Šálek Tibor

Medzičlánkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7379

Dátum: 01.03.2016

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: medzičlánkový, stromček, vianočný

Text:

...zakreslené len obrysovo, bez súčastí z ktorých sú zložené. Na obrázku 24 je pohľad na štvrtinu najvyššieho stupňa, vetvičky sú pri pohľade zhora zakreslené detailne len v dolnej časti obrázka. Je tu zakreslené aj miesto a smer rezu A-A, ktorý je rozkreslený na obrázku 25 a pokračovanie na obrázku 26, pričom toto miesto a smer rezu platí pre všetky nižšie stupne, kde už nie je zaznačený, a je to rez celou výškou stromčeka. Na obrázku 27 je...

Hranolový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7239

Dátum: 03.09.2015

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: vianočný, hranolový, stromček

Text:

...zo štyroch pod sebou susediacich dvojíc takýchto medzičlánkov Q je rovnako upevnená k vlastnej pokračujúcej nadväzujúcej, V tej istej zvislej rovine ležiacej dvojici priľahlých vonkajších voľných bočných stien dvoch svojich nadstavcov Q, susediacich vedľa seba. Základ § tvorí pravidelný dutý štvorboký hranol, a všetky doteraz spomínané trojhranné súčasti sú tiež duté a majú pravouhlé rovnoramenné podstavy a všetky tieto trojhrany svojou...

Stupňovitý vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7118

Dátum: 05.05.2015

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: vianočný, stromček, stupňovitý

Text:

...susednými rohovými dielmi je tvorený nástavcom alebo vetvičkou Q.Stojan i je tvorený vodorovnou štvorcovou doskou 2 súbežnou s podstavcom z, pravidelným zvislým platňovým krížom Q, upevneným k doske 2, súosovo odspodu s vodorovným priemetom každej zvislej voľnej hrany jeho ramena Q smerujúcim od vnútra kolmo k stredu vlastnej priľahlej obvodovej strany dosky 2,a prípadne ho aj dosahujúcim, ďalej pozostáva zo štyroch rovnakých pravidelných...

Košíkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6997

Dátum: 04.12.2014

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: košíkový, vianočný, stromček

Text:

...je to prekryté dvomi zo štyroch pripevnených drobných košíkov. Na obrázku 9 je schematický pohľad na stromček zhora bez vrcholca. Na obrázku 10 je pohľad zhora na krídelká.Košíkový vianočný stromček možno opísať tak, že pozostáva z vodorovného štvorcového platňového rámu l, zo štyroch rovnakých zostáv g, ktoré sú rovnako upevnené odhora, každá k vlastnej strane platňového rámu l, súmeme okolo zvislej stredovej osi, a z vrcholca g,...

Vetvičkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6660

Dátum: 08.01.2014

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: vetvičkový, vianočný, stromček

Text:

...v prednej homej časti, pod týmto rezom je na obr. l zobrazený rez F-G časťou komplexu, ktorej náprotivná časť je na obr. 2 zakreslená v zadnej homej časti. Pod týmito rezmi je na obr. l zobrazená homá predná časť doplnku a v zadnej časti zvyšná časť doplnku označená tiež čiarkou a ďalšie väčšie časti zobrazené len schematicky obdĺžnikmi. Obr. l a rezy na ďalších obrázkoch sú zakreslené spredu, ine časti ďalších obrázkov sú pohľady zhora....

Hviezdicový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6448

Dátum: 02.07.2013

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: vianočný, stromček, hviezdicový

Text:

...krytu l 8, vytvoreného vodorovnou štvorcovou platničkou, upevnenou odhora súbežne v strede na veľkom podstavci Ľ, pričom šišková zostava Q je tvorená vodorovnou zostavovou - doštičkou Q a ováloidovými šiškami 2 Q a prípadne aj ostrým telesom 2 l V podobe pravidelného 4-bokého ihlana alebo obráteného klina, respektíve viacerými takýmito ostrýmitelesami 21, upevnenými na tejto zostavovej platničke Q s tým,že ozdoba 1 je tvorená...

Šablónkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6415

Dátum: 03.04.2013

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/06

Značky: stromček, šablónkový, vianočný

Text:

...na sebe súosovo súbežne, zo štvorcového vodorovného platňového podstavca g, upevneného odspodu k najnižšej konštrukcii 1, kužeľového hlavného vrcholca 3, upevneného súosovo odhora k najvyššej konštmkcii l a z prídavných vrcholcov g, pričom konštrukcia 1 pozostáva zo spodného nosníka á v podobe pravidelného zvislého platňového kríža, z pravidelného vodorovného nosníka Q upevneného súosovo súbežne odhora k spodnému nosníku j, zo zvislých...

Vidlicový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6302

Dátum: 05.11.2012

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: vianočný, stromček, vidlicový

Text:

...8, sú upevnené samostatne ešte ďalej od stredovej osi, pričom vo veľkej zostave a tiež v malej zostave g, sú platňové vidlice g rôznej šírky, upevnené súbežne za sebou s medzerami, užšia vo vnútomom priestore širšej.Krídlo Q pozostáva z pravidelnej pravouhlej vodorovnej dvojramennej pásovej vidlice 2, ktorá svojím koreňom smeruje od vlastnej bočnej hrany podstavca l, a obidva jej pásové ramená sú rovnobežné každá s vlastnou z dvoch...

Vežičkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6188

Dátum: 03.07.2012

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/04

Značky: vežičkový, stromček, vianočný

Text:

...otvorov, na obr. 9 sú zakreslene možné pásové spojky pri pohľade zhora, a na obr. 10 rotačná spojky z čelného pohľadu, zväčšene.Vešiakový vianočný stromček možno opísať tak, že pozostáva z vodorovného štvorcového platňového podstavca l, z pravidelných štvorbokých hranolových plášťov g, upevnených súosovo súbežne s medzerami odhora k podstavcu l, z vodorovných pásových nosníkov g, upevnených vedľa seba s medzerami v pod sebou s medzerami...

Štíhly vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6061

Dátum: 02.03.2012

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, štíhlý, stromček

Text:

...výstuhy. Na obr. 2 je pohľad zhora na homú časť stromčeka od špicu vrcholca až po dolnú úroveň prstenca štvrtého odhora, a na obr. 3 je pohľad zhora na časť stromčeka od hornej úrovne prstenca siedmeho odhora až po dolnú úroveň najnižšieho prstenca.Na obr. 4 sú nakreslené samostatne vyššie prstence pri pohľade zhora, vľavo sú štyri najvyššie prstence,každý so štyrmi zúbkami, vpravo sú zakreslené pod nimi upevnené dva prstence, každý...

Združený vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5953

Dátum: 05.12.2011

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00, A47G 33/04

Značky: vianočný, združený, stromček

Text:

...časťou malého rámového telesa, ktorá pozostáva z celého telesa l, a z k nemu súosovo odspodu pripevnenej malej rámovej zostavy j, a malé teleso l je tvorené predovšetkým nadrámovou časťou rámového telesa, ktorá pozostáva z vrcholcovej zostavy Q, a z k nej súbežne odspodu pripevneného súkolesia Z s tým, že veľká rámová zostava 4, a aj malá rámová zostava 5 sú tvorené súbežne na sebe upevnenými vodorovnýmí štvorcovými rámovými...

Šestnásťprvková klávesnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5929

Dátum: 04.11.2011

Autor: Šálek Tibor

MPK: G06F 3/02

Značky: klávesnica, šestnásťprvková

Text:

...sa týkajú toho istého písmena, ale malého, teda k-čka, posledný podobrázok sa týka veľkého aj malého písmena. Prvý podobrázok obsahuje obdlžnikový rám, v ktorom je vykreslené to, ako je písmeno nanovo definované, pred dolným úsekom prednej strany tohto rámu je tlačene zobrazené, o ktoré písmeno sa jedná, a nad zadným úsekom homej strany tohto rámu je zobrazený nový spôsob tlačenej formy takéhoto nového písmena. Druhý podobrázok...

Končistý vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5774

Dátum: 06.06.2011

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00, A47G 33/04

Značky: končistý, vianočný, stromček

Text:

...súčasťami vodorovného prierezu medzizúbkového vybrania.Na obr. 5 je prstenec druhý odhora, na obr. 6 druhý odspodu.Na obr. 7 je prstence tretí odhora, na obr. 8 tretí odspodu.Na obr. 9 je prstenec štvrtý odhora, na obr. 10 štvrtý odspodu. Na obr. 12 je prstenec piaty odspodu, vyšrafované sú súčasti vodorovného prierezu vybrania medzi dvojzubcarni a aj vodorovný prierez vybrania medzi dvomi vlastnými zubovými časťami dvojzubca. Na obr....

Stojanový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5509

Dátum: 07.09.2010

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, stojanový, stromček

Text:

...vodorovného platňového rámu 16, zo základu 17 a z nadstavby 18 s tým, že nadstavba 18 je upevnené na základ 17 súosovo odhora, a rám 16 súosovo rovnomeme prečnievajúco odspodu, pričom základ 17 predstavuje duté krížové teleso a nadstavba 18 predstavuje obrátené duté krížové teleso, a každé obvodové stojanovíté teliesko 12, a aj prípadné stredové stojanovité teliesko 13 tvoria krížové telesá, 1,5 až 4 -krát menšie ako je základ 17...

Prútový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5076

Dátum: 05.02.2009

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: stromček, vianočný, prutový

Text:

...ramená 3 a jednu stredová plošinku 5 medzi nimi, a prípadne ešte aj dve bočné plošinky 4, upevnené na tieto ramená z ich vonkajších strán, pričom bočné plošinky 4 a aj stredové plošinky 5 vodorovné platne, bočné plošinky 4 daného bočného nosníka sú navzájom zrkadlovo symetricke s tým, že ramená 3 sú zvislé platne, a ramená 3 daného dvojramenného bočného nosníka sú tiež navzájom zrkadlovo symetrické.Bočné zostavy sú bud celistvé, ak ramená 3...

Kombinovaný písací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5052

Dátum: 05.12.2008

Autor: Šálek Tibor

MPK: B41J 5/00

Značky: stroj, kombinovaný, písací

Text:

...otočeného o l 80 °, prináležiace polramenu 1, ktoré tvorí dolnú polovicu prednej častí obdlžnikového rámu, obsahuje aj vnútorne priľahlé polbruško 3 d V tvare prevráteného písmena L, navyše otočeného o 180 °, prináležiace polramenu 1, ktoré tvorí homú polovicu prednej časti obdlžnikového rámu, pričom lő-segmentové vysvecovacie prvky zobrazovacej jednotky zodpovedajú takejto zadávacej dotykovej sústave. Na obr. 1 je zobrazená zadávacía...

Ihlanový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4979

Dátum: 05.02.2008

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: stromček, ihlanový, vianočný

Text:

...nosníky 6, alebo vrcholcové diely aj s vrcholcovými nosníkmi 6, upevnenými na Vrcholcové diely odhora, alebo medzi vrcholcovými dielmi, alebo aj na vrcholcových dieloch, aj medzi nimi, prípadne vrcholcová zostava obsahuje aj vrcholec 7.Ihlanovité teleso predstavuje vodorovné zrezanú, nahor sa zužujúcu časť, ktorej bočné steny sú bud rovnoramenné lichobežníky/trojuholníky, alebo štvorce/obdĺžniky, pričom Vrcholcové teleso 8 predstavuje...

Mnohorámikový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4885

Dátum: 06.12.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: mnohorámikový, stromček, vianočný

Text:

...rámikov s tým, že k homým okrajom rámikov druhého typu sú dolnou stranoupriamo pripojené premostenia rámíkov tretieho typu a premostenia medzi rámikmi vyššieho než tretieho typu sú odspodu, pripojené k homým okrajom, najbližších nižších pri ľahlých rámíkov prostredníctvom spojovacich valcových stlpikov a rohové premostenie rámíkov piateho typu, má vo rnútomej rohovej oblasti štvorcový otvor.Priľahlé vnútomé bočné úseky susedných rámíkov...

Senzorový písací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4883

Dátum: 06.12.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: B41J 5/00

Značky: senzorový, písací, stroj

Text:

...ukončených na Jednom konci šípkami, a to z oboch bokov, ak súbor úsečiek patrí k ramenu, alebo zjedného boku, ak súbor úsečiek patrí k polramenu. Úsečky sú k ramenu, respektíve k polramenu pripojene koncami bez šípok, šípky smerujú vždy von z kódovej náhrady a úsečky sú zakreslené vždy z vonkajšej strany ramena, respektíve polramená. Ďalšími pomôckami sú pásy, ukončené šípkami obdobne ako u úsečiek, tieto pásy sú zakreslené dovnútra...

Špicový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4876

Dátum: 02.11.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: špicový, vianočný, stromček

Text:

...horných strán, ozubených kolies 5 sú pripojené šišky 6, šiškové súbory 7 na valčekoch 8, šiškové komplexy 9, špicové telesá prvého, druhého a tretieho typu, priame pásové doplnky 10 a dodatky 11 a k vybraniam najnižšíeho ozubeného kolesa 5 sú pripojené prútové ochranné telieska 12.Najvyššie ozubené koleso 5 má n zúbkov, kde n je rovné aspoň 4 a odhora má vo vonkajších úsekoch nad svojimi zúbkami pripojené ovaloidové šišky 6, ktorých je tiež...

Nástavcový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4874

Dátum: 02.11.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: nástavcový, stromček, vianočný

Text:

...polomerom zaoblenía oblúkových pásov 6 je odspodu bezprostredne pripojený svojím homým prstencom 3 k dolnému okraju obvodového plášťa menšieho prstencového útvaru 2 s menším polomerom zaoblenia oblúkových pásov 6, a to tak, že stredy oblúkových pásov 6 nižšieho prstencového útvaru 2 ležia vo zvislých rovinách, ktoré prechádzajú stredovou osou a úsečkami spojov oblúkových pásov 6 najbližšieho vyššieho prstencového útvaru 2, ak takýto...

Priestorový závesný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4854

Dátum: 02.11.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 29/00

Značky: stojan, priestorový, závěsný

Text:

...a krát a krát a,priečny otvor jednej z jej stien je štvorcový, rovnaký ako má každá druhá bočná stena stredového prstenca 1, a týmito stenami so štvorcovými otvormi sú 4 duté kocky 3 pripojené k bočným stenám stredového prstenca 1 s rovnakými štvorcovými otvormi, pričom všetky zvyšné steny dutej kocky 3 majú otvory kruhové alebo špeciálne s tým, že pod špeciálnym otvorom štvorcových stien, respektíve platní rozumieme otvor štvorcového...

Nadpájaný závesný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4803

Dátum: 06.07.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 29/00

Značky: závěsný, nadpájaný, stojan

Text:

...l súosovo z homej i dolnej strany, z dutých nadpájacích kociek 3, z prepojovacích článkov 4 a zo zvislého premostenia 5 V podobe dutého valca alebo hranola, na ktorého homej časti je súosovo upevnený stredový prstenec l a aj oba prídavky 2, a v dolnej časti stabilizačný podstavec.Stredový ozubený prstenec 1 má výšku b a má n zúbkov v tvare kociek s hranou b a ozubený prstencový prídavok 2 má výšku c a má tiež n zúbkov V tvare kociek s...

Schodíkový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4771

Dátum: 07.06.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: schodíkový, stromček, vianočný

Text:

...kužeľa/ihlana sú z vonkajšej strany vodorovne prípevnené schodíky, a to bud samostatne, alebo zároveň pod sebou pospájané do schodísk 3 , pričom k homým stranám najvyšších schodíkov sú upevnené šišky 4, prípadne k vonkajším okrajom homých strán schodíkov, alebo k ich zvislým čelným stenám sú pripevnené zvislé ohradzovacie pásy 5, Schodík predstavuje bud celý dutý prstencový útvar 6, alebo jeho výsek 7, k bočným stranám ktorej sú prípevnené...

Rámový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4732

Dátum: 03.05.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, stromček, rámový

Text:

...zaoblení rohových vybraní 7 a vnútomých vybraní 9 rámov 8 s rovnakým poradovým číslom V základe 1, respektíve v prídavkoch 4 sú rovnaké, pričom čelné steny 13 všetkých zúbkov sú štvorcové, Rám 8 má rohové osi 12 a rámy 8 prídavkov 4 majú vnútomé osi 18, pričom rohová os 12 rámu 8 je priesečnicou dvoch pomyselných, zvislých rovín, ktoré prechádzajú stredmi čelných, stien 13 dvoch susedných rohových zúbkov 6, prislúchajúcimi susedným stranám...

Duálny písací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4696

Dátum: 01.03.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: B41J 1/00

Značky: duálny, písací, stroj

Text:

...vypĺňajú celú vnútomú časť kódovej náhrady, napriklad v prípade kódových náhrad pre Y, Ý, l, t, ť, T Ť,E, É, m, M,b, B, číslo 0.Preto niektoré podobne hranice hrušiek sú v niektorých prípadoch súčasne aj ramenami a niektoré nie. Kým v pripade kódových náhrad pre i, l, d, ď je predný oblúk iba privodom, v prípade kódových náhrad pre o, ó, ô je tento oblúk spojením šikmých zaoblených ramien - predného a homého, podobne V prípade kódových...

Vystužený prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4678

Dátum: 01.02.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: prstencový, vystužený, vianočný, stromček

Text:

...časť tvoria súosovo pod sebou pospájane vystužené prstencove útvary, a to buď všetky prvého typu, alebo všetky druhého typu, pričom vystuženýprstencový útvar prvého typu predstavuje dutý zúbkový alebo dvojzubcový prstenec s dolnou platňou 2 a homou platňou 3, vystužený výstuhou 1 s dolnou presahujúcou časťou 4. Výstuha 1 je v dolnom úseku presahujúco upevnená k vnútomému okraju dolnej plame 2, a homý okraj výstuhy l je pripevnený k hornej...

Zásobníková činka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4484

Dátum: 01.06.2006

Autor: Šálek Tibor

MPK: A63B 21/06

Značky: činka, zásobníková

Text:

...2 a jej mimotyčové závažie predstavujú dva rovnaké neodoberateľné kotúčové zásobníky 3 s mimostredovými vkladacími vybratiami 4, pričom tieto kotúčové zásobníky 3 sú otočné upevnené na prstencoch 2 na oboch koncoch stredovej tyče 1 s tým, že ďalšie mimotyčové závažia predstavujú prídavné vložky 5, ktoré sa vkladajú do vkladacích vybratí 4, respektíve z nich vyberajú.Každý kotúčový zásobník 3 má vkladacie vybratia 4 bud na prístredovej...

Podstavec pre prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4395

Dátum: 02.03.2006

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: prstencový, podstavec, vianočný, stromček

Text:

...ihlíčnany a preto to bolo pre ne dostačujúce. Tiež takéto podstavce bolo väčšinou treba k stromčeku pripevňovať, prípadne ešte aj najskôr skladať.Prstencový vianočný stromček však má omnoho väčšie nároky na stabilitu a podstavec pre klasické umelé vianočné stromčeky by nebol aj tak použiteľný bez dodatočných technických pomôcok. Výhodou novonavrhnutého podstavca, okrem toho, že je jednoduchý a ľahký, je aj to, že ho pred použitím netreba...

Prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4393

Dátum: 02.03.2006

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: prstencový, stromček, vianočný

Text:

...šišku 6 v tvare dutého rotačného ováloidu, a k homému golieriku 5 má súosovo privarený vrcholec 7 v tvare dutého rotačného kužeľa bez podstavy, obráteného zaobleným špicom nahor, Takýto nerezový stromček sa vyznačuje tým, že zúbky l obyčajných zúbkových prstencov 3, aj dvojzubce 2 dvojzubcových prstencov 4 sú duté, vonkajšie a usporiadané po obvode symetricky, pričom najvyššie súkolesíe obsahuje prstence aspoň s tromi zúbkami 1, ak sa...

Veľkonočný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4637

Dátum: 01.12.2005

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: stojan, veľkonočný

Text:

...7 má po vonkajšom obvode vytvorenú aspoň jednu skupinu prelíačenin 21, v ktorých sú uchytené širším koncom poležiačky kraslice 8 s tým, že preliačeniny 21 v jednej skupine sú symetricky usporiadané po obvode nosiča 7 v rovnakej výške, a že počet prelíačenin 21 v skupine a tiež počet pásov 9 jedného zúbka 2 je rovný n/2 a prípadné ďalšie skupiny prelíačenin 21 s ďalšími upevnenými kraslicami 8 sú na nosiči 7 vytvorené vyššie a vyššie s...

Trojuholníkový skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4261

Dátum: 08.09.2005

Autor: Šálek Tibor

MPK: B62K 15/00

Značky: trojuholníkový, bicykel, skládací

Text:

...prislušenstvá, pričom tieto riaditkové príslušenstva sú spevnené.Takýto skladací bicykel sa vyznačuje tým, že dolný úsek hlavného nosníka l má tesne pred koncovým oblúkovým úsekom 5 pripevnené odpredu zosilnenie 7 a dvojstupňový retiazkovo ozubený hnací prevod je realizovaný tak, že V zadnej časti tohto zosilnenia 7 je rovnobežne s osou zadného kolesa otočne upevnená medzipoloos 8, ktorá má kolmo upevnené malé ozubené koliesko 9 na...

Kaskádny písací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3975

Dátum: 03.11.2004

Autor: Šálek Tibor

MPK: B41J 5/00

Značky: stroj, kaskádny, písací

Text:

...susedným odstupom 45 ° a napájacie vodiče 8 motorčekov 5 sú vedené v ich pozdĺžnych dutinách.Pre správne fungovanie tohto mozaikového elektronického kódového písacieho stroja je významné, že kódovánáhrada 2 pre číslicu nula má šikmo zrezané poloválové brušká 11 pre homé rameno 12 i zadné rameno 13 a zadné rameno 13 má zošikmené, dolným koncom posunuté dovnútra, pričom kódová náhrada 2 pre číslicu jeden má 0 50 - 90 predĺžené homé...

Mozaikový písací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3869

Dátum: 07.07.2004

Autor: Šálek Tibor

MPK: B41J 1/00

Značky: písací, stroj, mozaikový

Text:

...obrúčkové bruško 12 zadného ramena 13.Pre správne fungovanie tohto mozaíkového elektronického kódového písacieho stroja je významné, že kódové náhrady 3 pre b, B majú v inovovanej kníhtlačovej verzií výnimočne len rozšírenia polrzuníen s vynechaním všetkých ramien, pričom kódová náhrada 3 pre b má tvar písaného písmena e a kódová náhrada 3 pre B má tvar gréckeho písmena beta.Pre správne fungovanie tohto mozaíkového elektronického kódového...

Kódový písací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3272

Dátum: 06.08.2002

Autor: Šálek Tibor

MPK: B41J 5/00, B41J 3/00

Značky: kódový, písací, stroj

Text:

...rádu a tretí kődovací obvod na nižší registrový pár, na bity z-hěho a l-vého rádu a na najnižší bit registra je privedený výstup prepínača velkých písmen wniestneného na klávesnici vľavo hore. Telá rámových náhrad znakov, pre a.lfanumerickě znaky nazývané ekvivalentmi alfanumericlcých znakov, sú na lúčovom kotúči použité bud v základnej verzii alebo verzii Icníhtlačovej,pričom pre všetky telá základnej verzie obdĺžnikových ekvivalentov...

Priamozápisové šestnásťsegmentové štítkovo-páskové vstupno-výstupné mechanické médium počítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3269

Dátum: 06.08.2002

Autor: Šálek Tibor

MPK: G09F 9/302, G06K 1/12

Značky: štítkovo-páskové, vstupno-výstupné, mechanické, šestnásťsegmentové, médium, počítačov, priamozápisové

Text:

...variácio šty-Mroch obdĺžnikových segmentov, umiestnených doliehajúco v rohoch obdlžnika tak, že v strede znakového štvorobdlžnika ostane voľný kríž, pričom v prípade tlačených znakových štvorobdlžnikov hranica medzi formátovou or 1 entačnouA značkou a susedným vytlačeným obdlžnikovým segmentom môže byť dotlačená do súvislého celku.Prehľad obrázkov na výkres th Na obr. 1 je znázornená ýéšgtnásťsegmentové mechanické počí tačové médium vo...

Modulárny skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3160

Dátum: 05.03.2002

Autor: Šálek Tibor

MPK: B62K 15/00

Značky: bicykel, modulárny, skládací

Text:

...polorozoberateľrxý spoj rozoberá pri skladaní vysunutím kolika je v zloženom stave teleskopicky zasunuté na 70 až 90 96 do susedného dutého riaditka cez jeho duty spoj s riaditkovou hlavou.Kôli úplnosti treba dodať,že pre jazdu na taknmtq hjcykli je potrebná vyššie obuv, ktorá snevñuje členov., ale nie príliš, aby jazdec vládal dostatočne vystrieł špíc OhmPrehľad obrázkov na výkresochNa. obr.1 a 2 je znázornený pohľad zozadu na nášľapný pás...

Iluzívne jazdné koliesko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3031

Dátum: 06.11.2001

Autor: Šálek Tibor

MPK: A63C 17/22

Značky: jazdné, iluzívne, koliesko

Text:

...upevnené.v nosnom ráme so zjednodušene znázornenými kolieskovýminábojmi, na obr.2 je priečny rez vyčleneného stredného úseku.tohto objektu a na obr.3 je znázornený rez kolieskovým nábojom s jeho súčasťami a aj rez dušou v hornej časti.. Iluzívne jazdné koliesko možno opísať tak, že sa skladáz kordovaného plášťa 3 v tvare nadstaveného dutého , na koncoch dohora vyhnutého spodného ležiaceho polováloidu,ktorý je pozdlž vonkajšej strany...

Závesový pedál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3011

Dátum: 08.10.2001

Autor: Šálek Tibor

MPK: B62M 3/08

Značky: pedál, závěsový

Text:

...pohľad zozadu na samotný vysunutý záves.Závesový pedál sa skladáz plochého zvislého, nadol saa-rovnomerne rozširujúceho pásu 1 ktorýje na dolnom konci pomocou ložiska g otočne upevnený k voľnému koncu pedálovej páky 2 hlavného nosrríka 4 , z kolmého dvojplatňového závesu i ,ktorý sa zhora zasúva do spodného úseku pásu l a z púzdra § , upevneného pozdĺžne k hold horného úseku hlavného nosníka i , pričom v púzdre 6 je posuvné pružne uchýtený...

Nosníkový skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2797

Dátum: 12.02.2001

Autor: Šálek Tibor

MPK: B62K 15/00

Značky: nosníkový, bicykel, skládací

Text:

...i- sú dĺžkovo nastaviteľnéa hlavný nosník 2 aj horný priamy úsek vidlicového nosnika 5 zvierajú s pántovou spojovacou rovinou l uhol len 22 °až 33 °,navyše riaditkái sú tiež Skladacie a sklápacie a pedálový pohon je upevnený v strednej časti spodnej priečky i zadnej časti í .Kôli úspore priestoru horný okrajpántovým obnjstranným spojom l spájaných priečnych plôch hlavného nosnika i, nie je vzdialený viac ako 10 cm od ositrubkového...