnej zóny rozptýli do jednotlivých guľovitých útvarov, kde tieto guľovité formy sólu prechádzajú reakčnou zónou po zakrivenej dráhe,...

Zariadenie tvaru dvoch súosových stojatých valcov pre podmienky chemických technológií a spôsob jeho využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285692

Dátum: 24.05.2007

Autori: Čamaj Vladimír, Gogová Zuzana, Stanček František, Hronec Milan

MPK: B01J 8/02, B01J 19/02, B01J 19/24...

Značky: súosových, dvoch, spôsob, chemických, zariadenie, tvaru, technologii, valcov, využitia, podmienky, stojatých

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie tvaru dvoch súosových stojatých valcov na výrobu v chemických technológiách je vhodné pre systémy, kde je prítomných niekoľko fáz vedľa seba, vnútri ktorých cirkuluje kvapalina v dôsledku rozdielu hustôt tekutiny. Vnútorný valec je po výške rozdelený na aspoň jednu reakčnú zónu, tomu zodpovedajúci počet sekcií a vnútornú časť separátora. Reakčné zóny obsahujú v blokoch uloženú náplň na nosnom rošte. Sekcie obsahujú distribútor plynu....

Spôsob na oddelenie kyselín z chemických reakčných zmesí pomocou nepolárnych amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8431

Dátum: 15.09.2006

Autori: Körnig Wolfgang, Bock Michael, Huttenloch Oliver, Mauss Michael, Deck Patrick, Ganz Holger

MPK: C07B 63/00, C07F 9/22

Značky: zmesí, nepolárnych, pomocou, amínov, kyselin, spôsob, reakčných, oddelenie, chemických

Text:

...v kroku c), pričom sa vytvoria dveRozdelenie fáz nastáva u zmesí kvapalín vždy vtedy, ked majú dve zložky zmesi dostatočne rozdielnu polaritu, t.j. ak je jedna zo zložiek relatívne polárna a druhá zložka je relatívne nepolárna. Kvantitatívnym meradlom na hodnotenie toho,pre ktorý systém je táto podmienka splnená, poskytujú príslušné aktivitné koeñcienty jednej zo zložiek v nekonečnom zriedení y°° vdruhej zložke. Ako je opísané vliteratúre...

Spôsob prípravy kyslých a zásaditých elektrolytov na báze vody bez chemických prísad a zariadenie na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284509

Dátum: 18.04.2005

Autori: Červenáková Dana, Červenák Ján

MPK: C02F 1/46, C02F 1/48

Značky: přísad, kyslých, báze, spôsob, přípravu, přípravy, zásaditých, elektrolytov, zariadenie, chemických

Zhrnutie / Anotácia:

Na prúdiacu vodu s laminárnym charakterom prúdenia pôsobí v upravovanom priestore buď samostatne, alebo súčasne elektrické a magnetické pole tak, aby vektory sily elektrického poľa a magnetickej indukcie pôsobili kolmo na smer vektora rýchlosti vody v laminárnych vláknach. Voda je upravovaná v zariadení využívajúcom princíp separácie vybraných typov iónov zo znečistenej vody a ich následnej implantácie do vody čistej.

Spôsob získavania chemických surovín a/alebo kvapalných zložiek palív z použitých alebo odpadových plastov a použitie vyrobeného depolymerizátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283104

Dátum: 27.12.2002

Autori: Niemann Klaus, Strecker Claus, Holighaus Rolf

MPK: C10G 1/10, C10G 1/00

Značky: získavania, vyrobeného, zložiek, plastov, palív, depolymerizátu, chemických, použitie, surovin, spôsob, kvapalných, odpadových, použitých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania chemických surovín a kvapalných zložiek palív z použitých alebo odpadových plastov, pri ktorom sa použité alebo odpadové plasty depolymerizujú pri zvýšenej teplote, prípadne za prídavku pomocnej kvapalnej fázy, rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel, a vzniknuté plynné a kondenzovateľné depolymerizačné produkty - kondenzát, ako aj vzniknutá ťažká fáza obsahujúca čerpateľné viskózne depolymerizačné produkty - depolymerizát sa...

Spôsob ukladania filmu na sklenom substráte metódou nanášania z chemických pár

Načítavanie...

Číslo patentu: 282993

Dátum: 16.12.2002

Autori: Florczak Glenn, Dirkx Ryan, Russo David

MPK: C03C 17/30, C03C 17/09, B05D 5/06...

Značky: sklenom, chemických, spôsob, filmu, nanášania, substráte, metodou, ukladania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ukladania filmu na sklenom substráte metódou nanášania z chemických pár pri atmosférickom tlaku zo zmesi prekurzora oxidu cínu, prekurzora oxidu kremíka, zdroja kyslíka a vody, ktorý sa vykonáva pri zvýšenej rýchlosti väčšej ako asi 35,0 nm/sekundu dosiahnutej vpravením urýchľovača vybraného zo skupiny zahrnujúcej organické fosfáty, organické boráty a zmesi týchto látok do uvedenej zmesi. Nanesený film z uvedenej zmesi obsahuje oxid...

Spôsob testovania cytotoxicity a genotoxicity chemických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278857

Dátum: 08.06.1994

Autor: Chreňo Ondrej

MPK: C12Q 1/02, G01N 33/574

Značky: cytotoxicity, testovania, látok, spôsob, chemických, genotoxicity

Zhrnutie / Anotácia:

Cytotoxické a genotoxické vlastnosti chemických látok sa testujú pomocou organizmu Euglena gracilis tak, že sa bunky euglén ovplyvňujú chemickou látkou pri teplote 25 °C až 39 °C v stabilnom testovacom roztoku, ktorý sa pripraví zmiešaním 0,03 M roztoku Na2HPO4.12 H2O a 0,03 M roztoku KH2PO4 v takom pomere, aby sa získalo požadované pH prostredia v rozsahu pH 4,6 až 8,5. Testovací roztok s pH hodnotami 3 až 4,5 sa pripraví okyslením 0,5 M H2SO4.

Regulátor pracovního vakua chemických aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269711

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: B01J 3/02

Značky: aparátu, vakua, pracovního, chemických, regulátor

Text:

...že jejich pneumatické odpory nahradí škrtící č 1 áneká, může být tento článek vypuštěn.Funkce regulátoru vakua je následující vývěvag, která je dimenzována na mírně větší výkon,než vakuované zařízení vyžaduje, vytváří v sacím potrubí lg, vakuovanám zařízenílJ vyrovnávací nádržce 3 a čidle 4 velikosti vakua vakuum. To se zvětšuje tak dlouho, dokud hladina rtuti V rameni Židle ivelikoeti vakua nekleene pod zatavený první kontakt 31 čídla. Je-li...

Spôsob kvantitatívneho stanovenia chemických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269579

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klas Ján, Lesný Juraj, Tölgyessy Juraj

MPK: G01N 23/00

Značky: spôsob, stanovenia, kvantitatívneho, látok, chemických

Text:

...vzorkám sa pridajú konštantné množstvá rádioaktívne označeného separačného činidle. Vzniklé produkty reakcie se izolujú a meria sa ich rádioaktivita. Produkty izolovaně z prvej série vzoriek majú vo všeobecnosti stúpajúcu rúdioektivitu (AAJ a produkty druhej série majů rovnakú rádioaktivitu (A 23 . Zostrojí sa závialosípodielu aktivít i AO / A 2 odš. Izokonoentračný bod sa stanovi ako priesečník tejto závislosti 1 r (J-) s priamkou i 1,...

Způsob odstraňování chemických nečistot, zejména arsenu, fosforu, síry, křemíku a molybdenu z wolframových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268745

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: chemických, arsenu, křemíku, zejména, molybdenu, nečistot, wolframových, síry, materiálů, fosforu, odstraňování, způsob

Text:

...k roztoku před přidáním 2,lv,6-trianino-1,LS-triazinu přidá sulfid sodný nebo amonný nebo hydrogensulfid sodný v poměru látkových množství k molybdenu h až 12 l.Postup podle vynálezu má ve srovnání se známými postupy čištění wolframové suroviny řadu výhod Na rozdíl od známých postupu lze jím odstranit řadu aniontotvomých nečistot, jako je křemík, fosfor, arsen, molybden, síra, cín, fluor, hliník atd., v jediněm pochodu. současně s nimi...

Válcová papírová dutinka pro rychlonavíjení, zejména chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 265745

Dátum: 14.11.1989

Autori: Halbrštát Jaroslav, Hanus Rudolf

MPK: B31C 1/00

Značky: papírová, rychlonavíjení, vláken, chemických, válcová, dutinka, zejména

Text:

...druhé straně čela dutinky vlivem vyvýšeni materiálu stěny dutinky při šikmém ořezu nebo výstupku při tvarověm ořezu materiál stěny přebývá. Při tom dutinkase šikmým ořezem vykazuje větší dynamickou nevyváženost než dutinka s tvarovým ořezem.Podstata vynálezu spočĺvá v provedení jednoho nebo vice vyvažovacich otvorü na stěně dutinky při okraji čela dutinky s výsekem nebo přímo na okraji čela je proveden jeden neho vice odlehčovaclch výseků,...

Způsob zvýšení spodní tlakové hranice tepelně iniciovaných explozivních chemických reakcí v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263692

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pola Josef

MPK: B01J 19/08

Značky: chemických, iniciovaných, tepelně, spodní, tlakově, zvýšení, hranice, explozivních, způsob, fázi, reakcí, plynné

Text:

...tzv. senzibilator, což je v daných podmínkách stabilní a zážení mimořádně dobře absorbující sloučenina. Při uvedeném avlívňování charakteru explozovních reakcí zářením kontinuálního C 02 laseru lze e úspěchem používat jako senzibilátor napr. fluorid sírový. fluorid křemičitý, nebo hexafluorbenzen.Reakční průběh a mechanizmu explozivních a pomalých reakcí týchž sloučenin býva často odlišný. Z tohoto hlediska si způsob zvýšení spodní tlakové...

Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263434

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pilný Miroslav, Pech Ladislav, Tomola Libor, Čepický Miloš, Sádlo Luboš

MPK: B01J 19/00

Značky: zařízení, zvýšení, způsob, intenzity, chemických, chlazení

Text:

...jehož teplotanj 4 je vyšší než teplota v separátoru a pak postupně klesá až k teplotě, která je přiměřeně tlakové ztrátě výstupního potrubí vyšší než teplota separátoru. Konkrétní průběh těchto teplot,a tím 1 střední teplotní spád zívisí na výškovém uspořádání zařízení, konstrukcí výměníků a jejich vstupníoh a výstupních potrubí a na tepelném toku.Zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení zvýšením teplotního spádu při stejné teplotě v...

Zařízení pro snížení ztrát chemikálií a kovů v provozech chemických a elektrochemických úprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 259903

Dátum: 15.11.1988

Autori: Stručovský Jiří, Laudát Dalimil, Mainer Petr

MPK: B08B 3/02

Značky: elektrochemických, úprav, chemických, chemikálií, provozech, snížení, zařízení, ztrát, kovů

Text:

...To má za následok snížení strojních investic na vlastní oplachový systém při současné úspoře stavebního prostoru.zjednodušením oplachcvého systému dojde ke snížení spotřeby oplachových vod a následně ke zmenšení rozměrů zneškodňovací stanice. Z toho plynou další úspory strojních a stavebních investic a provozních nákladů zahrnující zneškodňovací chemikálie s elektrickou energií pro pohon míchadel a čerpacích zařízení. IEkonomická výhodnost...

Zařízení pro mechanické odpěňování v chemických a biochemických aparátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258961

Dátum: 16.09.1988

Autori: Khol Miroslav, Jaroměřský Jaroslav, Vítek Oto, Pešl Luboš, Vavříčková Naděžda

MPK: B01D 19/02

Značky: mechanické, zařízení, biochemických, odpěňování, aparátech, chemických

Text:

...řešení pracuje na stejném principu, jeho použití je však vhodné zejména u menších aparátu, kdy se průměr odvodného potrubí obvykle volí shodný s vnitřním průměrem odpěňovacího míchadla, Při aplikaci vynálezu v mechanicky míchaných fermentorech je zejména vhodné provedení, při němž je odvodně potrubí umís3 258 961 těno ve svislé ose cirkulačního válce, přičemž spodním koncemppřekrývá alespoň část povrchu odpěñovacího míchadla...

Zariadenie na zvlákňovanie a chladenie chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 258210

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 5/092, D01D 13/02

Značky: vláken, zvlákňovanie, zariadenie, chladenie, chemických

Text:

...ústie je vyhotovené so žlábovitým dnom, V ktorom sa zhromažâujú kondenzovateľné zložky exhalátov. Zlábovité dno môže byť opatrené výustkou s kohútom pre vypúšťanie,alebo odvod kondenzu.Odaávacie ústie je opatrené vysúvacou prepážkou, ktorej poloha je ovládateľná nastavovacou skrutkou. Vysúvanim prepážky možno približovať alebo oddiaľovąt odsávací účinok vzhľadom na vlákno, čim možno operatívne nastavit potrebné odsávanie v súčinnosti...

Filmové zařízení pro výměnu tepla se současným prováděním chemických reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244915

Dátum: 15.07.1988

Autori: Eermák Stanislav, Maléo Josef

MPK: B01D 1/14

Značky: výměnu, současným, filmové, reakcí, tepla, zařízení, chemických, prováděním

Text:

...přičemž jsou současně v tomto zařízení vytvořenv prvky ke zintenzívnění styku kapaliny s plynem a tím i ke značnému zvětšení účinné styčné plochy těchto dvou fází.Zařízení podle uvedeného vynálezu pracuje na principu tenkovrstvé odparky, V němž tenká vrstva vytvořené kapaliny mechanicky stéká dolů po stěně, která je současně teplovýníěiínou plochou, zahřívanou z opačné strany.Vynález bude v dalším textu blíže ilustrován pomocí připojených...

Tlakový dělicí separátor směsí tekutin i suspenzí, zejména i chemických

Načítavanie...

Číslo patentu: 244360

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubieka Rudolf, Macek Vladimír

MPK: B01D 17/00

Značky: chemických, dělicí, tekutin, zejména, separátor, tlakový, suspenzí, směsi

Text:

...přes lamelový dělič g proudu, který usměrní a rozdělí směs tekutín do bloku vymezovacích pásů 1. Mezi vymezovscími pásy 1 dochází k dělení tekutín podle jejich hustot. Zatím co nosná tekutina proudí ve směru podêlné osy bloku vymezovscích pásů 1, tekutina s vyšší hustotou než nosná tekutina odpadá ve směru působení gravitačního pole do mezní vrstvy na horní ploše pásů bloku vymezovacích pásů 1, vazkostí tekutiny mezní vrstvy je zbrzděna ve...

Způsob přípravy čistoty vnitřních povrchů parovodních okruhů energetických a chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242601

Dátum: 01.05.1988

Autori: Odstreil Jioí, Mrlík Bohumil

MPK: G21D 5/00, F28F 19/00

Značky: okruhu, chemických, zařízení, energetických, způsob, přípravy, parovodních, povrchu, vnitřních, čistoty

Text:

...Jednorázové použití chemikálií, čerpání, likvidace kalů a pod Není zaručen konečný efekt požadovaného stupně vyčištění v důsledku nedokonalého odstranění čistících roztoků a velikosti po akončení čistících operací, zejména v neodvodnitelných částech zařízení. Zůstávájí možnosti dodatečného znečištění vnitřňích povrchů při demontáži provizorních okruhů a tras.Nevýhody uvedené výše odstraňuje způsob přípravy a zajištění čistoty vnitřních...

Zařízení pro nanášení chemických látek na textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256471

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šimáček Jaroslav

MPK: B41F 15/08

Značky: látek, zařízení, textilie, chemických, nanášení

Text:

...v nárysu.Zařízení pro nanášení chemických látek na textílie podle vynálezu je tvořeno neznázorněným rámem, k němuž jsou ve dvou rovnoběžnýoh svislých rovinách připevněny výklopná hřídele 1 s otočně uloženýmí rotačními šablonami 2 s nuce ným otáčivým pohybem odvozeným od hnacího válce 3 otočněuloženého v neznázorněném rámu zařízení a připojeného k253 471 ovinut nosným pásom 4 a tvoří jeho dolní úvrat, nad nížnosný pás 3 je uspořádán ve...

Zařízení k provádění chemických a elektrolytických povrchových úprav v průtočných dutinách strojních součástí, zejména ve vývrtech válců spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242562

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bula Lumír

MPK: C25D 7/04, C23C 2/38

Značky: zařízení, vývrtech, zejména, válců, spalovacích, dutinách, elektrolytických, chemických, průtočných, součástí, úprav, motorů, povrchových, provádění, strojních

Text:

...podle vynálezu umožnuje využít plně všechny výhody. a přednoeti ponorového způeobu a přitom vymezit průběh povrchověúpŕavných operací jen místně na prostor vývrtu váloů. Zařízenípodle-vynálezu chrání navíc vnější povrch součástí ještě i pro případ oetřiku shore, takže vynálezem je umožněno takové technologicko-projekční řešení linek, kde jsou v libovolném pořadípo sobě zařazeny ponorové a postřikovací způeoby provádení,jeví-li se...

Zařízení pro podávání elektrod chemických zdrojů proudu u rotačních automatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254121

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krejnin Max, Španova Larisa, Ruvinskij Leonid

MPK: H01M 6/00, B23Q 7/02

Značky: zdrojů, rotačních, chemických, elektrod, zařízení, podávání, proudu, automatu

Text:

...öoxoaoňvnmpes Bmonnoro norxa 6 n nosspamamwcn B 3 OHY sarpysxn. non xx Bosneücranem puqar 12 nonopaunnaemca, nponýcxan sanonnennue rHe 3 na,uoTceKaeT norox ewaneň, nocwynammx H 3 xenoöa 10. Hpymnua 13 nosspamaew puuap 12 n Hcxonoe nonoxemue. Hpn svou nonnpyxuuenumň mrmpex lb sannpaer pycno xanana. B Hauane paöorm n npn Hapýmeanu Henpepmsnocwn nomoxa 3 nanpannxmmen xeuoöe 10 nosnnxercn aepoaruocwn aaxnunnaaunn ewaneä 9 Mouenr nepenaqn. B...

Spôsob výroby viackomponentných polovodičových materiálov pre senzory fyzikálnych a chemických veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246305

Dátum: 15.12.1987

Autori: Folliot Albert, Reh Lothar

MPK: H01L 21/02

Značky: fyzikálnych, veličin, chemických, viackomponentných, materiálov, polovodičových, senzory, spôsob, výroby

Text:

....podľa vynálezu a ich následného použitia na prípravu senzorov fyzikálnych a chemických veličín je, že ich priamo získavame vo forme semonosných vlákien, pások, fólií, »alebo vrstvových štruktúr odpovedajúcich stechiovmetrickému zloženiu, .ak je východzia tavenina tiež v stechiowmetric-kom zložení, pričom majú p-olovvodičové vlastnosti odpovedajúce monokryštalickým materiálom. Ďalšou prednosťou je jednoduchosti a podstatné skrátenia...

Způsob kontinuálního fluidního sušení chemických produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245755

Dátum: 15.12.1987

Autori: Streicher Rolf, Paulovie Milan, Novák Ladislav, Bakarov Christo, Petrus Teodor, Macho Vendelín

MPK: F26B 3/08, F26B 17/00

Značky: způsob, kontinuálního, chemických, fluidního, sušení, produktů

Text:

...zrna, a to v jednom stupni, kdy suhstance mají sklon ke hrudková-ní a aglomerací, nehot při sušení tak silně aglomerují, že se musí při sušení nebo po sušení rozemílat, aby se dosáhlo předepsaně velikosti zrna, lze je velmi obtížně zbavit prachu, nebo vůbec ne,Inají špatnou tluldizační schopnost vlivem své konzistence a/nebo malé velikosti zrna,nebo je vůbec nelze uvést do fluidního stavu.Rozložení zrn na vyrobené suché substanCe lze silně...

Způsob vyhodnocování výstupních signálů chemických analyzátorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243064

Dátum: 15.11.1987

Autori: Piatro Jozef, Školník Juraj, Vavrovie Ján

MPK: G01R 11/00, G01R 13/00

Značky: chemických, vyhodnocování, analyzátorů, způsobu, zařízení, výstupních, signálu, způsob, tohoto, provádění

Text:

...analyzátoru se převádí na digitální tak, aby hodnotě analogového signálu byla přímo úměrná frekvence digitálního signálu, která se pak načíta a ukladá do paměti, přičemž se do paměti ukládají informace jak srovnávacího nulovaciho tak i celkového signálu, načež se od celkového signálu odečitá hodnota srovnávacího nulovacího signálu.Zařízení podl-e vynálezu může být sestaveno buď z jednotlivých elektronických prvků, jako je čítač, pamäťová...

Způsob potiskování kabelů chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 246979

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šuhaj Jaroslav, Vojtíšek Jaroslav, Matoška Zdenik

MPK: D06B 1/10

Značky: způsob, potiskování, chemických, kabelů, vláken

Text:

...kterými se na vlákna nenese barvivo v požadovaném množství a vzoru. Potisknuté kabely se uloží do kontejnerů, které se po naplnění zavezou do uzavíratelněho pařáku a tam se barvivo zafixuje proudící párou o teplotě 100 až 150 °C. Takto potištěné kabely se vyjmou z kontejnerů spolu s vyjímatelnými perforovanými dny a dále se zpracují na liséze. Po usušení, které bezprostředně následuje se kabely znovu uloží do kartonů a odešlou k dalšímu...

Rotačné teleso na ohrev teplonosným médiom pre dopravu, ohrievanie, alebo chladenie zväzkov chemických vláken alebo pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 242471

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dyba Rainer, Harder Hardo, Schmidt Fred

MPK: D06F 67/02, D02J 13/00

Značky: médiom, dopravu, chladenie, chemických, vláken, pások, ohrev, rotačné, teplonosným, ohrievanie, těleso, zväzkov

Text:

...navzájom protiprúdne a drážky sú vytvorené po celom obvode medzi medzivložkou rozvodu teplonosného média a medzivložkou odvodu teplonosného média.Na pripojenom výkrese na obr. 1 je V osovom reze znázornená rotačná teleso podla vynálezu a na obr. 2 je v priečnom rezeA-A znázornená to isté rotačná teleso podľa vynálezu.Prívod 1 teplonosného média 1 s prednou rozdelovacou prírubou B, medzivložkou 3 rozvodu teplonosného média a v nej...

Zapojenie pre číslicovo-frekvenčné riadenie dlžiacich liniek chemických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 252010

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lišiak Jozef, Sítek Jaroslav, Barbuščák Juraj

MPK: H02P 7/00, G05B 13/02

Značky: dlžiacich, liniek, číslicovo-frekvenčné, riadenie, zapojenie, chemických, vlákien

Text:

...udáva rýchlosť linky.Každá nastaviteľná delička 111 . 11 i . . 11 h je ešte spojená svojim výstupom s prislxúclíajząžcirii tyristorovým servopohonom 131 . 1123 i . 13 n cez irekvenčno-analogové prevodníky 12112-211211 a svojim čislicovým vstupom je spojená s prislúchajúcou predvoľbou 91 ttiSin pohonu,cez prislúchajúci rozbehový člen 101Tento spoj slúži na dodatočnú úpravu dlžiaceho pomeru zmenou nastaveného číslo V ľubovoľne...

Způsob regenerace chemických látek ze zeleného louhu obsahujícího chloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251768

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rimpi Pertti

MPK: D21C 11/04

Značky: obsahujícího, způsob, látek, chemických, louhů, chloridy, zeleného, regenerace

Text:

...uhličitan sodný Na 2 C 03 v množství 62,7 kmol/h, sirník sodný v množství 19,6 kmol/h, síran sodnýNa 2 S 04 v množství 3,9 kmol/h a chlorid sodný Nacl v množství 10,4 kmol/h.Předběžná nauhličení tohoto roztoku probíhalo V reaktoru 53 podle následující reakčnípřičemž při této reakci se spotřebovával kysličník uhličitý V množství 0,5 . 19,6 kmol/h 9,8 kmol/h. K provedení tohoto předběžného nauhličení roztoku jsou potřebné spaliny lg,které...

Způsob automatického řízení hodnoty pH u vsádkových periodických chemických procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237363

Dátum: 01.08.1987

Autori: Koropecký Igor, Veselý Miloslav

MPK: G05D 21/00

Značky: způsob, chemických, procesu, vsádkových, řízení, periodických, automatického, hodnoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkrácení doby potřebné k dosažení žádané hodnoty pH při automatickém řízení pH u vsádkových, periodický se opakujících procesů, založeném na přidávání neutralizačního činidla do reakční směsi přes dvoupolohový akční člen ovládaný impulsovým regulátorem. Princip podle vynálezu spočívá v tom, že v průběhu zpracování každé vsádky se nejdříve do reakční směsi přídá neutralizační činidlo v množství stanoveném v průběhu zpracování...

Zařízení pro výrobu chemických zdrojů proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251675

Dátum: 16.07.1987

Autori: Krejnin Max, Španova Larisa, Ruvinskij Leonid

MPK: B30B 11/08, H01M 6/08

Značky: výrobu, zdrojů, chemických, proudu, zařízení

Text:

...cron 2 poropa I. Hepenemancb aonb Hanpaennmmeň nnanxn l 2 oHu nocrynamr K OTcexawenm ll, Koropmñ nomryquo OT 5 HpaeT anemenru H 3 nowoxa H ueHTpupyeT nx Ha paöoueů n 03 HuHH OTHOCHTBHBHO ocu HHCTDYMQHTOB. Cuewpuposaunue anenenwu Humnum nyaHcoHoM 5 nonamrca B opMymmym nonocTHnepxHHx nyaHCOHOB 6. Hpn nanbeümeu Bpamenun poTopa 1 oHH saaanbuonuaamrcn H Tonxawenxun 7 H 8 c nonombm BTYHOK 9 H I 0 Bmranxunamrcn H 3 Huxnnx H Bepxuux nonsynon 3...

Zařízení pro regulovanou rotaci předmětu v chemických roztocích a elektrolytech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243677

Dátum: 15.07.1987

Autor: Fiala Josef Ing

MPK: C25D 1/00

Značky: elektrolytech, zařízení, roztocích, regulovanou, rotaci, předmětů, chemických

Text:

...í tverove sloiteho předmětu neho etrojní eouddzti a podstatne snižuje konoentreci vylučovanőho kovu na hranlch e/nebo oatrych tverovych pŕeohodech modelu.Tím se vylučuje neefektivní tvorbe kryetalů a/nebo krystelických drůz a současně se podstatne zlepěuje a ekonomicky zefektivňuje cely galvanoplestický technologický proces. Konstrukční řelení umolňuje dokonalý prívod elektrlckiho proudu k vylučovanímu předmětu,coi je zaručene medłnou...

Zapojení regulátoru výšky hladiny pěny v chemických a biochemických aparátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243847

Dátum: 15.06.1987

Autor: Jetel Václav

MPK: G05D 9/12

Značky: pěny, výšky, aparátech, biochemických, regulátoru, chemických, zapojení, hladiny

Text:

...zpracován na dávkovací impulsy, které jsou využity k ovládání akčního členu nástłiku odpěňovacího prostředku.Příkladné provedení zapojení podle vynálezu je schemąticky znázorněno na pŕipojenémVe znázorněném provedení je vstup ł signálu napojen na obvod 3 úpravy amplitudy signálu,který je spojen s integrovaným obvodem 3 pro řízení svítivých diod LED. Integrovaný obvodg pro řízení svítivých diod LED je spojen jednak s radou g svítivýoh...