Patenty so značkou «amoniaku»

Odstraňovanie amoniakálneho, amóniového a močovinového dusíka oxidáciou roztokom s obsahom chlórnanu, z odpadového vzduchu v zariadeniach na výrobu amoniaku a močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14915

Dátum: 27.11.2009

Autori: Gehrke Helmut, Lippmann Dennis

MPK: B01D 53/58

Značky: vzduchu, odpadového, chlornanů, amoniového, výrobu, močoviny, oxidáciou, roztokom, zariadeniach, dusíka, amoniaku, močovinového, amoniakálneho, obsahom, odstraňovanie

Text:

...zlúčenín v závislosti od reakčného času, oxidačného prostriedkustechiometrického prebytku oxidačného prostriedku a teploty. Rovnako sa opisujú V Spalding et al, REMIDIATION VľInter 2005, 55-63 pokusy na úpravu roztokov obsahujúcich amónium, alebo močovinu v Iaboratórnom meradle ako aj v poloprevádzke.0010 Všetky vyššie uvedené metódy odstraňovania dusíkatých komponentov použitím oxidačných prostriedkov zohľadňujú výlučne vyčistenie...

Spôsob výroby triamidov z amoniaku a amido-dichloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12208

Dátum: 26.03.2009

Autori: Bock Michael, Deck Patrick, Siegert Markus, Bey Oliver, Schelling Heiner, Huttenloch Oliver

MPK: C05G 3/08, C07F 9/22, C05C 11/00...

Značky: amido-dichloridov, triamidov, amoniaku, výroby, spôsob

Text:

...do rúrkového reaktora.Vďalšej forme uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu je rúrkovým reaktorom výmenník tepla.Vďalšej forme uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sa edukty pred zmiešaním schladia do tej miery, aby vzmiešavacom orgáne nedochádzalo k žiadnej významnejšej reakcii.Vďalšej forme uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sa reakčné teplo odvádza odparujúcim sa amoniakom.V ďalšej forme uskutočnenia sa reakčný výstup z rúrkového...

Spôsob destilácie amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283702

Dátum: 18.11.2003

Autori: Houssier Patrick, Bocquenet Gérald

MPK: C01C 1/10, C07D 201/00

Značky: spôsob, amoniaku, destilácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob destilácie amoniaku zo zmesi, najmä zo zmesi rezultujúcej z reakcie medzi aminonitrilom a vodou, táto reakcia je tiež označovaná ako cyklizačná hydrolýza. Riešenie sa týka špecificky spôsobu destilácie amoniaku, obsiahnutého vo vodnom roztoku kaprolaktámu, a jeho podstata spočíva v tom, že sa destilácia uskutočňuje s použitím kolóny s teplotou v päte kolóny nižšou alebo rovnou 160 °C a pri absolútnom tlaku nižšom alebo rovnom...

Spôsob výroby amoniaku a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283645

Dátum: 13.10.2003

Autor: Gam Eric Andreas

MPK: C01C 1/04

Značky: amoniaku, vykonávanie, spôsob, spôsobu, zariadenie, tohto, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby amoniaku pri zvýšenom tlaku a teplote zahŕňa vedenie procesného prúdu zo syntézneho plynu na výrobu amoniaku postupne aspoň troma katalyzátorovými lôžkami a v týchto lôžkach sa syntézny plyn nechá reagovať. Čiastočne zreagovaný syntézny plyn opúšťajúci katalyzátorové lôžka sa bezprostredne chladí výmenou tepla vo výmenníkoch tepla usporiadaných medzi každým katalyzátorovým lôžkom a odťahuje sa vytekajúci produkt, ktorý je...

Spôsob katalytickej oxidácie amoniaku na dusík v odpadovom plyne

Načítavanie...

Číslo patentu: 282140

Dátum: 24.09.2001

Autor: Flemming Dannevang

MPK: B01J 23/38, B01J 23/70, C01B 3/04...

Značky: katalytickej, plyne, dusík, oxidácie, odpadovom, spôsob, amoniaku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob katalytickej oxidácie amoniaku na dusík v odpadovom plyne obsahujúcom amoniak, vykonávanej pri nízkych teplotách pohybujúcich sa v rozmedzí od 250 °C do 500 °C, ktorý zahrnuje: sulfátovanie katalyzátora obsahujúceho na inertnom nosičovom materiáli kov vybraný zo skupiny zahrnujúcej meď, kobalt, železo, chróm, nikel, mangán a zmesi týchto kovov, vo forme oxidov a/alebo síranov týchto kovov a ďalej zložku vybranú zo skupiny platinových...

Vodný roztok kyseliny propiónovej, mravčej a amoniaku, jeho použitie a prostriedok na konzerváciu krmív pre hospodárske zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: 282001

Dátum: 30.07.2001

Autori: Gaus Günter, Müschen Hans, Käsler Bruno

MPK: A23K 3/00

Značky: vodný, mravčej, kyseliny, použitie, konzerváciu, roztok, krmiv, prostriedok, amoniaku, hospodárske, propiónovej, zvieratá

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vodný roztok kyseliny propiónovej, mravčej a amoniaku, ktorý sa skladá z 35 až 42 % hmotn. kyseliny propiónovej, 30 až 40 % hmotn. kyseliny mravčej, 5 až 10 % hmotn. amoniaku a 10 až 30 % hmotn. vody a jeho použitie na výživu hospodárskych zvierat, na konzerváciu krmiva, dezinfekciu a konzerváciu pitnej vody.

Spôsob čistenia amoniaku odpadajúceho z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278241

Dátum: 10.08.1994

Autori: Horák Jaroslav, Kořen Ján, Švoňava Marián, Marhefka Ján, Jaroš Alois, Augustín Dominik, Doležel Pavel, Pašek Josef, Mundl Zdenek, Kukučka Ľubomír, Gabarík Milan

MPK: C01C 1/12, C07C 211/55, C01C 1/00...

Značky: spôsob, amoniaku, difenylaminu, čistenia, výroby, odpadajúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Na plynný amoniak obsahujúci až 1 % hmotn. anilínu a až 10 % hmotn. vody sa najprv protiprúdovo pôsobí čpavkovou vodou vznikajúcou jeho ochladením na teplotu nižšiu ako 10°C a takto upravený plynný amoniak sa uvedie do kontaktu s aktívnym uhlím. Vzhľadom na premenlivosť obsahu vody v spracovávanom amoniaku je účelné upraviť hmotnostný pomer čpavkovej vody a anilínu prítomného v amoniaku na hodnotu 10 až 50 pridaním vody k čpavkovej vode.

Způsob separace amoniaku, fenolu nebo formaldehydu ze vzorku kalu, průmyslové vody nebo/a pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270385

Dátum: 13.06.1990

Autori: Staňková Oldřiška, Roušalová Blanka, Kutý Václav, Beranová Marie

MPK: C02F 1/04

Značky: kalů, způsob, fenolů, formaldehydu, amoniaku, průmyslové, odpadů, separace, pevného, vzorků

Text:

...eiolky pohl cuje uvedeným absorpčnlm roztokom. Vlastní stanovení se potom provádí pravidla bůžnými íotometrlckými motodamí. V případl íenolu nebo tormaldehydu obsahuje absorpční roztok v Goeckol-contatovä uzaväru s výhodou i vybarvovací činidlo. elouäící do jako uvedonő analytickć činldlo pro stanovovanou látku.Nový způsob využití -Goeckol-Contatova uzáver umožňuje náhradu klasické dostilační motody absorpcí plynno íáze. Způsob podle...

Spôsob zachytávania a využitia amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270196

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Jakubček Eduard, Svitek Imrich

MPK: C01C 1/12

Značky: zachytávania, spôsob, využitia, amoniaku

Text:

...amúnny alebo častejšie jeho zmee s kyselinou tanol-4-sulťónovou. Na získaný abeorbčný roztok ee poaobí vodným roztokom hydro×iduaodnáho za vzniku sodného roztoku ienol-A-sulíonenu sodnáho a amoniaku.Výhodou spôsobu zachytávanie a využitisaeoniaku z odplynov je, že sa získa vodný roztok amónnaj soli renol-4-eulíónovej kyseliny alebo jej zmesi s fanol-A-sultonovou kyselią nou. Po jej neutrslizácii a vodným roztokom,Na 0 H dostaneme...

Způsob přípravy komplexu trimeru 2-propanolátu hlinitého a aminu nebo amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268204

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zatloukal Lubomír

MPK: C07F 5/06

Značky: hlinitého, způsob, aminu, komplexu, trimeru, 2-propanolátu, amoniaku, přípravy

Text:

...v alkénech i v nižších alkanolech, jako je metanol, etanol, 2-propenol,málo jsou rozpuatné v toluenu. chloroformu, trichlorethylenu, dobře jsou rozpuatně v amineoh obecného vzorce II.Teploty tavení těchto komplexních eloučenin jsou překvapivě vysoké, přeeahují 118 °c, což je počátek teploty tevení komplexu vzniklého vazbou trimeru 2-propanolátu hlinitého a amoniake.Komplexní aloučeniny obecného vzorce I jsou atélé i při teplotách do 190 °C,...

Způsob výroby amoniaku z dusíku a vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266207

Dátum: 13.12.1989

Autori: Krotov Leonid, Rumjancev Ivan, Černjakov Josif, Novickij Eduard, Gdalin Semen

MPK: C01C 1/04

Značky: dusíku, amoniaku, způsob, vodíku, výroby

Text:

...3 a. AMMaqHuñ Koneucarnocne-cenapaun nocwynaer B rasooTnennTenb 4, rue H 3 mnxoro aunaxa Banana mwcs pacrnopenuue B nem aprou, Meŕaa, a 3 oT, nonopou, a raxme raaooópasubm.aMmmaK - raK uasbnnaemie Taxxonwe rastu. Oróop Lmpxynnnnouuoro rasa nponsv sonar nocne nepnnquoň cenapaun aMMaKa(ToqKa a). Owönpaeumň ras(37 rue. HM/uac, unn 2,5-oőmero nowoa) poccehupymr no aanenna 40 aTM,cnemnnamr c ranxonmu rasauu (3 THC. HM/uac). Honyqennym cuecb...

Katalyzátor pre oxidáciu amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 266106

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sabadoš Július, Vondrák Pavel, Gebelová Alžbeta, Kondrát Emanuel, Šimeček Antonín, Matzenauer Tomáš

MPK: C01C 1/02, B01J 35/04, B01J 23/74...

Značky: amoniaku, katalyzátor, dusnatý, oxidáciu

Text:

...na čtverečky velikosti.5 x 5 mm. Aktivní vrstva na nosiči vytváří nanesením roztoku vhodné soli a následným tepelným rozkladem. Tak například při nanášení aktivní vrstvy oxidu kobaltu se nosič ponoří do roztoku dusičnanu nebo octanu kobaltnatého. Po vyjmutí z roztoku se nosič zahřeje na teplotu 300 až 900 °C, čímž se vytvoří aktivní vrstva. Tento postup lze podle potřeby opakovat.Aktivní vrstva může obsahovat jeden nebo několik...

Spôsob výroby katalyzátora oxidácie amoniaku na oxid dusnatý na báze oxidov kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261408

Dátum: 10.02.1989

Autori: Berežný Viktor, Jurovčák Ondrej, Horochonič Jozef, Bernauer Bohumil

MPK: B01J 23/74

Značky: oxidácie, katalyzátora, oxidov, kobaltu, spôsob, báze, dusnatý, výroby, amoniaku

Text:

...roztoku dusičnanu kobaltnatéh-o pri teplote 15 až 30 °C zohriateho na teplotu nosiča, za. nasledovného vypalovania pri. teplote 300 až 900 °C a namáčanie a vypaľovanie sa (ipakuje 2- až S-krát. Katalyticky aktívna vrstva oxidov kobaltu sa ďalej tvorí namáčaním takto pripravených častíc v tavenine hexahydrátu dusičnanu kobaltnatého pri teplote nosiča a taveniny 60 až 150 °C za nasledovného vypalovvania v počte uvedených cyklov 1 až...

Způsob výroby amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258273

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dolejš Václav, Martinovič Viktor, Kropáček Jaroslav, Malina Miroslav, Uhlíř Josef, Konrád Jan

MPK: C01C 1/04

Značky: způsob, výroby, amoniaku

Text:

...vodíku se zplyñujetechnickým kyslíkem obsahujícím nejvýše 1,25 mol. argonu, výhodně až 0,8 mol. ąrgonu.Při obvyklých podmínkách rektifikace zkapalněného vzduchu se pravidla získává kyslík obsahující 1,5 až 3 9 mol. argonu. Podmínky rektifikace určuje hlavně požadavek optimálního energetického režimu rektifikace, přičemž se méně přihlíží ke kvalitě kyslíku, která je pro požadované účely dostatečná.Při způsobu výroby amoniaku podle vynálezu...

Způsob odstraňování amoniaku a sulfidů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257618

Dátum: 16.05.1988

Autori: Koller Jan, Grünwald Alexander

MPK: C02F 1/20, C02F 1/58

Značky: sulfidů, odstraňování, amoniaku, způsob

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spoěivá v tom, že se obě složky odstraňují z vody současně při pH 9,0 až 11,0, s výhodou při pH 9,25. Vystripované složky se absorbuji ve dvojici absorběrů, z nichž prvni je určen k zachyceni amoniaku v roztoku kyseliny napříkladkyseliny sírová nebo dusičné a druhý k zachyceni sirovodíku například v roztoku hydroxidu sodného.Řešení podle tohoto vynálezu umožňuje odstrañovat jak amoniak, tak sulfidy z vody...

Způsob odstraňování amoniaku z odpadních vod, pocházejících zejména z chemického zpracování ropy a uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257010

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karásek Zdeněk, Drázský Josef, Tomek Jindřich, Jindřich Luboš

MPK: C02F 3/12

Značky: amoniaku, pocházejících, zpracování, chemického, způsob, uhlí, odstraňování, odpadních, zejména

Text:

...z čistírny. Vysoký recirkulační poměr užívaný V Barnadrově procesu pro tzv. vnitřní recykl zvyšuje hydraulické zatíření predenitrifikační a nitrifikační zóny a zvyšuje nárok na energií, a jeho snížení znamená zvýšení nákladůna nezbytná alkalizační činidla pro proces nitrifikace.Výše uvedené problémy snižuje Způsob odstraňovaní amoniaku z odpadnich vod, pocházejících zejména z chemického zpracování ropy a/nebo uhlí, který podle vynálezu...

Způsob dělení odfuků syntézy amoniaku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246831

Dátum: 01.03.1988

Autori: Fajt Ludvík, Pavlíeek Luboš Horní Heomanice, Reymanová Markéta

MPK: C01C 1/04

Značky: způsobu, způsob, provádění, amoniaku, zařízení, syntézy, tohoto, dělení, odfuků

Text:

...dusíka 246 831vodíkovou ssěsí s jadan chlszaný vroucís srgonau, popřípsdě vroucís dusíkan, dâla ia raktífíksční kotons ns oddělovàní Iatsou ja ooatřans vsřskan íopanýo dusíkao s kondanzstoras chlozanýn dusíka s soojanýo s odlučovsčao dusíku oostřanýs potrubí ksostnóho dusíka. dňla ia raktífíksční kolono na dělaní sněsí srgonu s dusíku ja opstřans vsřůkas-kondanzitoroo toponýn dusíkovodíkovou sussi, popřípsdě dusíka s přívodao kspolného...

Způsob naturalizace amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254580

Dátum: 15.01.1988

Autori: Eisler Jan, Novotný Petr

MPK: C01C 1/00

Značky: způsob, amoniaku, naturalizace

Text:

...vyšší cirkulaoí roztoku. Je tedy výhodné pracovat při maximálním reálném průtoku cirkulačního roztoku.Přsbytečné teplo je možno ovládat chladičem umístěným v zásobníku, nebo je možno chladit pouze nastřikující roztok. Rovněž je možno kyselinu předchladit a tím částečně snížit nároky na vlastní odvod reakčního, popřípadě kondenzačního tepla. V případě, že se absorbuje menší množství amoniaku, postačí na odvedení reekčního tepla ztráty do...

Spôsob výroby katalyzátora selektívnej oxidácie amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 247315

Dátum: 15.01.1988

Autori: Franko Peter, Benedikty Ján, Mezovský Milan, Samuhel Jozef, Marko Vladimír, Szentivány Norbert, Maeurák Milan, Bezák Štefan, Oddejmiška Koloman

MPK: B01J 21/00, C01B 21/26

Značky: spôsob, oxidácie, selektívnej, výroby, dusnatý, amoniaku, katalyzátora

Text:

...oxidy kobaltu, s Výhodou 30 až 8 U °/0 hmot. a 0,1 až 10 hmot. oxidu titaničitého. K takejtozmesi sa musia pred jej formovaním do tvaru plných, s Výhodou dutých valčekov veľkosti 3 až 9 mm, alebo guličiek, alebo teliesok iných tvarov a veľkosti pridať všeobecne používané pomocné formovacie, - lepivé a kĺzne prísady. Ako pomocné formovacie prísady sa používajú napríklad vyššie mastné kyseliny a ich estery s vyššími alkoholmi, vyššie...

Zariadenie na zníženie strát amoniaku v exhalátoch na výrobniach močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246877

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kallbán Pavel, Martinko Anton, Michalec Alojz, Bahno Jozef

MPK: C01C 1/12

Značky: močoviny, amoniaku, výrobniach, zníženie, strát, zariadenie, exhalátoch

Text:

...a vyšší účinok sa dosahuje absorpciou amoniaku systémom prúdových pračiek ústiacich do spoločnej odlučovacej nadoby, ktorá slúži súčasne ako predloha čerpadla cirkulačného okruhu, v ktorom je zaradený nepriamy vodný chladič na odvádzanie absorpčného tepla.jednou prúdovou pračkoíl sa odsávajú exhaláty s vysokým obsahom amoniaku, kysličnika uhličitého a vodnej pary z centrálneho komína. Druhá prúdová pračka slúži na odsávanie a vypieranie...

Způsob výroby amoniaku z koksárenského plynu s zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240829

Dátum: 01.01.1988

Autor: Sokol Drahomír

MPK: C01C 1/02

Značky: amoniaku, plynů, koksárenského, způsobu, zařízení, provádění, výroby, tohoto, způsob

Text:

...anoniaku z koksůrenskeho plynu, spočivejicich v konpresi plynu, prani plynu absor hentem, například metanolem, v katelyticke konverai uhlovodi ku a oxidu uhelnatbho, nizkoteplotnin dčleni, Ietanizaci a v katalyticke synteze aueniaku, odstraňuje řešení podle vynalezu, ktoré spečiva v tom, že se koksarenský plyn tlači najprve na tlak 0,3 al 1,2 hPa, načei sa. něj odstrani prania metanolem za teploty -20 °c až -50 °c sirovodik, organickú...

Způsob biologického odstraňování amoniaku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246710

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hrdlieka Ivo, Zadoncev Boris Grigorjevie, Zapletal Jan, Jaroševskij Semen Abramovie

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadních, biologického, amoniaku, způsob, odstraňování

Text:

...ěinidlo na kyselé látky, vznikající v nitrifikačním procesu.Výhodnost procesu se zvýši, rozdělí-li se alkalické odpadní voda z procesu oxosyntézy do více denitrifikačních stupňů, zařazených za sebou.Neutralizace kyselín vznikajících v nitrifikačním procesu biologické oxidace daného množstvĺ amoniaku v odpadní vodě je při postupu podle vynälezu krytá významným podílem alkalickými složkami odpadní vody z procesu oxosyntézy, přičemž tento...

Spôsob zachytávania amoniaku z odplynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243945

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ryška Jan, Staroba Vladimír, Zedník František, Kocáb Miroslav, Pudil František, Lecnar Josef

MPK: C01C 1/12

Značky: odplynov, amoniaku, zachytávania, spôsob

Text:

...Po absorpcií am-oniak zreaguje s fenoxyoctovými kyselinami na aímonlnú sol fenoxyocüový-ch kyselín.Fenoxyoctové kyseliny obsahujú 50 až 100 perc. hmot. 2-metyl-Il-chlórtenoxyoctovej kyseliny.Výhodne je možné absorpcíu robiť na absorpčnej kiolóne nepretržite.Výhodou spôsobu využitia jaàmoniaku z plynov podľa vynálezu je, že sa získa amonna sol feníoxyoctových kyselín, ktorá sa môže použiť ako herbicíd. Výhodne je možné spôsob použit vo...

Způsob čištění acetylenu od fosfinu, arsinu, amoniaku a sirných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253088

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čapek Jaroslav, Červinka Max, Málková Zdenka, Kosar Petr, Kus Miroslav

MPK: C10H 23/00

Značky: způsob, amoniaku, fosfinů, sloučenin, acetylénu, sirných, arsinu, čištění

Text:

...kolona-zásobník s recirkulací kyseliny je smyčkovým reaktorem, který zaručuje spolehlivé proreagování a tím odstranění především nebezpečného fosforovodíku. Čerstvá kyselina sírová je dávkována do III. stupně v množství postačujícím pro udržení požadované koncentrace. Kyselina ze III. stupně přechází do II. stupně, kde se dosouší acetylen z I. kolony.Ve IV. koloně je acetylen propírán alkalickým roztokem.Na přiloženém výkresu je...

Způsob likvidace amoniaku ve fenolčpavkových odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253032

Dátum: 15.10.1987

Autori: Knybel František, Kosef Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: fenolčpavkových, amoniaku, způsob, likvidace, odpadních, vodách

Text:

...zatížení 10 až 20 m 3 odpadnich vod na 1 000 m 3 aktivního prostoru odvslu za den, 2 to za současnéhoąlátkového zatížení odvalu celkovým amoniakem v rozsahu 1 až 15 kg na 1 000 m 3 za den, z toho mex. 20 hmotnostně volným amoniakem. Látkové zatížení odvelu doprovodnými zozpĺätěnýni složkami orgenického zneöištění, vyjádŕenými hodnotou BSK, přitom dosahuje hodnoty max. 10 kg na 1 000 m 3 aktivovnného prostoru odualu za den.V...

Způsob stanovení amoniaku, pyridinových bází a aldehydů vedle sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 245194

Dátum: 15.10.1987

Autor: Chmelío Miloš

MPK: G01N 31/16

Značky: stanovení, aldehydů, bázi, pyridinových, vedle, amoniaku, způsob

Text:

...vybavení laboratoře, postačí pH-metr, zdroj inertního plynu, elektrické hnízdo a běžné laboratorní sklo vyhovuje tedy podmínkám pro provozní využití.Nový způsob je blíže specifikován a objasněn V příkladech provedení.5 ml vzorku vodné vrstvy vzniklé při syntéze pyridinu a pikolinů předpokládaného složení pyridin, směs píkolinů a dalších substitučních derivátů, formaldehyd, acetaldehyd a amoniak, označeného MRyK 5/2/ bylo odpipetováno...

Způsob recykláže amoniaku obsaženého v odpadních plynech z výroby aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241748

Dátum: 15.09.1987

Autori: Losa Evžen, Starý Milan, Dittert Ivan, Pantueek Pavel

MPK: C01C 1/12, C07C 87/00

Značky: způsob, plynech, výroby, odpadních, amoniaku, obsaženého, aminu, recykláže

Text:

...reaktoru -~ vstup 11 se chladí vodou nebo výměnou tepla s jiným technologickým proudem ve výměnících 1, 3. V obohacovací části amoniakové kolony 2 se plyny zbavují vody a organických látek. Tato část kolony je zkrápěna kondenzátem z chladiče 6 nebo kapalným amoníakem potřebným k aminaci vstup 12. Ochlazené plyny se vraceji do procesu pomocí kompresoru 7 - výstup 13.V ochuzovací části amoniakové kolony 2 se kapalná reakční směs zbavuje...

Způsob přípravy katalyzátoru vhodného pro výrobu amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244442

Dátum: 15.07.1987

Autori: Illeková Zlata, Koyš Viktor, Dimun Milan

MPK: B01J 23/58, B01J 23/46

Značky: způsob, vhodného, katalyzátoru, amoniaku, výrobu, přípravy

Text:

...způsob nanääoní ve vodě stálych aloučenin na uhiíkatý nosič je napouätění nosiče vodnými roztoky těchto aloučenin, a proto se dává pŕadnoat poułívání ve vod rozpuatných solí. Roapuatnoat těchto alouěonin va vodě má být. přsdnoatnl dostatočné pro to, aby aa doaáhlo požadovaného obsahu alkaliokého kovu nebo barya v jednom napouitlcím stupni. Přodnoatnä aa banyum a alkalicld kov nanáäedí společně v dediném stupni.Koncentraca roztoku ve...

Způsob současné výroby amoniaku a močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238355

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pagani Giorgio

MPK: C07C 126/067, C01C 1/04

Značky: způsob, výroby, močoviny, amoniaku, současné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současné výroby amoniaku a močoviny, při kterém se proud plynu obsahující oxid uhličitý, vodík a dusík uvede do styku s amoniakem za tvorby karbamátu amonného, který se potom vede do stupně syntézy močoviny, a část uvedeného proudu plynu obsahujícího oxid uhličitý, dusík a vodík se před uvedením do styku s amoniakem zavede do doplňkového dekarbonačního stupně a po dekarbonaci se dekarbonovaný proud plynu opět smísí s částí proudu plynu,...

Sposob výroby oxidu dusnatého katalytickou oxidáciou amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249211

Dátum: 12.03.1987

Autori: Harmaniak Ivan, Šimeček Antonín, Sabadoš Július, Jurovčák Ondrej, Bernauer Bohumil, Vosolsobě Ján, Kondrát Emanuel, Švergo Ján, Čollák Mikuláš

MPK: B01J 23/74, C01B 21/26, B01J 21/00...

Značky: oxidáciou, spôsob, výroby, amoniaku, dusnatého, katalytickou, oxidů

Text:

...1.m 2 sa predtým používala vrstva 5 kus-ov Pa~Rh sít ako katalyzátor pre oxidáciu amoniaku v plynnej zmesi so vzduchom na oxid dusnatý. Oxidácia prebiehala pri teplote 820-850 °C a výťažnost oxiidu dusnatého z .amoniaku sa pohybovala -v rozmedzí 95 až 97 0/0. Priemerné merná straty katalyzátora Pt-Rh za obdobie niekolkych rokov boli 150 mg na 1 tonu vyrobenej 100 Ú/o-tíej kyseliny duvsičnej.Úpravou katalyzátorového lôžka bola do lkonvertora...

Způsob odstraňování močoviny, amoniaku a kysličníku uhličitého ze zředěných vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227021

Dátum: 15.06.1986

Autori: Van Nassau Petrus Johannes Marie, Zuidam Jan, Bruls Pierre Gerard Marie Bernard, Jonckers Kees

Značky: odstraňování, amoniaku, vodných, způsob, kysličníku, zředěných, močoviny, uhličitého, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování močoviny, amoniaku a kysličníku uhličitého ze zředěných vodných roztoků hydrolýzou močoviny s následnou desorpcí amoniaku a kysličníku uhličitého, vyznačující se tím, že se tento roztok, z něhož se s výhodou před zpracováním v reakční koloně odstraní amoniak a kysličník uhličitý v zóně pro předběžnou desorpci, při tlaku 0,1 až 0,5 MPa, přivádí pod tlakem 1 až 3 MPa do horní části reakční kolony a proudí směrem shora dolů v...

Způsob integrované výroby močoviny a amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230563

Dátum: 15.05.1986

Autori: Saviano Francesco, Laganá Vincenzo

MPK: C07C 126/067

Značky: močoviny, integrované, způsob, amoniaku, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob integrované výroby močoviny a amoniaku rozkladem karbamátu amonného na močovinu v zařízení pro syntézu močoviny, rozkladem karbamátu amonného obsaženého ještě v odtékajícím roztoku močoviny na amoniak a kysličník uhličitý, a zpětným vedením těchto plynů do zařízení pro syntézu močoviny, vyznačující se tím, že a) surová směs plynů z reformování parou nebo z parciální oxidace uhlovodíků, obsahující vodík,dusík a kysličník uhličitý, se...

Rozdeľovač kyseliny a amoniaku neutralizačného reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 225159

Dátum: 15.04.1986

Autori: Orság Ivan, Krajčí Pavol

Značky: amoniaku, rozdělovač, kyseliny, reaktora, neutralizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Rozdeľovač kyseliny a amoniaku neutralizačného reaktora skladajúci sa z barbotážneho prstenca kyseliny a barbotážnej hlavice amoniaku, vyznačený tým, že barbotážny prstenec (1) kyseliny tvorený trubkou (8) je umiestnený v dolnej časti cirkulačnej trubice (2), osi (7) barbotážnych otvorov (12) na trubke (8) barbotážneho prstenca (1) kyseliny zvierajú s osou (13) toku reakčného média uhol 45° až 90°, barbotážna hlavica (3) amoniaku je umiestnená...

Konvertor pro syntézu amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223862

Dátum: 15.04.1986

Autori: Topsoe Haldor Frederik Axel, Gam Erik Andreas

Značky: konvertor, syntézu, amoniaku

Zhrnutie / Anotácia:

Konvertor pro syntézu amoniaku při zvýšeném tlaku a teplotě obsahující tlakový plášť, který je symetrický okolo středové osy, dále katalytická lože, ve kterých je katalyzátor umístěn mezi dvěma vzájemně protilehlými perforovanými stěnami, alespoň dva vstupy pro oddělené nástřikové proudy, od kterých vedou průchody pro nastřikovaný proud k místu mísení proudů, které je uvnitř konvertoru, přičemž jeden z průchodů je tvořen mezikruhovým prostorem...

Způsob získání amoniaku a oxidu uhličitého ze směsí obsahujících amoniak, oxid uhličitý a vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221545

Dátum: 15.02.1986

Autor: Goorden Josephus Johannes Petrus Maria

Značky: oxidů, způsob, směsi, uhličitého, obsahujících, amoniak, uhličitý, amoniaku, získání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získání prakticky čistého amoniaku a prakticky čistého oxidu uhličitého ze směsi obsahující amoniak, oxid uhličitý a vodu. Při tomto způsobu se amoniak odděluje rektifikací v zóně pro oddělování amoniaku, zbylá kapalná fáze se zavádí do zóny pro oddělování oxidu uhličitého, kde se rektifikací odděluje oxid uhličitý a vzniklá kapalná fáze se vede ze dna této zóny do desorpční zóny, kde se v podstatě veškerý amoniak a oxid uhličitý, ještě...

Způsob provádění reakcí v reaktoru na syntézu amoniaku a reaktor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221262

Dátum: 15.01.1986

Autor: Pagani Giorgio

Značky: syntézu, reakcí, způsob, způsobu, tohoto, provádění, reaktoru, reaktor, amoniaku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provádění reakcí v reaktoru na syntézu amoniaku je uskutečňován tak, že plyn je veden z tepelného výměníku do prvního katalytického lože a odtud částečně do parního kotle a částečně do středového prostoru, kde se oba proudy spojují a proudí do druhého katalytického lože a poté do tepelného výměníku. K vedení plynů do prvního a druhého katalytického lože slouží mezery vytvořené prodlouženou stěnou tepelného výměníku a prodlouženou stěnou...

Způsob katalické výroby amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225807

Dátum: 15.01.1986

Autori: Mc Carroll John James, James Peter Gordon, Foster Alan Ivor

Značky: výroby, katalické, způsob, amoniaku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické výroby amoniaku z výchozích látek obsahujících dusík a vodík, při němž tyto výchozí látky přecházejí přes katalyzátor, který má jako nosič uhlík obsahu jící grafit, který má plochu povrchu bazální roviny alespoň 100 m2/g, poměr celkové plochy povrchu k ploše povrchu bazální roviny až 8:1 a výhodně až 5:1, poměr plochy povrchu bazální roviny k ploše povrchu hrany alespoň 2:1, výhodně alespoň 5:1, a jako aktivní složku obsahuje...

Způsob kombinované výroby amoniaku a močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219889

Dátum: 15.09.1985

Autori: Pagani Giorgio, Laganá Vincenzo, Saviano Francesco

Značky: výroby, způsob, amoniaku, kombinované, močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kombinované výroby amoniaku a močoviny, při kterém se syntetizuje amoniak, tento amoniak se absorbuje ve vodě a ve vzniklém koncentrovaném roztoku amoniaku se absorbuje kysličník uhličitý ze surového plynu pro syntézu amoniaku, načež se vzniklý roztok karbaminanu amonného v koncentrovaném roztoku amoniaku zpracuje na močovinu, vyznačující se tím, že se surový plyn pro syntézu amoniaku zbavuje kysličníku uhličitého dvoustupňovou absorpcí...