Szücs Ladislav

Mazací olej pre letecké piestové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269676

Dátum: 11.04.1990

Autori: Szücs Ladislav, Mendel Jozef, Kostolányi Peter, Gajdoš Tibor

MPK: C10M 155/04, C10M 169/04

Značky: mazací, piestové, motory, letecké

Text:

...s výhodou 0,5 až 3,1 ř hmotnostného bezpopoľných antioxidantov - mono, di, trialkylfenoláty a/alebo bis-mono, di, trialkylfenoláty a/alebo mono, di, trialkylaromatické omíny, ktoré sú zároveň antikorodanty ajolebo dialkylditiokarbamáty, ktoré majú zároven mazivostné vlastnosti, kde všetky prísady obsahujú v alkylovom reťazci 1 až 28 atomov uhlíka.Na modifikovanio viokozity a zlepšenie viskozitného indexu, ako aj bodu tuhnutia sa do...

Kvapalný izolant pre elektrické výkonové kondenzátory s polymérnym dielektrikom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269665

Dátum: 11.04.1990

Autori: Polakovič Jozef, Malík Lubomír, Grus Zdeněk, Cvengroš Ján, Szücs Ladislav, Kostolányi Peter

MPK: H01G 4/04

Značky: spôsob, polymérnym, kondenzátory, výroby, výkonové, dielektrikom, kvapalný, elektrické, izolant

Text:

...asi 300 až 336 g mol 1 podľa dĺžky uhľovodikového reťazca. Skupina dialkylbenzénov so štruktúrnym vzorcom II je zastúpená relativne veľkým podielom v množstve 30 až 50 mol., pričom sa jedná o m- a p-deriváty. Nólová hmotnosť dialkylbenzénov sa podľa substituentov R a Rpohybuje v rozmedzí najmä 386 až 4 à 2 9 mol 1. Dbsah trialkyltetralínov so štruktúrnym vzorcom III s mólovou hmotnosťou najmä 2 intervalu 380 až húb g mol 1 podľa dĺžky...

Dvojzložková depresantná prísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 269596

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zatloukal Zdeněk, Dostalíková Viera, Braunsteiner Michal, Bratský Daniel, Kostolányi Peter, Szücs Ladislav, Roth Viktor, Bučko Miloš, Fehér Pavol

MPK: C10L 1/16, C07C 15/107

Značky: depresantná, dvojzložková, prísada

Text:

...na to, že bod zákalu použitej motorovej nafty bol -4 °G, motorová nafta bola zakalená od vylúčených kryätálikov parafínov. Po prídavku prísady podľa vynálezu bol stanovený bodtuhnutia a filtrovatelnost takto aditivovanej motorovej nafty. Výsledky stanovení uká zali, že pri prídavku prísady podla vynálezu sa dosiahli rovnaké nízkoteplotné vlastnosti motorovej nafty ako pri prídavku depresantnej prísady pri teplotách 20 až 30 °C. Obdobný...

Aditivovaná kvapalina pre automatické spájkovacie procesy v elektrotechnike s využitím parafinicko-sírnej ropnej bázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269553

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sloboda Robert, Salková Zuzana, Kostolányi Peter, Szücs Ladislav

MPK: B23K 35/36

Značky: parafinicko-sírnej, bázy, elektrotechnike, spájkovacie, kvapalina, využitím, automatické, aditivovaná, ropnej, procesy

Text:

...aa aditivuje prieadami na zlepšenie tepelno~oxidačnej stability, zlepšenia zatekavoati e datergentno-diepargaćnóho potenciálu oleje, prisadani na inhibovanie tvorby atruzky. ako aj priaadami na zlepšenie znývatelnoati oleja. Ako prieady na zlepšenie tepelno-oxidaćnej etability podla tohoto vynálezu možno použiť látky na baza tercutylfanelov a/nebo alkylaelicylátov vapenatých a 9 až 24 atômami uhlika v alkylekupine, výhodne eo 14 - 18 atômani...

Teplonosič pre špeciálne zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266270

Dátum: 13.12.1989

Autori: Klucho Pavol Rndr, Szücs Ladislav

MPK: C09K 5/00

Značky: špeciálne, teplonosič, zariadenia

Text:

...ktoré si vyžaduje impreqnačné zariadenie. Kvalita teplonosiča sa kontroluje podľa odoberaných vzoriek, v ktorých sa stanovujú parametre ako je viskozita, korözia na medi podľa ČSN 42 3001 a oceli ČSN 41 4220, číslo kyslosti a iné. Teplonosič možno využiť aj v iných zariadeniach a prístrojoch.Pre ilustráciu uvádzame príklady na prípravu teplonosiča ktoré však neobmedzujú predmetK základnému ropnému oleju 0 kinematickej viskozite 3,2 mm 2.s 1...

Palivo pre motorové skúšky olejov v naftových motoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 265793

Dátum: 14.11.1989

Autori: Klucho Pavol, Foltánová Stella, Horváth Vladimír, Szücs Ladislav

MPK: C10L 1/04

Značky: olejov, motoroch, motorové, palivo, naftových, skúšky

Text:

...tažkostami ako je technologicky náročná a nákladná výroba kvalitného diizobutyléndisulfidu,malá rozpustnost dibenzyldisulfidu, dibenzylsulfidu a 2-merkaptobenztiazolu v motorovej V nafte, pomerne vysoká prchavost tiofénu, kcröznost merkaptánov, voľnej a labiine viazanej siry v organickej sirnej zlúčenine. Nedokonale čisté organické sirne zlúčeniny, obsahujúoe tiež genetické primesi vytvárajú zákaly v motorovej nafta a usadeniny na dne...

Spôsob výroby olejorozpustných aromatických sulfokyselín a aromatických sulfonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256600

Dátum: 15.04.1988

Autori: Liďáková Alžbeta, Svitok Alojz, Szücs Ladislav, Klucho Pavol, Maťaš Michal

MPK: C07C 143/90

Značky: aromatických, sulfonátov, sulfokyselin, výroby, olejorozpustných, spôsob

Text:

...alebo kontinuálnym spôsobom. Pri násadovom spôsobe sulfonácie sa pracuje pri molárnom pomere S 05 k aromatickým uhľovodikom maximálne 1,2. Pri kontinuáluom spôsobe sulfonácie sa v zavislosti od počtu sultonačných reaktorov pohybuje molárny pomer oxidu sírového k aromatickým uhľovodikom v jednotlivých reaktoroch od 0,2 do 0,6. Týmto spôsobom je možné získať ar-omatické sulfokyseliny o koncentrácii až 99 bmotnostných.Aromatické sulfonáty sa...

Organické zlúčeniny obsahujúce bór a sposoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254903

Dátum: 15.02.1988

Autori: Horváth Vladimír, Fančovič Karol, Maťaš Michal, Klucho Pavol, Szücs Ladislav

MPK: C07F 5/02

Značky: spôsoby, organické, přípravy, obsahujúce, zlúčeniny

Text:

...triester kyseliny boritej pripravený z alkoholu, alebo zmesi alkoholov s počtom atomov uhlíka v inolekule rovnýtn 1 až 4.Alkylsalicylové kyseliny vzorce ll môžu obsahovat jeden alebo dva alkylové reťazce v molekule a to lineárne, alebo rozvetvené. Dĺžky alkylových reťazcov sa volia v závislosti na štruktúre a molekulovej hmotnosti výsledného produktu. Platí praviďo, že činu väčšia je inolekulová hmotnost alkánoxidu alebo polyolu, tým menšia...

Bezpopolné antioxidanty a disperzanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 254033

Dátum: 17.12.1987

Autori: Szücs Ladislav, Fančovič Karol, Klucho Pavol, Maťaš Michal

MPK: C10M 129/76, C09K 15/06

Značky: antioxidanty, bezpopolné, disperzanty

Text:

...antioxidantov a disperzantov podľa tohto vynálezu je, že sú účinné pri vysokých teplotách a dajú sa aplikovať v takých sústavách mastiv, kde sa alkylsalicyláty kovov alkalických zemín nedajú použiť, ako sú napríklad oleje pre piestové letecké motory.Obsah popola v motorových olejoch je limitovaný. je preto výhodné aplikovať V kombinácii prísad pre tieto oleje bezpopolné antioxidanty s di-, prípadne s Viacfunkčnýml vlastnosťami. Pri ich...

Způsob přípravy kyseliny fluorovodíkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240051

Dátum: 01.07.1987

Autori: Szücs Ladislav, Surovka Ján, Smutný Jozef

MPK: C01B 7/19

Značky: přípravy, fluorovodíkové, kyseliny, způsob

Text:

...Nevýhodou tohoto postupu je skutečnost, žepokud 0 až 50 kyselina fluorovodiková obsahuje většíhožstvi nećistot zvláätč siřičitsnovýoh iontů, oxidaoipümahnámna síranové ionty, přecházejí tyto síranové ionty při destilaoi částečně do destilátu.Nevýhodu současného stavu odstraňuje způsob příprsyy kyseliny fluorovodíkové zvláätě čisté získané deatilací 40 až 50 kyseliny fluorovodíkové v ozidačním prostředí podle vynálezu. Jeho podstata epočívá v...

Kaliaci olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 229581

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kekeňák Ján, Szücs Ladislav, Bezák Anton

MPK: C21D 1/58

Značky: kaliaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na kaliaci olej pre kalenie ocelí v horúcom kúpeli, t. j. pre termálne a izotermické kalenie. Kaliaci olej pozostáva zo základného oleja ropného alebo čiastočne syntetického a 0,1 až 14 % hmotnostných zmesi detergentno-dispergačných prísad sulfonátových a aspoň jednej z prísad alkylsalicylátových, alkylfenolátových, alkylfenolsulfidových, počítaných ako 50 %-né olejové koncentráty, pričom hmotnostný pomer sulfonátových...

Mazací olej pre benzínové a naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 226541

Dátum: 15.05.1986

Autori: Szücs Ladislav, Kekeňák Ján

Značky: motory, benzínové, mazací, naftové

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací olej pre benzínové a naftové motory, vrátane preplňovaných, ktorý pozostáva zo základného oleja ropného alebo čiastočne syntetického a zušľachťujúcich prísad, pričom základný olej má viskozitu odpovedajúcu viskozitnej triede výsledného oleja od cca 3,8 do cca 22 mm2 . s-1 pri 100 °C, VI s výhodou nad 90 a čiastočne syntetický olej obsahuje okrem ropnej zložky 10 až 60 perc. hmotn., s výhodou 15 až 30 % hmotn. syntetického oleja alebo...

Hexaminiové chloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246895

Dátum: 17.04.1986

Autori: Ma?aš Michal, Szücs Ladislav, Varkonda Štefan, Bicek 1ubom3r, Jánošík Štefan, Salková Zuzana, Krempaský Bohdan, Košová Viera, Krutošíková Alžbeta, Štefula Ján

MPK: C07C 87/46, C07D 487/18, C07C 69/63...

Značky: hexaminiové, chloridy

Text:

...Specord 71 IR)V spektre produktu sú najsilnejšie pásy valenčných vibrácií esterovej CO skupiny DCOJ pri cca 1740 cm 1 a asymetrických valenčných vibrácií esterového zoskupenia C-O-C vCog pri cca 1200 cm 1. Zretelne v spektrách vystupuje trojica typických pásov hexametyientetramínu cca 1 230 1 000 800 cm 1. Pozornosti si zaslúžil pomerne silný pás po pri cca 3350 cm .Termoanalytické merania sa realizovali na »komplexnom termoanalytickom...

Spôsob prípravy neutrálnych a vysokobázických alkylsalicylátov kovov alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: 224044

Dátum: 15.04.1986

Autori: Szücs Ladislav, Maťaš Michal, Salko Ľudovít

Značky: kovov, přípravy, alkylsalicylátov, alkalických, spôsob, zemin, neutrálnych, vysokobázických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy neutrálnych a vysokobázických alkylsalicylátov kovov alkalických zemín obsahujúcich 1 až 30 uhlíkových atómov v alkylovom reťazci reakciou alkylsalicylových kyselín a zlúčenín kovov alkalických zemín, vyznačujúci sa tým, že sa zmes 5 až 90 hmotnostných dielov, s výhodou 20 až 60 hmotnostných dielov alkylsalicy1ových kyselín, 0,2 až 20 hmotnostných dielov, s výhodou 0,5 až 15 hmotnostných dielov jednotlivých oxidov a/alebo...

Mazivo pre chladiace kompresory pripravené z olejov z parafinických rôp

Načítavanie...

Číslo patentu: 214522

Dátum: 28.02.1984

Autori: Salko Ľudovít, Maťaš Michal, Szücs Ladislav, Urbašek Peter

Značky: parafinických, kompresory, chladiace, pripravené, olejov, mazivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby nízkotuhnúcich olejov s bodom tuhnutia okolo 40°C z parafinických rôp, použitím kombinácie znižovača bodu tuhnutia, modifikátora viskozity a odpeňovača ako prísad do ropného oleja. Prídavok kombinácíe uvedených prísad zabezpečí požadované nízkotuhnúce vlastnosti oleja, zvýšenú pevnosť mazacieho filmu, a tým zvýšené protiderové vlastnosti oleja a odolnosť voči peneniu. Prínosom vynálezu je príprava oleja uvedených...