Žedényi Mikuláš

Spôsob úpravy reakčných roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280097

Dátum: 06.08.1999

Autori: Bindas Ján, Čorný Jozef, Žedényi Mikuláš, Kontra Andrej, Vafek Oskár, Paľo Ondrej, Lichvár Milan, Roman Jozef, Sabadoš Július

MPK: C07C 31/24

Značky: spôsob, reakčných, úpravy, pentaerytritolu, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa úprava reakčných roztokov pentaerytritolu, získaných z formaldehydu a acetaldehydu v prítomnosti hydroxidu vápenatého, obsahujúceho 1 % hmotn. formaldehydu s pH minimálne 7,5, pôsobením viac ako 1 mólom oxidu uhličitého na 1 mól hydroxidu vápenatého, následne po odseparovaní uhličitanu vápenatého sa na reakčný roztok pôsobí kyselinami, výhodne kyselinou mravčou v množstve zaručujúcom pH 4,5 až 6,5 a z upraveného reakčného roztoku...

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260370

Dátum: 15.12.1998

Autori: Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Butkovský Ľudovít, Miškoc Anton, Vysoký Ladislav, Žedényi Mikuláš, Oleárnik Miroslav

MPK: C07C 47/055

Značky: spôsob, metanolu, formaldehydu, striebornom, dehydrogenáciou, výroby, oxidačnou, katalyzátore

Text:

...striebra SU 358 310, PL 122 783, US 4 416 215, US 4424 397, EP 0003 348 pripravené rôznym spôsobom, prípadne striebro povrchovo modifikované PL 117 567, GB 2121787, US č. 1 968 552, DE 3 143 704, EP 0 079 490 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín GB 2 086 763 alebo striebro V kombinácii s prechodnými kovmi tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín US 4 005...

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260369

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vysoký Ladislav, Oleárnik Miroslav, Miškoc Anton, Olejník Vincent, Butkovský Ľudovít, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav

MPK: C07C 47/055

Značky: dehydrogenáciou, oxidačnou, metanolu, katalyzátore, striebornom, formaldehydu, výroby, spôsob

Text:

...Striebro GB 2 121787, DE číslo 3143704, EP 0079 490, PL 117 567, US č. 1968 552 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí or» ganických kyselín GB 2086 753, prípadne striebro v koncentrácii s prechodnými kovmi, tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných. solí organických kyselín US číslo 4 005 049.Katalyzátor, striebro nanesené na pemze ako aj kryštaliclté striebiro sa môže používal aj po tzv. chemickej...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesí cyklohexanónu a cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267342

Dátum: 12.02.1990

Autori: Juhás Stanislav, Komora Ladislav, Sakaloš Štefan, Vanko Milan, Sakálošová Alžbeta, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan

MPK: C07C 49/403, C07C 27/28

Značky: cyklohexanolu, spôsob, podielov, oddelenia, zmesí, ľahkých, cyklohexanonu

Text:

...postupy automatickeho riadenia rektifikaönáho procesu sú podobne popísané napr. v monograiii I.V.Anisimov Avtomaticeekoje regulirovanije proosesa rektifikaoii,Gostoptechizdat 1961 i v novšíchvydaniach tejto monografie a v roznych článkoch v periodickej literatúre, napr. v Chem. Engng.Tieto známe postupy automatickej regulácie nie sú však vhodna pre rektifikaöný proces, v ktorom sa vyžaduje eoparácia relativne nepetrnýoh množetiev látok...

Spôsob výroby pentaerytritolu so žiadaným obsahom monopentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267084

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komora Ladislav, Komorová Eva, Čorný Jozef, Vanko Milan, Paľo Ondrej, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan

MPK: C07C 31/24

Značky: monopentaerytritolu, výroby, spôsob, žiadaným, pentaerytritolu, obsahom

Text:

...sústave viacerých reaktorov.S prekvapením sme našli, že je možné regulovať zloženie produktu vo všetkých uvedených systémoch, bez ohľadu na použitie katalyzátora, to znamená hydroxidu sodného, resp. hydroxidu vápenatého za predpokladu, že koncentrácia zásaditěho katalyzátora v uvedenom mieste odberu, t. j. po ukončení reakcii, ale pred odstraňovaním formaldehydu a neutralizáciouroztoku je vyššia ako 0,3 g.dm 3, optimálne 2 až 3.g.dm 3.Takáto...

Kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266118

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Bučko Miloš, Žedényi Mikuláš, Braunsteiner Michal, Bratský Daniel, Fehér Pavol

MPK: C10L 1/18

Značky: komponent, kyslíkatý, zážihové, motory, palív

Text:

...alkoholov cs až ce, od 0,1 do 3 š,1 z hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,1 do 17,1 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,1 do 41 hmot. cyklických ketônov C 5 a C 6. Kyslíkatý komponent podľa vynálezu sa pripraví vzájomnou homoqenizáciou uhľovodíkovej frakcie a zmesi kyslíkatých zlúčenín vznikajúcich ako vedľajší produkt pri výrobe cyklohexanőnu oxidáciou cyklohexánu v takom pomere, aby výsledný produkt mal vyššie popísané zloženie. V...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Džamba Peter, Tomčík Kazimír, Futrikanič Jozef, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Kováč Pavol, Záremba Emanuel, Barta Stanislav, Banhedyi Erich, Miškovič Tibor, Chocholáček Ľudovít, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Hlinšťák Karol, Košuth Jaroslav, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Ambrož František, Bakoš Ján, Jesenský Ján, Hronec Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanolu, zmesí, zariadenie, získavanie

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Sabadoš Július, Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Ambrož František, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Hronec Milan, Barta Stanislav, Lichvár Milan, Mihočko Peter, Magur Ján, Žedényi Mikuláš, Molnár Gabriel

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanol, selektivity, cyklohexanón, cyklohexanu, spôsob, oxidácie, zvýšenia

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záremba Emanuel, Futrikanič Jozef, Banhedyi Erich, Sabadoš Július, Ambrož František, Lichvár Milan, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Košuth Jaroslav, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Bakoš Ján, Barta Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: kvapalnej, oxidáciu, cyklohexanu, zariadenie, fáze, selektívnu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ambrož František, Barta Stanislav, Hronec Milan, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Futrikanič Jozef, Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Molnár Gabriel

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, cyklohexanonu, výroby, cyklohexanolu

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žedényi Mikuláš, Futrikanič Jozef, Jesenský Ján, Ambrož František, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Barta Stanislav, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Záremba Emanuel, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Hronec Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výrobu, cyklohexanaolu, cyklohexanu, zariadenie

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žedényi Mikuláš, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Ambrož František, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, zmesí, cyklohexanonu, spôsob, výroby

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Záremba Emanuel, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, cyklohexanonu, výroby, cyklohexanolu

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Kováč Pavol, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Záremba Emanuel

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanu, selektívnu, oxidáciu, zariadenie

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bakoš Ján, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Banhedyi Erich, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Košuth Jaroslav, Mikula Oldřich, Barta Stanislav, Molnár Gabriel

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, oxidáciou, výroby, spôsob, cyklohexanonu, cyklohexanu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Štovčíková Irena, Rendko Tibor, Papp Jozef, Kavala Miroslav, Sabadoš Július, Macho Vendelín, Ambrož František, Cvengroš Ján, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Baxa Jozef, Kopernický Ivan

MPK: C10M 109/02

Značky: syntetického, výroby, mazadla, komponentu, spôsob

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258698

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Oleárnik Miroslav, Butkovský Ľudovít, Juhás Stanislav, Olejník Vincent

MPK: C07C 47/058

Značky: dehydrogenáciou, metanolu, oxidačnou, formaldehydu, výroby, spôsob

Text:

...zlúčenioa (US 4198 351.Plynná zmes pripravená v sytiacom zariadení s výhodou zbavená mechanických nečistôt, pripadne kvapiek DE 2 114 370 sa prehrieva na- tepllotu 360 až 390 K a prechádza katalytickým lôžko-m o teplote 8231 023 Kelvinla. Katalyzátor môže byť uložený v kontaktnom koši DE 2173 938, DE 2545104,US 2 745 722, alebo na kovovej podložka priamo na trúbkovnici výmennika tepla DE 1642 S 155, CS 225 301, CS 227155). Uloženie...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Kolesár Ján, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Olejník Vincent

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: cyklohexanu, cyklohexanón, cyklohexanol, oxidácie, spôsob

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov so špecifickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 257363

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kellner Michal, Žedényi Mikuláš, Kováč Jozef, Lichvár Milan, Lipka Radislav, Mesiarčík Gustáv

MPK: C08G 12/12

Značky: specifickými, spôsob, vlastnosťami, výroby, kondenzátov, močovinoformaldehydových

Text:

...aparáie s formaldehydil, ktorého pH bolo upravené prídavkoin hydroxidu alkalického kovu, hydroxidu alkalických zemin,alebo sodnou solou kyseliny boritej, alebo jej derivátov s výhodou tetraboritanom sódným na hodnoty pH 3,5 až 8,0 s výhodou 4,5 a pevnej močoviny. Tento predkondenzát sa clávkuje clo tlakového reaktora, kde prebieha prvý stupeň kondenzácie.V druhom reakčnom stupni prebieha ďalšia kondenzäcia pridavaného vodného roztoku...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na zmes obsahujúcu cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256583

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Sabadoš Július, Kolesár Ján

MPK: C07C 49/404, C07C 35/08

Značky: oxidácie, cyklohexanol, obsahujúcu, spôsob, cyklohexanu, cyklohexanón

Text:

...možnosť využitia odpadného prúdu z výroby cyklohexanonu je velmi zaujimavá.Z uvedeného dôvodu bol skúmaný proces oxidácie cyklohexánu s cielom zvýšiť selektivltu na dikarboxylové kyseliny pri rovnakej alebo len nepodstatnej nižšej selektivite cyklohexánu na zmes cyklohexanonu a cyklohexanolu o cca 0,5 hmot),a to na úkor tvorby nežiadúcich vedľajších produktov. Experimentalne bolo zistené, že tento efekt je možno dosiahnút vhodnou...

Spôsob izolácie pentaerytritolu a/alebo mravčanu vápenatého z roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253445

Dátum: 12.11.1987

Autori: Chocholáček Ľudovít, Komora Ladislav, Kováč Jozef, Paľo Ondrej, Vajda Jozef, Vanko Milan, Žedényi Mikuláš, Bindas Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: mravčanu, vápenatého, izolácie, pentaerytritolu, spôsob, roztokov

Text:

...alebo s odrel-tifikovczníni nezreagovaneho fornialdehydu.V prvom prípade, ked vedľajším produktom reakcii sú kondenzáty Íormaldehydu,hydroxyaldehydy -~ sirupi, vzhľadom k ich viskozite a vzhľadom k viazaniu časti vápnika je potrebné pracovať s vyšším »obsahom vody v odťahu pentazsiríipov. V prípade, že kondenzáiy forínaldehydu nie sú v roztoku prítomné, je stupeň zahusteniči vyšší.Kontrolu obsahu kondenzátov iormaldehydu je možné robil na...

Spôsob prípravy roztokov spracovávaných na technický pentaerytritol a mravčan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 252869

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Bindas Ján, Chocholáček Ľudovít, Čorný Jozef, Kolesár Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: spôsob, vápenatý, roztokov, pentaerytritol, přípravy, spracovávaných, mravčan, technicky

Text:

...roztok zmesi kyseliny mrevčej a kyseliny nocbovej z výroby oylklohexarnórou y takom -mnionžstve, aby vzniľkol výsledný roztok o pH 4,5 »až 7,5. Pri tomto -spôsolbe Ipriprarvy rotzit-okoąv p~entae~rytriitovlu a imriarvčtasnu vápenatehzo vi Ílormwolvdveťhylďu oproti lľD/ĎTOVĚIIIIU p~omeru týrchto reawktantov pri postupe .príprovy roztokouv ~s pridávanim rsustperrzie hydroxidu vápenauteho v dvoch jpTÚdrOCh druhý prúd »do okvončcouvalnia...

Zařízení ke tlumení hluku vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242781

Dátum: 15.05.1987

Autori: Žedényi Mikuláš, Chocholáeek 1udovat

MPK: F01P 11/12

Značky: spalovacího, vzduchem, tlumení, motorů, chlazeného, zařízení, hluku

Text:

...krycím plechem, směřujícím pod motor.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že pro vytvoření krytovâní za účelem snížení hluku od výfukového a secího potrubí, hlav a válců je,využito přlrozené kapotáže pro vedení chladicího vzduchu a umožňuje s dalšími krycími plechy vytvořit velmi účinné zařízení ke tlumení hluku, které nezvyšuje tlakové ztráty a nemá tak podstatný vliv na účinek chlazení. Zařízení zlepšuje přístupnost k motoru...

Sposob ukončovania reakcie formaldehydu s acetaldehydom pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249893

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kolesár Ján, Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Čorný Jozef, Ambrož František, Olejník Vincent, Bindas Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: reakcie, pentaerytritolu, acetaldehydom, spôsob, ukončovania, výrobe, formaldehydu

Text:

...mravčanu vápenatého, z neutralizovaných reakčných roztokov sa uskutočňuje ich zakoncentrovanim s následnou trakčnou kryštalizáciou a filtráciou. Pretože zawhust-ovanie uvedených roztokov sa uskutočňuje vo viacstupñovej vákuovvej odparke v čs. technológii v trojstupňovej s indexom hospodárnosti vyšším ako 1,5, je výhodné na ukončovanie reakcie použit priamo roztok kyselín z oxidácie cyklohexánu bez predchádzajúceho zakoncentrovania.Octan...

Sposob výroby nízkotoxických trojzložkových polykondenzátov formaldehydu, močoviny a melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248596

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bodajla Michal, Bodorík Gustáv, Žedényi Mikuláš, Mesiarčík Gustáv, Kellner Michal, Kellnerová Vlasta, Kudelás Boris, Lipka Radislav, Lichvár Milan, Kováč Jozef

MPK: C08G 12/12, C08L 61/24, C08G 12/32...

Značky: spôsob, polykondenzátov, nízkotoxických, melaminu, trojzložkových, močoviny, výroby, formaldehydu

Text:

...vstupný mőlový pomer močoviny a formaldehydu a po l min až 5s výhodou po 30 min. sa pridá melamín. pH reakěnej zmesi sa opäť skontroluáe a podľa potreby opäť upraví prídavkom alkálii na pred» píaanů hodnotu.Táto zmes sa čerpe do diskontinuálneho a/alebo kontinuálneho jedno, alebo viacstupñového reaktora kde pri teplote 85 ul 30 ° 0 prebieha kondenzáeia formaldehydu, moöoviny a melamínu na trojzloža kový polykondenzát.Kondenzačný stupeň...

Zariadenie tvoriace reakční stupeň výroby formaldehydu a/alebo vyšších aldehydov na kovových katalyzátoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227155

Dátum: 15.06.1986

Autori: Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Kováč Jozef, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Zlacký Aloiz

Značky: aldehydov, kovových, reakční, zariadenie, stupeň, formaldehydu, tvoriace, vyšších, katalyzátoroch, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie, tvoriace reakčný stupeň výroby formaldehydu a/alebo vyšších aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou metanolu a/alebo príslušných vyšších alkoholov na kryštalickom striebre, vyznačujúce sa tým, že v smere prúdenia plynnej zmesi, pozostáva z vrstvy kovového kryštalického katalyzátora (1), kovovej podložky (2) a trubkovnice (3) výmenníka tepla, ktorá má, nezávisle na profile vo svojom priereze v horizontálnom a vertikálnom smere, na...

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov uvoľňujúcich veľmi malé množstvo formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229417

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kellner Michal, Žedényi Mikuláš, Lipka Radislav

MPK: C08G 12/12

Značky: uvoľňujúcich, spôsob, kondenzátov, velmi, formaldehydu, močovinoformaldehydových, malé, výroby, množstvo

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov, ktoré uvolňujú veľmi malé množstvo formaldehydu pri svojej aplikácii v drevárskom a nábytkárskom priemysle. Výrobky lepené týmito kondenzátmi uvoľňujú 10 mg formaldehydu/100 g abs. suchej drevotrieskovej dosky podľa medzinárodne platnej metodiky FESYP, ktorá je založená na extrakcii formaldehydu z výrobku toluénom a následným jeho stanovením podľa známych metód. Spôsob...

Spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219600

Dátum: 30.09.1985

Autori: Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Kováč Jozef, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Zlacký Alojz

Značky: spôsob, vyšších, aldehydov, formaldehydu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou metanolu alebo príslušných vyšších alkoholov vzduchom v plynnej fáze na kovových katalyzátoroch s výhodou na kryštalickom striebre. Oxidačná dehydrogenácia metanolu alebo vyšších alkoholov sa uskutočňuje pretláčaním plynnej zmesi alkohol-vzduch cez stacionárnu adiabatickú vrstvu strieborného kryštalického katalyzátora. Pomer hmotnosti strieborného...

Spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219193

Dátum: 01.06.1985

Autori: Zlacký Alojz, Vasiľ Pavol, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Sabadoš Július, Kováč Jozef, Olejník Vincent, Lichvár Milan

Značky: spôsob, vyšších, aldehydov, výroby, formaldehydu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou alkoholu v prítomnosti kryštalického strieborného katalyzátora pri teplotách 450 °C až 750 °C. Podstatou vynálezu je účelné uloženie strieborného katalyzátora v štyroch vrstvách, čím sa dosiahnu lepšie výťažky žiadúcich produktov, zvýši sa konverzia alkoholu, predĺži sa životnosť katalyzátora a zlepšia sa aj ďalšie charakteristiky procesu. Postup podľa vynálezu je...

Zariadenie pre reakčný stupeň výroby formaldehydu a/alebo vyšších aldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225301

Dátum: 01.12.1984

Autori: Juhás Stanislav, Kováč Jozef Vranov Nad Toplou, Žedényi Mikuláš, Zlacký Alojz, Lichvár Milan, Sabadoš Július Csc, Olejník Vincent

Značky: aldehydov, zariadenie, formaldehydu, reakčný, stupeň, vyšších, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre reakčný stupeň výroby formaldehydu a/alebo vyšších aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou metanolu a/alebo príslušných vyšších alkoholov vzduchom, v plynnej fáze na kovových katalyzátoroch, s výhodou na kryštalickom striebre vyznačujúce sa tým, že v smere prúdenia plynnej zmesi pozostáva zo stacionárnej adiabatickej vrstvy kovového kryštalického katalyzátora /1/ na kovovej podložke /2/ uloženej na usmerňovači konvertovanej plynnej...

Modifikované močovinoformaldehydové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 225416

Dátum: 01.10.1984

Autori: Žedényi Mikuláš, Kellner Michal, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Lipka Radislav

Značky: močovinoformaldehydové, modifikované, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované močovinoformaldehydové lepidlo, zaisťujúci znížený vývoj formaldehydu pri vytvrdzovaní, obsahujúce lepidlovú zmes a modifikátory zo skupiny termodynamicky nestabilných zlúčenín dusíka, najm( alifatických a aromatických azozlúčenín, hydrazidov kyselín, organických azidov, nitro a nitro-zoamínov, amónnych solí kyseliny uhličitej a jej derivátov.

Spôsob prípravy zmesi alkohol-vzduch pre výrobu aldehydov na kovových katalyzátoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224675

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zlacký Alojz, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Sabadoš Július

Značky: přípravy, aldehydov, zmesí, spôsob, alkohol-vzduch, katalyzátoroch, kovových, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy zmesi alkohol-vzduch pre výrobu aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou alkoholov vzduchom v plynnej fáze na kovových katalyzátoroch s výhodou na kryštalickom striebre vyznačujúci sa tým, že vratný alkohol a časť' čerstvého v množstve od 30 do 99% z celkového čerstvého do procesu privádzaného alkoholu sa splyňuje vzduchom a vzniknutá plynná zmes sa skrápa časťou čerstvého alkoholu v množstve od 1 do 70% z celkového čerstného do...

Spôsob prípravy plynnej zmesi pre výrobu aldehydov na kovových katalyzátoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224674

Dátum: 01.10.1984

Autori: Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Zlacký Alojz

Značky: spôsob, plynnej, výrobu, aldehydov, zmesí, přípravy, kovových, katalyzátoroch

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy plynnej zmesí pre výrobu aldehydov oxidačnou dehydrogenácíou alkoholov vzduchom v plynnej fáze na kovových katalyzátoroch s výhodou na kryštalickom striebre vyznačujúci sa tým, že na kvapalnú zmes pozostávajúcu z vratného a čerstvého alkoholu sa pôsobí vzduchom a vzniknutá plynná zmes sa skrápa vodou, s výhodou demineralizovanou.