Strnad Josef

Lamelové hrablice na odstraňovanie tuhých látok z prúdiacej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6169

Dátum: 04.06.2012

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 29/11, E03F 5/14

Značky: tuhých, prúdiacej, lamelové, odstraňovanie, kvapaliny, látok, hrablice

Text:

...vodiacimi tyčami, a ktoré sú svojimi koncami uložené v čelách 2 hrablíc. V neznázomenom príklade uskutočnenia sú nosné elementy g uložené na iných častiach hrablíc, ako sú čelá 2, ktoré sú v takom vyhotovení vzájomne spojené neznázomenými nosníkmi. V znázomenom príklade uskutočnenia sú obvodové filtračné lamely l na zvýšenie stability ich polohy vedené vodiacim nosníkom ą usporiadaným na protiľahlej strane bubnovej filtračnej plochy Q...

Filtračný bubon mikrosieťkového filtra a filtračný prostriedok preň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5722

Dátum: 05.04.2011

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 33/00

Značky: prostriedok, bubon, mikrosieťkového, filtračný, preň, filtra

Text:

...filtračného bubna mikrosieťkového filtra a príklade konkrétneho uskutočnenia filtračného prostriedku pre tento ñltračný bubon. Technické riešenie nie je obmedzené len na tu výslovne opísané či znázornená riešenia, ale je pri znalosti tohto riešenia aplikovateľné aj V iných konkrétnych konštrukčných riešeniach.Filtračný bubon obsahuje dvojicu paralelných kruhových čiel l. Čelá sú navzájom spojené priečnymi nosníkmi g rozrniestnenýrni V...

Gravitačný filter odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5616

Dátum: 07.12.2010

Autor: Strnad Josef

MPK: C02F 1/00, B01D 29/11

Značky: gravitačný, odpadovej, filter

Text:

...príklade uskutočnenia sú tyče 1 zahnuté do kruhového oblúka a filtračná plocha je prehnutá. V neznázomenom príklade uskutočnenia sú tyče 1 priame a filtračná plocha je rovinná. Sústava tyčí 1 má vo svojej podstate hrebeňové usporiadanie.Tyče 1 sú svojim koncom na strane pri rozdeľovacej komore 20 uložené na ráme 3 filtra, napr. sú uložené v priečnom nosníku 2, ktorý je nerozoberateľne alebo rozoberateľne uložený na ráme 3 filtra. Tyče...

Hydrodynamická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260565

Dátum: 15.12.1998

Autor: Strnad Josef

MPK: F16D 37/00

Značky: hydrodynamická, spojka

Text:

...kroužku, uístěného mezi zásobníkem ll a radídlním kuličkovým ložiskem g, upraveným v čelní části stěny skříně 3. nozpěrný kroužek současně zajišťuje zásobník ll proti posuvu ve směru osy nosného hřídele g a vymezuje potřebnou šířku volného prostoru mezi skříní 5 s zásobníkem ll.Při zapnutí hnaoího motoru se začne rychle otáčet první kolo l spolu se skříní 5 a kapalina, uvedena do pohybu prvními lopatkami 3, se působením odstředívé síly...

Hydrodynamická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260564

Dátum: 15.12.1998

Autor: Strnad Josef

MPK: F16D 37/00

Značky: hydrodynamická, spojka

Text:

...prstence 3 k vnitřní straně obvodové stěny skříně 5. Elektromagnetická cívka lg je vodivě spojene prostřednictvím zde čárkovaně znázorněného vedení a kontaktního kroužku ll, upraveného souose s nosným hřídelem 5 na vnější straně čelní stěny skříně 5, s neznázorněným zdrojem elektrického proudu.Je-li spojka v klidu, je clona ll působením vějířové pružiny lg zatlačována do mezilopatkového prostoru druhého kola §. Při zapnutí hnacího motoru...

Zariadenie na zisťovanie miery zanesenia filtračnej plachtičky bubnového filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: 278280

Dátum: 03.07.1996

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 35/143

Značky: miery, plachtičky, zariadenie, filtra, zisťovanie, bubnového, filtračnej, zanesenia

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný bubon (1) je zavesený na nosných elementoch (2). Nosný element (2) obklopujúci v spodnej časti jednu stranu filtračného bubna (1) je zavesený na kladke (3), otočne osadenej na ložisku (4). Ložisko (4) je spojené so snímačom (7) sily upevneným na nepohyblivom ráme (6) filtra.

Klzné prstencové tesnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277917

Dátum: 09.08.1995

Autor: Strnad Josef

MPK: F16J 15/38, F16J 15/36

Značky: klzné, prstencové, tesnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Klzné prstencové tesnenie medzi dvoma súčiastkami, najmä tesnenie na vstupnej časti bubnového filtra, obsahujúce pevný prstenec (2) upevnený na jednej zo súčiastok, ku ktorému je pritlačovaný pohyblivý prstenec (1) spriahnutý s druhou súčiastkou, na ktorej je upevnený nosný prstenec (6). Na pohyblivom prstenci (1) je upevnený jeden koniec pružnej prstencovej membrány (4), ktorej druhý koniec je zafixovaný vodiacim prstencom (8) a nosným...

Zařízení pro shrnování kalů v usazovacích, dosazovacích a podobných nádržích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269484

Dátum: 11.04.1990

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 21/18, B01D 21/04, C02F 3/00...

Značky: kalů, usazovacích, shrnování, dosazovacích, zařízení, podobných, nádržích

Text:

...obr. l je dále zndzornčna uoazovací nádrž Ř, přívodní potrubí E, ložisko Ľ,na kterőm jo otočnl uložon jeden konoo ehrnevacího zařízení a pojezdový meehanismue 15, na kterćm je uložen druhí koneciehrnovacího zařízení a ktorý pojíždí po obvodu usazovací nádrže g.Zařízení podle vynálezu pracuje tak, že pojezdový meehaniemue l 8 otdčí shrnevacím ramenom kolem ložiska E, kterl je uleženo ve středu usazovací nádrže ä, a ehrnovací lepatky lg,...

Pákový ovladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269329

Dátum: 11.04.1990

Autor: Strnad Josef

MPK: B62D 1/24

Značky: pákový, ovladač

Text:

...J.9 Jsou výkyvnč nad sebou nlošeny dva řídící třmeny 2. Třmenv Jsou. umístänv navzájom do kříže a vo střední části Jsou opatŤBW oválnými otvory g, kterými prochází středový ovládací čep g.V prodloužené boční části řídioíoh třmend 2, ktoré plní funkci svetelné clony, Jsou vytvořeny otvory JJ pro otavírání s uzavření cesty světelným paprskům mezi dvcjicemi op cs 269 329 m 3toelektroníokých spínaoíoh prvků gg, upevněnýoh v desce s tíštěnými...

Zařízení pro shrnování kalu v usazovacích a dosazovacích nádržích čistíren odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268649

Dátum: 14.03.1990

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 21/18, C02F 3/00

Značky: nádržích, čistíren, odpadních, usazovacích, dosazovacích, zařízení, shrnování

Text:

...vodorovnou část a jedno nebo obě svislé romena provedena ve tvaru oblouku.shrnovací lopatky jsou ve znázorněnem provedení tvořeny ohebným plochým elenenten ł, který má v rozvínutém tvaru tvar čtyřúhelníku. Ohebný element 3 je upevněn na svis~ lých ramenech nosných třmenů 2 tak, že jeden konec elementu je připevněn ke svlslémuramena jednoho nosného třmene 2 a druhý onec ke svislénu ramení nejbližšího sousedníhotřmene g, a to na druhe straně...

Zařízení ke shrnování kalů v usazovacích nádržích kruhového půdorysu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267735

Dátum: 12.02.1990

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 21/06

Značky: kruhového, shrnování, usazovacích, kalů, půdorysu, zařízení, nádržích

Text:

...ktoré zvyšují těsnicí účinek. Nastavení potřebného přítleku spodního třecího kroužku gg na horní třecí kroužek 31 zprostředkuje seřizovscí matice s tčsněním 39.Horní konec ložiskově trubky ll je - jak pstrno z obr. 5 - uložen no vddvén rsdišlně-exiálním ložisku êł, uchyceném pomocí upevnovací notice s těsněním 32 ke středovému nosnému sloupu lg. Vůle v ložisku gl je vymezena pomocí seřizovací matice s těsnčním 33. Ložiskovú trubka LL je dále...

Zařízení pro pohon shrnovacích ramen usazovacích nádrží kruhového půdorysu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265384

Dátum: 13.10.1989

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 21/18, C02F 3/12, B01D 21/06...

Značky: pohon, půdorysu, nádrží, kruhového, zařízení, ramen, usazovacích, shrnovacích

Text:

...ve stejnésvislé rovině,protínající obvodový prstenec a přibližně kolmé k teč ně opsané prstenci,s další kladkou,jež je umístěna na hřídelí převodového re 265384duktoru v poloze umožňující pojíždění po vnější straně obvodového prstence. Mezi pohonnou částí zařízení a shrnovecím ramenem je dále vložena pojistná pružina spolu se spínecím zařízením.V nějjednodušším provedení je první rameno z dvojice vyrovnávacích ramen kloübově nepojeno na...

Křivkový kotouč pro soustružnické automaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261154

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rosenfeld Jiří, Strnad Josef, Valíček Josef

MPK: B23B 7/00

Značky: kotouč, soustružnické, automaty, křivkový

Text:

...pod svou pracovní křívkou zářezem, ve kterém je posuvné uložen přestavitelný kamen. Výhodou tohoto uspořádání křivkového kotouče je především to, že tato jeho část působí jako pružina, která vyrovnává možné nepřesnosti a preventivně bráni poškození střižného kolíku a nástroje.Příkladné provedení křivkového kotouče dle vynálezu je znázorněno na příloženém výkrese,kde na obr. 1 je vyobrazeno jeho sestavné uspořádání, na obr. 2 je příčný řez...

Uzavřený tenkostěnný nosník trojúhelníkového průřezu zejména pro jeřáby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238172

Dátum: 01.05.1987

Autor: Strnad Josef

MPK: B66C 6/00

Značky: jeřáby, tenkostěnný, nosník, zejména, trojúhelníkového, průřezu, uzavřený

Zhrnutie / Anotácia:

Nosník má ve vrcholu umístěnou kolejnici, která tvoří součást nosníku a je k tomu účelu ve spodní části opatřena přírubami, které svírají navzájem ostrý úhel a jsou spodními okraji přivařeny k horním okrajům bočních stěn nosníku, zatímco spodní okraje bočních stěn nosníku jsou přivařeny k pásnici, která tvoří základnu nosníku. Úhel, který svírají příruby kolejnice, se volí v rozmezí od 10 do 40 °, přednostně od 15 do 30 °. Délka přírub...

Nosník pro jeřáby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238165

Dátum: 01.05.1987

Autor: Strnad Josef

MPK: B66C 6/00

Značky: jeřáby, nosník

Zhrnutie / Anotácia:

U plnostěnného nosníku podle vynálezu je nosná stěna pod kolejnicí v zájmu zvýšení stability proti boulení na horním okraji opatřena příčným zvlněním, jehož amplituda dosahuje největší hodnoty v místě bezprostředně pod kolejnicí, kde se projevuje maximální účinek tlakové síly od kola, zatímco ve směru ke zbývající části stěny, namáhané převážně silami působícími ve směru délky nosníku, plynule či skokem přechází v nulovou hodnotu. Řešení je...

Nereaktivní ředidla a změkčovadla epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 239753

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nymburský Jaroslav, Mikš Ladislav, Myslivec Miroslav, Kalous Jaroslav, Bednaoík František, Strnad Josef, Rozkydálek Jioí

MPK: C08K 5/11, C08L 63/00

Značky: nereaktivní, pryskyřic, epoxidových, ředidla, změkčovadla

Text:

...kyseliny adipové a jednofunkčních alkoholů s počtem uhlíků jeden až čtyři jako ředidel cpoxidových pryskyřic je, že umožňují vysoké konverze epoxidových skupin při vytvrzování polyaminy za normální teploty, takže při extrakci rozpouštědly je možno vyextrahovat prakticky pouze nereaktivní ředidlo.Těchto ředidel je možno použít 1 až 150 hmot. vztaženo na epoxidovou pryskyřici. Optimum bývá 5 až 45 hmot. Z esterů kyseliny adipové podle...