Majling Ján

Spôsob výroby vysokoželezitých magnezitových slinkov a tvarových telies na ich základe

Načítavanie...

Číslo patentu: 281735

Dátum: 24.05.2001

Autori: Urban Ľubomír, Šeševička Ondrej, Kremničan Vladimír, Majling Ján, Svetík Štefan

MPK: C04B 2/10, H05B 6/64

Značky: slinkov, telies, magnezitových, výroby, vysokoželezitých, základě, spôsob, tvarových

Zhrnutie / Anotácia:

Pred mikrovlnným výpalom je potrebné magnezitovú surovinu breuneritického typu s obsahom oxidu železitého nad 4 % hmotn. z celkovej hmotnosti predohriať najmenej na 700 °C, aby získala aktivitu na mikrovlnný ohrev. Mikrovlnný výpal tvarových stavív z vysokoželezitého magnezitového slinku pripraveného výpalom v konvenčných peciach je možný aj bez predchádzajúceho predohrevu. Ich absorpčné schopnosti sú dosiahnuté tvorbou primárnych a...

Sposob solidifikácie kvapalných rádioaktívnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 260183

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novanský Josef, Trubač Karol, Majling Ján, Breza Milan, Pach Ladislav

MPK: G21F 9/20

Značky: solidifikácie, látok, rádioaktívnych, spôsob, kvapalných

Text:

...vlastnosťou solidifikaciou získaného keramického materiálu je jeho hydrolytická odolnost. stanovila sa nasledovne1 g frakcie materiálu 0,05 až 0,25 mm sa vyluhuje v 50 ml destilovanej vody pri teplote 25 °C za trepania 24 hod. Odparok výluhu v mg na 1 g materiálu udáva hydrolytickú odolnosť. Výsledky sú uvedené v tabuľke.Nasledovné príklady solidifikácie kvapalných rádioaktívnych látok bližšie ilustrujú tento spôsob podľa...

Oddeľovací materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 262773

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žáčková Marianna, Ďurinda Ján, Majling Ján

MPK: B32B 7/06

Značky: oddeľovací, materiál

Text:

...v oddevľovacích materiáloch podľa vynálezu natieracím materiálom, ktorá je dôsledkom vyšších hodnôt kritického pUVľChOVéhO napätia uvedených oletiniclcých polymérov než je hodnota. kriticlreho povrchového napätia silikónovych polymérov, Táto znamená. zníženie miery výskytu vzhľaclových chýb v povrchu výslednej umelej může a zvýšenie možnosti vytvárania dezénu umelej kože kopírovaním rnžhv, spravidla negatívnej, oddeľovacioho mñtíàľiâlll....

Surovinová zmes pre výrobu sulfoaluminátového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256578

Dátum: 15.04.1988

Autori: Majling Ján, Liptáková Viera, Holčík Ján, Jesenák Viktor, Bačová Marta, Hrabě Zdeněk, Bulík Ladislav

MPK: C04B 7/36

Značky: sulfoaluminátového, výrobu, slínku, surovinová

Text:

...30 0/0 hmot. cementárskcj hliny, 50 až 540/0 hmot. vápence a 16 až 22 0/0 hmot. hnedého kalu odpadajúceho pri výrobe hliníka. Rovnako aj tento slinok je vhodný najmä pre výrobky vytvrdzované v autokláve. Pevnosť v tlaku pripravených teliesok sa pohybovala okolo 82 MPa. Podla A 0 č. 227 541 je sulfoalumi~ nátbelitový slinok pripravený z 55 až 60 0/0 hmot. vápenca alebo dolomitizovanéłio vápence, 37 až 40 0/0 hmot. cementárskej hliny a 2 až 10...

Spôsob likvidácie tekutých odpadných organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 256065

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dobrodenka Ladislav, Jesenák Viktor, Prosňanský Miroslav, Šatan Jozef, Rachler Jaromír, Bútora Jozef, Pospech Dušan, Bulík Ladislav, Majling Ján, Staroň Jozef

MPK: C02F 11/10

Značky: organických, likvidácie, tekutých, spôsob, odpadných, látok

Text:

...pripravená tuhá zmes sa zdrobňuje a privádza do čela rotačnej pece a/alebo do spodnej časti disperzného predohrievača suroviny pri výrobe vápna a cementárskeho slinku.Výhodou spôsobu likvidácie tekutých odpadných organických látok podľa vynálezu je úplné zlikvídovanie organických odpadov spálením za vysokých teplôt a v spoľahlivom zachyteni škodlivých emisií oxidov siry v rotačnej peci a v disperznom predohrieva či suroviny. Likvidácia...

Spôsob výroby kryštalického zeolitu typu ZSM-5

Načítavanie...

Číslo patentu: 255394

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrabě Zdeněk, Mravec Dušan, Majling Ján, Šimková Anna, Ilavský Ján

MPK: B01J 37/10

Značky: krystalického, výroby, spôsob, zsm-5, zeolitu

Text:

...pomocou röntgenovej difrakčnej analýzy. Takto pripravené zeolity sa po kalcinácii, ionovej výmene a aktiváciimôžu použit ako kyslé katalyzátory s tvarovo-selektívnym účinkom.Výhodou postupu podľa vynálezu je to,že sa pre prípravu zeolitov typu ZSM-5 nevyžadujú drahé a ťažko dostupné tetrapropylamóniové zlúčeniny, alebo iné organické šablóny a že sa takto pripravia zeolity o vysokej kryštalinite za kratší reakčný čas oproti...

Portlandský cement so zvýšenými počiatočnými pevnostami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254245

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novák Ladislav, Fedorík Radovan, Miazdra Marian, Majling Ján, Potančok Miroslav

MPK: C04B 7/02

Značky: portlandský, počiatočnými, zvýšenými, cement, pevnostami

Text:

...Zárodky sa získavajú .prudkým ochladením portlandského slínku vo vode z1 300 až 1500 C na 50 až 100 °C, výdržou 5 až 20 minút v-o- vlhkom stave a následným vysušením. Za týchto quázy hydrotermálnych podmienok dochádza k vzniku xonotlitu a hydratovanej formy trikalciumsilikátu v zrnách slinku. Tieto sú potom vhodnými kryštalizačnými centrami pri hydratácii portlandského cementu ako to navrhuje A 0 ZSSR č. 765 227, ktorá navrhuje prľdavok 0,5...

Portlandský cement so zvýšenými počiatočnými pevnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254244

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fedorík Radovan, Majling Ján, Miazdra Marian, Potančok Miroslav

MPK: C04B 7/02

Značky: pevnostami, počiatočnými, cement, portlandský, zvýšenými

Text:

...portlandského cementu. Kryštalizačné Zárodky sa získajú prudkým ochladením portlandského slinku vo vode z 1 300 až 1 500 C na 50 až 100 OC, výdržou 5 až 20 minút vo vlhkom stav.e a následným vysušením. Za týchto takmer hydrotermálnych podmienok dochádza k vzniku xonotlitu a hydratovanej formy trikalcíumsilikátu v- zrnách slinku. Tieto sú ,potom vhodnými kryštalizačnými centrami pri hydra-tácii pvortlandského cementu alko to navrhuje A 0...

Surovinová zmes pre výrobu sulfoaluminátového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254046

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kebísek František, Majling Ján, Laček Jozef, Znášik Peter, Jesenák Viktor, Balkovic Svetozár

MPK: C04B 7/42, C04B 7/36

Značky: surovinová, slínku, výrobu, sulfoaluminátového

Text:

...pripravený z dolomitizovaného vápenca, cementárskej hliny a sádrovca. Tento slinok je vhodný najmä pre také stavebné dielce, ktoré sa hydrotermálne spracúvajú. V AO č. 227 542 sa popisuje belitový slinok pripravený z 25 až 30 hmot. cementárskej hliny, 50 až 54 0/0 hmot. vápenca a 16 až 22 hmot. hnedého kalu odpadajúceho pri elektrolytickej výrobe hliníka. Rovnako aj tento slinok je vhodný najmä pre výrobky vytvrdzované v autokláve....

Zariademie na odoberanie tehál z podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246019

Dátum: 15.12.1987

Autori: Benko Martin, Majling Ján

MPK: B65G 47/52, F27D 3/12

Značky: tehál, podložiek, zariademie, odoberanie

Text:

...konštrukciou umožňuje prebemat prrsúvané tehly na podložka-ch na remene dopravní-ka, »tehly odovzdať na doprav,nik k uklednaciemu man-iprulátoru a podložky spúšťanim pnvhyblivého rám-u a presun-om na remeňoch a valcowch idopvravnikov dopriatviť späť k lisu alebo k zásobníku.Na pripojenom výkrese je jedno z možných prevedení zariadenia na odoberanie te 4hál z podložiek, kde na obr. 1 je schématický narys a na obr. 2 pôdorys...

Tekutý fluorescenční indikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242047

Dátum: 15.09.1987

Autori: Majling Ján, Petru Jaroslav

MPK: G01M 3/20

Značky: tekutý, fluorescenční, indikátor

Text:

...tj. záměna pořadí rozpouštěných či ve směsi dispergovaných komponent je rovněž možný.jako dispergátorů či smáčedel je možné použít kondenzačních produktů mastných kyselín s aminokyselinamí, alkylpolyglykoletherů, dialkylsulfojantaranů, kondenzač 4ních produktů naftalensulfokyselin s formaldehydem nebo kondenzačních produktů mastných kyselín s ethylenoxidem.Do fluoresceinového roztoku či disperze lze dále přidat optické zjasňující...

Způsob výroby laminovaných obalových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233594

Dátum: 01.02.1987

Autori: Vaško Milan, Majling Ján, Stubley Zdeněk, Pospíšil Ladislav

MPK: C08L 23/12, B65D 65/38

Značky: laminovaných, obalových, výroby, materiálů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby laminovaných obalových materiálů extruzním nanášením degradovaných pigmentovaných polyolefinů na papíry a lepenky. Nanáší se směs degradovaného polypropylenu a nízkohustotního polyetylenu s indexem toku 20 až 40 g/min. obsahující 3 až 20 hmotnostních % tepelně upravených anorganických pigmentů stabilizátory a zpracovatelské přísady na nebělené sulfátové papíry a pigmenty. Tím se dosáhne vysoké bělosti a pevnosti...

Sposob výroby umývatelných tapiet s extrúznym nánosom pigmentovaných a plnených polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248057

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vaško Milan, Preclík Bohuslav, Majling Ján, Čech Jozef

MPK: B32B 29/00

Značky: extrúznym, pigmentovaných, polyolefínov, spôsob, umývatelných, výroby, nánosom, tapiet, plnených

Text:

...systému, nakoľko je nutné pracovat pri vysokých teplotách a dlhých pohybových dobách materiálu V spracovatelsl-om zariadeni, pri ktorých dochádza k hlbokej riegrawdacii polyméru, čo sa prejav-uje vznikom plynných splodín degradacie, ktoré pri. vytlačovaní filmu taveniny .ejpôsobujú vznik trhlin a nehomogenít.Teplota taveniny musí byt dostatočne vysoká, aby došlo k (ÍOkDl 1 ällŠíľll.l zakotveniu polyméru V papierovej podložka. Toto sa dá...

Spôsob výroby kryštalických zeolitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234814

Dátum: 15.01.1987

Autori: Suchá Alena, Petro Milan Csc, Hrabě Zdeněk, Ilavský Ján, Majling Ján, Mravec Dušan

MPK: C01B 33/28

Značky: zeolitov, výroby, krystalických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kryštalických zeolitov zo skupiny ZSM-5 vyznačujúci sa tým, že sa ako látka, použitá na formovanie štruktúry zeolitov, použije etylamín a východisková reakčná zmes, okrem etylamínu, obsahuje vhodný zdroj kremíka, hliníka, sodíka a vodu, pričom sa hydrotermálna syntéza zeolitov uskutočňuje pri teplote 120 až 200 °C, výhodne 140 až 180 °C, počas 4 až 15 dní, za tlaku, ktorý zodpovedá tlaku pár sústavy pri pracovnej teplote a syntéza...

Vodné tlačiarenské farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232112

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vaško Milan, Ďurinda Ján, Majling Ján

MPK: C09D 11/10

Značky: tlačiarenské, vodné, farby

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné tlačiarenské farby obsahujúce pojivo tvorené kombináciou pojiva vo forme vodnej disperzie polyméru a pojiva vo forme vodného roztoku polyméru obsahujúce tiež aspoň jedno farbivo a/alebo aspoň jeden pigment, obsahujúce prípadne tiež ďalšie látky zo skupiny pomocných tlačiarenských prostriedkov tvorenej látkami ako odpeňovače, zmáčacie prostriedky, emulgačné prostriedky, dispergačné prostriedky, sieťovacie činidlá, zmäkčovadlá, sušidlá,...

Vodou riediteľná farba na bázi akrylátových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 228576

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ďurinda Ján, Marek Miloslav, Vaško Milan, Majling Ján, Keclík Vladimír

MPK: C09D 11/10

Značky: akrylátových, živíc, farba, riediteľná, vodou, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby farieb pre potlačovanie plechov a kovových, najmä hliníkových fólií ma báze vody ako riedidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že riediteľná farba je tvorená 3 až 20 % hmot. sušiny akrylátovej živice rozpustnej vo vode alebo v zmesi voda-etanol, alebo z 15 až 40 % hmot. vodnej disperzie živice s obsahom sušiny 30 až 70 % hmot., 2 až 15 % hmot. farebného pigmentu zmáčateľného vodou, 30 až 70 % .hmot. destilovanej...

Vodné lepidlá obsahujúce súčasne anionaktívnu polymérnu disperziu a kazeín

Načítavanie...

Číslo patentu: 233416

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ptáček Jiří, Marek Miloslav, Šmíd Jozef, Ouředníčková Eva, Ďurinda Ján, Majling Ján, Keclík Vladimír

MPK: C09J 3/24, C09J 3/14

Značky: lepidla, vodné, súčasné, anionaktívnu, polymérnu, kazeín, obsahujúce, disperziu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania lepidiel. Rieši vodné lepidlá, v ktorých obsiahnutá sol obsahujúca prchavú alkalickú zložku a uvoľňujúca kyselinu je tvorená dihydrogenfosforečnanom amonným. Vynález sa dá využívať v chemickom priemysle, predovšetkým v obalovej technike.

Teplom zvarovateľné papiere s rozlupovacím efektom pre sterilné balenie a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224028

Dátum: 15.04.1986

Autori: Majling Ján, Líška Miroslav, Vaško Milan

Značky: teplom, spôsob, sterilné, balenie, papiere, výroby, rozlupovacím, efektom, zvarovateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Teplom zvarovateľné papiere s rozlupovacím efektom pre sterilné balenie obsahujúce nosný papier, prednáter a termoplastický náter termoplastickými kompozíciami prednostne na báze etylén-vinylacetátových kopo1ymérov modifikovaných derivátmi kalafúny, polyizobutylénom, kopolymérom na báze vinyltoluénalfametylstyrénu a na báze vysokomolekulárnych iónomérnych živíc, vyznačujúci sa tým, že v nich obsiahnutý prednáter o plošnej hmotnosti 0,2 až 1,5...

Spôsob výroby vápno-belitického spojiva so spomaleným začiatkom hydratácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222885

Dátum: 15.03.1986

Autori: Majling Ján, Jesenák Viktor, Petrovič Ján, Miazdra Marian, Balkovic Svetozár

Značky: výroby, spojiva, vápno-belitického, spomaleným, spôsob, začiatkom, hydratácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby vápno-belitického spojiva so spomaleným začiatkom hydratácie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa surovinová zmes pre výrobu vápno-belitického spojiva pred výpalom homogenizuje s 1 až 4 % hmot. síranu vápenatého, v dosledku čoho vznikne v priebehu výpalu v spojive nízkoviskózna síranová tavenina, ktorá spomaľuje hydratáciu zložky spojiva - voľného vápna a tým aj začiatok hydratácie vápno-belitickéha spojiva....

Spôsob regulácie hydratačnej reaktivity vápna pri priemyselnom výpale

Načítavanie...

Číslo patentu: 230487

Dátum: 01.03.1986

Autori: Majling Ján, Isteníková Eva, Hrabě Zdeněk, Jesenák Viktor, Svedek Jozef, Prosňanský Miroslav

MPK: C04B 1/02

Značky: priemyselnom, reaktivity, vápna, hydratačnej, regulácie, spôsob, výpale

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru priemyselnej výroby vápna. Rieši sposob regulácie hydratačnej reaktivity vápna pri priemyselnom výpale. Postupuje sa tak, že vápno sa vypaľuje v atmosfére s regulovanou tenziou CO2 a/ alebo H2O v rozsahu 0,03 až 75 % objemových pre CO2 a pre H2O na vstupe do kalcinačnej zóny, zabezpečovanou druhom a zložením paliva a/ alebo recirkulátu spalín za použitia vzduchu alebo zmesi vzduchu a kyslíka. Pri použití tuhého paliva je...

Viacvrstvový plošný materiál na balenie látok citlivých voči oxidácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 220879

Dátum: 15.02.1986

Autori: Majling Ján, Ptáček Jiří, Marek Miloslav, Keclík Vladimír, Ďurinda Ján

Značky: plošný, oxidácii, voči, látok, balenie, citlivých, materiál, viacvrstvový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka viacvrstvového plošného materiálu na balenie látok citlivých voči oxidácii so zlepšeným ochranným účinkom. Viacvrstvový plošný materiál na balenie látok citlivých voči oxidácii je vytvorený z barierovej vrstvy a vrstvy papiera, ktoré sú spojené navzájom lepeným spojom. Lepený spoj obsahuje jednu, alebo viac látok zo skupiny voskov, olefinických polymérov, vinylových polymérov a živíc a zmes antioxidantov, obsahujúcu antioxidant...

Teplom spájateľný obalový materiál s antikoróznym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 220861

Dátum: 15.02.1986

Autori: Malý Jindřich, Melenovská Marie, Boldiš Ladislav, Ďurinda Ján, Majling Ján, Novák Vladimír

Značky: materiál, obalový, teplom, spájateľný, antikoróznym, účinkom

Zhrnutie / Anotácia:

Teplom spájateľný obalový materiál s antikoróznym účinkom je určený na balenie materiálov. Tento obalový materiál sa vyznačuje tým, že materiál, ktorý umožňuje jeho spájanie, obsahuje zmes plastoméru, ako napr. homopolyméru, alebo kopolyméru a zmäkčovadla, pričom vzájomný hmotnostný pomer plastoméru a zmäkčovadla je 0,25 až 4. Teplom spájateľný materiál sa môže použiť na balenie materiálov citlivých voči korózii.

Spôsob výroby laminátu obsahujúceho vrstvy plastickej fólie a papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 220860

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ďurinda Ján, Boldiš Ladislav, Majling Ján

Značky: fólie, vrstvy, plastickej, obsahujúceho, výroby, spôsob, papiera, laminátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká spôsobu výroby laminátu obsahujúceho vrstvy plastickej fólie a papiera spojené navzájom lepeným spojom. Na plastickej fólii, ktorej povrchové napätie činí samo o sebe najmenej 40 mN.m-1, alebo ktorej povrchové napätie sa na uvedenú hodnotu upraví vytvorením suchého nánosu kotviaceho náteru vo forme vodnej disperzie na jej povrchu, alebo kombináciou pôsobenia koronového výboja na jej povrch a vytvorením suchého nánosu kotviaceho...

Laminát obsahujúci vrstvy papiera a hliníka spojené navzájom suchým zvyškom vodného lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220859

Dátum: 15.02.1986

Autori: Majling Ján, Marek Miloslav, Keclík Vladimír, Ďurinda Ján

Značky: laminát, vrstvy, navzájom, zvyškom, obsahujúci, vodného, suchým, lepidla, spojené, papiera, hliníka

Zhrnutie / Anotácia:

Laminát obsahujúci vrstvy papiera a hliníka spojené navzájom suchým zvyškom vodného lepidla vyznačený tým, že vodné lepidlo obsahuje súčasne polymérnu disperziu, kazeín a trietanolamín, pričom vzájomný hmotový pomer kazeínu a sušiny porymérnej disperzie je 0,05 až 1 a vzájomný hmotový pomer trietanolamínu a kazeínu je 0,03 až 0,15.

Belitový slinok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227542

Dátum: 01.09.1985

Autori: Jesenák Viktor, Fürješ Štefan, Majling Ján

Značky: belitový, slinok

Zhrnutie / Anotácia:

Belitový slinok z prírodných a/ alebo sekundárnych surovín pripraviteľný m1etím zmesi, granulovaním, vypaľovaním a následným ochladením vypálenej zmesi pozostávajúcej z 25 až 30 % hmotnostných cementárskej hliny, 50 až 54 % hmotnostných vápenca a 16 až 22 % hmotnostných hnedého kalu, odpadajúceho pri elektrolytickej výrobe hliníka a 3 až 7 % hmotnostných sadrovca.

Sulfoaluminát – belitový slinok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227541

Dátum: 01.09.1985

Autori: Balkovic Svetozár, Miazdra Marián Csc, Fürješ Štefan, Petrovič Ján, Jesenák Viktor, Majling Ján

Značky: belitový, sulfoaluminát, slinok

Zhrnutie / Anotácia:

Sulfoaluminát-belitový slinok z prírodných a/ alebo sekundárnych surovín pozostávajúci z vápenca alebo dolomitizovaného vápenca, cementárskej hliny a sadrovca pripravený mletím zmesi, homogenizovaním, vypaľovaním a po ochladení mletím na jemnosť 0,05 až 0,09 mm vyznačujúci sa tým, že obsah vápenca v zmesi je 55 až 60 % hmotnostných, cementárskej hliny 37 až 40 % hmotnostných a sadrovca 2 až 10 % hmotnostných.

Sulfoaluminát – belitový slinok

Načítavanie...

Číslo patentu: 225492

Dátum: 15.04.1985

Autori: Balkovic Svetozár, Petrovič Ján, Majling Ján, Miazdra Marian, Jesenák Viktor

Značky: slinok, belitový, sulfoaluminát

Zhrnutie / Anotácia:

Sulfoaluminát - belitový slinok z prírodných a/ alebo sekundárnych surovín vyznačený tým, že je pripraviteľný z 58 až 63 % hmotnostných dolomitizovaného vápenca, 30 až 35 % hmotnostných cementárskej hliny a 2 až 5 % hmotnostných sádrovca, získaná zmes sa zhomogenizuje, vypaľuje pri teplote 1000 až 1250 °C najmenej 1 hodinu a po ochladení sa zomelie na jemnosť 250 až 300 m2/kg.

Laminát obsahující vrstvu kartónu a vrstvu na báze zmesi polymérov olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214253

Dátum: 01.06.1984

Autori: Preclík Bohumil, Vaško Milan, Majling Ján, Pospíšil Ladislav, Sirůčková Milena, Obetko Dušan

Značky: zmesí, báze, obsahující, laminát, vrstvu, kartónu, olefínov, polymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka laminátu obsahujúceho vrstvu kartónu a vrstvu na báze zmesi polymérov olefínov a spôsobu jeho výroby jednostranným alebo obojstranným extruzným nanášaním zmesi polymérov olefínov na karton, so zlepšenými mechanicko - fyzikálnymi a barierovými vlastnosťami. Vrstva na báze zmesi polymérov obsahuje 75 - 85 % hmotových pevného lineárneho polyméru, propylénu o objemovej hmotnosti od 890 do 910 kg/cm3 s indexom toku taveniny od 80...

Oddeľovací materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 214251

Dátum: 01.06.1984

Autori: Smolek Jozef, Líška Miroslav, Žáčková Marianna, Vaško Milan, Ďurinda Ján, Majling Ján, Pospíšil Ladislav

Značky: materiál, oddeľovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oddeľovacích materiálov so zlepšeným komplexom funkčných vlastností a spôsobu ich výroby vytváraním prednáteru a následne oddeľovacieho náteru na nosnom materiáli. Prednáter na báze olefinických polymérov je tvorený zmesou vysokokryštalinického polypropylénu a nízkokryštalanického polyetylénu v hmotnostnom pomere 75 : 25 až 85 : 15.

Teplom zvarovateľný plošný materiál a spôsob jeho výroby.

Načítavanie...

Číslo patentu: 215160

Dátum: 15.10.1982

Autori: Majling Ján, Keclík Vladimír, Ďurinda Ján

Značky: plošný, zvarovateľný, výroby, spôsob, materiál, teplom

Zhrnutie / Anotácia:

Teplom zvarovateľný plošný materiál tvorený substrátom tvoreným pásom alebo hárkom papiera, plastickej alebo kovovej fólie alebo textílie a termoplastickým plastomérnym polymérnym nánosom na uvedenom substráte vyznačený tým, že uvedený termoplastický plastomérny polymérny nános je tvorený najmenej dvoma interpolymérmi, obsahujúcimi najmenej jeden identický kopolymerizovaný komonomér a v najmenej jednom nie však vo všetkých z uvedených...