Lukáč Ivan

Spôsob sieťovania filmov polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288328

Dátum: 28.12.2015

Autori: Lukáč Ivan, Kósa Csaba, Faryová Janka, Husár Branislav

MPK: C08J 3/28, C08L 25/04, C08K 5/04...

Značky: sieťovania, polymérov, spôsob, filmov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa v polyméri rozpustí nízkomolekulová zlúčenina, ktorá obsahuje najmenej dve 1,2-dikarbonylové skupiny v množstve 1,2 až 11,7 % hmotn. na hmotnosť polyméru. Nízkomolekulová zlúčenina sa štiepi viditeľným a UV svetlom v prítomosti kyslíka a iniciuje sieťovanie filmov polymérov až do spotrebovania 1,2-dikarbonylových skupín. Spotrebovanie 1,2-dikarbonylových štruktúr počas fotoperoxidácie a následné rozloženie...

1-(4-benzoylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260376

Dátum: 15.12.1998

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/813

Značky: 1-(4-benzoylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Text:

...(B. B. Corson, J. Dorsky, J. E. Nickels, W. M. Kutz, H. I, Thaier, I. Org. Chem. 19, .1.7 1954. Preto pri príprave 1-(4-benzoylfenyl-3-chiórpropán-1-ónu sme postupovali podobne. 1- 4-benzoylfenylJ-S-chlórpropán-l-ón nie je popísaný v literatúre.Podstatou vynálezu je l-zł-benzoyiienyn-S-chlórpropán-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva V tom, že k roztoku 1-4-benzylfenylJ-B-chlórpropan-l-ónu V kyseline octovej pri 30 C sa pridáva...

1-(4-benzylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260375

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

MPK: C07C 49/813

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Text:

...nie je poplsaný v literatúre.Podstatou vynálezu je 1-4-benzylfenyl-B-chlorpropán-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na zmes 3-chlórpropanoylchloridu a bezvodného chloridu hlinitého v» chloride uhličitom sa pôsobí difenylmetánom.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripravit jednoducho predmetnü zlúčeninu V dobrom výťažku.Hlavnou výhodou l-4-benzyltenylj-3-chlórpropán-l-ónu oproti popísaným...

1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260374

Dátum: 15.12.1998

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/796

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Text:

...Degradation 4, 101 1982, Ed. N. Grassie, Applied Science Publishers Ltd.. Preto sa na dehydrochloráciu použila nealkoholické prostredie (L. Lukáč,P. Hrdlovič, AO 250300). 1-4-benzoylľenyii-Z-propén-l-ón nie je poplsnný v literatúre.Podstatou vynálezu je l-ll-benzoylfenyll-Zapropén-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na 1-4-benzoylie nyll-S-chlórpropán-l-ón v acetonitrile sa, pôsobí pri teplote miestnosti octanom...

Di(4-(3-Chlór-1-propanoyl ) fenyl)metán

Načítavanie...

Číslo patentu: 260373

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

MPK: C07C 49/813

Značky: fenyl)metán, di(4-(3-chlór-1-propanoyl

Text:

...nie je popísaný v literatúre. ÍPodstatou vynálezu je di 4-3-chlór-1-propanoylfenylmetán. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na zmes 3-chlórpropanoylchloridu a bezvodého chloridu hlinitého v chloride uhličitom sa pôsobí difenylmetánom. .Pretože ide o novú zlúčeninu, nie je možné porovnať uvedený postup s inými. Uvedený postup umožňuje pripraviť predmetnú zlúčeninu pomerne jednoducho a vo výtažku 42 0/0.K...

1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260372

Dátum: 15.12.1998

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/796

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Text:

...prostredie I. Lukáč, P. Hrdlovič,CS AO 250 800. l-łi-benzylfenyn-Z-propén-l-ón nie je popísený v literatúre.Podstatou vynálezu je l-ti-benzylfenyll-Z-propén-l-ón, Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v- tom, že na 1-(4-benzylienylj-B-chlórpropán-l-ón V acetonitrile sa pôsobí pri teplote miestnosti octanom draselným.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť predmetmi zlúčeninu temer v kvantitatívnom výťažku a...

1-(4-Alkanoylfenyl)-2-fenyletándióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280609

Dátum: 08.02.1995

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/00, C07C 49/12, C07C 49/04...

Značky: 1-(4-alkanoylfenyl)-2-fenyletándióny, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R je CH2CH2Cl, CH3 až C17H36, ktoré majú využitie ako fotoiniciátory, sa pripravujú tak, že na alkylbenzén s alkylom CH2CH2CH2Cl, C2H5 až C18H38 v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého sa pôsobí fenylacetylchloridom, na vzniknutú látku všeobecného vzorca (II) sa pôsobí oxidom seleničitým, na vzniknutú látku všeobecného vzorca (III) sa pôsobí N-brómsukcínimidom v suchom tetrachlórmetáne, na vzniknutú...

Polyméry obsahujúce štruktúry 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266114

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C08F 16/36

Značky: struktury, obsahujúce, 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu, polyméry

Text:

...a spol.,Photogr. Sci. Eng. 23, 290 (l 979 ü. Výhodou polymérov na báze 2-(4-propenoylfenyl)propánuje v porovnaní so známymi derivátmi podstatne vyššia absorpcia svetla. P Ľ í k 1 a d 1Zahrievaním 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu (10 gb v zatavenej ampulke v dusikovej atmosfére 2 hodiny pri 60 °C v tme vznikol polymér, ktorý po trojnásobnom prezrážaní z benzénu do metanolu a vysušeni vážil 6,8 9 (68 hmot. ). Polymér má priemernú...

2-/4-benzoylfenyl/-2-/4-/3-chlórpropanoyl/fenyl/propán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266113

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/813

Text:

...tejto zlúčeniny spočíva V tom, že na 3-chlőrpropanoylchlorid v chloride uhličitom v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého sa pôsobí 2-(4-benzoylfenyl)-2-fenylpropánom napred pri teplote nižšej ako 5 °C a neskoršie pri 20 OC počas 30 minút.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť jednoducho predmetnú zlúčeninu v 30 -nom výtaäku.Predmetná látka je medziproduktom pre pripravu monoměru a svetlom degradujúcich polymełrov .K...

2-/4-benzoylfenyl/-2-fenylpropán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266112

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/784

Text:

...lll 2-(4-benzoylfenyl)-2-fenylpropán nie je popĺsaný v literatúre.Podstatou vynálezu je 2-(4-benzoylfenyl)~ 2-fenylpropán. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva V tom, že 2,2-difenylpropán a benzyalchlorid reagujú v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého v sirouhlíku pri teplote 23 až 26 °c.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť jednoducho predmetnú zlúčeninu V 40 -nom výťažku.Predmetná látka je medziproduktom pre...

2-/4-benzoylfenyl/-2-/4-propenoylfenyl/propán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266111

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/796

Text:

...Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na 2-(4-benzoylfenyl)-2-Ľ 4-(3-chlőrpropanoyl)fenyljpropán sa pôsobí octanom sodným v acetonitrile pri 50 °C.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť predmetnú zlúčeninu vo vysokom výtažku a jednoducho.Predmetná zlúčenina je monomérom k príprave polymérov degradujúcich svetlom. P r i k l a dV acetonitrile (50 ml) sa pridá po častiach k...

Polyméry obsahujúce štruktúry 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ónu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261420

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

MPK: C08F 12/22

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ónu, přípravy, struktury, polyméry, spôsob, obsahujúce

Text:

...ultrafialového svetla.Uvedený vynález popisuje nové polymérne materialy, ktorých vlastnosti sa účinne menia pôsobením svetla. Degradáciu svetlom je možné využít napr. pri príprave fotorezistov M. Tsuda a spol, Photogr. Sci. Eng. 23, 290 19791, Výhodou polymérov na báze 1-cl-benzylfenyl-2-propén-1-ónu je dobrá absorpcia svetla v ultrafialovej oblasti,pričom dochadza k účinnému trhaniu hlavných väzieb napr. u homopolyméru s kvantovým...

Polyméry obsahujúce štruktúry 1-(4-benzoylfenyl)-2-propén-1-ónu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261419

Dátum: 10.02.1989

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C08F 12/22

Značky: 1-(4-benzoylfenyl)-2-propén-1-ónu, obsahujúce, polyméry, přípravy, struktury, spôsob

Text:

...pri pôsobení svetla.Uvedený vynález popisuje nové polyměry,ktorých vlastnosti sa účinne menia pôsobením svetla. Degradáciu svetl-om je možné využiť napriklad pri príprave fotorezistov M. Tsuda a spl. Photogr. Sci. Eng. 23, 290,1979), Výhodou polymérov na báze 1-4-benzoylfenyl-2-propén-1-onu je v porovnaní so známymi derivátmi podstatne vyššia absorpcia svetla pri vlnových dlžkach väčších ako 300 nm.benzénu v zatavenej ampulke v dusíkovej...

Svetlom degradovatelné polyméry obsahujúce 1-(4-karbetoxyfenyl)-2-propén-1-ónové štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 253934

Dátum: 17.12.1987

Autori: Karpátyová Angela, Hrdlovič Pavol, Lukáč Ivan

MPK: C08F 10/06

Značky: svetlom, struktury, degradovatelné, 1-(4-karbetoxyfenyl)-2-propén-1-ónové, obsahujúce, polyméry

Text:

...na báze 1-ll-karbetoxyfenyl-Z-propén-l-ónu je najmä dobrá absorpcia svetla v ultrafialovej oblasti, pričom dochádza k trhaniu hlavných väzieb s vysokým kvantuv-ým výťažkom pre homopolymérov 0,45 vPrí k 1 a d 1 6 g 1-tl-karbetoxytenyl-z-propén-l-ónu v zatavenej ampulke v dusíkovej atmosfére sa polymerizuje v tme, alebo pri červenom osvetlení 15 hodin. Po trojnásobnom pre 4zrážaní z benzénu do metanolu sa získa 2,3 gramu (34,8 hmot....

1-(4-karbetoxyfenyl)2-propén-1-ón a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250800

Dátum: 14.05.1987

Autori: Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol

MPK: C07C 49/217

Značky: přípravy, spôsob, 1-(4-karbetoxyfenyl)2-propén-1-ón

Text:

...Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy tejto zlúčeniny, ktorý spočíva V tom, že na etylester kyseliny 4-3 ~Ch 1 ór-1-propanoyl benzoovej sa pôsobí octanom draselným v acetonitrile pri teplote 20 °C 2 hodiny.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožñuje pripraviť predmetnú zlúčeninu temer v kvantitatívnom výťažku a jednoducho. Použitie acetonitrilu a optimalizácia reakčnej doby znižuje podiel vedľajších...

Etylester kyseliny 4-(3-chlór-1-propanoyl) benzoovej a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250586

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol

MPK: C07C 69/78

Značky: 4-(3-chlór-1-propanoyl, benzoovej, kyseliny, spôsob, etylester, přípravy

Text:

...skupiny V S-chlórpropylovom substituente sa použil rovnaký postup ako japonskí autori na oxidáciu benzylovej skupiny v etylovom aromatickom substituente.Podstatou vynálezu je etylester kyseliny 4- S-ohlôr-l-propanoyl zbenzoove j. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy tejto zlúčeniny, ktorý spočíva v tom, že etylester kyseliny 4-B-chlórpropynbenzoovej sa oxiduje zmesou manganistanu draselného a kyseliny dusičnej v prítomnosti oxidu...

Polymerizovatelný svetelný stabilizátor piperidínového typu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226700

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zvara Ivan, Chmela Štefan, Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol

Značky: přípravy, stabilizátor, spôsob, světelný, polymerizovatelný, piperidínového

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerizovatelný svetelný stabilizátor piperidínového typu, ktorý predstavuje zlúčenina N-(2,2,6,6-tetrametylpiperidyl)-4-metoxykarbonyl-?-laktám vzorca III.

Svetelný stabilizátor piperazínového typu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221044

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lukáč Ivan, Chmela Štefan, Hrdlovič Pavol, Zvara Ivan

Značky: stabilizátor, spôsob, přípravy, piperazínového, světelný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka svetelného stabilizátora piperazínového typu a spôsobu jeho prípravy. Podstata spočíva v sveteľnom stabilizátore dialkylestere kyseliny 15-[7-15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadecyl]metylenbutándiovej, kde alkyl je metyl, etyl, resp. propyl a v spôsobe jeho prípravy z 7,15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadekánu pôsobením dialkylestermi kyseliny itakonovej v inertnej atmosfére. Vynález má použitie na prípravu svetelného stabilizátora...

Zlúčeniny 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylesteru kyseliny 15-(7,15-diazadispiro-[5,1,5,3]hexadecyl)metylénbutándiovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226304

Dátum: 15.10.1985

Autori: Zvara Ivan, Chmela Štefan, Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol

Značky: přípravy, spôsob, zlúčeniny, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylesteru, 15-(7,15-diazadispiro-[5,1,5,3]hexadecyl)metylénbutándiovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylesteru kyseliny 15-/7,15-diazedispiro [ 5,1- 5,3] hexadecyl/metylénbutándiovej obecného vzorca I CH3 CH3 kde R predstavuje protón alebo netylovú skupinu.

Kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226303

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hrdlovič Pavol, Chmela Štefan, Zvara Ivan, Romanov Andrej, Sláma Peter, Lukáč Ivan, Maňásek Zdeněk

Značky: akrylovej, metakrylovej, alkylesterov, spôsob, kopolymery, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej, obsahujúce 12 až 18 atómov uhlíka v alkylovej skupine, obsahujúce opakujúce sa jednotky obecného vzorca I: kde R1 a R2 je protón alebo metyl skupina X je kyslík alebo imino skupina.

Svetelný stabilizátor typu stéricky bráneného amínu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225481

Dátum: 15.04.1985

Autori: Lukáč Ivan, Zvara Ivan, Chmela Štefan, Hrdlovič Pavol

Značky: přípravy, stericky, spôsob, bráneného, stabilizátor, světelný, aminu

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný stabilizátor typu stéricky bráneného amínu, ktorý predstavuje zlúčenina 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylester kyseliny 2-metyl-3-{15-/7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadecyl/} propánovej obecného vzorca I kde R je protón alebo metyl.

Polymérny svetelný stabilizátor a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225480

Dátum: 15.04.1985

Autori: Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol, Chmela Štefan, Zvara Ivan

Značky: spôsob, stabilizátor, přípravy, světelný, polymérny

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérny svete1ný stábilizátor predstavujúci polyester kyseliny 15-/7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadecyl/metylénbutándiovej s ?,?-diolmi obecného vzorca, kde m je 1 a 2 a n je 3 až 20.

Spôsob prípravy 3,4-dehydro-4-(3´,5´-dimetyl-4´-hydroxy-fenyl)-2,2,6,6- tetrametylpiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215476

Dátum: 01.01.1985

Autori: Hrdlovič Pavol, Chmela Štefan, Zvara Ivan, Lukáč Ivan

Značky: 3,4-dehydro-4-(3´,5´-dimetyl-4´-hydroxy-fenyl)-2,2,6,6, přípravy, spôsob, tetrametylpiperidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 3,4-dehydro-4-(3´, 5´-dimetyl-4´-hydroxyfenyl)-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu vzorca: Podstata vynálezu spočíva v tom, že zmes 2,6-xylenolu a 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu sa zohrieva v kyseline polyfosforečnej pri 60 °C po dobu 1 hodiny. Vynález má použitie ako stabilizátor s kombinovaným účinkom pre plastické látky.

Polyméry obsahujúce 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onové štruktúry a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218196

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hrdlovič Pavol, Lukáč Ivan

Značky: polyméry, přípravy, 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onové, spôsob, obsahujúce, struktury

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polymérov obsahujúcich 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-onové štruktúry vzorca a spôsobu ich prípravy. Podstata spôsobu ich prípravy spočíva v tom, že sa 1(-4-jódfenyl)-2propén-1-on polymerizuje samotný alebo s vinylovým monomérom, pričom obsah prvej zložky je 0,1 až 100 % v inertnej atmosfére s radikálovým iniciátorom alebo bez iniciátora. Predmetné polyméry majú použitie ako špeciálne polyméry s využitím ich fotochemických vlastností.

1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-ón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218195

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hrdlovič Pavol, Lukáč Ivan

Značky: 1-(4-jódfenyl)-2-propén-1-ón, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zlúčeniny I-(4-jódfenyl)-2-propén-1-ónu vzorca a spôsobu jeho prípravy. Podstata spôsobu prípravy spočíva v dehydrochlorácii 1-(4-jódfenyl)-3-chlór-1-propanónu alkalickým octanom v alkoholickom prostredí. Vynález má použitie ako medziprodukt organických syntéz alebo na prípravu polymérov so špeciálnymi vlastnosťami.