Patenty so značkou «2-merkaptobenztiazolu»

Spôsob získavania 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286026

Dátum: 27.12.2007

Autori: Križanovič Karol, Muntágová Ľubica

MPK: C07D 277/00

Značky: získavania, spôsob, 2-merkaptobenztiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

2-Merkaptobenztiazol sa získava z taveniny surového produktu pripraveného reakciou anilínu, sírouhlíka a síry tlakovou syntézou v reaktore, kde tavenina obsahuje 2-merkaptobenztiazol, nezreagované suroviny, medziprodukty a smoly, tak, že po dosiahnutí ustáleného stavu reakčného prostredia zahrnuje nasledujúce kroky: a) kryštalizáciu surového produktu 2-merkaptobenztiazolu z roztoku anilínu, b) rozdelenie kvapalnej fázy (FK) z kryštalizácie z...

Spôsob získavania 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1931

Dátum: 23.12.2004

Autori: Križanovič Karol, Muntágová Ľubica

MPK: C07D 277/00

Značky: spôsob, získavania, 2-merkaptobenztiazolu

Text:

...smôl späť do systému, ich akumuláciu a znemožnenie rañnácie surového produktu.Spôsob podľa FR 2,565,977 (US 4,647,669) vychádza zrovnakého principu, líši sa len spôsobom izolácie čistého produktu a jeho sušenia. Sú to procesy bez recirkulácie použitých anilinových filtrátov do reaktora na výrobu 2-merkaptobenztiazolu. Na udržanie rañnačnej schopnosti systému by malo stačiť odstrániť vypočitateľné množstvo použitého filtrátu, ale v...

Sposob výroby modifikovaného 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260177

Dátum: 15.12.1998

Autori: Leška Štefan, Argaláš Peter, Hauskrecht Peter

MPK: C07D 277/72, C08K 5/47

Značky: modifikovaného, výroby, spôsob, 2-merkaptobenztiazolu

Text:

...tkaiptaxu a síranu vápenatého 1až 5. Zmes kaptaxu a síranu vápenatého sa zo suspenzie oddelia. Pre prípad požiadavky na vyšší obsah inertu síran vápenatý než je ho možné získat reakciou vápenatej soli kaptaxu s kyselinou sírovou sa pridá po vyzrážaní vápenatej soli kaptaxu prebytkom kyseliny sírovej .k vzniklej suspenzii oxid vápenatý, hydroxid vápenatý .alebo uhličitan váipenatý, ,pričom súčasne dochadza i k neutralizácii prebytočne...

Sposob kontroly procesu oxidácie 2-merkaptobenztiazolu peroxidom vodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259557

Dátum: 17.10.1988

Autori: Muchová Jana, Kukučka Ľubomír, Muntágová Ľubica

MPK: C07D 417/02, G01N 21/33

Značky: kontroly, 2-merkaptobenztiazolu, vodíka, peroxidom, oxidácie, spôsob, procesu

Text:

...vo filtráte .nižšia ako 1 z množstva d-o reakcie vstupujúceho, v oxidačnej zmesi, prevažuje oxixdač-né činidlo. Ak je koncentrácia» Z-merkaptobenztiazolil vo filtráte vyššia ako 4 0/0 z množstva do reakcie vstupujúceho v oxidačnej zmesi, je nedostatok oxídačného činidla.Výhoda analytickej kontroly procesu oxidačiíej reakcie Z-merkaptobenztiazolu vodným roztokom peroxidu vodíka v prostredi zmesi alifatického alebo alícyklického alkoholu a...

Spôsob stanovenia stupňa oxidácie substituovanej amínovej soli 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240466

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bexten Ludger, Gärtner Roderich, Marshall Vinston Stanley, Mengel Rudolf, Cornils Boy, Kupies Dieter

MPK: G01N 21/31

Značky: 2-merkaptobenztiazolu, oxidácie, amínovej, spôsob, stanovenia, stupňa, substituovanej

Text:

...je nevhodné, nakoľko obsah vodnej vrstvy pri výrobe nie je konštantný. e však možné merať pomer absorbancií Z-merkaptobenztiazolu k absorbancii oxidačných produktov a podľa prevrátenej hodnoty týchto absor substituovaných aminových soli Z-merkaptobenztiazolu, je.bancii pri x 1 300 a 230 nm, nazvaných pre daný účel oxidačným pomerom P, určovat stupeň oxidácie celej onxida~čnej sústavy Výhody stanovenia stupňov oxidácie podľa...

Sposob odstraňovania chlórbenzénu z filtračného koláča 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250002

Dátum: 15.04.1987

Autori: Leška Štefan, Šimkovič Juraj, Hanuš Milan, Zeman Jiří

MPK: B01D 1/14, B01D 3/38, B01D 1/28...

Značky: spôsob, filtračného, 2-merkaptobenztiazolu, odstraňovania, koláča, chlórbenzénu

Text:

...vydestiluje chlórbenzén ako azeo tr-op s vodou. Za účelom zníženia obsahu chlórbenzénu pred prefukovaním vodnou parou je možné vytesnenie jeho časti z filtračného koláče vodou, vzduchom, alebo inertným plynom. Pary rvody a chlörbenzénu odchádzajúce z filtra sa skondenzujú lV konrdenzátore a v vdellčke sa oddelí voda od.chlórbenzénu Výhodné je použiť pre daný účel rotačný tlakový filter s ocldelenýmí zönami ,pre filtráciu, premývanie,...

Sposob spracovania matečných roztokov z oxidačnej kondenzácie surového 2-merkaptobenztiazolu s chlórnanom sodným v prebytku cyklohexylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249497

Dátum: 12.03.1987

Autori: Drapáková Marta, Mašek Ján, Čukan Vladimír, Sladká Jana, Holčík Ján, Demovič Stanislav, Kačáni Stanislav, Riška Miloslav, Muchová Jana

MPK: C07D 277/80

Značky: chlornanom, surového, spracovania, spôsob, 2-merkaptobenztiazolu, matečných, roztokov, oxidačnej, cyklohexylaminu, kondenzácie, přebytků, sodným

Text:

...alebo pri totâlnejkonverzii vzhľadom na 2-merkaptobenztiazol.Nezreagovaná cyklohexylamínová soľ 2-merkaptobenztiazolu rozpustená v nadbytku cyklohexylamínu viaže ekvimolárne množstvo cyklohexylamínu. Takto viazaný amín je len čiastočne regenerovateľný, V závislosti od stupňa alkality použitého vodného roztoku chlórnanu sodného v procese oxidácie.Podstatné zvýšenie účinnosti regenerácia cyklohexylamínu s prihliadnutím na cyklohexylamín...

Sposob kontroly procesu oxidačnej kondenzácie 2-merkaptobenztiazolu chlornanom sodným

Načítavanie...

Číslo patentu: 248579

Dátum: 12.02.1987

Autori: Muchová Jana, Riška Miloslav, Kačáni Stanislav, Holčík Ján

MPK: C07D 277/80

Značky: kondenzácie, kontroly, chlornanom, procesu, sodným, spôsob, 2-merkaptobenztiazolu, oxidačnej

Text:

.... a kde o je hľadané koncentrácia cyklohexylamínovej soli 2-merkeptobenztiazolu v mol. dm 3, 5 je stupeň zriadenia, ktorého hodnota je 2 až 100,g je merené absorbanoia pri 315 mn, charakteristická pre cyklohexylamínovú soľ 2-merkaptobenztiazolu,g je hrúbke použitej kyvety v om a 5 je mőlový absorbčný koeficient, ktorý má pre cyklohexyla mínovú soľ 2-merkaptobenztiazolu prda 290 - 320 nmW Koncentrácie v sa potom vypočíta podľa vztahuStupeň...

Spôsob čistenia 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221042

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bučko Jozef, Poór Robert, Ďuriš Juraj

Značky: spôsob, čistenia, 2-merkaptobenztiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia technického 2-merkaptobenztiazolu kryštalizáciou zo zmesi rozpúšťadiel etanol, benzén, ktorých hmotnostný pomer je 1 ku 0,1 až 1 ku 10. Technický 2-merkaptobenztiazol sa rozpúšťa v uvedenej zmesi za tepla, po rozpustení filtruje a z filtrátu po ochladení vykryštalizuje 2-merkaptobenztiazol, ktorý sa izoluje z matečného lúhu. Vynález možno využiť pri výrobe čistých chemikálií.

Spôsob výroby sodnej soli 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224825

Dátum: 01.11.1984

Autori: Polach Milan, Hanuš Milan, Šmída Tibor, Poór Robert

Značky: sodnej, 2-merkaptobenztiazolu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sodnej soli 2-merkaptobenztiazolu neutralizáciou 2-merkaptobenztiazolu hydroxidom sodným alebo uhličitanom sodným vyznačený tým, že sa do roztoku NaOH alebo do roztoku Na2C03 vyhriateho na teplotu 40 až 70 °C pomaly pridáva za miešania technický 2-merkaptobenztiazol alebo technická tavenina 2-merkaptobenztiazolu, pričom teplota počas rozpúšťania sa udržuje v rozsahu 50-70°C, po ukončení pridávania sa zmes mieša až do úplného...

Spôsob separácie vápenatých kalov pri výrobe 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214008

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zelený Otto, Leška Štefan, Fritz Vojtech, Hanuš Milan, Szimczik Vojtech, Krška Štefan

Značky: kalov, 2-merkaptobenztiazolu, vápenatých, spôsob, výrobe, separácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieší separáciu odpadných vápenatých kalov z výroby 2-merkaptobenztiazolu. Reakčná zmes vzniklá, rozpustením surového 2-merkaptobentiazolu získaného tlakovou syntézou anilínu, sírouhlíka a síry vo vápennom mlieku obsahuje odpadný kal skladajúci sa z vedľajších reakčných zložiek tlakovej syntézy 2-merkaptobenztiazolu, hydroxidu vápenatého a mechanických nečistot. Táto suspenzia sa rozplaví v 2 až 5 násobnom množstve vody o teplote 5 až...