Konečný Václav

5-Metoxy-2-aryloxymetylkarboxymetyl-4H-pyrán-4-óny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278063

Dátum: 06.12.1995

Autori: Uher Michal, Konečný Václav

MPK: C07D 309/38

Značky: 5-metoxy-2-aryloxymetylkarboxymetyl-4h-pyrán-4-óny, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

5-Metoxy-2-aryloxymetylkarboxymetyl-4H-pyrán-4-óny všeobecného vzorca I, kde R1 je vodík, metyl, alebo chlór, R2 je vodík, metyl alebo chlór, R3 a R4 sú rovnaké, alebo rôzne a znamenajú vodík alebo chlór, sa pripravujú reakciou halogenidu aryloxymetylkarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca II s 5-hydroxymetyl-2-metoxy-4H-pyrán-4-ónom v prostredí organického rozpúšťadla, ako acetón, metyletylketón, dimetylformamid a iné, za použitia činidla...

N-Sukcínoyl-2-etyl-6-metylanilín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277724

Dátum: 07.09.1994

Autori: Sidóová Eva, Konečný Václav, Daněk Jaroslav

MPK: C07C 233/45

Značky: přípravy, spôsob, n-sukcínoyl-2-etyl-6-metylanilín

Zhrnutie / Anotácia:

Bol pripravený doteraz neznámy N-sukcínoyl-2-etyl-6-metylanilín vzorca I. Syntéza uvedenej zlúčeniny sa uskutočňuje reakciou 2-etyl-6-metylanilínu s anhydridom kyseliny jantárovej v benzéne za varu. Zlúčenina je antihelminticky účinná proti modelovým helmintom Nippostrongylus brasiliensis a Hymenolepis nana.

2-(4-Chlórbenzotiazolyl)-2-(4-chlórbenzotiazol)karbaditioát

Načítavanie...

Číslo patentu: 277947

Dátum: 15.10.1991

Autori: Konečný Václav, Tichá Ester, Varkonda Štefan, Lácová Margita

MPK: C07D 277/68, C07D 417/12, C07D 277/40...

Značky: 2-(4-chlórbenzotiazolyl)-2-(4-chlórbenzotiazol)karbaditioát

Zhrnutie / Anotácia:

Bol pripravený 2-(4-chlórbenzotiazolyl)-2-(4-chlórbenzotiazol)karbaditioát, ktorého syntéza sa uskutočňuje reakciou 2,4-dichlórbenzotiazolu a sírouhlíka v prostredí dimetylsulfoxidu a vodného roztoku hydroxidu sodného. Zlúčenina je fungicídne účinná proti Alternaria species, Botrytis cinerea a Fusarium nivale.

Spôsob prípravy 2-etyl-6-metyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270548

Dátum: 12.07.1990

Autori: Beška Emanuel, Konečný Václav, Tuleja Juraj, Kríž Miroslav, Bystrický Ľubor

MPK: C07C 87/62

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...katalyzátorov, l-metoxy-2 ~propenclu o metokypropenőnu izolovených z výslednej reekćnej zmesi do čalšieho cyklu proceeu, podľa vynúlezu. Podstata vynúlezu spoči.va v too, že po odfiltroveniipoužiteho pletinoveho hydrogenečneho katelyzátore z výsled nej reakčnej zneei sa filtrot zmieša o oktivnym uhlie použitým v množstve odpovedejúcoml až 5 náeobku množstva použitého protőnovóho katalyzátoro o za vúkua e miešania sa des- žtiláciou...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-(1´-metoxy-2´-propylidén)anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270154

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beška Emanuel, Bystrický Ľubor, Konečný Václav

MPK: C07C 87/62

Značky: 2,6-dialkyl-n-(1´-metoxy-2´-propylidén)anilínu, spôsob, přípravy

Text:

...raakola aa zaatavt pri zložanl roakčnoj zoool 2-aatyl-6-atylanllincSchlffova btzo 1 3 1 a to 1 vtody kod aa oatoxypropanőn zobario do roakcia v nadbytku.Teraz aa zlattloä za ja aožno pripraviť 236-dtalkyl-N-/l-aato×y-2-propyl 1 dán/an 1 lin viaobacnóho vzorca I 1v ktoroa R 1 a R 2 znolanojú nazaviala na aobo aatyl alabo otyl raakciou prloluinaho 2,5-dialkylanillnu o Iatoxypropanőnoo podľa vyndlazu. Podatata vynalazu apoćlva v toa,ža raakcia...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-(1´-metoxy-2´-propyl)anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270153

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beška Emanuel, Bystrický Ľubor, Konečný Václav

MPK: C07C 87/62

Značky: přípravy, spôsob, 2,6-dialkyl-n-(1´-metoxy-2´-propyl)anilínu

Text:

...vzorca Iv ktorom R 1 a R 2 znamenajú motyl alebo otyl, je možná pripraviť hydrogenáciou 2,6-dialkyl-N-/1-meto×y-2-propy 1 idán/ anilínu všeobecného vzorca IIv ktorom R 1 a R 2 majú už uvedený význam na hydrogonačnom katalyzátore, podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ako hydrogenačný ketelyžátor eo použije meůnatochromitý katalyzátor a reakcia sa uskutočňuje v bezvodom organiokom rozpúšťadle zo skupiny zahrňujúcoj etanol....

Koordinačné zlúčeniny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270143

Dátum: 13.06.1990

Autori: Varkonda Štefan, Konečný Václav, Švajlenová Oľga, Krätsmár-šmogrovič Juraj

MPK: C07F 1/08, A01N 55/06

Značky: zlúčeniny, spôsob, přípravy, koordinačné

Text:

...solí lešenia HĽCuW-ŠBMSCNÚ . x R 20 , alebo u 2 pu(msB)(sch)á. x ago.Spôsob prípravy koordinačaých slúčonin spočíva v -sekciách prísluiných východiekových látok typu Cuzwämzľą alebofćúüsmľjhavodenć skratky vldy snonenajú to istá ako v predchúdzajúcoa texte). použitých vo faru risnych kryltalohydratov, s nadbytkon N 8011 v aaosiach etanolu a vody, pri teplotdch 40 al 70 G. e jyshzladautí a reagujúcich sústav kryltaliau~ jú zlúčeniny...

2-(Chlóracetylamíno)-6-substituované benzotiazoly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269044

Dátum: 11.04.1990

Autori: Henselová Mária, Varkonda Štefan, Konečný Václav, Pohanková Mária, Dobrovodská Alžběta, Tichá Ester, Gvozdjaková Anna

MPK: C07D 277/82

Značky: spôsob, přípravy, 2-(chlóracetylamíno)-6-substituované, benzotiazoly

Text:

...až 50 °C a spracovala sa rovnako ako v príklade 1. ziskal aa 2-(chlőracatylamino)-6-metoxybenzotiazol (zlůčenina B) 3 teplotou to penia 241 až 242 °c vo výřežku 7 a 95.Elementárna analýza pre CIOHQN S 0 C 1, molekulová hmotnosť 256.39Semená pohanky (Fagopyrum vulgare L.) sa vyeiali do pokuených nádob naplnaných hlinito-piesočnatou padou do riadkov v počte 25 aamien na nádobu a nachali aa vyrásť do štádia kličnych listov, Pton aa vyjednotili na...

(5-Metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)meylamónium-bromid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269023

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gregáň Fridrich, Konečný Václav, Krätsmár-šmogrovič Juraj, Varkonda Štefan

MPK: C07D 309/38

Značky: přípravy, 5-metoxy-4-oxo-4h-pyrán-2-yl)meylamónium-bromid, spôsob

Text:

...apôeob pripravy 5-natoxy-4-oxo-4 H-pyrán-2 yl/Ietylalőniuabronidu, podla vynálezu.02 Iol 2-chlőruetyl-5-eetoxy~ 4 H-pyrán-4-őnu aa rozpuati v 40 ca 3 bezvodćho dinotylfornaaidu e pridá aa po čaetiach roztok 0,2 Iol azidu eodnóho V 110 ci bezvodáho diaatylfornanidu tak, aby toplota raekčnej zleei napreetůpila 30 °C. Potom na zaea 24 h Iieäa pri teplote Iieatnoeti. vylúčený chlorid eodný ee odfiltruje a z roztoku se volna ne hodinových...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-(1´metoxy-2´-propyl)anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267385

Dátum: 12.02.1990

Autori: Beška Emanuel, Roller Ladislav, Hronec Milan, Wenchich Štefan, Fiedler Karol, Tuleja Juraj, Handlovský Andrej, Kríž Miroslav, Kubala Vojtech, Konečný Václav, Kuruc Ľudovít

MPK: C07C 87/50

Značky: přípravy, spôsob, 2,6-dialkyl-n-(1´metoxy-2´-propyl)anilínov

Text:

...cyklu hydrogenačnej alkylácie. Z oddestilovanej zmesi vody, metoxypropanónu a 1-metoxy-2-propanolu sa rektilikáciou pri atmosférickom tlaku získa čistý 1-metoxy-2-propanol. Z procesu regenerovaný l-metoxy-Z-propanol sa vracia do ďalšieho cyklu hydrogenačnej alkylácie ako rozpúšťadlo, alebo sa katalytickou hydrogenáciou spracuje na metoxypropanón.Postupovat je možné aj tak, že po skončení hydrogenačnej alkylácie sa reakčná zmes vo forme...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266996

Dátum: 12.01.1990

Autori: Durmis Július, Bystrický Ľubor, Handlovský Andrej, Fiedler Karol, Konečný Václav, Kríž Miroslav, Kuruc Ľudovít, Beška Emanuel, Tuleja Juraj

MPK: C07C 87/50

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...sa uskutočnila so zmesou 6,0 g (0,044 môlu) 2-metyl-6-etylanilínu,4,7 g (0,053 mőlu) metoxypropanőnu, 16,4 g 1-metoxy-2-propanolu, 18 mg platinového katalyzátora (nosič - aktívne uhlie) s obsahom kovu 10 a 140 mg 85 -nej kyseliny trihydrogénfosforečnej pri 50 OC a tlaku vodíka 5,0 MPa. Po 2,5 h sa reakcia prerušila a analýzou metódou plynovej chromatoqrafie sa zistila, že anilínová frakcia reakčnej zmesi obsahuje 0,4 nezreagovaného...

Sposob prípravy 2-metyl-6-etyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266995

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bystrický Ľubor, Kuruc Ľudovít, Konečný Václav, Kríž Miroslav, Beška Emanuel, Tuleja Juraj, Fielder Karol

MPK: C07C 87/50

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...sa hydrogenovala v autokláve s objemom 100 cma 5,0 MPa počas 3,5 h. Potom z reakčnej zmesi odfiltroval hydrogenačný katalyzátor a oddestilovalo rozpúšťadlo, z destilačného zvyšku pozostávajúceho z dvoch fáz sa oddelil protônový katalyzátor a anilínová frakcia sa analyzovala metódou plynovej chromatografie. Zistilo sa, že obsahuje 1,6 8 2-metyl-6-etylanilinu, 0,3 azometinu /2-metyl-6-etyl-N-/1-metoxy-2-propylidén/anilín/ a 97 ...

Sposob prípravy 2,6-dialkyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266994

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kríž Miroslav, Konečný Václav, Tuleja Juraj, Fiedler Karol, Beška Emanuel, Kuruc Ľdovít

MPK: C07C 87/50

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...v prvom stupni.Prakticky je možné postupovat tak, že sa V autoklâve ponechá usadený platinový katalyzátor z ukončenej alkylácie a do nového procesu sa pridá 10 až 50 hmotnostných čerstvého katalyzátora v prepočte na množstvo katalyzátora, použité v prvom cykle tak, aby V druhom cykle bol pomer už použitého a čerstvého katalyzátora 2 až 101.Proces je možné uskutočniť násadovýmspôsobom v autokláve alebo kontinuitne V jednomalebo dvoch reakčnýoh...

N-/2,6-dialkylfenyl/-N-furfuryl-N’-/arénsulfonyl/močoviny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266987

Dátum: 12.01.1990

Autori: Magdolen Peter, Bachratá Magdaléna, Konečný Václav, Beška Emanuel

MPK: A01N 47/30

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...postupmi známymi 2 literatúry ako napriklad hydrogenáciou príslušného azometinu,hydrogenačnou alkyláciou 2,6-dialkylanilinov 5 furfuralom alebo alkyláciou 2,6-dialkylanilinov s furfurylchloridom.Východiskové zlúčeniny všeobecného vzorca III možno taktiež pripraviť postupmi známymi z literatúry, napriklad reakciou sulfônamidov s fosgěnom (US 3 317 114, DE 2 152 971, H. Ulrich a sol. Angew. Chem. 78, 761 (1966), alebo reakciou...

Sposob prípravy N-/2,6-dialkylfenyl/-N’-arénsulfonylmočovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266986

Dátum: 12.01.1990

Autori: Konečný Václav, Beška Emanuel, Magdolen Peter

MPK: C07C 127/19

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...spôsobu podľa vynàlezu V porovnaní so známymi spôsobmi spočíva najmä v jeho jednoduchosti a vysokých výťažkoch.Medziprodukty všeobecného vzorca II, kde R 2, R 3 a R 4 majú už uvedený význam, je možné pripraviť známymi postupmi (J. Am. Chem. Soc. 43, 282, 1943 Ber. 73, 1 377, 1940 Ark. Kemi 22 A, No 18, 4, 1946). Medziprodukty všeobecného vzorca III, kde R 1 má už uvedený význam,je možné pripraviť napr. reakciou arénsulfönamidov s...

Substituované N-/2,6-dialkylfenyl/-N’-arénsulfonyl-močoviny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266985

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beška Emanuel, Konečný Václav, Magdolen Peter

MPK: A01N 47/34

Značky: spôsob, substituované, přípravy

Text:

...napríklad odsatím.zlúčeniny všeobecného vzorca II - medziprodukty - je možné pripraviť postupmi známymi z literatúry, ako je hydrogenačná alkylácia 2,6-dialkylanilinov ketônmi (BE 810 763,CS 219 B 56, US 4 200 451) alebo reakciou 2,6-dialkylanilinov s alkylbromidmi, alkylbenzénsulfonátmi alebo alkyltosylátmi, (DE 2 318 340) pripadne alkyláciou 2,6-dialkylanilínov estermi kyseliny 2-halogénpropiónovej.Východiskově zlúčeniny všeobecného...

Koordinačné zlúčeniny meďnaté a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265796

Dátum: 14.11.1989

Autori: Varkonda Štefan, Seressová Valéria, Konečný Václav, Gažová Ľubomíra, Krätsmár-šmogrovič Juraj

MPK: C01G 3/00

Značky: spôsob, koordinačné, zlúčeniny, přípravy, měďnaté

Text:

...roztokov vykryštalizujú zlúčeniny podľa vynálezu V dobrých výtažkoch ako kryštalické,tmavomodrozeleno efarbené produkty, dobrého stupňa čistoty.Vybrané príklady ilustrujú, ale neobmedzujú všeobecnú metódu prípravy zlúčenín podľa vynálezu a charakterízujú ich zloženie, ako aj niektoré vlastnosti a účinky. Okrem výtažkov,stanoveného obsahu prvkov (C, H, N), spektrálnej charakteristiky v tuhom skupenstva (technika nujolových...

Způsob výroby alkoxy- a aryloxykarbonylových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265359

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vašutová Iveta, Uchytil Jan, Konečný Václav, Kraus Miloš, Daňková Daniela

MPK: C07C 45/65, B01J 23/06, B01J 23/24...

Značky: aryloxykarbonylových, výroby, alkoxy, způsob, sloučenin

Text:

...katalyzátoru a potlačuje vedleáší reakce. složení katalyzátoru se může pohybovat v poměrně širokých mezích molárního poměru chromu k zinku, od 16 do 51. Množství alkalického kovu, s výhodou sodíka nebo dreslíku, je vhodné od 0,1 do 2,0 .Vhodná reakční teplota pro uvedený typ katalyzátoru je 300 až 5 oo°c, s výhodou kolem 400 °C, tj. v oblastí, kdy rovnováha dehydrogenace je posunuta výrazně na stranu karbonlové sloučeniny. To je prednosti...

Způsob koncentrování 1-methoxy-2-propanonu v jeho směsích s 1-methoxy-2-propanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265079

Dátum: 12.09.1989

Autori: Konečný Václav, Zbirovský Miroslav, Červený Libor, Marhoul Antonín

MPK: C07C 49/175

Značky: směsích, 1-methoxy-2-propanolem, způsob, 1-methoxy-2-propanonu, koncentrování

Text:

...ketonu I od alkoholu II uvádí HSR-pat.E 2 526 748 a nezávisle též US-pat.č 4 153 l 56 a to extrakční destilací s glykoly,případně s trioly až polyoly. Tyto přĺsady se uvádějí vrchem destilační kolony proti parám složek I a II, přičemž se extrahuje složka II a keton I destiluje. Jeho dosažitelná koncentraceV kondenzátech je závislá na množství extrakčního činidla /až 20 krát větším,než je nástřik dělené směsi/, na účinnosti kolon/až 50...

2,5,6-Trisubstituované 4-pyróny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264978

Dátum: 12.09.1989

Autori: Konečný Václav, Uher Michal

MPK: C07D 309/38

Značky: 2,5,6-trisubstituované, spôsob, přípravy, 4-pyróny

Text:

...bielej látky s t. t. 108,0 °C.Z 0,1 molu 2-chlôrmetyl-5-hydroxy-4 ~pyrônu a 0,05 molu sodnej soli etylén-bis-ditiokarbamidanu sodného v 100 ml metyletylketőnu sa postupom ako v príklade 1 pripravilo 14,8 gzmes 0,05 molu 2-ch 1 órmetyl~ 5-metoxy-4-pyrönu a 0,05 molu sodnej soli 1,2,4-triazolu v B 0 ml acetonitrilu sa miešala pri teplote varu 6 h, pridalo sa aktívne uhlie, odfiltrovala sa, rozpúštadlo sa oddelilo za zniženého tlaku. získalo sa...

Spôsob prípravy metylesteru N-(2,6-dimetylfenyl) alanínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264833

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mikulášek Slavoj, Konečný Václav, Gvozdjaková Anna

MPK: C07C 101/08

Značky: alaninu, přípravy, spôsob, n-(2,6-dimetylfenyl, metylesteru

Text:

...ktorý sa využíva V poľnohospodárskych ochranných príprav kách.zlúčenina podľa vynálezu je využiteľná na prípravu vysokoúčinných herbicídnych prípravkov samostatne, alebo v zmesi s inými zlúčeninami, alebo ako medziprodukt pre čalšiu syntézu.Teraz sme zistili, že látka vzorce Isa pripravuje spôsobom, ktorý spočíva V reakcii 2,6-dimetylanilínu s metylesterom kyseliny alfa-brómpropiônovej v prostredí dioxánu pri 150 °C až 160 °C za...

N, N-(-X-pentametylén)-N-(6-R-2-benzotiazolyl)formamidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263584

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tichá Ester, Konečný Václav, Lácová Margita, Halgaš Ján, Varkonda Štefan, Henselová Mária

MPK: A01N 43/78

Značky: n-(-x-pentametylén)-n-(6-r-2-benzotiazolyl)formamidíny

Text:

...resp. G-chlónzwamínobenzotiazolu s N-S-X-pentametyiénlformamidom,kde X má hore uvedený význam, za prítomnosti tio-nylchloridu, resp. sulfurylchlorido alebo P 0015, alebo benzênsulfonylchloridu.U zlúčením podľa všeobecného vzorce l sa zistil fungicindny účinok na modelové organizmy Alternaria sp., Botrytis cinerea,Fwsarium nivale, Tilletia foetida. Zároveň sa zistil rastom-regulačný účinok na modelovej rastline Phaseolus vulgaris porovnatelný...

6-X-3aryloxy(metyl)acetyl-2-benzotiazolinóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263578

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hýblová Oľga, Varkonda Štefan, Lácová Margita, Sidóová Eva, Henselová Mária, Konečný Václav

MPK: C07D 277/68

Značky: 6-x-3aryloxy(metyl)acetyl-2-benzotiazolinóny

Text:

...zlúčením podľa všeobecného vzorce I boli súčasne zistené herblcidne účinky, napríklad B-bróm-S-2-metyl-4-ch 1 órfenoxymotylacetyl-Z-benzotiazolinón pri presmergentnej aplikácii V dávke 5 kg/ha 100 inhiboval rast v skleníkových podmienkach a nodelovýoh rastlín Panicum miliaceum, Lepidium sativum a Sinapis alba, pri postemergentnej aplikácii v dávke 2,5 kg/ha 100 0/) inhiboval rast Lepidium sativum a Slinapis alba a na 80 inhiboval rast...

N-(2,6-dialkylfenyl)halogénmaleínimidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263553

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varkonda Štefan, Tichá Ester, Konečný Václav

MPK: C07D 207/456

Značky: n-(2,6-dialkylfenyl)halogénmaleínimidy, přípravy, spôsob

Text:

...forme sa môže pohybovat v širokom rozmedzí v závislosti od účelu použitia, a to od 0,001 do 10 hmotnostných, s .výhodou 0,01 až 0,5 hmotnostných účinnej látky.Nasledujúce príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet vynálezu.K 12,1 g 2,6-dimetylanilinu (0,1 molu v 120 m 1 toluénu sa za miešania pri 20 °C pridalo po častiach 16,7 g dichlórmaleínanhydridu (0,1 molu), reakčná zmes sa vyhriala k refluxu, pričom vznikajúca reakčná voda sa...

Herbicídny a rastovo regulačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 263377

Dátum: 11.04.1989

Autori: Konečný Václav, Benda Ferdinand, Sidóová Eva, Hýblová Oľga, Varkonda Štefan, Chovancová Jarmila, Láová Margita, Henselová Mária

MPK: C07D 275/04

Značky: regulačný, herbicídny, rastovo, prostriedok

Text:

...látok z ich povrchu. Po vyhraneni herbicidnych príznakov na testovacích objektoch sa bonitácíou určil stupeň herbioidneho účinku podľa stupnice uvedenej v príklade 1.Výsledky sú uvedené v tabuľke 2.Tab. 1 Herbicídny účinok poopreemergentnej aplikácii vyjadrený v bonitačných stupňoch.Testované Dávka úč. 1. ovos ovos ježat- pše- kukulátky kg/1/ha repa pohánka Ian horčice víka hluchý siaty ka nica rica I. II. 5,0 4 O 5 5 4 0 0 0 0 O 2,5 2,5 0...

2, 6-Dimethylfenylkarbamoylmetylpyridíniumchlorid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263363

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varkonda Štefan, Gvozdjaková Anna, Konečný Václav, Hýblová Oľga

MPK: A01N 43/40

Značky: spôsob, přípravy, 6-dimethylfenylkarbamoylmetylpyridíniumchlorid

Text:

...pyridinom v prostredi cyklohexánu pri teplote miestnosti po dobu troch hodín.Nasledujúci príklad bližšie vysvetľuje, ale nijako neobmedzuje pripravu zlúčeniny podľa vynálezu.V trojhrdlovej banke opatrenej miešadlom. spätným chladíčom a prikvapkávacim lievikom,sa mieša 25 cm sa prikvapká 0,1 mol (8 cm 3) suchého pyridínu. Po dvojhodinovom miešaní pri teplote miestnosti 2 reakčného prostredia sa vylúči olej, ktorý rýchlo tuhne. Surový produkt...