Hlinšťák Karol

Spôsob spracovania benzínu na nízkomolekulové alkény a vysokooktánové zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269592

Dátum: 11.04.1990

Autori: Maňák Jiří, Tesař Ilja, Hlinšťák Karol, Bajús Martin

MPK: C10G 9/14

Značky: spracovania, zložky, vysokooktanové, alkény, spôsob, nízkomolekulové, benzinu

Text:

...(VM) resp. 90 (lll) a po pridaní 0,839 g Ph/l sa zväčší na 104 (W) resp. 107 (Iní). Rovnorefazový pentán má oktánové číslo 62 (VI) resp. 61 (ma) a po pridaní 0,839 s Ph/l sa zväčší na 85 (VII) resp. 84 (IM) (A 0 ČSSR 227556). Napriek tomu sa v súčasnosti metylbután pyrolyzuje spôlu s primárnym benzínom, pričom jeho rozklad na etylén je nevýrazný. Pritom ide o velmi cenný komponent v hľadiska oktánového čísla. Prítomnoeťou metylbutánu vo...

Spôsob spracovania smôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 266261

Dátum: 13.12.1989

Autori: Pátek Vladimír, Koudelka Ladislav, Hlinšťák Karol

MPK: C07D 277/72

Značky: smôl, spracovania, spôsob

Text:

...vo forme sirovodika, v menšejmiere ako nízkomolekulárnych sírnych zlúčenín.Pri pyrolýze za normálneho tlaku prechádza do plynnej podoby len menšia časť smöl,väčšia čast produktov v priebehu pyrolýzy destiluje a získa sa ako kvapalný podiel. Pyro. lýzny zvyšok je čierny a tuhý, krehkej konzistencie.Z týchto dôvodov je možné ako optimálne pracovné podmienky uviesť teploty medzi 350 a 450 OC, tlaky 5 až 20 MPa a reakčný čas 0,3 až 3 hodiny. Za...

Spôsob prípravy 2-benzotiazolsulfénamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277846

Dátum: 12.09.1989

Autori: Sabadoš Július, Holčík Ján, Kopernický Ivan, Hejda Ivan, Hronec Milan, Hlinšťák Karol

MPK: C07D 277/64, C07D 277/62

Značky: 2-benzotiazolsulfénamidov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši sa príprava 2-benzotiazolsulfénamidov oxidáciou 2-merkaptobenzotiazolu alebo jeho derivátov molekulovým kyslíkom v kvapalnej fáze v prítomnosti primárnych alebo sekundárnych amínov a v prítomnosti heterogénneho katalyzátora, ktorým sú dvojjadrové až polyjadrové komplexy prechodných kovov. Sulfénamidy sa používajú ako urýchľovače vulkanizácie.

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záremba Emanuel, Chocholáček Ľudovít, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Olejník Vincent, Hronec Milan, Košuth Jaroslav, Sabadoš Július, Džamba Peter, Žedényi Mikuláš, Tomčík Kazimír, Molnár Gabriel, Kováč Pavol, Bakoš Ján, Barta Stanislav, Ambrož František, Juhás Stanislav, Banhedyi Erich, Hlinšťák Karol, Futrikanič Jozef, Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Miškovič Tibor, Jesenský Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zmesí, cyklohexanolu, cyklohexanonu, zariadenie, získavanie

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Magur Ján, Hronec Milan, Mihočko Peter, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Ambrož František, Barta Stanislav, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanón, selektivity, cyklohexanol, cyklohexanu, spôsob, zvýšenia, oxidácie

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Košuth Jaroslav, Banhedyi Erich, Sabadoš Július, Bakoš Ján, Záremba Emanuel, Mikula Oldřich, Juhás Stanislav, Hlinšťák Karol, Futrikanič Jozef

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: fáze, zariadenie, kvapalnej, selektívnu, cyklohexanu, oxidáciu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Hronec Milan, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Barta Stanislav, Žedényi Mikuláš, Futrikanič Jozef, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Ambrož František, Olejník Vincent

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, cyklohexanolu, cyklohexanonu, spôsob

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Futrikanič Jozef, Záremba Emanuel, Hlinšťák Karol, Lichvár Milan, Ambrož František, Barta Stanislav, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Chocholáček Ľudovít, Jesenský Ján, Hronec Milan, Olejník Vincent

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanaolu, cyklohexanu, výrobu, zariadenie

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Hlinšťák Karol, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Kováč Pavol, Záremba Emanuel, Molnár Gabriel, Mikula Oldřich, Ambrož František, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Kolesár Ján

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: oxidáciu, selektívnu, zariadenie, cyklohexanu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Košuth Jaroslav, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Banhedyi Erich, Lichvár Milan, Futrikanič Jozef, Barta Stanislav, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Bakoš Ján, Hlinšťák Karol, Sabadoš Július, Ambrož František

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanu, výroby, cyklohexanolu, spôsob, oxidáciou

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Jesenský Ján, Barta Stanislav, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Hronec Milan, Kopernický Ivan, Záremba Emanuel, Ambrož František, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Ždenyi Mikuláš, Chocholáček Ľudovít, Futrikanič Jozef, Mikula Oldřich

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidácie, cyklohexanu, selektívnej, zariadenie

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Sposob arylalkylácie fenolu a/lebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257813

Dátum: 15.06.1988

Autori: Adam Valér, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Kavala Miroslav, Strečko Július, Guba Gustáv, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jureček Ľudovít, Schwarz František

MPK: C07C 33/24

Značky: spôsob, alkylfenolu, fenolů, arylalkylácie

Text:

...zvyšku z destilácie fenolu, tzv. fenolových smôl alebo teploty pri oddestilovávaní. Pre minimalizáciu jeho tvorby dehydratáciou dimetylfenylkarbinolu je zapotreby čo najvyššie vákuum pri destilácii fenolových smôl. Minimálna tvorba alfa-metylstyrénu je zapotreby ako z dôvodov úspor energie, tak aj výćažku kumylfenolov,lebo arylalkylácia fenolu alebo alkylfenolu prebieha s dimetylfenylkarbinolom selektívnejšie ako s alfa-metylstyrénom....

Sposob výroby 1-alkénov C6 až C18

Načítavanie...

Číslo patentu: 254941

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hlinšťák Karol, Baxa Jozef, Bajús Martin, Bučko Miloš, Lexa Ivan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C10G 47/32

Značky: výroby, 1-alkénov, spôsob

Text:

...na jede priechod, najmä však selektivity na lvaikés ny a zabránenie následným reakciäm, j vhodná zdržnzí doba 4 s.Jeleuie jednotlivými lrakcií krakovanizi sa robí známymi metódami a postupmi, á ko je destilácia, rektiíllçzícia, oxtrukcia. kryštalizácia s extrokciou. Izolácia nenasý~ tených. uhľovodíkov najmä vyšších alkéuov a s nimi hlavne 1 ~ulkeuov od allçanov a ďalších uhľovodíkov s prekrývajilcimi ra. temotami varu sa robí kryštalizáciou...

Dávkovacie zariadenie pre utieranie ložiskových valčekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246422

Dátum: 15.12.1987

Autori: Streeko Július, Mikula Oldoich, Hlinšťák Karol

MPK: F16C 33/34

Značky: utieranie, zariadenie, dávkovacie, valčekov, ložiskových

Text:

...valca, čím nahradzuje samostatne pohony obidvoch mechanizmov bez ďalšej synchronizácia. Zariadenie umožňuje súčasne pri vypúšťaní stály styk otieracieho pása s povrchmi čistených valčerkov, čim nezanecháva znečistené stopy na utrenýc-h ložiskových valčekoch V zariadení. jednoduchou synchronizácíou obidvoch pohybov zvyšuje predmet vynálezu i produktivitu práce celého zariadenia.Na pripojenom výkrese je schemiaticky zobrazené zariadenie...

Spôsob odstraňovania polymérnych a uhlíkatých úsad z destilačných kolón pyrolýznych produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252875

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kirst Ivan, Metke Marian, Nikolov Boris, Tesař Ilja, Hlinšťák Karol

MPK: C10G 9/12

Značky: úsad, spôsob, pyrolýznych, polymérnych, destilačných, uhlíkatých, kolon, produktov, odstraňovania

Text:

....priblížil profilu .pri normálnom udeetilačrnom .režime,pričom celkové .množstvo .materiálu .dávIk-o 4Výhodou spôsobu .odot-raňovania úsad z udelstilačných kolón podľa uvynálezu je zníženie .strát .deficitných ropných surovín a .predĺženie fondu .pracovnej doby zariadenia.Po strate dellacej účinnosti prima-onej kolóny jednotky na výrobu o-lefinov v dosledku úsad jpolyrménnyoh. látok na eitážaoh sa aronraticlká frakcie, obsahujúca »hlavne...

Sposob výroby n-alkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252524

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kopernický Ivan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Baxa Jozef, Hlinšťák Karol, Bajús Martin

MPK: C10G 73/02

Značky: výroby, n-alkánov, spôsob

Text:

...druhu a aktivity katalyzátora, tak aj požadovanej hĺbky hydrokrakovania ulíľovoçiíkových surovín. Pracovat možno pri teplotách. 290 až 500 °C, ale obvykle itajvhodnejšia je teplota V rozsahu 380 až 430 °C.Hydrokrakovecie katalyzátory sú najčastejšie na báze kovov alebo zlúčením VI. a. VIII. skupiny periodického systému prvkov,spravidla na kyslých nosičoch, ako je alumina, hlinitokreníičiiany prírodné, ale najmä syntetické, ďalej oxidy...

Spôsob výroby kyseliny benzoovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 238446

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hlinšťák Karol, Hronec Milan, Kopernický Ivan, Bučko Miloš, Danilla František, Mikula Oldřich

MPK: C07C 63/06

Značky: benzoovej, kyseliny, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kyseliny benzoovej katalytickou oxidáciou toluénu molekulovým kyslíkom. Podstatou riešenia je, že oxidácia prebieha v prítomnosti monobenzénkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde R je H, CH3, Cl, NO2. Kyselina benzoová sa používa v rôznych chemických výrobách ako základná surovina, napríklad pre výrobu fenolu, antikoroznych prípravkov, plastických mazív a náterových hmôt.

Sposob arylalkylácie fenolu a/alebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250861

Dátum: 14.05.1987

Autori: Macho Vendelín, Polievka Milan, Černych Sergej, Brezuľa Ľudovít, Hlinšťák Karol, Jureček Ľudovít, Abramova Galina, Pavlov Genadij

MPK: C07C 37/11

Značky: spôsob, fenolů, alkylfenolu, arylalkylácie

Text:

...metylfenylkanbinol so istyrénoim, ktorý môže pochádzať .ako neslkounvertowaaný .podiel z arylallkylátu fenolu,resp. .alikylfenolu alebo ako vedľajší produkt z Idehydratácie metylienyvlkiarbivnolu na .etyren ap.Dimery a-metyllstyrénu môžu pochádzať z reaikčnêho .produktu epoxidácie proopánu kuménhyudrioper-oxidoim podobne, ako .aj o-metyistyrén a dimetylfenylkarbinol, najmä však z Idestilaňných zvyškov výroby fen-olu a .acetönu, ~tzv....

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Bučko Miloš, Jureček Ľudovít, Kavala Miroslav, Tomčík Kazimír, Guba Gustáv, Kopernický Ivan, Masarovič František, Schwarz František, Richter Ján, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Hagara Anton, Adam Valér, Kovaľ Ján

MPK: C07C 49/08, C07C 39/00

Značky: spôsob, uskutočňovanie, spracovania, zariadenie, komplexného, fenolů, vedľajších, tohto, spôsobu, výroby, acetónu, produktov

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Rebrovaná filtračná sviečka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228333

Dátum: 15.09.1986

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír, Hlinšťák Karol

Značky: sviečka, rebrovaná, filtračná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rebrovanú filtračnú sviečku so zväčšenou filtračnou plochou pre priemyselnú makrofiltráciu kvapalín a plynov pomocou kovových filtračných tkanív. Rebrovaná filtračná sviečka sa skladá z nosného jadra s radiálnymi pozdĺžnymi rebrami ukončeného uzavretou a otvorenou valcovou plochou, pričom na radiálne pozdĺžne rebrá je navinutý v skrutkovici nosný drôt, na ktorom je navinuté kovové filtračné tkanivo.

Spôsob spracovania primárneho benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227556

Dátum: 01.06.1986

Autori: Bučko Miloš, Hlinšťák Karol, Bajús Martin, Tesař Ilja, Baxa Jozef, Maňák Jiří

Značky: spracovania, primárneho, spôsob, benzinu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania primárneho benzínu na olefíny vyznačujúci sa tým, že sa z primárneho benzínu oddelí pentánová frakcia s teplotou varu 28 až 65°C s profilujúcim zastúpením n-a izopentánu, z ktorej sa oddelí izopentán a zvyšok obsahujúci prevážne n-pentán sa podrobí pyrolýze samotný alebo v zmesi s ľahkými uhľovodíkmi C3, C4 alebo s destilačným zbytkom z primárneho benzínu po oddelení pentánovej frakcie.

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou ťažkých podielov z hydrokrakovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 230447

Dátum: 01.04.1986

Autori: Hlinšťák Karol, Baxa Jozef, Bajús Martin

MPK: C10G 69/06

Značky: výroby, hydrokrakovania, olefínov, podielov, ťažkých, pyrolýzou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je výroba olefínov pyrolýzou ťažkých podielov z hydrokrakovania. Podľa vynálezu sa z produktov hydrokrakovania oddelí zvyšok skladajúci sa zo zmesi alkánov a alkylmonocyklánov s obsahom aromátov do 10 % hm. s teplotou varu nad 360 °C, ktorý sa pyrolyzuje pri teplote 750 až 900 °C pričom sa získa 26 - 38 % hm. etylénu. Zvýšenie konverzie a potláčanie tvorby koksu sa dosahuje prídavkom sírnych zlúčenín. Vynález može byť využitý v...

Spôsob výroby alkénov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221178

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bučko Miloš, Maťaš Michal, Smiešková Agáta, Bajús Martin, Hlinšťák Karol, Baxa Jozef, Veselý Václav, Matejíček Jozef

Značky: výroby, alkénov, frakcií, spôsob, ropných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Týka sa spôsobu výroby alkénov pyrolýzou hydrogenových ropných frakcií. Postupuje sa tak, že benzín, petrolej, plynový olej alebo ich ľubovoľná zmes sa privedie za prítomnosti vodíka do kontaktu s katalyzátorom, obsahujúcim kovy 8. podskupiny v množstve 0,2 až 5 % hmot. nanesených na alumíne alebo na amorfnom, respektíve kryštalickom alumínosilikáte alebo ich zmesi, pričom pomer SiO2/Al2O3 v...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov v prítomnosti síry a sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214406

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kopernický Ivan, Veselý Václav, Bajús Martin, Hlinšťák Karol, Baxa Jozef, Bučko Miloš, Huba František, Potisk Jozef

Značky: olefínov, výroby, uhľovodíkov, pyrolýzou, přítomnosti, síry, sírovodíka, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov z ropných frakcií v prítomnosti elementárnej síry a sírovodíka. Vynálezom sa rieši problém zvýšenia konverzie pri pyrolýze ropnej frakcie pôsobením elementárnou sírou a sírovodíkom na olefíny za súčasného potláčania tvorby koksu. Pyrolýza sa podrobuje frakcia s teplotou varu 170 - 240°C, ktorá obsahuje 12 až 20 % hmotnostných aromátov s nízkym substitučným stupňom alkylových...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214405

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bučko Miloš, Baxa Jozef, Hlinšťák Karol, Bajús Martin, Kopernický Ivan, Huba František, Veselý Václav, Potisk Jozef

Značky: uhľovodíkov, výroby, olefínov, spôsob, pyrolýzou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov z ropných frakcií. Rieši sa problém zhodnocovania uhľovodíkovej suroviny na olefíny vo väčšej miere. Pyrolýze sa podrobia uhľovodíky z ropnej frakcie so strednou teplotou varu okolo 200 °C, ktorá obsahuje l2 až 20 % hm, aromátov s nízkym substitučným stupňom dlhších a rozvetvených alkylových reťazcov pri teplote 600 až 900 °C pri parciálnom tlaku nižšom než 100 kPa a pri zdržnej dobe...