Patenty so značkou «cementářského»

Spôsob riadenia fázového zloženia cementárskeho slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287203

Dátum: 24.02.2010

Autori: Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C04B 7/00

Značky: cementářského, zloženia, spôsob, slínku, fázového, riadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob riadenia fázového zloženia cementárskeho slinku počas výpalu z cementárskej surovinovej zmesi daného chemického zloženia rôznymi druhmi palív s rôznym obsahom popola a/alebo rôznym zložením popola. V opísanom spôsobe sa počas výpalu slinku do cementárskej surovinovej zmesi s teplotou v rozsahu 750 až 1250 °C dávkujú vysokopecné a/alebo oceliarske trosky s granulometriou nepresahujúcou 50 %-ný zvyšok na site s okom 5 mm,...

Spôsob výroby cementárskeho slinku s použitím výliskov a extrahovaných šrotov z repky olejnej pri jeho výpale

Načítavanie...

Číslo patentu: 287166

Dátum: 10.01.2010

Autori: Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C04B 7/00, C10L 5/40

Značky: spôsob, cementářského, použitím, extrahovaných, výroby, šrotov, slínku, repky, olejnej, výliskov, výpale

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby cementárskeho slinku s využitím odpadových materiálov z olejniny spracujúceho priemyslu pri výpale slinku v cementárskej rotačnej peci. Odpadovými materiálmi pri tomto spôsobe sú repkové výlisky a/alebo repkové extrahované šroty. Dávkujú sa do cementárskej rotačnej pece v množstve, ktoré tvorí až 60 % tepelného výkonu pece, pričom tvoriaci sa popol pri styku s tepelne spracovávanou surovinovou zmesou a/alebo...

Spôsob regulácie sulfatizačného stupňa cementárskeho slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285195

Dátum: 19.07.2006

Autori: Strigáč Július, Orság Zdeno, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00

Značky: cementářského, regulácie, spôsob, stupňa, sulfatizačného, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie sulfatizačného stupňa cementárskeho slinku, najmä pri výpale v cementárskych rotačných peciach, je založený na tom, že elementárna síra a/alebo síru obsahujúce anorganické zlúčeniny, ktoré v cementárskej rotačnej peci vyhorievajú len za vzniku plynných splodín, sú v množstve 10 až 1000 kg.h-1 vnášané do pece a spaľované aspoň v jednom z horákov rotačnej pece pri teplote 800 až 2000 ° C, pričom vnášané a spaľované množstvo...

Způsob výroby cementářského slínku z kapalných nebo pevných chlorovaných organických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260434

Dátum: 15.12.1998

Autori: Špirhanzl Jiří, Neubauerová Libuše, Karásek Viktor, Rott Jiří

MPK: C04B 7/36

Značky: kapalných, odpadů, cementářského, způsob, organických, výroby, pevných, slínku, chlorovaných

Text:

...způsobem podle vynálezu, kterého podstatou je výroba cementářského slínku z kapalných nebo pevných ohlorovaných organických odpadů za současného snížení teploty výpalu, přičemž kapalné nebo pevné chlorované odpady jsou ekologicky nezávadným způsobem spalovány jako částečně náhrada ušlechtilého kapalného nebo plynnêho paliva. Způsob spalování výše uvedených odpadů lze volit bud v hořáku rotační pece, nebo za redukčních pod 4Inínck v...

Způsob chlazení horkého cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260405

Dátum: 15.12.1998

Autor: Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: cementářského, chlazení, slínku, horkého, způsob

Text:

...vzduchu se vede příčně přes pohyhující se vrstvu nejteplejšího slínku.Způsob chlazení horkého cementářského slínku podle vynálezu se dále vyznačuje tím,že 20 až 35 0/0 chladicího vzduchu se vede přes vrstvu nejteplejšího slínku udržovanoií průchodetíi tohoto chladicího vzduchu ve Vířivém pohybu.Výhody způsobu ochlazení horkéhn ccmeutářského slínku püťĺle vynálczu spočívm jí v tom, že při zhruba stejný/ch ztrátách tepla povrchem chladiče...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270044

Dátum: 13.06.1990

Autori: Škvára František, Holan Vlastimil, Všetečka Tomáš, Ďurovec Pius

MPK: C04B 7/52

Značky: výroby, cementářského, slínku, způsob

Text:

...deteilně experimentálně eledován, bylo e překvapením zjištěno, že ze určitých definovaných hodnot~provozních podmínek mlecího procesu dochází k drestickému zlepšení průběhu mlecího procesu při výrszném zvýšení měrného po vrchu rozemletého produktu. .Výše uvedené nedostatky známého stavu techniky jsou ted podstatnou měrou elimino. vány způsobem mletí oementářského slínku nebo/a strueky pro výrobu oementu s märným po. vrchom 240 ež 580 m...

Zařízení pro výrobu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269763

Dátum: 14.05.1990

Autori: Fritsche Peter, Wieloch Joachim, Pallmann Stephan, Fieback Klaus, Müller Martin, Hartmann Peter

MPK: C04B 7/44

Značky: slínku, zařízení, výrobu, cementářského

Text:

...Hepacwaopunux ucanxax.ÚT aonocrpyňuorn peaxropa cuecb HB nponunuuň munxncwu H ocranmeroca Bnamuoro AHMDBOFO raaą nocne nboH 3 eeneHHoro Tennooeuena H oóueua BENECTB Hanpaaaaewca Henocnencwaenuo B npHeHHHK. á KOTDPOM Ha ocuoae pauuocweñ nnoTuocTeň npouaaonurcn panneneuue sroñ cnecu. npuueu raepnue cocraauue uacrn aunananr B ocanox.Hacocon. oTHocnmHMcn K aonocTpyüHoHy peaxropy. nponuauaa munxocrn nrcacuaaewcn H 3 npnenuuxa H no uHpKynnuHoHHoHy...

Způsob výpalu cementářského slínku a podobných hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269481

Dátum: 11.04.1990

Autori: Němeček Petr, Hopjan Josef, Filouš Jiří, Marek Stanislav, Voit Karel

MPK: F27B 15/00, F27D 13/00

Značky: slínku, provádění, cementářského, výpalu, zařízení, způsob, způsobu, podobných, tohoto

Text:

...s nespálenýml podíly paliva je unášena plyny propojovacím potrubím ll do odlučovacího oyklonu 1. Zde se odlučuje materiál od plynů a shormažduje se v spodní výpadové části tvorená fluídní komorou 2. Plyny se vedou potrubím lg do předehřívače 3 suroviny.Fluidní komora Ž je opatřena ťluídním roštem 1, přes který se přivádí fluidízační vzduch z přlpojeného prívodu 3. Množství íluídízačního vzduchu je takové, aby došlo k vytvoření...

Zařízení pro výpal cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265905

Dátum: 14.11.1989

Autori: Marek Stanislav, Němeček Petr, Filouš Jiří, Podmolík Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: výpal, slínku, zařízení, cementářského

Text:

...proudění plynu přiváděných tangenciálně potrubím Ř pecních plynu 2 rotační pece l, což je znázorněno na obr. 2. Přitom je výstupní u|luhĺ f hnuhýrh lvnů nklnnňnň vu nmňun nnluu Hlynu ňlkmn dolu n nvfrá n vndnrovnnn rovlnou úhel 15 už 40 °. Ve spodní části a ve výpadkovćm kuželi šachty g přcdohřívače naatává tak intonzívní promíchávání hořlavých plynu přívúdčných výstupním potrubím 1 horkých plynuz fluidního topeniště § a spalín přiváděných...

Způsob výpalu cementářského slínku s využitím méněhodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265482

Dátum: 13.10.1989

Autori: Filouš Jiří, Marek Stanislav, Podmolík Jaroslav, Němeček Petr

MPK: F27D 13/00

Značky: cementářského, využitím, výpalu, paliva, způsob, slínku, méněhodnotného

Text:

...a nezakresleným chladičem slínku, je přiřazeno fluidní topeniště Q. Ve fluidním topeništi 3 je nad roštem lg vytvořena fluidní vrstva lg z inertního materiálu tvořeného cementářským slínkem se zrnitostí do 3 mm. Do topeniště se přivádí dávkovačem 5 jemné méněhodnotné palivo, případně i kapalné, které se do něho přivádí přívodem 1. Do fluidního topeniště 3 se přívodem g rovněž zavádí surovinově odprašky z odlučovacího zařízení 1...

Zařízení pro zjišťování objemové hmotnosti cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261459

Dátum: 10.02.1989

Autori: Růžička Oskar, Sojka Jiří

MPK: C04B 7/48

Značky: zjišťování, slínku, cementářského, objemové, hmotnosti, zařízení

Text:

...zapojené na registrační přístroj gg opatřena výstupy gl řídícího signálu pro ovládání činnosti skipového ústrojí 1, vibračního podavače 2 a vibračního třídiče Z. Dno měřicí trubice łł je tvořeno uzávěrem gł ovládaným servopohonem 2, který je rovněž řízen vyhodnocovací jednotkou 1 . Materiálový výstup měřicí trubice je sveden do sběrné násypky lg.Její vývod je zaústěn zpět do dopravní cesty slínku z chladiče rotační pece.Nad úrovní...

Zařízení pro výrobu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245903

Dátum: 01.07.1988

Autori: Eissner Dietmar, Hernichel Horst, Hecker Herbert, Fehse Volkmar, Böhm Wolfgang

MPK: F27D 13/00

Značky: výrobu, slínku, cementářského, zařízení

Text:

...vynálezu záleží v tom,že vedení hořlavého plynu z generátoru je zaústěno do kalcinečního kanálu vedoucího z rotační pece do horkého cyklonu, přičemž do téhož kalcinačního kanálu je-zaústěn přívod horkého vzduchu s rovněž výpad předehřáté suroviny z disperzního předehřívače.Hlavní výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že méněhodnotné palivo.nebo hořlavý odpad je spelován nebo zplyňován s podstechiometrickým množstvím vzduchu a vzniklý...

Pojivo na bázi hydraulicky aktivních látek, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257315

Dátum: 15.04.1988

Autori: Škvára František, Hrazdíra Jaroslav, Zadák Zdeněk

MPK: C04B 24/08

Značky: cementářského, bázi, zejména, pojivo, látek, aktivních, slínku, hydraulický

Text:

...Technologické problémy nastávají také v důsledku navlháváni sody při skladování.Přitomnost obou přísad v práškové formě znamená i nutnost intenzívnějšího zpracování(roztírání) směsi 2 BS cementů, jak vyplývá z A 0 202 771, Experimentální práce vedla k výsledkům, které jsou předmětem vynálezu, který odstraňuje uvedené nevýhody. Podstatou vynálezu je pojivo na bázi hydraulický aktivních látek, zejména cementářského slínku, obsahující 75,54 až...

Zařízení k výrobě cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243717

Dátum: 11.04.1988

Autori: Oíman Jaroslav, Kvapil Zdenik, Zelenka Jan, Kalousek Zdenik, Navara Milan

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, výrobe, cementářského, slínku

Text:

...vzduchu zeústěným dď spodní .5 části disperzního kelcinačního přežfhšíäačsg vzájemně propojenýohdo ý obní l p d vynálezuízáleží v tom, že je opatřeno go-Á Éuřlavého plynu z generátoru je místě no do disperzního kalcinačního předehřívače v roíhě zaústění pří vodu horkého vzduchu.H 1 avnívýhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že méněhodnotné palivo nebo hoř-lavý odpad .je spalován nebo zplyňován s podstechiometrickým množstvím...

Zařízení k výrobě cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243716

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kubieka Rudolf, Novák Václav, Selner Jaroslav, Prokeš Antonín, Muška Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: výrobe, slínku, cementářského, zařízení

Text:

...a jednou větví je zaústěno do spodní částí kanálu plynů a druhou větví dospodní části předehřívací zőny kalcinačního předehřívače.Hlavní výhoda zařízení pod 1 e.vyná 1 ezu spočíva v tom, že méněhodnqtné palivo nebo hořlavý odpad je spalován nebo zplyňován s podstechío-Ťf metrickým množstvím vzduchu a vzniklý hořlavý poloplyn je spalován f.» teprve po přidání dodatečného - sekundárního spalovacího vzduchu přímo V místě tepelné potřeby.Na...

Zařízení k výrobě cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243518

Dátum: 15.12.1987

Autori: Holub Igor, Chyský Jaroslav, Hamzal Karel, Kubíeek Rudolf, Hemzal Karel

MPK: F27D 13/00

Značky: výrobe, zařízení, cementářského, slínku

Text:

...900 °C /viz britský patent č. 1 561 966/.Největší podíl tepla sevšak tímto způsobem uvolňuje nikoliv bezprostředně v místě tepelná potřeby, ale v uvedeněm přídavném spalovacím zařízení, čímž se účinnost využití méněhodnotných 1 cdpadních paliv značné snižuje.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro výrobu cementářského slínku, sestávajícího z disperzního předehřívače, rotační pece, kalcinačníhc kanálu plynu přímo napojeného na disperzní...

Zařízení pro výrobu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243517

Dátum: 15.12.1987

Autori: Menšík Karel, Hoferek Vladimír, Plas Rafael, Bednáo Arnošt, Krhovják Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: slínku, výrobu, zařízení, cementářského

Text:

...podíl tepla se však tímto způsobem uvolňuje nikoliv bezprostředně v místě tepelné potřeby, ale v uvedeném přídavném spalovacím zařízení, čímž se účinnost využití méněhodnotných 1 odpadních paliv značné snižuje.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro výrobu cementářského slínku, sestávajícího z rotační pece spojené kanálem plynů s pecním předehŕívačem, kalcinačního předehřívače a přívodu horkého vzduchu, vzájemné propojených do výrobní...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245768

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tichý Jan, Varga Vladimír, Mikulášek Slavoj, Synovec Peter, Ároch Milorad

MPK: C04B 7/45

Značky: výroby, způsob, cementářského, slínku

Text:

...část odpadních plynů z rotační trubkové pece věst mimo disperzní tepelný výměník. V extrémním případě, to znamená při obzvláště vysokém obsahu alkálií v surovině, je vhodne veškeré množství odpadních plynů z rotační trubkové pece vést mimo disperzní tepelný výměník.Výhody způsobu podle vynálezu jsou následující V Cirkulační soustavě lze dobu prodlevy suroviny nastavit a kontrolovat Velmi přesně, takže prakticky nedochází ke kolísání stupně...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245767

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sutoris Viktor, Surma Ján, Sekerka Vladimír, Király Ernest, Kovaeie Kamil

MPK: C04B 7/45

Značky: způsob, výroby, slínku, cementářského

Text:

...chladiče, zejména typy s několika odděleními nebo vestaV-ební jednotku Spojenými komorami. Proud kyslíkatého plynu, zahřátý v první komoře a tedy nejteplejší, se účelně zavádí do fluidizačního reaktoru slinovacíhIo stupně jako fluidizační plyn.Další proudy plynů zahřáté v chladicím stupni, se vedou účelně do vířivé vrstvy sloužící k odkyselení suroviny. Přitom se doporučuje použít kyslíkate plyny zahřáté nepřímo jako fluidizační plyn a...

Pojivo se stabilizovanými vlastnostmi na bázi cementářského slinku prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 253499

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zadák Zdeněk, Hurníková Jana, Škvára František, Hrazdíra Jaroslav

MPK: C04B 22/06

Značky: bázi, pojivo, sádrovce, prosté, cementářského, stabilizovanými, vlastnostmi, slínku

Text:

...Měrný povrch pyrogenniho Sioz je ještě větší než měrný povrch úletu sioz a činí až zoo ooo m 2/kg.velikost částic sioz ve formě úletu je ai 100 x menšą než je velikost částic běžného cementu. Úlet Sioz je vzhledem k velikosti částic a fyzikálnimu stavu /amorfni formal vysoce reaktivní a působi v cementu nebo betonu jako vysoce účinná přisada. Reaguje s tvořičem se /nebo za prítomnosti/ ca/OH/2 za vzniku hydrosilikátů a aktivně se zúčastňuje...

Způsob výpalu cementářského slínku s použitím uhelných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253054

Dátum: 15.10.1987

Autori: Křešťák Zdeněk, Vejpůstková Jana, Hrazdira Miroslav, Hradský Josef, Novák Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: cementářského, uhelných, slínku, výpalu, odpadů, použitím, způsob

Text:

...kvalita výsledného produktu, se vychází Z následujících vztahůS silikátový modul Ms ý AłFA aluminátový modul MA -§ C W Vám sw kde C je obsah oxidu vápenatého Cao V hmot. S je obsah oxidu křemičitého Si 02 v hmot. A je obsah oxidu hlinitého Al 2 O 3 v hmot. F je obsah oxidu železitého Fe 2 O 3 v hmot.přičemž Obsahy oxidů jsou vztaženy bud na slínek, nebo na surovinu.Teoretická teplota spalování Q QC 02 QH 20 Qvz t...

Zařízení pro výpal cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241787

Dátum: 10.08.1987

Autori: Šafek Miroslav, Janeeka Stanislav

MPK: F27D 13/00

Značky: výpal, zařízení, slínku, cementářského

Text:

...3 oĺztrátyů 1 eť§m,a dovolújo nastąýitdptimální ýžàüchot§chnické parámétŕx) A 1 V f j PříŘlad ppbvedanł äařížoní pode ýyná 1 ézujeuveàeñ na saŠil 5 žéhémďvýkŕeà, ha-hčmž-Jeñakréslàgbschamàtiçk§ýspořádání jjedótiivýdlúgtýojí a mehanizmů. ĺ LV g.UÍàařízenÉpod 1 oLvynálaàu Je 2 boganizovaňá súpviňbýá~ Ímpúškä doprąvdnąňejdřLvádopclétizačníhQ talíře łg.kďe se fgýhoçłjjamně rqžgŕášaňého pojiýadp§hýbutąliřevÝýtý§řł zŕnaÓ ŕálikbsti...

Způsob výroby cementářského slínku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240675

Dátum: 01.06.1987

Autori: Barbier Alain, Breliere Jean-claude, Garcia Georges

MPK: F27D 13/00, C04B 7/44

Značky: zařízení, cementářského, provádění, výroby, slínku, způsob, způsobu

Text:

...spalování s podsteohiometrickým množstvím kyslíku a dochází k jeho zplynování, přičemž vzniklý hořlavý plyn je dokonale spálen až ve druhé fázi, po dodání zbývajícího sekundárního vzduchu tak, aby celkové množství spalovacího vzduchu odpovídalo množství vzduchu potřebného pro dokonalé spálení paliva,podle vynálezu záleží v tom, že tepelná energie pro slínování se získává z kaloricky hodnotnějšího paliva ve srovnání s palivem použitým pro...

Zařízení k chlazení zrnitých materiálů, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250318

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: slínku, zejména, zařízení, materiálů, chlazení, zrnitých, cementářského

Text:

....proti čelům 7 a 8 pevných a pohyblivých desek 5 a B, přičemž nad. dnem 4 je ve směru kolmém na směr pohybu pohyblivých desek B s čely 8 umístěna soustava příční-ků 12 ve tvaru -obraceného písmene U, otevřených směrem dolů.Na otvor 11 .pro odvod ochlazeného slínku navazuje těsnicí šachta 13, pod níž je umístěn podávač 14 ochlazeuneho slínlku, např. vozíkový, pro výhrab ochlazeného slíniku.Pro posuv soustavy piohyblivých deselk 6 vůči soustavě...

Způsob výroby cementářského slínku výpalem vápence s příměsí korekčních složek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239795

Dátum: 15.04.1987

Autori: Suchý Jaroslav, Ambrož Miloslav Gottwaldov, Hublar Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: provádění, složek, cementářského, příměsí, vápence, zařízení, výpalem, tohoto, slínku, způsobu, korekčních, výroby, způsob

Text:

...předmět ným způsobem-vyrobený slínek má granulometrii pod jeden milimetr.způsob výroby cemantářského slínku podle vynálezu bude dále objasněn pomocí pŕíkladu zařízení pro jeho provádění, jehož schematické uspořádání je nakresleno na připojeněm výkrese.Podle predmetného způsobu se čistý vápenec mela samostatně a dávkuje do předehřívače ł, kde je předehřát na teplotu 1 000 °C.Také samostatné se melou korekční složky a spolu s odprašky z...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237783

Dátum: 15.09.1986

Autori: Butajev Erkin Mananovič, Urajev Rafchat Enverovič, Čepkalenko Michail Gavrilovič, Fedorov Alexandr Pavlovič, Nudělman Boris Izrajlovič, Tašpulatov Turgun Chasanovič

MPK: C04B 7/36

Značky: způsob, slínku, cementářského, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cementového slínku, spočívající v tom, že se připraví jako základní surovina granulovaná směs, obsahující palivo s chloridem výpenatým, načež se podrobí tepelnému zpracování na dopravníkovém roštu. Nově je použito postupu spočívajícího v tom, že na roštnice dopravníkového roštu se přisypává 10 až 30 % konečné výšky vrstva granulovaného materiálu obsahujícího 0,5 až 2,0 hmot. % chloridu vápenatého a na něj se přisypává granulovaný...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237781

Dátum: 15.09.1986

Autori: Čepkalenko Michail Gavrilovič, Urajev Ravchat Enverovič, Nudělman Boris Izrailovič

MPK: C04B 7/36

Značky: způsob, výroby, cementářského, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cementářského slínku, který je charakterizován tím, že surovinová směs v množství 5 až 25 % z celkového množství se podrobuje sušení a ohřevu a potom se dává její 30 až 100 mm vrstva na mřížku a dále na ni ostatní směs.

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237780

Dátum: 15.09.1986

Autori: Urajev Ravchat Enverovič, Čepkalenko Michail Gavrilovič, Ibragimov Sunnat Ibragimovič, Nudělman Boris Izrailovič, Fedorov Alexandr Pavlovič

MPK: C04B 7/44

Značky: cementářského, výroby, slínku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cementářského slínku, s cílem intenzifikace procesu pálení a zvýšení jakosti slínku v dolní části vrstvy, čehož se dosahuje tím, že ve středu zóny spékání se provádí perforování surovinové směsi na 40 až 60 % výšky vrstvy a na hranici zón demineralizace a ochlazování na 90 až 95 % výšky vrstvy.

Surovinová směs pro výrobu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237448

Dátum: 15.08.1986

Autori: Butajev Erkin Mananovič, Tašpulatov Turgun Chasanovič, Urajev Ravchat Enverovič, Nudělman Boris Izrajlovič, Čepkalenko Michail Gavrilovič, Adam Fedor Jakovlevič

MPK: C04B 7/00

Značky: surovinová, výrobu, směs, slínku, cementářského

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález patří do průmyslu stavebních materiálů, zvláště k nizkoteplotní demineralizační technologii výroby cementu. Surovinová směs k získání cementářského slínku, skládající se z vápencového, hlinitého, železitého komponentu, chloridu vápníku a uhlí, se vyznačuje tím, že obsahuje uvedené komponenty v následujícím váhovém poměru %: Komponent hlinitý 20,0 až 22,0 Komponent železitý 2,0 až 3,0 Chlorid vápenatý 3,5 až 4,5 Uhlí 3,0 až 6,0...

Zařízení pro výpal cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230230

Dátum: 15.08.1986

Autori: Růžička Oskar, Chromý Stanislav

MPK: F27D 13/00

Značky: slínku, cementářského, zařízení, výpal

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výpal cecentářského slínku pro suchý způsob výroby cementu. Účelem vynálezu je vytvořit optimální podmínky pro tvorbu belitu a jeho přeměnu a alit. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že výpal probíhá ve dvou samostatných jednotkách, belit vzniká v granulátoru, alit v dokončovací jednotce s chladičem, jíž je buď reaktor nebo zařízení s pohyblivým roštem, na nějž je přiváděn granulát a palivo.

Modifikované hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231635

Dátum: 01.05.1986

Autori: Friml Zdeněk, Novotný Jaroslav, Zadák Zdeněk, Škvára František, Kolář Karel

MPK: C04B 7/00

Značky: hydraulické, slínku, bázi, pojivo, modifikované, cementářského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hydraulické pojivo s na-stavitelnou dobou počátku tuhnutí. Modifikované hydraulické pojivo je založeno na směsi, sestávající z 85 až 99,89% hmotnostních umletého cementářského slínku, 0,1 až 10 % hmotnostních uhličitanu, kyselého uhličitanu, hydroxydu, křemičitanu, kyselého křemičitanu, kyselého siřičitanu nebo a/šťavelanu alkalického kovu, 0,1 až 5 % hmotnostních sole kondenzačního produktu směsi, sestávající z alespoň poloviny...

Způsob výpalu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230130

Dátum: 01.05.1986

Autori: Růžička Oskar, Chromý Stanislav

MPK: C04B 7/38

Značky: cementářského, způsob, výpalu, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výpalu cementářského slínku s předhřátím a předkalcinací surovinové moučky, vyznačující se tím, že surovina o teplotě 950 až 1050 °C se granuluje při současnem zvýšení teploty na 1250 až 1300 °C, načež se granulát v samostatném zařízení dále zahřívá na teplotu 1400 až 1450 °C, při níž se ponechá po 'dobu nutnou k dosažení požadované konverze kysličníku vápenatého a teprve potom se chladí.

Hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228419

Dátum: 15.04.1986

Autori: Friml Zdeněk, Kolář Karel, Novotný Jaroslav, Škvára František, Zadák Zdeněk

Značky: pojivo, bázi, cementářského, slínku, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku mletého bez přítomnosti sádrovce na měrný povrch 150 až 3 000 m2/kg a jehož 5 až 95 % hmotnostní částice je menších než 5 um, aditiva na bázi soli sulfometylovaného kondenzačního produktu fenolů s formaldehydem, vyznačené tím, že obsahuje 85 až 99,89 % hmotnostních cementářského slínku, 0,1 až 5 % hmotnostních křemičitanu, kyselého křemičitanu, kyselého síranu, kyselého siřičitanu nebo/a šťavelanu...

Zařízení k chlazení zrnitých materiálů, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228219

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

Značky: zejména, chlazení, slínku, zařízení, cementářského, materiálů, zrnitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro chlazení trnitých materiálů, zejména cementářského slínku. Zařízení je vytvořeno jako svislá šachta (1) kruhového průřezu, propojená v horní části s výpadovým koncem rotační pece (3), ve spodní části opatřená roštovou plochou (10) ve tvaru kruhového mezikruží, složenou ze soustavy pevných roštnic (8) a soustavy pohyblivých roštnic (9), jež jsou upevněny na soustavě pevných radiálních nosníků (6) a na soustavě...

Zařízení pro výrobu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229229

Dátum: 01.03.1986

Autori: Růžička Oskar, Chromý Stanislav

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, výrobu, cementářského, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu cementářského slínku při suchém způsobu výroby cementu. Účelem vynálezu je vytvořit optimální podmínky pro tvorbu belitu a alitu. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že výpal probíhá ve dvou samostatných jednotkách, belit vzniká v horkém granulátoru, alit v dokončovací jed notce, v níž ohřev probíhá ve fluidní vrstvě materiálu s palivem. Výpad dokončovací jednotky je zaústěn do fluidního chladiče....

Způsob řízení roštového chladiče cementářského slínku a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 227244

Dátum: 15.11.1985

Autori: Rebec Milan, Čižmář Luděk, Rusek Jiří

Značky: slínku, roštového, chladiče, provádění, řízení, způsob, cementářského, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu řízení roštového chladiče cementářského slínku a zařízení pro jeho provádění. Účelem vynálezu je zlepšit energetickou bilanci provozu chladiče a odstranit nežádoucí provozní stavy, zejména vysokou prašnost při dodržení určité teploty výstupního slínku. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že množství vzduchu do jednotlivých komor chladiče a množství odtahovaného odpadního vzduchu chladiče se nastavuje podle...

Způsob mletí hydraulických aktivních látek, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227205

Dátum: 15.11.1985

Autori: Novotný Jaroslav, Zadák Zdeněk, Škvára František, Barták Jaroslav, Kolář Karel, Bouchal František, Horoščák Tibor, Janda Vojtěch, Vejchoda Jaromír, Matušina Jan

Značky: zejména, mletí, cementářského, slínku, hydraulických, látek, způsob, aktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Technologie mleti cementářského slinku na vysoké měrné povrchy bez sádrovce a dávkování potřebných přísad je v současnosti velmi aktuální. Přísady pro regulaci tuhnutí a podobně se dávkovaly v průběhu míchání směsí. Současným dávkováním jedné nebo více přísad - látek ze skupiny zahrnující deriváty ligninu, ve vodě rozpustný uhličitan nebo kyselý uhličitan alkalického kovu nebo kovu alkalické zeminy nebo rozpustnou sůl hydroxykyseliny jako je...