Patenty so značkou «brána»

Motoricky ovládaná krídlová brána s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania jej jednotlivých krídiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6994

Dátum: 04.12.2014

Autor: Háša Miroslav

MPK: E05F 15/12, E05F 15/04

Značky: krídlová, ovládaná, nezávislého, možnosťou, krídiel, ovládania, motoricky, manuálneho, jednotlivých, brána

Text:

...v homej časti priechodného krídla g.Prepojovací element Q je v predstavenom vyhotovení tvorený oceľovým lankom. Môže ním však byť aj drôt, páska alebo iný známy odolný a pevný prvok.Výkyvným mechanizmom Qje v predstavenom riešení kľučka.V pokojovej polohe, kedy je kolik 2 čiastočne zasunutý do vybrania Q, zaisťuje západkový mechanizmus Z pevné spojenie priechodného krídla g s funkčne odpojiteľným ťahadlom g a cez ťahadlo s...

Protipožiarna brána so skladacím bránovým krídlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19458

Dátum: 04.02.2013

Autor: Malkowski Zenon

MPK: E05D 15/26, E06B 9/06

Značky: bránovým, protipožiarna, krídlom, skladacím, brána

Text:

...skladaní sekcií jej bránového krídla, obrázok 4 vertikálny rez cez zväčšenú, hornú časť bránového krídla s vozíkom, obrázok 5 - pohľad spredu na zatvorenú, nadol spustenú protipožiamu bránu so skladacím bránovým krídlom,obrázok 6 - vertikálny rez cez zatvorenú bránu podľa obrázku 5, obrázok 7 - vertikálny rez cez otvorenú bránu, obrázok 8 - axiálny prierez cez kĺbový spoj sekcií bránového krídla,ktorý je vybavený dvojicou vozíkov a...

Zdvíhacia brána s pohyblivým krídlom brány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20798

Dátum: 19.07.2012

Autori: Küzmic Janez, Mazej Andrej, Letonje Jure

MPK: E05F 15/70, E05D 15/16, E05D 15/24...

Značky: krídlom, pohyblivým, brána, brány, zdvíhacia

Text:

...Pri zatváracom pohybe krídla brány pôsobí toto krídlo na zárubňové ovládacie zariadenie, čim sa horné konce vertikálnych segmentov naklonia smeromk bránovému otvoru. Týmto potom dosadne krídlo brány nazárubne resp. na prípadne tu umiestnene tesniace prvky a uzavrie Škáru medzi krídlom brány a bránovým otvorom.0006 Podobná konštrukcia zdvíhacej brány je známa z US 5,402,841. Tu je krídlo brány vedené V bočných vodidlách,ktoré sa vyznačujú...

Zdvíhacia brána s pohyblivým vedením krídla brány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20610

Dátum: 19.01.2011

Autori: Letonje Jure, Mazej Andrej, Küzmic Janez

MPK: E06B 9/15, E05D 15/24, E06B 9/58...

Značky: zdvíhacia, křídla, brány, pohyblivým, brána, vedením

Text:

...brány potom pôsobí tento na ovládacie zariadenie na strane rámu, čím sa horné konce zvislých úsekov vychýlia V smere k bránovému otvoru. Takto potom doľahne krídlo brány na rámy, prípadne na tam usporiadané tesniace prvky a zatvorí medzeru medzi krídlom brány0006 Pri takýchto sústavách zdvíhacej brány je však nevýhodné, že sú tesniace prvky V dolnej oblasti bránového otvoru popritom každopádne vystavené veľkému. opotrebeniu a to následkom...

Brána

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18406

Dátum: 11.03.2010

Autor: Fischer Jörg

MPK: E05F 15/00, E06B 9/88, E06B 9/68...

Značky: brána

Text:

...ako aj poskytnutie zodpovedajúceho spôsobu sledovania.0010 Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená zdokonalením známych brán, ktoré je uvedené vo význakovej časti patentového nároku l.001 l Tento vynález vychádza z poznatku, že pri použití svetelnej mreže, ktorá je sama o sebe známa, možno zisťovat opustenie vopred stanovenej dráhy vyhodnocovaním časového sledu prerušení, popr. uvoľnení jednotlivých dráh prechodu signálu. K tomu nie sú...

Protipožiarne ochranné zariadenie, najmä protipožiarna ochranná brána

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13309

Dátum: 20.08.2007

Autori: Halbach Lutz, Böhm Alfred

MPK: E06B 3/70, E06B 3/82, E06B 3/76...

Značky: protipožiarna, najmä, ochranné, brána, protipožiarne, zariadenie, ochranná

Text:

...ak je ako Iineárny prvok navrhnutá závitová tyč. Pri tomto je jednoduchým spôsobom možné stanoviť odstup medzi úložnými časťami, EP 1 892 367 3430411uchytenými na tejto závitovej tyči, ak polohovanie úložných častí prebehne cez matice, uložené na závitovej tyči. Ohľadom konštrukčne jednoduchého uchytenia závitovej tyče v protipožiarnych ochranných prvkoch je priaznivé, ak v hornom a/alebo spodnom koncovom úseku protipožiarnych ochranných...

PROTIPOŽIARNA BRÁNA S OTOČNE ULOŽENÝMI PROTIPOŽIARNYMI DVERAMI

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13095

Dátum: 20.08.2007

Autori: Halbach Lutz, Böhm Alfred

MPK: E06B 3/82, E06B 5/16

Značky: uloženými, protipožiarnymi, otočné, brána, protipožiarna, dverami

Text:

...Aby sa celkové protipožiarne zariadenie vyhotovilo nehorľavo je výhodné,ak ako stenový prvok je navrhnutá protipožiarna brána, ktorá vykazuje prinajmenšom jeden protipožiarny prvok sdvomi kryclmi doskami, medzi ktorými je vložená náplň z nehorľavého materiálu. Pri tomto je priaznivé, ak krycia doska tejto protipožiarnej brány vykazuje v rohovej oblasti zahĺbenie.0009 Opticky mimoriadne zodpovedajúce stvárnenie je dané vtedy, ak protipožiarne...

Posuvná brána s pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4435

Dátum: 04.05.2006

Autori: Zdechovan Roman, Andreánsky Andrej

MPK: E05F 15/14

Značky: brána, posuvná, pohonom

Text:

...posuvných kolesách pomocou zvislých otočných čapov, sú vedené v tvarovanej drážke alebo v koľajnici.Technické riešenia používa na pohon ozubený hrebeň,ktorý je možné prirovnať k ozubnicovej železnici, otočený zubami nadol a nie nahor. Týmto riešením nie je potrebné dverové Zatváracie a/alebo otváracie zariadenie zaťažovat závažím, pretože pri rozbehu pohonná sila pohonnej jednotky vtláča ozubené koleso do hrebeňa. Preto nie je potrebné pri...

Brána

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14358

Dátum: 03.02.2005

Autori: Hörmann Thomas, Brinkmann Michael

MPK: E06B 7/23

Značky: brána

Text:

...v smere zvislom k-3 prebiehajúcej rovine brány účinne práve stabilizačným prvkom, uskutočneným ako prahový diel,ktorý má zodpovedajúcu rozťažnosť a stabilitu len V smere prehnutia, zatiaľ čo V smere kolmom k osiam výkyvu k nemu prebiehajúcim musí vykazovať iba malú výšku, pretože V tomto smere nasleduje stabilizácia ďalším stabilizačným prvkom, prípadne stabilizačným prvkom usporiadaným nad vybraním. Tak môže byť uskutočnený prahový prvok so...

Brána so zariadením na zlepšenie priebehu otvárania brány, predovšetkým sekcionálnej brány otvárajúcej sa k stropu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6811

Dátum: 27.08.2004

Autor: Grosse Dietmar

MPK: E05D 15/16, E05D 15/06

Značky: otvárania, sekcionálnej, priebehu, predovšetkým, brány, stropů, zariadením, brána, zlepšenie, otvárajúcej

Text:

...druhý priamy úsek (úložný úsek) koľajnicového systému bol predĺžený tak, že aj segment posledný vsmere otvárania tam môže byť úplne vtiałmutý dovnútra. Toto je z funkčného hľadiska pri sekcionálnych bránach otvárajúcich sa do strán a takých sekcionálnych bránach otvárajúcich sa k stropu, ktoré upúšťajú od lanovej kladky, celkom možné, má ale nevýhodu zvýšenej potreby miesta v hĺbke priestoru uzavretého bránou. Predovšetkým pri obzvlášť...

Presuvná brána s krídlom brány zakrývajúcim bránový otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9836

Dátum: 19.08.2004

Autor: Rejc Petra

MPK: E06B 3/48

Značky: přesuvná, zakrývajúcim, brány, otvor, branový, brána, krídlom

Text:

...známych konštrukciách priemyselných brán sa toto krídlo brány pritom obojstranne prostredníctvom nazávesných členoch pôsobiacich kladkách Vedie V bočných vedeniacha dá sa v oblasti bránového prekladu bezdotykovo viesť do špirály alebo do dĺžky sa rozprestierajúceho zvitku. Preto môže byť táto priemyselná brána prevádzkovaná pri veľmi vysokých rýchlostiach, napríklad 4 m/sek. Nakoľko záves pri tejto z praxe známej priemyselnej brány je...

Automaticky ovládateľná brána, najmä zdvíhacia brána a spôsob jej ovládania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 667

Dátum: 27.01.2003

Autor: Petra Rejc

MPK: E06B 9/80, E05F 15/20

Značky: ovládania, brána, zdvíhacia, ovladatelná, najmä, spôsob, automatický

Text:

...hlásenia dosiahnuť rovinu otvoru zatvárajúcej sa brány alebo zatvárajúcich sa dverí. Okrem toho majú hore nad otvorom brány alebo dverí umiestnené hlásiče pohybu nevýhodu, žeV malej vzdialenosti pred rovinou otvoru sú detekčné lúčehlásiča približovania nasmerované Veľmi strmo nadol na odstavnú plochu, ktorú treba sledovať a preto horizontálna rýchlosť prekážky, ktorú treba zaregistrovať, alebo osoby, ktorú treba zaregistrovať, má už len...

Sekčná brána

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4023

Dátum: 26.07.2002

Autor: Günther Wolfgang

MPK: E06B 3/32

Značky: sekčná, brána

Text:

...k vonkajšej strane krídla brány. V zmysle vynálezu záleží aj na tom, vytvoriť viacerékonkávne úseky za sebou. Najvyššim bodom sa v zmysle vynálezu rozumie približne to miestov paneli, ktoré pri kolmej polohe panela, t. j. horná čelná stena smeruje smerom hore, je najviac vzdialené od stredu panela. Ak je v paneli viacero homých bodov, teda napr. na hornej čelnej strane je vytvorená priamka, začína v zmysle vynálezu konkávny úsek plochy...