Patenty so značkou «asynchrónneho»

Stator elektrického asynchrónneho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4948

Dátum: 07.01.2008

Autor: Svoboda Jan

MPK: H02K 1/06

Značky: motora, stator, asynchrónneho, elektrického

Text:

...výkresov a nasledujúceho podrobnćho opisu príkladov konkrétneho uskutočnenia. Na obrázku l je zobrazený v pôdorysnom pohľade statorový plech, ktorého vonkajší obvod je vybavený troma zhodne rozmíestnenýrni a tvarovo rovnakými prvými drážkami na vedenie trámcov vodiacich segmentov paketu pri jeho vložení do plášťa statora a súčasne druhými drážkami na vloženie a upevnenie oceľových pásikov výstužných prvkov. Na obr. 2 je bočný schematický...

Frekvenčný menič na prevádzku asynchrónneho trojfázového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283106

Dátum: 27.12.2002

Autor: Willers Frank

MPK: H02P 5/41, H02M 7/527, H02P 7/63...

Značky: prevádzku, měnič, motora, frekvenčný, trojfázového, asynchrónneho

Zhrnutie / Anotácia:

Frekvenčný menič s riadiacim členom (19) na vyhodnocovanie signálov modulovaných šírkou pulzov a na ich ďalšie vedenie k jednotlivým výkonovým polovodičovým ventilom sa podľa vynálezu získa tak, že na prispôsobovací člen (13) charakteristiky je privedený signál, odpovedajúci zadanej menovitej hodnote bez spätnej väzby, že prispôsobovací člen (13) charakteristiky má zaťažovaciu charakteristiku so zapamätanými hodnotami na zisťovanie riadiacich...

Zapojenie dvojokruhového dynamického brzdiaceho zariadenia asynchrónneho brzdového elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 268599

Dátum: 14.03.1990

Autori: Štuller Alojz, Bies Rudolf, Čičmanský Stanislav

MPK: H02P 3/06

Značky: elektromotora, dynamického, brzdového, zapojenie, zariadenia, dvojokruhového, brzdiaceho, asynchrónneho

Text:

...prvku g na etriedave napltie, pričom na etatorově vinutie 1 je pripojený usmernovač 5 vinutia brzdy 5. Na striedavé napltie je pripojená aj kaplcitná batéria Q tatorovůho vinutia Q asynchrěnncho brzdovćho elektromotora 1 cez obuedzovacie odpory § a trojftzový usmerňovač 1 a tiež kapacitna batéria 12 vinutía brzdy 5 asynchrőnneho brzdovćho elektroaotora 1 cez ochranný odpor 11 jadnofázový usmerňovať 1 Q a transforaàtor 2....

Zapojenie pre zlepšenie plynulej regulácie otáčok asynchrónneho motora s krúžkovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258636

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vonkomer Ivan, Šperka Pavol, Mäsiar Štefan

MPK: H02P 5/28

Značky: zapojenie, motora, otáčok, krúžkovou, kotvou, asynchrónneho, zlepšenie, plynulej, regulácie

Text:

...17 je spojený s ovládacím vstupom spínače trojfázovej tlmivky 11, cez ktorého výkonové kontakty sa trojfázová tlmivka 12 pripája na výstup asynchrónneho elektromotora s krúžkovou kotvou 9 paralelne k trojtázovémtt odporníku 10.Ked sa na výstupe zadávacieho bloku 1 objaví záporné napätie, odpovedajúce spúšťaniu bremeua, vyhodnotí to komparátor 13 smeru signálom, ktorým sa cez prvý súčinový člen 15 zopne spínač (i. Cez tento spínač sa pripojí...

Zapojenie pre nadsynchrónny rozbeh asynchrónneho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 241552

Dátum: 15.09.1987

Autori: Brittain David Robert, Wood Robin

MPK: H02P 1/30, H02P 1/26

Značky: motora, rozbeh, asynchrónneho, nadsynchrónny, zapojenie

Text:

...výkrese je znázornená zapojenie pre nadsynchrónny rozbeh asynchrónneho motora, podla vynálezu.Vstup prúdového» striedača 2 je pripojený na výstup neriadeného prúdového zdroja 1,zatial čo výstup prúdového striedača je spojený cez spínač 6 so vstupom asynchronneho motora 3, ktorého výstup otáčivej rých spojený s jednym vstupom riadiaceho člena 4, pričom jeho druhý vstup je prepojený s výstupom rozbehovêho člena 5, zatial čo výstup...

Zapojenie nelineárneho elektronického modelu asynchrónneho stroja pre výpočet spätnoväzobných signálov v elektrických pohonoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252018

Dátum: 13.08.1987

Autori: Triebušník Milan, Rehuš Ján, Zlatoš Anton, Kamarýt Milan

MPK: H02P 7/00

Značky: asynchrónneho, nelineárneho, elektronického, pohonoch, stroja, signálov, spätnoväzobných, výpočet, zapojenie, modelů, elektrických

Text:

...intervale cca i 7 . V porovnaní s chybou až i 25 0/0 pri použití lineárneho modelu ide teda o značné zlepšenie. Pritom lineárny model má okrem teplotnej chyby ešte značnú základnú chybu.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený príklad zapojenia nelineárneho elektronického modelu asynchrónneho stroja pre výpočet spätnoväzobných signálov v elektrických pohonoch podla vynálezu.Zapojenie nelineárneho elektronického modelu asynchrónneho...

Zapojenie asynchrónneho prijímača,vysielača v sériovom prenose údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223122

Dátum: 01.04.1984

Autor: Tomek Stanislav

Značky: zapojenie, údajov, sériovom, asynchrónneho, prenose, prijímača,vysielača

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a rieši zapojenie asynchrónneho prijímača, vysielača v sériovom prenose údajov, ktorého podstata je, že pozostáva z kalibračného obvodu, hradla, registra referenčnej hodnoty, dvoch komparátorov, čítača, demultiplexera, oscilátora, programátora, posuvného registra a frekvenčného deliča. Je určený na príjem údajov sériového formátu a ich premenu na paralelný formát a jednak pre premenu údajov z paralelného...