Žák Bohumil

Způsob výroby suprofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269407

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paleček Jaroslav, Žák Bohumil, Hájek Jiří, Dědek Václav, Votava Vladimír, Svoboda Jiří, Veselý Ivan, Hampl František, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07D 333/22

Značky: způsob, výroby, suprofenu

Text:

...fenyi-2-thíenylketon(J. Drg. Chem. 11, 705 (1952), Rec. Trav. Chim. Pays-Bas gg, 1083 (1953 obecného vzorce II, kde X značí brom nebo n 1 troskup 1 nu pri teplotě 40 až 140 °C, s výhodou 00 až 100 UC,načež se po ukončené reakci reakční směs zředi 5 až 10 násobným množstvim ledové vody a surový d 1 estervzorce IV se ízoluje extrakci organickým rozpouštědlem, jako toluenem, benzenem, xylenem, chlorotormem. Po odpařeni rozpouštědia se na...

Způsob výroby hexahydro-4-acyloxymethyl-5-hydroxy-2H-cyklopenta/b/furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268616

Dátum: 14.03.1990

Autori: Staněk Jan, Žák Bohumil, Mostecký Jiří Akademik, Čapek Antonín, Veselý Ivan, Dolanský Vladimír, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav

MPK: C07D 307/935

Značky: způsob, výroby

Text:

...ísopropyl- nebo butylacetátem,jehož spojené podíly se promyjí solankou a po vysušení anorganickým sušidlem se rozpouštědla odpaří. Krystalizací destilačního zbytku z alífatického uhlovodíku s 5 až 10 atomy uhlíku, s výhodou cyklohexanu, se získá krystalícký produkt ve vysoké čistotě (nad 95 podle stanovení pomocí vysokotlaké kapalinové chromatografie) a výtěžku nad 80 .Výhodou způsobu podle vynálezu je vedle jednoduchého provedení vysoký...

Způsob výroby 4-(E)-3,3-alkylendioxy-4-(substituovaných)-1-butenyl/hexahydro-2H- cyklopenta/b/furan-2,5-diolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266916

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik, Ledvinová Marie, Votava Vladimír, Čapek Antonín, Žák Bohumil, Dolanský Vladimír, Píš Jaroslav, Paleček Jaroslav

MPK: C07D 307/935, C07D 407/06

Značky: způsob, výroby

Text:

...který se odsaje a 1- až 3 krát se promyje výše uvedeným rozpouštědlem při teplotě O až-10 °C. Tímto postupem získané krystaly obsahují minimálně 92 produktu obecného vzorce I. Po odpaření matečních louhů k suchu je možné získat další podíl produktu pomocí jednoduchého provedení sloupcové filtraceVýhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení reakce a snadná izolace produktu i v provozních podmínkách. Malá spotřeba rozpouštědel značné...

Způsob výroby 9-oxoprostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265733

Dátum: 14.11.1989

Autori: Drahoňovský Jan, Ledvinová Marie, Votava Vladimír, Kozmík Václav, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Dolanský Vladimír, Čapek Antonín, Kubelka Vladislav, Žák Bohumil, Staněk Jan, Dědek Václav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, 9-oxoprostaglandinů, způsob

Text:

...spočíva v tom, žese na sloučeninu obecného vzorce II, kde R značí n-butyl-, 3-chlorfenoxy-, 3-trifluormethy 1 fenoxymskupinu, A značí vodík nebo ORZ skupinu, B značí OR 2 skupinu nebo vodík, přičemžplatí, jo-li A vodík, je B skupina ORZ, neho je-li A OR 2 skupina, pak B je vodík nebo společně A 4 B značí O/CH 2/no skupinu, kde n je 2 nebo 3, R 2 značí 1 «methoxybenzy 1 ~, tetrahydropyran-2-y 1-, tetrahydrofuran-2-y 1- nebo terciální...

Způsob štěpení racemické směsi laktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261797

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Špaček Miroslav, Žák Bohumil, Veselý Ivan, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Eichler Pavel

MPK: C07C 177/00

Značky: laktónu, racemické, způsob, štěpení, směsi

Text:

...na tenke vrstve nebo vysokotlaké kapulinové chtomatogrsfie. Po 8 až le hodinách, tj. po konverzi (1-izomeru vzorce Ib, se kątalyzátor oddšlípomocí filtracc nebo centrifugací a získaný roztok se přímo zprscuje technikou sloupcově chromutografie zo použití silikagelu. Eluce se provádi rozpouštědly poułitými při reukci,popžipndě ve směsi obsahující 2 až 5 i objemových methanolu nebo ethanolu. Prvá z eluovaných složek, ester vzorce...

Fosfoniové soli a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254474

Dátum: 15.01.1988

Autori: Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Kozmík Václav, Žák Bohumil, Dědek Václav, Kubelka Vladislav, Veselý Ivan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07F 9/28

Značky: fosfoniové, způsob, jejich, výroby

Text:

...2 a 5 substit furanový kruh/, 15,8 q trifenylfosfinu, 60 ml toluenu a 0,6 ml dimetylforamidu byla zahřivána k varu 5 hodin. Průběh reakce byl sledovân pomoci 0 chromatografie A tenké vrstvě /chloroform/. Po ochlazení reakční směsi byly vyloučené krystaly odsáty, promyty 3 x 20 ml benzenu, vysušeny při teplotě 100 OC a tlaku 133 až 226 Pa. Bylo získáno 15,95 9 produktu, t.t. 219 až 221 °C. Identita produktu byla potvrzena pomoci spektrálních...

Analoga prostaglandinu F2 alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253326

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kozmík Václav, Dědek Václav, Kubelka Vladimír, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Žák Bohumil

MPK: C07C 177/00

Značky: analoga, prostaglandinů

Text:

...a z destí 1 ačníhoj zbytku (154 mg) bylo pomocí sloupcové chromatografie na silikagelu (eluens bénzen-kyselinaršk octová-methanol V objemovém poměru l 611) získáno 128 mg (86 ) produktu obecného vzorce IQ kde R značí methyl, R 1 - Aznačí 3-ch 1 orfenoxy,.B značí vodík, A značí hydroxylovou skupinu aX značí kyslík.Infračervené spektrum obsahuje pásy (CHC 13) 3 600, 3 429, 3 010, 2 940, 1 720, 1 600,-1 1 505/cm ).K roztoku y 1...

Způsob výroby 7-acetyloxymethyltricyklo(2,2,1,02,6)-heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252928

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žák Bohumil, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, 7-acetyloxymethyltricyklo(2,2,1,02,6)-heptan-2-onu, výroby

Text:

...chloru 1 1,0 až 4,0 1,0 až 2,0 s výhodou~ 1 1,5 až 2,5 1,02 až 1,4. Při uvádění chloru během l až 10hodin není nutné reakční smčs chladit. Po skončeném uvádění chloru se reakční směs míchá ještě 5 až 20 hodin při teplotě míatnosti, přičemž průběh oxidace se sleduje pomocí chromatografie na tenké vrstvě. o skončené oxidaci se přebytečný chlor odstraní pomocí vodného roztoku oiříčitanu sodného,vodná ráze so zalkalizujc při teplotě max. 50...

Způsob výroby 4-(4-substituovaných 3-oxo-1-buten-1-yl)-2H-hexahydrocyklopenta(b)furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252920

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Žák Bohumil, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Paleček Jaroslav

MPK: C07D 307/935

Značky: způsob, 4-(4-substituovaných, 3-oxo-1-buten-1-yl)-2h-hexahydrocyklopenta(b)furan-2-onů, výroby

Text:

...zařízení, používá snadno dostupná a levné činidla. společně s jednoduchou isolací a vysokými výtěžky je tedy vysoce rentabílní.Způsob podle vynálezu je demonstrován na několika konkrétních příkladech provedení, ktoré jsou pouze ilustrativní.K roztoku 9,0 g chloru ve 250 ml 1,2-dichlorethanu bylo při teplotě -zo °C příkapáno za mícháni 17 g thioanisolu V 50 ml téhož rozpouštědla. Po ochlazení reakční směsi na ~ 35 až -30 °C bylo přidáno po...

Zařízení ke kalení, praní a popouštění součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245164

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krett Vasil, Mostecký Jioí Akademik, Žák Bohumil, Rosenkranz Jindoich

MPK: C21D 1/63

Značky: součástí, zařízení, praní, popouštění, kalení

Text:

...uspořádán žlab s těsnicím prostřsdkam pro uloěení čelaPríklad konstrukčního uspořádání zařízení ke kalení, praní a nízkoteplotní popouětění součástí podle vynálezu je naznačen na priloženom výkresu. la obr. 1 je podálný řez zařízením a na obr. 2 řez příčný.Zařízení sestává z jedné společné vany 19 která je opatřena příčkami | 1, která oddělují vzájomná od sebe jednotlive lázně, tj. lázeň kalicího oleje 1 (případně vody nebo soli), lázeň s...

Způsob přípravy metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239547

Dátum: 01.06.1987

Autori: Žák Bohumil, Veselý Ivan

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravy, způsob, metalokomplexních, barviv

Text:

...dvojmocného kationtu zinku ve formě amokomplexu v množství 1.l 02 až l.10 l komponenty molu na 1 mol diazotaöníZpůsob přípravy výše uvedených metalckomplexních barviv podle vynálezu je realizován přídavkem vodných rcztcků anorganickýcb solí dvojmconého kationtu zinku do reakění směsi před zapoöetím azokcpulaöní reakoe,vedené v amoníakálním prostředí.Výhodné je použít uvedený konvernní katalyzátor ve formě předem připraveného amokomplexu...

Způsob výroby opticky aktivního 4-hydroxy-methyl-5-[ (1,1-bifenyl-4-karbonyl)oxy]-hexa-hydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249098

Dátum: 12.03.1987

Autori: Staněk Jan, Žák Bohumil, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan, Ledvinová Marie, Paleček Jaroslav

MPK: C07D 307/935

Značky: aktivního, 4-hydroxy-methyl-5, výroby, 1,1-bifenyl-4-karbonyl)oxy]-hexa-hydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu, opticky, způsob

Text:

...a olejovítý destilační zbytek se extrahuje organickým rozpouštdlem,s výhodou chlorovaným uhlovodíkem obsahujícím l až 2 atomy uhlíku a 2 až 4 atomy chloru jako je chloroform 1,2-dichlorethan, popřípadějejich směsí. Spojené organické extrakty se vysuší, rozpouštědla odpaří a z destilačního zbytku se krystalizací nebo preparativní sloupcovou chromatografií získá produkt obecného vzorce I.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadné a jednoduché...

Způsob štěpení hydrogenalkanoátů (+–)-4-hydroxymethyl-5-(1,1’-bifenyl-4-karbonyl oxy)-hexahydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248946

Dátum: 12.03.1987

Autori: Žák Bohumil, Votava Vladimír, Staněk Jan, Veselý Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Ledvinová Marie

MPK: C07D 307/935

Značky: štěpení, hydrogenalkanoátů, +–)-4-hydroxymethyl-5-(1,1’-bifenyl-4-karbonyl, oxy)-hexahydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu, způsob

Text:

...faktorů dostupnosti výchozích opticky aktivníoh aminů, jejich ceně, rozpustnosti jednotlivých diasteroišomerních sloučenin, snadnosti jejich čištění a tak dále.Způsob podle vynálezu přináší řadu výhod, je technologicky snadno zvládnutelný i ve velkých násadách, používá relativně dostupných průmyslové vyráběných opticky aktivních hází, levných činidei a výsledný produkt se získá ve vysoké optické čistotě a výtěžcích. Z uvedeného plyne i...

Hydrogenalkandioáty 5-acyloxy-4-hydroxymethyl-hexahydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248945

Dátum: 12.03.1987

Autori: Staněk Jan, Neumitka Karel, Ledvinová Marie, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Žák Bohumil, Veselý Ivan, Kubelka Vladislav

MPK: C07D 307/935

Značky: výroby, jejich, způsob, hydrogenalkandioáty, 5-acyloxy-4-hydroxymethyl-hexahydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu

Text:

...a snadno dostupných reagencií a bez obtiží lze provádět v technologickém měřítku. Také z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí je vyhovující. Z uvedeného je zřejmá i jeho ekonomická výhodnost.vynález a jeho účinky jsou demonstrovány na několika konkrétních příkladech, které jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah předmětu vynálezu.Směs 352,4 g alkoholu obecného vzorce II, kde R značí C 6 H 5 C 6 H 4...

Způsob výroby 7-acetyloxymethyl-5-chlor-bicyklo(2,2,1)heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249394

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Žák Bohumil

MPK: C07C 49/477

Značky: výroby, 7-acetyloxymethyl-5-chlor-bicyklo(2,2,1)heptan-2-onu, způsob

Text:

...roztok a při teplotě 20 Í 10 °C nasytí 1,05 až 1,5 molárním množstvím bezvodého plynného chlorcvodíku vztaženo na 1 mol ketoacetátu vzorce II. Po 24 až 100 hodinách stání při výše uvedené teplotě se k reakční směsi přidá aktivní uhlí a po odfiltrování nerozpustných podílů se zředí 2 až 4 násobným objemovým množstvím ledové vody. Po 2 až 10 hodinách stání se vyloučené krystaly odsají, promyjí ledovou vodou a po jejich vysušení se získá...

Způsob výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231862

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kubelka Vladimír, Ledvinová Marie, Prošek Zdeněk, Ježek Karel, Mostecký Jiří Akademik, Černý Miloslav, Čapek Antonín, Paleček Jaroslav, Žák Bohumil, Staněk Jan

Značky: alkyl, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátu obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo chlor, brom, fluor nebo trifluormethyl-, alkoxyl obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, R1 značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R2 značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, n je 1 až 3, reakcí substituovaného fenolu obecného vzorce II, kde R a n mají shora uvedený význam, s alkyl 2-halogenalkanoátem obecného vzorce...

Způsob čištění 5-fenyl-2-(p-difenyl)-1,3,5-oxadiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230841

Dátum: 15.06.1986

Autor: Žák Bohumil

MPK: C07D 235/02

Značky: 5-fenyl-2-(p-difenyl)-1,3,5-oxadiazolu, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob čištění 5-fenyl-2-(p-difenyl)-1,3,5-oxadiazolu (dále jen PBD) používaného jako scintilátor. Při tomto způsobu se surový produkt podrobí krystalizaci ze směsi chlorovaného rozpouštědla (jako je dichlormetan, chloroform nebo 1,2-dichloretan) a nechlorovaného rozpouštědla (například metanol, etanol, benzen nebo toluen) při teplotě 293 až 353 K. Přitom se použije 3 až 10 hmotnostních dílů chlorovaného rozpouštědla a 3...

Způsob výroby derivátů 1,10-fenantrolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226921

Dátum: 15.05.1986

Autori: Žák Bohumil, Čapek Antonín

Značky: způsob, 1,10-fenantrolinu, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 1,10-fenantrolinu obecného vzorce I kde R, R1, R2, R3 a R4 nezávisle na sobě znamenají vodíkový atom, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenyl, kondenzací s o-fenylendiaminu obecného vzorce II kde R3 a R4 mají dříve uvedený význam se sloučeninou obecného vzorce III, kde R, R1 a R2 mají dříve uvedený význam a R5 znamená halogen, zejména chlor, nebo s jejími funkčními deriváty, jako acetáty, acetaly, oximy, vyznačený tím, že...

Způsob výroby (3aa,4ß,5a,6aa)hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-H- cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226906

Dátum: 15.05.1986

Autori: Čapek Antonín, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří, Paleček Jaroslav, Žák Bohumil, Dolanský Vladislav, Staněk Jan, Dědek Václav, Špaček Miroslav

Značky: cyklopenta(b)furan-2-onu, 3aa,4ß,5a,6aa)hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-h, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby (3a?,4ß(3,5?,6a?)hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethy-l-2H-cyklopenta (b)furan-2-onu vzorce I vyznačený tím, že se na nenasycený y-lakton vzorce II působí v bezvodém prostředí paraformaldehydem v roztoku alifatické kyseliny, obsahující 1 až 3 atomy uhlíku za katalýzy halogenidů dvoj- a trojmocných kovů, například chloridu železitého, hlinitého, zinečnatého, cíničitého, bromidu železitého, nebo fluoridu antimoničitého, při teplotě 40...

Způsob výroby /S/-/-/-2-acetoxysukcinylchloridu, jeho enantiomeru nebo jejich racemické směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 225033

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dědek Václav, Kefurtová Zdena, Ledvinová Marie, Mostecký Jiří, Kubelka Vladimír, Stibor Ivan, Heřmánková Věra, Veselý Ivan, Žák Bohumil, Staněk Jan, Čapek Karel, Jarý Jiří, Paleček Jaroslav

Značky: racemické, výroby, enantiomeru, s/-/-/-2-acetoxysukcinylchloridu, způsob, jejich, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby /S/-/-/-2acetoxysukcinylchloridu, jeho enantiomeru, nebo jejich racemické směsi ze směsi enhydridů odpovídajících kyselin 2-acetoxyjantarové a octové, připravených reakcí odpovídající jablečné kyseliny s acetylchloridem, vyznačující se tím, že se na tuto směs působí vodcu s po rozkladu anhydridů se kyselina octová oddestiluje při tlaku 0,2 až 5 kPa a při teplotě 10 až 60 °C, na destilační zbytek se působí chloridem fosforečným a...

Způsob čištění 5-fenyl-2-(p-difenylyl)-1,3,4-oxadiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223926

Dátum: 15.11.1985

Autor: Žák Bohumil

Značky: způsob, čištění, 5-fenyl-2-(p-difenylyl)-1,3,4-oxadiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění 5-fenyl-2-(p-difenylyl)-1,3,4-oxadiazolu vyznačující se tím, že se čištění provádí metodou sloupcové chromatografie na vhodném nosiči, jako je silikagel, kysličník hlinitý s použitím eluentu, nejlépe slabě polárního rozpouštědla, jako například chloroformu, benzenu, toluenu.

Způsob výroby analogů prostaglandinu F2a

Načítavanie...

Číslo patentu: 218287

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čapek Karel, Jarý Jiří, Žák Bohumil, Veselý Ivan, Dědek Václav, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří, Staněk Jan, Ledvinová Marie

Značky: prostaglandinů, výroby, způsob, analogů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby analogů prostaglandinu F2( obecného vzorce I kde X je hydroxylová skupina nebo OR1, kde R1 značí alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, n je 0 až 6, Y je vodík nebo alkylová skupina s 1 až 6 atomy uhlíku nebo OR2 skupina, kde R2 je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo arylová skupina s 6 až 10 atomy uhlíku, která je případně substituovaná 1 až 3 atomy halogenů, A je hydroxylová skupina nebo vodík, B je vodík nebo hydroxylová skupina, přičemž...

Způsob výroby (3aa, 4ß, 5a, 6aa)-hexahydro-5-acyloxy-4-karboxy-2H-cyklopenta[b]furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216027

Dátum: 01.09.1984

Autori: Stibor Ivan, Paleček Jaroslav, Žák Bohumil, Kubelka Vladimír, Körblová Eva, Staněk Jan, Veselý Ivan, Jarý Jiří, Mostecký Jiří, Čapek Karel, Havlín František, Dědek Václav

Značky: 6aa)-hexahydro-5-acyloxy-4-karboxy-2h-cyklopenta[b]furan-2-onu, způsob, výroby, 3aa

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby (3a?,4?,5?,6a?) hexahydro-5-acyloxy-4-karboxy-2H-cyklopenta[b]furan-2-onu obecného vzorce I kde Rl značí alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, vyznačený tím, že se ketokyselina vzorce II převede působením azeotropické kyseliny chlorovodíkové nebo bromovodíkové, popřípadě za současného uvádění chlorovodíku nebo bromovodíku na ketokyselinu obecného vzorce III kde X značí atom chloru nebo bromu, která se účinkem peroxykyseliny nebo peroxidu...

Způsob výroby fluorovaných alkylfosfonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215695

Dátum: 15.03.1984

Autori: Jarý Jiří, Žák Bohumil, Stibor Ivan, Čapek Karel, Mostecký Jiří, Kubelka Vladislav, Havlín František, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan, Dědek Václav

Značky: alkylfosfonátů, výroby, způsob, fluorovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fluorovaných alkylfosfonátů obecného vzorce I, kde značí R alkyl s 1 až 3 atomy ulhíku, R1, R2 atomy vodíku, alkylové skupiny s 1 až 5 atomy uhlíku a RF CH2 = C (CH3) - CF2 - CH2 - O skupinu, vyznačený tím, že se redukuje (l-chlor-2,2-difluor-3-methyl-3-butenyl)acetát vzorce II, CH2 = C(CH3) - CF2 - CHCl - OCOCH3 (II) vzniklý 2,2-difluor-3-methyl-3-butenol vzorce III, CH = C(CH3) - CF2 - CH2 - OH. (III) se alkyluje sodnou solí...

Způsob výroby 5-halogen-7-hydroxymethyl-bicyklo(2,2,1)-heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215681

Dátum: 15.03.1984

Autori: Žák Bohumil, Dědek Václav, Černý Miloslav, Stibor Ivan, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan, Staněk Jan, Čapek Karel, Čapek Antonín, Mostecký Jiří, Kubelka Vladislav, Jarý Jiří

Značky: 5-halogen-7-hydroxymethyl-bicyklo(2,2,1)-heptan-2-onu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sločeniny obecného vzorce, kde X značí chlor, brom nebo jod, vhodných pro další přípravu prostaglandinu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na kyselinu 3-oxo-tricyklo(2,2,l,02,6) heptan-7-karboxylovou působí alkoholem za přítomnosti katalyzátoru a rozpouštědel, reakční směs se neutralizuje na ketal, který se redukuje na hydroxymethylketal. Následná deketalizace ketonem vede ke vzniku...

Způsob výroby / 3aa, 4ß, 5a, 6aa /hexahydro-5-acyloxy-4-karboxy-2H-cyklopenta[b]furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214514

Dátum: 28.02.1984

Autori: Jarý Jiří, Paleček Jaroslav, Dědek Václav, Veselý Ivan, Čapek Karel, Mostecký Jiří, Stibor Ivan, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Žák Bohumil, Ledvinová Marie

Značky: hexahydro-5-acyloxy-4-karboxy-2h-cyklopenta[b]furan-2-onu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby /3a (, 4 (, 5 (, 6a ( /hexahydro-5-acyloxy-4-karboxy-2H-cyklopenta (b( furan-2-onu obecného vzorce I (str. 6) vyznačený tím, že se alkylester 5-halogen-2-keto-bicyklo(2,2,1( heptan-7-karboxylové kyseliny obecného vzorce II (str. 6) převede působením peroxokyseliny nebo peroxidu vodíku na (-lakton (5-halogen-3-hydroxy-2-alkoxy-karbonyl-cyklopent-1-yl)octové kyseliny obecného vzorce III (str. 7), který působením alkalicky...