Muntágová Ľubica

Spôsob získavania 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286026

Dátum: 27.12.2007

Autori: Muntágová Ľubica, Križanovič Karol

MPK: C07D 277/00

Značky: získavania, 2-merkaptobenztiazolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

2-Merkaptobenztiazol sa získava z taveniny surového produktu pripraveného reakciou anilínu, sírouhlíka a síry tlakovou syntézou v reaktore, kde tavenina obsahuje 2-merkaptobenztiazol, nezreagované suroviny, medziprodukty a smoly, tak, že po dosiahnutí ustáleného stavu reakčného prostredia zahrnuje nasledujúce kroky: a) kryštalizáciu surového produktu 2-merkaptobenztiazolu z roztoku anilínu, b) rozdelenie kvapalnej fázy (FK) z kryštalizácie z...

Spôsob získavania 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1931

Dátum: 23.12.2004

Autori: Muntágová Ľubica, Križanovič Karol

MPK: C07D 277/00

Značky: spôsob, 2-merkaptobenztiazolu, získavania

Text:

...smôl späť do systému, ich akumuláciu a znemožnenie rañnácie surového produktu.Spôsob podľa FR 2,565,977 (US 4,647,669) vychádza zrovnakého principu, líši sa len spôsobom izolácie čistého produktu a jeho sušenia. Sú to procesy bez recirkulácie použitých anilinových filtrátov do reaktora na výrobu 2-merkaptobenztiazolu. Na udržanie rañnačnej schopnosti systému by malo stačiť odstrániť vypočitateľné množstvo použitého filtrátu, ale v...

Sposob kontroly procesu oxidácie 2-merkaptobenztiazolu peroxidom vodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259557

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kukučka Ľubomír, Muntágová Ľubica, Muchová Jana

MPK: G01N 21/33, C07D 417/02

Značky: spôsob, peroxidom, kontroly, procesu, oxidácie, 2-merkaptobenztiazolu, vodíka

Text:

...vo filtráte .nižšia ako 1 z množstva d-o reakcie vstupujúceho, v oxidačnej zmesi, prevažuje oxixdač-né činidlo. Ak je koncentrácia» Z-merkaptobenztiazolil vo filtráte vyššia ako 4 0/0 z množstva do reakcie vstupujúceho v oxidačnej zmesi, je nedostatok oxídačného činidla.Výhoda analytickej kontroly procesu oxidačiíej reakcie Z-merkaptobenztiazolu vodným roztokom peroxidu vodíka v prostredi zmesi alifatického alebo alícyklického alkoholu a...

Sposob prípravy 2,2′-dibenztiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254947

Dátum: 15.02.1988

Autori: Muntágová Ľubica, Kubečka Tomáš, Kukučka Ľubomír, Koudelka Ladislav, Holčík Ján

MPK: C07D 277/78

Značky: spôsob, 2,2'-dibenztiazolyldisulfidu, přípravy

Text:

...výslodnzj realçč~ nej zlrwtxi, neílznikujú pri (tom odpadové norg,1.ii(ktě soli. Ďalšou rýhodou pOSlllLY-,l po dla vyrufloztv je, že n Noty z lýcllüílĺlĺštlvélio 2 movingptobenztitązoli prechádzajú Co jimižitćliri royzpíašłĺzidln, čo umožňuje 13215017 vot Itiolzin ą vysokočistýns Fmeirknplobtvm 2 tiazoioizi, aule aj so surovou alebo ratinovcrvsor lmoninou Z-JĺltžľkřlDÉOlJUIlZUUZOlH. PülhEY.Z)ÍIŠŠEI(ÍJ(J sa může po roąenzrrąlcii oovno...

Spôsob prípravy 2,4,4,6,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226648

Dátum: 15.02.1986

Autori: Krížik Karol, Muntágová Ľubica

Značky: přípravy, spôsob, 2,4,4,6,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2,4,4,6,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu z acetónu a amoniaku vyznačený tým, že jeden mól acetónu sa zmieša s jedným až desiatimi mólmi amoniaku a reakcia sa prevádza v kvapalnej fáze v prítomnosti 1 až 10 mólov chlórovaného uhľovodíka vzhľadom na reakčnú zmes.