Patenty so značkou «charakteristiky»

Vysoko izotaktická PP živica s rozsiahlou distribúciou tavenia, majúca zlepšené vlastnosti BOPP filmu a jednoduché charakteristiky spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18272

Dátum: 16.11.2012

Autori: Tranchida Davide, Potter Gregory, Neissl Wolfgang, Gloger Dietrich

MPK: C08F 110/06, H01G 4/18, C08J 5/18...

Značky: majúca, charakteristiky, izotaktická, tavenia, živica, spracovania, zlepšené, vlastností, jednoduché, vysoko, distribúciou, rozsiahlou, filmu

Text:

...orientácii, sa môže dosiahnuť polypropylénom vyznačujúcim sa nízkym stupňom zvyškovejV súlade s tým je predkladaný vynález podľa prvého aspektu zameraný na dvojosovo orientovaný polypropylénový (BOPP) film, pričom tento dvojosovo orientovaný polypropylénový (BOPP) film obsahuje polypropylén (PP) vyznačujúci sa zvyškovou kryštalickosťou fnc í 0,40 pri teplote(T), ktorá je 1 ° C pod teplotou tavenia (melting temperature, Tm) neroztiahnutého...

Zabezpečenie plynulej zmeny charakteristiky pneumatických spojok aplikáciou regulačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6226

Dátum: 03.09.2012

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12, G05D 13/00

Značky: regulačného, plynulej, pneumatických, zabezpečenie, aplikáciou, spojok, systému, charakteristiky, změny

Text:

...charakteristiku spojky,teda naregulovať takú charakteristickú vlastnosť spojky (takú torznú tuhosť spojky), ktorá z hľadiska momentálneho dynamického stavu zariadenia je optimálna. Plynulou zmenou krivkovej charakteristiky spojky,čiže plynulou zmenou jej torznej tuhosti meníme hodnotu vlastnej frekvencie sústavy podľa potreby momentálneho dynamického stavu zariadenia, čím chránime zariadenie pred vznikom nebezpečného rezonančného...

Spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením termistorových snímačov v rozdeľovačoch vykurovacích nákladov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5462

Dátum: 07.06.2010

Autori: Schwartz Ladislav, Perko Pavol

MPK: G01K 7/16, F24D 19/00, G01K 17/00...

Značky: výslednej, rozdeľovačoch, získania, charakteristiky, nákladov, signálu, spôsob, vykurovacích, výstupného, termistorových, snímačov, zapojením

Text:

...nákladov na vykurovanie, kde na obr. l je zobrazené zapojenie terrnistorového snímača do mostíka a v tab. l je konkrétny príklad fungovania snímača a na obr. 2 je zobrazený priebeh vyžiareného výkonu vykurovacieho telesa od jeho teploty a na obr. 3 je zobrazený priebeh napätia na mostíku V závislosti od teploty vykurovacieho telesa podľa tab. l tohto úžitkového vzoru.Uvedenú nevýhodu odstraňuje riešenie podľa obr. 1 tohto úžitkového...

Spôsob spracovania kontaminovanej vody na báze použitia nepolárnych zeolitov majúcich rozdielne charakteristiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3636

Dátum: 06.12.2004

Autori: Cova Umberto, Della Penna Gino, Vignola Rodolfo, Sisto Raffaello

MPK: C02F 1/28, B01J 20/10

Značky: použitia, spracovania, báze, zeolitov, charakteristiky, nepolárnych, rozdielne, kontaminovanej, spôsob, majúcich

Text:

...látok často v súčasnej dobe prítomných v kontaminovanej spodnej vode pod priemyselnými oblastami, ktoré často pozostávajú z nepolárnych zlúčenín, ako napríklad halogenovaných rozpúštadiel a zlúčenín pochádzajúcich z ropného priemyslu. Tieto sú často veľmitoxickými produktmi, z ktorých niektoré sú karcinogênne, ichkoncentrácia v spodnej vode musí teda rešpektovať striktné0009 V snahe prekonať vyššie špecifikované kritické problémy, boli v...

Spôsob zisťovania napäťovej charakteristiky horninového prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 280821

Dátum: 17.06.1992

Autor: Gajdoš Vojtěch

MPK: G01V 3/02

Značky: horninového, zisťovania, spôsob, napäťovej, charakteristiky, prostredia

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie patrí do oblasti geofyzikálneho prieskumu horninového prostredia a týka sa zisťovania jeho napäťovej charakteristiky. Riešenie sa vykonáva štyrmi elektródami umiestenými v jednej priamke, z ktorých dve sú aktivačné a sú aktivované prúdmi I1, I2 rôznej veľkosti a polarity a ďalšie dve elektródy sú meracie. Podstatou riešenia je, že pre aspoň tri rôzne hodnoty c = I1/I2 sa zmerajú zmeny napätia na meracích elektródach, zostrojí sa...

Způsob zjištění emisí charakteristiky leteckého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269781

Dátum: 14.05.1990

Autor: Svinuchov Vladimir

MPK: G01M 15/00

Značky: emisí, způsob, charakteristiky, motorů, leteckého, zjištění

Text:

...Sl HBTVPHOFO ABHFETEJWI IPK PBÓOTE ero na HCCJIEJIS/EMCJM TĽIHJIHBE ÚIIPEJIBJIHETCSI CJlEAyDWHM OGPâBOH.ÚHPEÄGJQDT IHCJIO ÄNMHOCTH Slľl nan/micro ÄBHF 8 TEJ|I IÍIFM PaÓOTG ero H 3 PêGDHGH TOHJIHBG. ĺĺúllůllłlHTellbłlü onpeneuanr IHCJIO ÄNMHOCTH SIIZ uarypuoro Laura-rana HB JIPVFOM Pa 60 |eM TOHJHIBG.Hare-M UHPEAEJIHDT -mcna HHHHOCTH SM 1 H 5 M 2 MOIIBJIBHÚFO Mä-IIOPôSHBPHOFO JIBHFBTEJIH I|PH PädCITê era Ha YKSGőHIlHX PaÓONHX TOHJHIBaX H IHCJIU...

Zapojení pro měření dynamické momentové charakteristiky elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 268380

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hudec Miroslav, Lomovciv Michail

MPK: G01R 31/34, H02K 15/02

Značky: momentové, dynamické, točivého, elektrického, stroje, zapojení, charakteristiky, měření

Text:

...podstata spočíva v tom, že mezi derivační obvod a inkrementální snímač je začleněn sněšovač, jehož první vstup jepřipojen k výstupu ínkrementálního snímače, druhý vstup je připojen k výstupu pomocného-oscilatoru a jehož výstup je připojen ke vstupu derívačniho členu.Zapojením podle vynálazu je možno s výhodou něřit dynamickou momentovou charakteristiku elektrického stroje točivého, metodou měření doby periody mazi impulsy z výstupu...

Zařízení pro měření vytvrzovací charakteristiky nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 264088

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pilař Zdeněk, Sládková Marie

MPK: G01D 7/06, G01N 25/20

Značky: měření, polyesterových, vytvrzovací, nenasycených, zařízení, pryskyřic, charakteristiky

Text:

...maximální teploty vyu tvrzovací charakteristiky pro přísluànou polyesterovou pryskyŕici. Vzhledeu ke stávajícím stanovoním so značnč zjednodušuje měření vytvrzovaoí charakteristiky a zpřeořu» je so metodika měření, která umožňuje rychlé získání DřcE~ ných informací, tj. teploty a času exotermickě reakce při vytvrzování měřené pryskyřice.Jedno z možných příkladnýoh provedení vynálozu je Knázoruĺno na çřinojoných výkresoch, z nichž značí...

Regulačný systém pre zabezpečenie plynulej zmeny charakteristiky pneumatických spojok

Načítavanie...

Číslo patentu: 259225

Dátum: 17.10.1988

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: zabezpečenie, změny, plynulej, pneumatických, charakteristiky, spojok, systém, regulačný

Text:

...prevedenie regulácie pneumatických pružných hriadelových spojok, kde konkrétne obr. 1 predstavuje reguláciu pneumatiokej pružnej hriadeľovej spojky s párovým rozmiestnenim gumových pružin, obr. 2 reguláciu pneumatickej pružnej hriadelovej spojky s tanqenciálne rozmiestnenými gumovými pružinami a obr. 3 reguláciu pneuatickej pružnej hriadelovej spojky s axiálne uloženou qumovou.pružinou.Regulačný systém ł pre zabezpečenie plynulej zmeny...

Zapojení pro řízení kmitočtové charakteristiky proměnného korektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242654

Dátum: 11.04.1988

Autori: Koíž Jioí, Sikora Jan, Horyna Jaroslav

MPK: H03K 4/00

Značky: korektoru, kmitočtově, proměnného, zapojení, charakteristiky, řízení

Text:

...odpor 5 připojena k záporné svorce Q zdroje. Druhý konec prvního pŕedpěřového odporu 3 je přes druhý předpěřový odpor gg, první diodu Qł a druhou diodu Qg uzemněn. Spoločný bod druhého předpětového odporu gg a první diody 2 je připojen k zemi jednak přes filtrační kondenzátor gg, jednak přes zatěžovscí odpor BJ. Spoločný bod prvni a druhé diody pi, g je přes oddělovací kondenzátor Q připojen na výstup lineárního zesilovače pg.signál...

Zapojení korektoru úrovňově závislé amplitudové charakteristiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255622

Dátum: 15.03.1988

Autori: -, Husník Miloš

MPK: H04N 5/205

Značky: úrovňové, zapojení, korektoru, závislé, charakteristiky, amplitudové

Text:

...fáze.zapojení korektoru podle vynálezu bude dále popsáno podle připojenýoh vyobrazení, kde na obr. 1 je zapojení korektoru podle vynálezu, na obr. 2 vektorový diagram a na obr. 3 Vektorový diagram výstupních napětí při žádaném vyladění.Zapojení korektoru podle vynálezu obsahuje dvě paralelní větve. První větví je spojen vstup l přímo s prvním vstupem gl slučovacího obvodu §. V druhé větvi je Vstup l připojen přes zpoždovací obvod 3,...

Zapojení pro měření stability charakteristiky hydrodynamického čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242107

Dátum: 01.02.1988

Autori: Svirák Tomáš, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav

MPK: F04B 51/00, G01L 27/00

Značky: čerpadla, hydrodynamického, stability, charakteristiky, zapojení, měření

Text:

...druhého pojišřovacího ventilu l§. Hlavněv případě napâjecích čerpadel je před zkoušené čerpadlo 3 za~řazeno neznázorněné podávací čerpadlo.Celý měřící okruh se smontuje tak, aby nedocházelo k zavvzdušňování celého okruhu, což by nepříznivě ovlivnilo výsledky měření. Zásobní nádrž l se neplní dopravovenou kapulinou dle určení čerpadla Q. üzavírací armatura lg před spuštěním zkoušeného čerpadla 2 3 v případě použití neznázorněného podávacího...

Zapojení pro linearizaci převodní charakteristiky pyrometru s fotodetektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252556

Dátum: 17.09.1987

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: G01J 5/24

Značky: linearizaci, zapojení, převodní, charakteristiky, pyrometru, fotodetektorem

Text:

...teplotou.Výše uvedený nedostatek v podstatné míře zmenšuje zapojení pro linearizaci převodní charakteristiky pyrometru s fotodetektorem podle vynálezu, kde fotodetektor je připojen na první a druhou svorku, přičemž první svorka je připojena současně na invertující vstup operačního zesilovače a na kolektor logaritmujícího tranzistoru, jehož báze je připojena na druhou a čtvrtou svorku a na neinvertující vstup operačního zesilovače, přičemž...

Zařízení k řízení charakteristiky primární regulace turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250744

Dátum: 14.05.1987

Autor: Touš Jan

MPK: F01D 17/26

Značky: zařízení, charakteristiky, regulace, řízení, turbin, primární

Text:

...turbiny a na obr. 2 jsou zakresleny statické charakteristiky turbiny.Jak je zřejmě z obr. 7, sestâvá zařízení podle vynálezu z rychlostního regulátoru Ql, ze vstupního součtcvéhc členu 1, 250 744z výstupního součtového členu Q, z korekčního zesilovače g, z časového členu 2, ze spínacího relé Q a z korekčního členu Ž. Vedení 1 lprimárního oleje je připojeno k součtovému členu rychlostního regulátoru Ql. K tomuto vedení ll je připojena...

Zapojenie pre vytvorenie progresívnej rýchlostnej charakteristiky elektronických protišmykových regulátorov železničných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231510

Dátum: 15.12.1986

Autori: Seyfert Emanuel, Pitoňák Pavol, Štefula Ján

MPK: B60L 7/18

Značky: protišmykových, zapojenie, železničných, vozidiel, elektronických, rýchlostnej, charakteristiky, vytvorenie, regulátorov, progresívnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pre vytvorenie progresívnej rýchlostnej charakteristiky elektronických protišmykových regulátorov železničných vozidiel vyznačujúce sa tým, že prvý vstup (11) s porovnávaným napätím odpovedajúcim rýchlosti príslušnej nápravy železničného vozidla je pripojený cez odpor (1) na jeden vstup spätnoväzobného komparátora (3) s hysteréziou, na ktorého druhý vstup je cez odpor (2) pripojený druhý vstup (12) s napätím odpovedajúcim fiktívnej...

Způsob linearizace charakteristiky magneticky pružného snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245402

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šelepak Štefan, Polach Ján, Poór Robert, Orlak Ivo, Dudak Miroslav

MPK: G01L 1/12

Značky: způsob, charakteristiky, magnetický, snímače, linearizace, pružného

Text:

...cxeMa annaparypHoñ peaimsannn npemaraemoro cnocoda aa tpnxuz - rpašum nnneapneannm Bsxonaon xapanrepncrnxn Maranroynpyroro Mamma.Marnnroynpyrm .arm I (ďmxul) conepur Marumnponon 2, economy 3 aamaranqnnanza, ocaosnwm nenaparenasyn odmeny 4 n aneuenr 5. conepuamuñ nononanrenssyn odsun-ny n pacnoxotennuü n 061 mm general viac ocaonaoro mrauraoro noroxa. Ton aauarnnqnnama, cosnanaeunit n oduome namrnmmnaans ncrounnnou 6, ocwcnoannaaer...

Zařízení pro určování kmitočtové a amplitudové charakteristiky geofonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234081

Dátum: 01.10.1986

Autor: Uhlík Jaroslav

MPK: G01V 1/18

Značky: určování, amplitudové, kmitočtově, charakteristiky, zařízení, geofonů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je určování hodnot kmitočtu a amplitud seismických terénních geofonů a akcelerometrů k stanovení frekvenční charakteristiky geofonů a akcelerometrů a pro kvalitativní srovnání více geofonů navzájem při širokém budicím spektru. Zařízení sestává z nosníku (1), opatřeného v horní části ramenem (2) a ve spodní části opěrnou deskou (3). Nosník (1) má ve střední části čtyři otvory (4) pro vedení a uchycení čtyř listových per (5), na...

Způsob posouvání momentové charakteristiky krokových motorů a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228889

Dátum: 15.08.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02K 37/00, H02P 8/00

Značky: zapojení, provádění, krokových, momentové, charakteristiky, způsob, posouvání, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob posouvání momentové charakteristiky krokových motorů, zejména směrem k vyšším rychlostem, vyznačený tím, že se působí na změnu indukčnosti fázových vinutí změnou počtu jejich závitů.

Zapojení pro řízení nabíjecí charakteristiky baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246514

Dátum: 13.03.1986

Autor: Vallo Vladimír

MPK: H02J 7/10

Značky: baterie, nabíječi, zapojení, řízení, charakteristiky

Text:

...jeho emitor. Kolektor je připojen přes šestnáctý odpor R 16 na výstupní svorku 24, která je přes devatenáctý odpor R 19 připojena na společnou napájecí svorku 21. Výstup komparátoru Z 2 je přes diodu D a sedmnáctý odpor R 17 připojen na výstupní svorku 24, která je přes druhý kondenzátor C 2 připojena na druhou napájecí svorku 23 a přes osmnäctý R 18 na výstup integrátoru Z 1.Na společnou a druhou napájecí svorku 2 D, 23 se přivádi...

Zapojení pro číslicové řízení předstihové charakteristiky spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 226770

Dátum: 01.08.1985

Autori: Nosek Jaroslav, Slavíček Ivan, Kunz Milan, Pelíšek Miloš, Pavlák Milan

Značky: charakteristiky, řízení, předstihové, zapojení, motorů, číslicové, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro číslicové řízení předstihové charakteristiky spalovacího motoru vyznačené tím, že snímač zubů /3/ je přes čítač otáček /4/ a paměťový obvod /5/ připojen ke komparátoru /8/ a současně snímač značkových zubů /6/ je přes čítač polohy /7/ zapojen ke komparátoru /8/, k jehož výstupu je připojen zpožďovací obvod /9/, na který je také připojen snímač a čítač pro další parametr /10/.

Způsob linearizace statické charakteristiky odporového snímače teploty a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225667

Dátum: 01.07.1985

Autor: Tesař Jindřich

Značky: odporového, charakteristiky, teploty, snímače, způsob, linearizace, statické, zapojení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob linearizace statické charakteristiky odporového snímače teploty, vyznačený tím, že k původnímu signálu nelineárního průběhu odporového snímače teploty se přičte odchylka nelineárního signálu od linearity zajištěná experimentální.

Zapojení pro docílení ploché momentové charakteristiky trojfázového asynchronního klecového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218982

Dátum: 15.06.1985

Autor: Ledr Zdeněk

Značky: charakteristiky, zapojení, asynchronního, momentové, ploché, docílení, klecového, motorů, trojfázového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zapojení pro docílení ploché momentové charakteristiky trojfázového asynchronního klecového motoru. Zapojení se týká těch případů, kdy se od motoru elektrického pohonu požaduje, aby měl v širokém otáčkovém rozsahu přibližně stálý moment, jak je tomu zejména u pásových dopravníků, které se mají plynule rozbíhat pohybem rovnoměrně zrychleným, aby nedocházelo k nepříznivému namáhání jejich pásu, například momentovými rázy....

Zariadenie na automatické určovanie parametrov frekvenčnej charakteristiky rozkmitaných experimentálnych objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218620

Dátum: 01.06.1985

Autori: Baláž Pavel, Kyška Rudolf

Značky: parametrov, charakteristiky, experimentálnych, automatické, objektov, určovanie, frekvenčnej, zariadenie, rozkmitaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši automatické stanovenie parametrov frekvenčnej charakteristiky rozkmitaných experimentálnych objektov rezonančnou metódou. Svoje uplatnenie nájde pri operatívnom nedeštruktívnom posudzovaní kvality stavebných materiálov. Frekvenčné charakteristiky skúšaných vzoriek vo veľkej miere charakterizujú fyzikálny stav skúšaných materiálov. Na ich určenie je potrebné vo zvolenom kmitočtovom rozsahu stanoviť parametre kmitania. Pri spojitom...

Zapojení pro úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčního generátoru pro indukční nebo dielektrický ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 215415

Dátum: 01.01.1985

Autori: Burda Václav, Jareš František, Regner Karel, Procházka Jiří

Značky: indukční, charakteristiky, zatěžovací, ohrev, zapojení, úpravu, dielektrický, vysokofrekvenčního, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vysokofrekvenčních generátorů a řeší úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčních generátorů. Zapojení pro úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčního generátoru, u něhož mezi elektronku spojenou s oscilačním obvodem a anodový zdroj s mezním anodovým napětím Vamax. a s mezním anodovým proudem Iamax., obsahující vysokonapěťový transformátor, usměrňovač a regulátor Va, je vřazen dělič připojený na napětí Va,...

Zařízení pro měření teplotní přechodové charakteristiky objektů a stanovení měrné teplotní vodivosti vzorků materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217803

Dátum: 15.07.1984

Autor: Kůnzel Gustav

Značky: měření, zařízení, materiálů, stanovení, přechodové, charakteristiky, měrné, vzorků, teplotní, objektu, vodivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření teplotní přechodové charakteristiky objektů a stanovení měrné teplotní vodivosti vzorků materiálů podle vynálezu obsahuje nádobu s kapalinou, vytápěcím termostatem a vypouštěcím ventilem. U horního okraje nádoby je zavěšeno kyvadlo, na jehož dolním konci je umístěn vyšetřovaný objekt a blok tepelného izolantu. Na odvrácené straně vyšetřovaného objektu je uloženo druhé teplotní čidlo, připojené ke korekčnímu zesilovači a...

Zapojení korektoru amplitudové charakteristiky a charakteristiky skupinového zpoždění pásmové propusti

Načítavanie...

Číslo patentu: 227408

Dátum: 01.06.1984

Autor: Ditl Augustin

Značky: propusti, charakteristiky, pásmové, korektoru, zpoždění, zapojení, skupinového, amplitudové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení korektoru amplitudové charakteristiky a charakteristiky skupinového zpoždění pásmové propusti, vyznačené tím, že mezi zdrojem signálu s velkým vnitřním odporem a zátěží velkého vnitřního odporu pásmové propusti je k zemi zapojen RLC obvod složený z jednoho odporového prvku (4), jednoho kapacitního prvku (1) a dvou indukčních prvků (2, 3) naladěný na kmitočet nižší, než je pásmo propustnosti pásmové propusti.