Ilavský Ján

Spôsob výroby cis-izoméru a 3-metyl-2-pentén-4-ín-1-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269025

Dátum: 11.04.1990

Autori: Škoda Alojz, Vojček Lorant, Mravec Dušan, Ilavský Ján

MPK: C07C 29/56, C07C 33/048

Značky: 3-metyl-2-pentén-4-ín-1-olu, spôsob, výroby, cis-izoméru

Text:

...teplota na hlava kolőny neprevýěi 50 °C. Zo zvyšku sa frekčnou rektifikáciou oddeli nezroegovaný 3-metyl-1-pentán-4-in-3-ol pri tlaku 16 až 1,2 kPa. Frakcia a obaehom cia-izomeru 3-mstyl-2-pantón-4-in-l-olu se odo 1 CS 269 D 25 B 1berie pri tlaku 1,5 až 0,l 3 kPa. zo zvyłku je aožné pri čaléej rektifikácii odobraťfrakciu e obaahoa trane- izoaéru 3-aetyl-2-pantén-4-in-1-oluo cie-izoaór 3-Iety 1-2-pen tén-4-in-l-olu aa takto ziake vo výľažku...

Spôsob prípravy verbenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268571

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kizlink Juraj, Haruštiak Milan, Hutník Juraj, Cvengrošová Zuzana, Obložinský Anton, Ilavský Ján, Hronec Milan

MPK: C07C 13/42, C07C 49/627

Značky: verbenonu, přípravy, spôsob

Text:

...ohinolín, tero. aminy atč, npâsobujú okrem nbpríjemmej práce aj nároěnejěiu zdravotná ochranu pracovníkov.V niektorých postupoch Je i značná ekonomická náročnoet epoaobená hlavne likvidáciou odpadov u prevádzkou technologického zariadenia.Uvedené nedostatky sú zčaeti odstránené sposobom prípravy verbenőnu z alfa-pinénu oxidáoiou kyslíkom za prítomnosti kntalyzátora pri teplote 50 až 80 °C počas Q až 12 hodín podla vynálezu, ktorého podstatou...

Spôsob výroby vysokokremičitého zeolitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267357

Dátum: 12.02.1990

Autori: Morávek Štefan, Mravec Dušan, Ilavský Ján, Kotenová Denisa, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: B01J 29/06

Značky: zeolitu, výroby, spôsob, vysokokremičitého

Text:

...synlctický mctanol. produkty Fiscltcrovcjľrojwscltovcj syntćzy, resp. katalyzovartej hydrokondenzácie syntézneho plynu. najmä iniciovanej alkínmi a zvlášť uskutočňovaných na katalyzátoroch na báze železa, zinku, medi a chrómu.Možno využit tiež zmesi alkoholov a prípadne tiež zmesi alkoholov a acetónu vyrobeného lerrnentačrtýíni procesami.Dalšie útlaje o uskutočňovaní spôsobu výroby podľa tohto vynálezu, ako aj ďalšie výhody sú zrejmć z...

Spôsob prípravy aryloxyalkánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267073

Dátum: 12.02.1990

Autori: Truchlik Štefan, Ilavský Ján, Tulejová Anna, Hronec Milan, Tuleja Juraj, Cvengrošová Zuzana

MPK: C07C 51/265, C07C 51/235, C07C 51/21...

Značky: spôsob, kyselin, přípravy, aryloxyalkánkarboxylových

Text:

...metyl, je možné pripraviť oxidáciou aryloxyalkoholov všeobecného vzorca IIv ktorom R, R 1, R 2 majú už uvedený význam, kyslíkom alebo kyslík obsahujúcim plynom vo vod Fgno-alkalickom prostredí pri teplote 50 až 110 °c, tlaku 0,1 až 1,0 MPa v prítomnosti katalyzátora, ktorým je paládium nanesené v množstve 2 až 8 hmot. na anorganickom nosiči podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že paládium je aktivované zlúčeninami mangánu...

Spôsob prípravy aryloxyalkánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267906

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tuleja Juraj, Truchlik Štefan, Hronec Milan, Cvengrošová Zuzana, Ilavský Ján, Tulejová Anna

MPK: C07C 59/68

Značky: přípravy, aryloxyalkánkarboxylových, kyselin, spôsob

Text:

...kyselín všeobecného vzorca I sposobom podľa vynálezu spočíva v tom, že Pd nanesené na anorganickom nosiči a použité ako katalyzátor oxidácie má vysokú selektivitu, aktivitu a životnosť. Dosahujú sa tým veľmi vysoké výťažky, množstvo použitého katalyzátora počitaná na oxidovaný alkohol sa značne zredukuje, pracuje sa pri nízkom tlaku s možnosťou uskutečnovať reakciu pri vysokej koncentrácii oxidovaného alkoholu V násade...

Spôsob výroby repelentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266264

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lichvár Milan, Ilavský Ján, Mravec Dušan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Olejník Vincent

MPK: A01N 31/00

Značky: repelentu, výroby, spôsob

Text:

...katalytického účinku zlúčenin kobaltu, alebo dooxidáciou ozčnom, oxidmi dusíka a kyselinou dusičnou, čim sa spravidladosiahne ešte vyššia koncentrácia dikarboxylových kyselín.Donörom alkoholu alebo zmesi alkoholov sú jednak individuálne alkoholy C 2 až C 8, najmä n-butanol, izobutanol, n~amylalkohol, ale tiež zmesi alkoholov vznikajúce ako hlavný alebo vedľajší produkt petrochemických procesov. Takým je napr. hlavný produkt, aĺe tiež...

Spôsob spracovania demonomerizačnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266121

Dátum: 14.11.1989

Autori: Furmanová Mária, Ilavský Ján, Kordík Jozef

MPK: C08F 6/14, C08F 6/24

Značky: spracovania, spôsob, demonomerizačnej, zmesí

Text:

...vodnej pary, ktorá ako kvapalná fáza sa oddeľuje od parnej fáze v separátore Q, ktorým môže byt aj zásobník. Parná fáza, ako prúd A, tvorená VC, vodnou parou a prípadnými dalšími komonomermi sa Vedie do práčky Ž, kde sa protiprúdne vypiera prúdom É, privádzaným príp. podchladeným kvapalným monomérom ako sú kyselina akrylová,metakrylová a najmä ich estery rovnako ako vinylacetát, príp. dalšie monomery s t. V. 50 až 250 °C, s výhodou 65 až 150...

Viacúčelový odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264733

Dátum: 12.09.1989

Autori: Paulovič Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jurečková Emília, Ilavský Ján, Polievka Milan

MPK: C11D 1/835

Značky: viacúčelový, odpeňovač

Text:

...alkoholov C 12, ako aj dvojmooných alkoholov C 8, potom acetály, aldehydy a dalšie bližšie neidentifikované kyslikaté organické zlúčeniny.Ďalej je to predný podiel z rektifikácie 2-etylhexanolu, obsahujúci zmes izobutanolu s n-butanolom V celkovom množstve zvyčajne 40 až 85 hmot., izoamylalkoholu 3 až 7 , 2-etylhexanolu 5 až 20 2, čalej prímesi ketönov a čalších, bližšie neidentifikovaných kyslikatých organických zlñčenin.Ako kooligoméry...

Sposob izolácie organických látok a katalyzátora z vod použitých v procese prípravy ropnej živíce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259596

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mikulec Jozef, Kizlink Juraj, Hronec Milan, Kopernický Ivan, Ilavský Ján

MPK: C02F 1/04, C02F 1/26

Značky: látok, spôsob, izolácie, katalyzátora, organických, ropnej, přípravy, použitých, živice, procese

Text:

...ktoré je obvykle nižšie alko 2, upraví na hodnotu vyššiu ako 7, s výhodou na 7,5 až 9, čimkatalyzátor vyzráža «ako tuhý hydroxid hlinitý. Ako zásadu je možné použit hydroxidy alebo uhličitony alktalických kovov alebo kovov alkalických zemín, a to vo forme vodných roztokov alebo ako tuhé lát-ç ky. -Wä-Ěĺ gNajčastejšie sa jpoužíva hydroxid alebo uhličitan sodný vo forme 5 až 30 0/0 hmot. vo forme vodného roztoku. Počas pridávania zásady...

Hydrofilný odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258732

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ilavský Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Starčok Milan, Polievka Milan, Novák Ladislav, Orság Štefan

MPK: C11D 1/83

Značky: odpeňovač, hydrofilný

Text:

...produktoch oxidacie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanôn.K pomocným látkam patria ropné alebo syntetické uhlovodíky, prísady vonných látok, biocídov, pripadne farbiv.Dalšie údaje o formulácii odpeňovača ako aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Ako odpeňovač alebo komponenty už známych odpeňovačov sa skúšajú jednak etylénglykol až polyetylénglykoly, dalej zmesi etylénglykolu až polyetylénglykolov jednak s alifatickými karboxylovými...

Spôsob výroby benzylových esterov alifatických karboxylových kyselín s počtom uhlíkov 2 až 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 258706

Dátum: 16.09.1988

Autori: Čihová Milina, Ilavský Ján, Mravec Dušan, Vojtko Ján

MPK: C07C 69/035

Značky: kyselin, spôsob, esterov, karboxylových, uhlíkov, výroby, počtom, benzylových, alifatických

Text:

...prepadom sitonom organickej fázy z deličky fáz do reaktora, sa nadávkuje 108 g 1 Inól benzylalkoholu, 78 g L 3 mólu kyseliny octovej 1,02 g 0,01 mólu kyseliny sírovej o koncentrácii 96 0/0 hmot. a 50 cm 3 n-heptánu. Esterifikáoia trvá 1 hod., počas ktorej vznikne 18 r reakčnej Vody, čo zodpovedá úplnej premene benzylalkoho-lu na ester. Voda sa priebežne vydestilováva vo forme azeotropu s n-heptánom a kyselinou octovou, ktorá V množstve celkove...

Spôsob prípravy verbenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258634

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hronec Milan, Kríž Miroslav, Ilavský Ján, Cvengrošová Zuzana, Obložinský Anton, Kizlink Juraj, Kuruc Ľudovít

MPK: C07C 49/623

Značky: verbenonu, spôsob, přípravy

Text:

...tvorba prakticky neúnosnä, pričom tieto podiely spôsobujú velké ťažkosti pri spracovaní reakčnej zmesi. Odstraňovanie reakčnej vody vhodným zariadením pôsobí priaznivo na priebeh reakcie. V reaktore musí byt taktiež aj značný rezervný priestor pre značnú penivosť oxidovaného pinénu a to 30 až 50 výšky stĺpca pinénu v násade. Použitý katalyzátor pre tento spôsob pripravy verbenönu je typu dipyridylkobaltdibromidu Py 2 CoBrz a je možné...

Spôsob výroby benzylových esterov alifatických karboxylových kyselín s počtom uhlíkov 1 až 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 256085

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mravec Dušan, Čihová Milina, Ilavský Ján, Vojtko Ján

MPK: C07C 69/02

Značky: benzylových, počtom, kyselin, výroby, alifatických, spôsob, karboxylových, uhlíkov, esterov

Text:

...OTP 5, teplomerom a siíónovým prepadom lorganickej fázy z deličky fáz do reaktora sa nadavkovalo- 108 g 1 mól benzylalkioh-olu, 92 g 2 möly kyseliny mravčej a 1,1 g 1 hmot. vztahovaué na benzylalkohol aktivovaného práškového zeolítu H~ ZSM-ő. Reakčná zmes sa Lidržiavala pri nekoinečnom refluxe 30 minút. Potom sa do reaktora pridalo 40 cm 3 n-heptánu a vzniknuta voda sa oddestilovala. Kyselina mravčia sa v reakčnej zmesi doplnila tak, že sa...

Spôsob výroby esterov kyseliny mravčej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256084

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vojtko Ján, Čihová Milina, Mravec Dušan, Ilavský Ján, Kalamár Július

MPK: C07C 69/06

Značky: esterov, mravčej, spôsob, výroby, kyseliny

Text:

...vznikajúce voda sa viaže na chlorid vápenatý vo forme roztoku, ktorý sa môže v priebehu, .zleho po reakcii odstranit. Nie je preto potrebné vydestilovat organické vynášad lo vody, čo- prinasa značné energetické úspory a znižuje nebezpečie vzniku požiaru.Vysokú konverzia východiskového alkoholu. sa dosiahne už pri mol. pomere alkohol//kyselina mravčia 1 1, čo pri iných postupoch prakticky nie je možné.V cíalšom je vynález opísaný v...

Spôsob výroby kryštalického zeolitu typu ZSM-5

Načítavanie...

Číslo patentu: 255394

Dátum: 15.03.1988

Autori: Majling Ján, Ilavský Ján, Hrabě Zdeněk, Mravec Dušan, Šimková Anna

MPK: B01J 37/10

Značky: krystalického, zeolitu, zsm-5, výroby, spôsob

Text:

...pomocou röntgenovej difrakčnej analýzy. Takto pripravené zeolity sa po kalcinácii, ionovej výmene a aktiváciimôžu použit ako kyslé katalyzátory s tvarovo-selektívnym účinkom.Výhodou postupu podľa vynálezu je to,že sa pre prípravu zeolitov typu ZSM-5 nevyžadujú drahé a ťažko dostupné tetrapropylamóniové zlúčeniny, alebo iné organické šablóny a že sa takto pripravia zeolity o vysokej kryštalinite za kratší reakčný čas oproti...

Sposob prípravy etylpropionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254657

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vojtko Ján, Mravec Dušan, Čihová Milina, Ilavský Ján

MPK: C07C 67/08

Značky: přípravy, spôsob, etylpropionátu

Text:

...za katalýzy kyslých katalyzátorov pridavkom látok odstraňujúcich reakčnú vodu podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že ako látka odstraňujúca reakčnú vodu sa použije cyklrohexán v množstve 15 až 50 hmot.,vztiahnuté na hmotnost reakčnej zmesi. Etanol do reakčnej zmesi možno pridať jednorazove alebo postupne.Pri použití cyklohexánu sa získa etylpropionát využiteľný v. potravinárskom priemysle, vzhladom na jeho relatívne nízku...

Odpěňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254036

Dátum: 17.12.1987

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Ilavský Ján, Guba Gustáv, Lichvár Milan, Mataš Ján, Polievka Milan

MPK: C11D 3/38

Značky: odpeňovač

Text:

...3 až C 5.Pod prisadami pomocných látok sa rozumejú prísady tenzidov, vonných látok, antikorozívnych prisad, optických zjasňovačov ap. Na spôsob získavania organickej kyslíkatej zložky odpeñovača alebo komponentu sa využíva hlavne existujúce výrobné zariadenie výroby cyklohexanónu z cyklohexánu, pričom sa zhodnocuje hlavne zvyšok z tzv. hydrolyzačnej kolóny, označovaný tiež ako MEK. Pritom tento zvyšok možno využiť bez akejkoľvek ďalšej úpravy...

Spôsob prípravy 4-izopropylanilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235288

Dátum: 01.10.1987

Autori: Cvengošová Zuzana, Novotný Jaroslav, Hronec Milan, Truchlik Štefan, Ilavský Ján

MPK: C07C 87/52

Značky: přípravy, spôsob, 4-izopropylanilínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organických syntéz. Rieši spôsob prípravy 4-izopropylanilínu. Postupuje sa tak, že N-izopropylanilín sa izomerizuje za prítomnosti 1 až 20 % mólových katalyzátora na báze chloridu ciničitého vzhľadom na 4-izopropylanilín, pri teplotách 100 až 300 °C s výhodou 150 až 250 °C. 4-izopropylanilín je možné použiť ako medziprodukt pre výrobu agrochemikálií.

Zapojenie k vyhodnocovaniu rozsahu výbušnej premeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239578

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ilavský Ján, Lamae Pavel, Glevitzký Edmund, Höger Pavol, Vanko Milan, Ritly Peter

MPK: G01N 25/50

Značky: přeměny, rozsahu, zapojenie, vyhodnocovaniu, výbušnej

Text:

...a ekonomická dostupnosť súčastí zapojenia spojená so získaním presných a komplexných výsledkov s dobrou reprodukovatelnosťou. Ďalej je to možnosť využitia súčastí zapojenia k zaznamenaniu vrcholkových hodnôt aj iných charakteristík spojených s rozsahom výbušnej premeny.Na výkresech príkladového prevedenia je blokové schéma zapojenia a schéma prepo 4jenia k vyhodnoccvaniu rozsahu výbušnej premeny indikáciou teplotných zmien a ich rozdielov...

Zapojení systému jednotné časové a frekvenční informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 242740

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hronec Milan, Ilavský Ján, Mikulec Jozef, Kopernický Ivan

MPK: G08C 19/12

Značky: jednotné, časově, zapojení, systému, informace, frekvenční

Text:

...koordinaci funkce regulačních soustav řízených počítači, ale i pro méně náročná řízení podružtwch časových indikátord, synchronních motorku zapisovačů spod.Navíc, při použitivřízených sekundárních generátor-ü časové informace, umožní systém jednotné časová a frekvenční informace dle vynálozu reprodukovat o požadovnaou přesností časové stupnice na velkém území v dosahu signálu řídící stanice.Príklad zapojení systému jednotné časová a...

Startovací hlava zátkové tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 242714

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kaszonyi Alexander, Ilavský Ján

MPK: B22D 11/08

Značky: zátkové, hlava, tyče, startovací

Text:

...vyaunutí látkové tyče vlivem přivaření hlavy předlitku na aatkovou tyč.Nevýhody dosud snaąých zařízení plně odstraňuje etartovací hlava zdtkovd tyče podle vyndlezu, jehož podetata spočíva v tom. že startovací hlava zátková tyče je opatŕana výetupkem, výatupek je dvouhákový s mezidrážkou, v rozuezí jedná poloviny až jedná deeatíąy prdrezu předlitku. llołnddprava sklonu dvouhdkovőho výatupku k oae předlitku je v rozmezí menäím na 90 ° a včtčím...

Spôsob demetanizácie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231290

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vanko Milan, Sakálošová Alžbeta, Lednický Viliam, Vanko Anton, Dobrotka Pavol, Novotná Vlasta, Bolcha Ján, Hrázský František, Borišek Igor, Kordík Jozef, Benzír Štefan, Ilavský Ján

MPK: C07C 7/11, C07C 11/04

Značky: demetanizácie, spôsob, etylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieší sposob účinného oddelenia metánu od etylénu, najmä z etylénu, ziskavaného zo smesi pyrolýznych plynov pomocou absorpcie v acetóne s nasledujúcou desorpciou pri zvýšenej teplote acetónu za súčasného zníženia tlaku v desorpčnom zariadení. Plynný etylén, ziskany týmto sposobom, sa používa hlavne ako medziprodukt vo výrobe vinylchloridu termickým štiepením dichlóretánu, ale može sa použiť aj na iné účely.

Spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234493

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ilavský Ján, Štolcová Magdaléna, Hronec Milan

MPK: C07C 39/04

Značky: fenolů, přípravy, oxidáciou, benzoovej, kyseliny, spôsob, plynnej, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technologie. Rieši spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze. Rieši spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze pri teplote 250 až 350° C, keď molový pomer reagujúcich zložiek kyselina benzoová : voda : kyslík je 0,6 až 2,5 : 40 až TO : 1,5 až 2,5 s priestorovou rýchlosťou kyseliny benzoovej 0,01 až 0,22 kgh-1kg-1 katalyzátora. Podla vynálezu sa reakcia...

Spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234858

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ilavský Ján, Hronec Milan Csc, Štolcová Magdaléna

MPK: C07C 39/04

Značky: oxidáciou, fenolů, benzoovej, spôsob, plynnej, kyseliny, přípravy, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze pri teplote 50 až 350 °C pri stanovenom mólovom pomere reagujúcich zložiek za prítomnosti katalyzátorov oxidového typu všeobecného vzorca I Cu-M-O nanesených na nosiči s merným povrchom 40 až 190 m2g-l, kde M je 0,01 až 10,9 % hmot. alkalických kovov, kovov alkalických zemín a kovov II.b podskupiny periodickej sústavy prvkov. Obsah medi v katalyzátore je 1,5 až...

Spôsob výroby kryštalických zeolitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234814

Dátum: 15.01.1987

Autori: Suchá Alena, Petro Milan Csc, Majling Ján, Mravec Dušan, Ilavský Ján, Hrabě Zdeněk

MPK: C01B 33/28

Značky: spôsob, krystalických, výroby, zeolitov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kryštalických zeolitov zo skupiny ZSM-5 vyznačujúci sa tým, že sa ako látka, použitá na formovanie štruktúry zeolitov, použije etylamín a východisková reakčná zmes, okrem etylamínu, obsahuje vhodný zdroj kremíka, hliníka, sodíka a vodu, pričom sa hydrotermálna syntéza zeolitov uskutočňuje pri teplote 120 až 200 °C, výhodne 140 až 180 °C, počas 4 až 15 dní, za tlaku, ktorý zodpovedá tlaku pár sústavy pri pracovnej teplote a syntéza...

Spôsob oxidácie zmesi p-xylénu a metylesteru kyseliny p-toluylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 232644

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hronec Milan, Ilavský Ján

MPK: C07C 63/26, C07C 69/82

Značky: zmesí, p-toluylovej, oxidácie, metylesteru, kyseliny, p-xylenu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu oxidácie zmesi p-xylénu a metylesteru kyseliny p-toluylovej podľa vynálezu spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti heterogénnych kovových katalyzátorov obsahujúcich kobalt, mangán alebo ich zmes v pomere 0,1 až 99,9 dielov hmot. kobaltu ku 99,9 až 0,1 dielov hmot. mangánu alebo aspoň jeden z týchto kovov v zmesi s maximálne 50 % hmot. prvkov IV.A, IV.B, VI.A, VIII. skupiny Mendelejevovej periodickej sústavy,...

Spôsob delenia pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232632

Dátum: 15.12.1986

Autori: Dérer Tibor, Šalgovič Aljoša, Kráľ Bohumil, Vanko Milan, Hagara Anton, Richter Ján, Camper Štefan, Ilavský Ján, Kiss Gabriel, Miština Igor, Škarka Jaromír

MPK: C07C 7/11

Značky: pyrolýznych, plynov, spôsob, delenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu delenia pyrolýznych plynov, pričom sa jedná o oddeľovanie etylénu zo zmesí pyrolýznych plynov, obsahujúcich acetylén, oxid uhličitý, etylén, metán, oxid uhoľnatý a vodík ako hlavné zložky, absorpciou v acetóne, pričom nasledujúcou desorpciou sa získa etylén ako medziprodukt do výroby vinylchloridu. Vynález sa týka najmä spôsobu oddeľovania etylénu zo zmesi pyrolýznych plynov z vysokoteplotnej pyrolýzy benzínu s bodom...

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236099

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jureček Ľudovít, Paulovič Milan, Macho Vendelín, Ilavský Ján, Komora Ladislav, Polievka Milan

MPK: B01D 19/04

Značky: odpeňovačov, odpeňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov na báze organických zlúčenin pozostáva z destilačného zvyšku zo surového produktu výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanónu oxidáciou cyklohexánu s číslom kyselosti 150 až 350 mg KOH/g a číslom zmydlenia 350 až 600 mg KOH/g a/alebo vedľajších vyššievrúcich kyslíkatých organických produktov z hydroformylácie propylénu oxidom uhoľnatým s vodíkom, pozostávajúce z 50 až 100 % zo zmesi kyslíkatých organických...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245405

Dátum: 15.11.1986

Autori: Marcinka Peter, Kamenický Ivan, Ha1ko Miron, Oswald Anton, Cvengrošová Zuzana, Ambrož František, Burian Jozef, Hronec Milan, Host Miroslav, Vrkoe Jan, Ilavský Ján

MPK: G03G 5/02

Značky: materiál, elektrografický

Text:

...auaxoñ cpeaecrarzqecaoü aaepruen cnaan nonepxaocrau anexrpoäaux yponaeü, B qacwaocmn rnnpawuponauau rpynn. Smu rpynnu uoryw Guma san xuuuqecxn cnaaaaauuu c noxepxnocwsm, Tax u Quauqecxn copüuponaaauun.Baueaa emux rpynn na rpynnH,oónanammne nnconon cpenaecraruqacuoñ aaeprmeñ cnaan nonepxaocmaux anexmpouaum yponaeñ, K axpaanponasna nozepxuocrn aspocnna nn npenornpameana Qusnuecxon copőnuu runpoçunsau coenuaeann ua oxpyrammen cpenn...

Mnohocestný posúvač pre dávkovanie plynných vzoriek do chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236958

Dátum: 01.10.1986

Autori: Maťaš Michal, Rajniak Pavol, Ilavský Ján

MPK: B01D 15/08

Značky: vzoriek, chromatografu, plynných, mnohocestný, posúvač, dávkovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mnohocestného posúvača pre dávkovanie plynných vzoriek do chromatografu, ktorého podstatou je, že pozostáva z ovládacieho gombíka s označením prúdu, ktorý je pevne spojený s vretenom, unášajúcim kulisu pritláčaním ku kanálovému valci minimálne jednou pevnou podložkou prepínajúcu medzi sebou n krát osem kanálov, kde n je 1 až 200, ďalej pozostáva z kanálového valca, na ktorý sú z jeho vonkajšej strany pripojené pracovné prúdy,...

Laboratórny rúrkový reaktor na štúdium axiálnych a radiálnych profilov v pevnom katalytickom lôžku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233455

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ilavský Ján, Rajniak Pavol, Maťaš Michal

MPK: G01N 1/00

Značky: radiálnych, reaktor, katalytickom, lôžku, axiálnych, profilov, štúdium, rúrkový, pevnom, laboratórny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru konštrukcie zariadení pre chemickoinžinierske merania. Popisuje laboratórny rúrkový reaktor na štúdium axiálnych a radiálnych profilov v pevnom katalytickom lôžku. Zariadenie pozostáva z rúrky reaktora ukončenej hornou s dolnou vnútornou prírubou a hornou a dolnou vonkajšou prírubou s horným a dolným guľovým uzáverom, ktorých súčasťou sú zariadenia na snímanie fyzikálnochemických vlastnosti, skladujúce sa zo vzdušného...

Spôsob výroby kyseliny tereftálovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 231612

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hronec Milan, Ilavský Ján

MPK: B01J 23/34, B01J 23/84, C07C 63/26...

Značky: spôsob, kyseliny, výroby, tereftálovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby kyseliny tereftálovej katalyzovanou oxidáciou zmesí p-xylénu, p-tolaylovej a vody v kvapalnej fáze plynom obsahujúcim kyslík. Reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti heterogénneho katalyzátora pozostávajúceho z kobaltu alebo mangánu a ich vzájomných zmesí v hmotnostnom pomere kobaltu ku mangánu 30 : 1 až 20 : 1 alebo kobaltu s olovom alebo striebrom alebo zirkónom, alebo zmesi mangánu s niklom alebo polybdénom v...