H03K 17/00

Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6899

Dátum: 03.10.2014

Autori: Špánik Pavol, Praženica Michal, Radvan Roman, Kaščák Slavomír, Dobrucký Branislav

MPK: H01L 29/00, H01L 29/739, H03K 17/00...

Značky: režim, využívajúci, inverzný, tranzistorov, obojsmerný, mosfet, činnosti, spínač

Text:

...celý spínač. V porovnaní s ostatnými zapojeniami má zapojenie s integrovanou diódou menšie straty vďaka jej integrácii do štruktúry tranzistora. Ďalšie zníženie strát je možné dosiahnuť použitím nového typu obojsmemého spínača, ktorý je zložený z dvojice MOSFET tranzistorov ~ obrázok 4.Obojsmemý spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov tvorí dvojica tranzistorov,ktorých elektródy S sú spojene v jednom uzle spolu s...

Elektronický regulátor na plynulú zmenu výkonu výbojky svietidla verejného osvetlenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5315

Dátum: 07.12.2009

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H03K 17/00, H04B 3/54, H05B 41/36...

Značky: výbojky, svietidlá, plynulú, elektronický, změnu, výkonu, osvetlenia, veřejného, regulátor

Text:

...čím sa zvyšuje príkon na svietidlách. Prepätie v sieti okrem zvýšenej spotreby tiež znižuje životnosť výboj ok. Regulácia výkonu je tiež žiaduca z dôvodov časovej potreby svietenia verejného osvetlenia.Uvedený nedostatok odstraňuje zapojenie pozostávajúce zo svietidla a bloku regulátora. Blok regulátora je umiestnený s výhodou V korpuse svietidla. Ovládaný je pomocou systému prenosu informácii napájacím vedením. Podstata riešenia spočíva v...

Ručný tepelný elektrický spotrebič s časovým vypínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5141

Dátum: 05.03.2009

Autor: Rafaj Robert

MPK: G05B 9/00, H01H 71/00, D06F 75/00...

Značky: elektricky, tepelný, spotrebič, vypínaním, ručný, časovým

Text:

...Toto zariadenie 1 obsahuje elektrický prívod 11 umiestnený na zadnej homej časti tela 22. Z elektrického prívodu 11 vedie vnútrom tela 22 elektrické vedenie 15 do dotykového vypínača 12, časového vypínača 13 a tepelnej špirály 14, ktoré sú taktiež vzájomne prepojené elektrickým vedením 15 a tvoria ostatné súčasti zariadenia 1 na časové vypinanie. Dotykový vypínač 12, slúžiaci na rozpojenie kontaktov pri pusteni rúčky, je upevnený na...

Bezpečný trojfázový bezkontaktný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3671

Dátum: 01.11.2005

Autori: Martinec Josef, Doubek Pavel, Fuchs Pavel, Novák Jaroslav, Burda Martin

MPK: H02M 5/00, B61L 5/00, H03K 17/00...

Značky: bezpečný, spínač, trojfázový, bezkontaktný

Text:

...pokoji a nie sú privádzané signály na žiadne spínacie prvky. Jednotlivé alebo viacnásobné poruchy sa prejavia bezpečným smerom, t.j. zvýšením prúdu, na ktorý reaguje istiaci prvok zaradený pred bezpečným trojfázovým bezkontaktným spínačom alebo výskytom jednosmerného napätia na výstupe bezpečného trojfázového bezkontaktného spínača, čo má za následok vyvolanie brzdného účinku na motor.0 O 14 Tvorba riadiacich signálov na ovládanie riadených...

Zapojenie elektronickej jednotky na vyhodnotenie zmeny kapacity senzora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1045

Dátum: 10.01.1996

Autori: Sághy Jozef, Krasula Luboš, Čičmanec Pavol

MPK: H03K 17/00

Značky: kapacity, vyhodnotenie, změny, zapojenie, senzora, elektronickej, jednotky

Text:

...kde analógovú časť tvorí zapojenie predzosilňovača 1, pásmoveho filtra 2, zosilňovaća Q a obvodu 3 kontroly senzora. Komparátor Q. zapojený na výstup zosilňovača Q, impulzný filter Q a koncový stupeň 1 sú súčasťou digitálnej časti jednotky.V náhradnej schéme zapojenia senzora na báze koaxiálneho kábla podľa obr.2 predstavuje E odpor, cez ktorý je kábel polarizovaný jednosmerným napätím. Odpor El, zatažovaci odpor Ez, izolačný odpor B a...

Zapojenie prevodníka elektrickej kapacity na elektrické napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278162

Dátum: 12.01.1994

Autor: Malý Petr

MPK: G01R 27/26, H03K 17/00

Značky: elektrické, elektrickej, zapojenie, prevodníka, napätie, kapacity

Zhrnutie / Anotácia:

Na vstupnú svorku (1) aktívneho filtra 2. rádu (1A) je pripojený prvý pól kondenzátora (C1) a prvý pól kondenzátora (C2), pričom druhé póly kondenzátora (C1) a kondenzátora (C2) sú uzemnené. Na kompenzačné svorky (2, 3) aktívneho filtra 2. rádu (1A) sú pripojené póly rezistora (R1) a výstupná svorka (4) aktívneho filtra 2. rádu (1A) je pripojená na vstupnú svorku (5) aktívneho filtra 2. rádu (1B). Na referenčnú svorku (6) aktívneho filtra 2....

Aktívny obvod s prepínaním funkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278159

Dátum: 12.01.1994

Autor: Malý Petr

MPK: H03K 17/00

Značky: aktívny, funkcie, obvod, přepínáním

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupná svorka (11) riadiaceho obvodu (1) je pripojená na vstupnú svorku (21) spínacieho obvodu (2). Výstupná svorka (22) spínacieho obvodu (2) je pripojená na vstupnú svorku (31) aktívneho obvodu (3) so svorkami (U1) vstupného signálu a výstupnými svorkami (U2) kombinovaného signálu.

Odpojovač spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 252

Dátum: 09.09.1993

Autor: Pelant Jaroslav

MPK: H03K 17/00

Značky: odpojovač, spotrebičov

Text:

...na chodu momoru , kdy se spotřebič odpojí odlsítě až po určité době po.zastavení motoru, při poklesu napětí baterie pod stanovenou hodnotu.Na přiloženém výkresu je znázorněn příklaď provedení odpojovsče spotřeüičů podle technického řešení. Oďpojowač spotřemičú pro připojování spotřehičů k elektrické síti a jejich oďpojování odelektricé sítě, o jmenovitém.napětí 6, 12 nebo24 V, automobilů neborkaravanü, prostřeďnictvím autokonektoru...

Spínací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 278816

Dátum: 12.08.1992

Autor: Sendelweck Gene Karl

MPK: H03K 17/16, H03K 17/56, H03K 17/00...

Značky: obvod, spínací

Zhrnutie / Anotácia:

Dióda (14) je spojená svojou katódou (16) so vstupnou svorkou (10) spínacieho obvodu, ku ktorej je privedený cez kondenzátor vstupný signál (Si), a svojou anódou (18) cez výstupný obvod (70) s výstupnou svorkou (12). Obvod (80) riadenia predpätia tvorený sériovým zapojením druhého rezistora (64) a riadiaceho spínača (60) zapojeného medzi katódu (18) a uzemňovaciu svorku a prvým rezistorom (62) zapojeným medzi anódu (18) a svorku (25) prvého...

Impulsně regulovaný napájecí zdroj s proudově závislým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269843

Dátum: 14.05.1990

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H03K 17/00

Značky: impulsně, závislým, proudové, regulovaný, zdroj, řízením, napájecí

Text:

...vývod je spojen s druhým silovým výstupom §g měniče Q a s druhým vývodem lg zdroje 1 referenčního napětí. Jeho první vývod ll je spojen s druhým vstupom gg zesilovače g odchylky. Jeho Výstup g je spojen s prvním vstupem 31 komparátoru 3. Jeho výstup jj je spojen s nulovaoím vstupom il klopnéhc obvodu 5. Jeho nastavovací vstup gg je spojen s výstupom 21 generátoru Ž impulsů. Výstup 5 klopného obvodu 3 je spojen s řídicím vstupem §§ měniče §....

Zapojení pro vyhodnocení okolí nulové hodnoty oboupolaritního signálu otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269091

Dátum: 11.04.1990

Autori: Raba Pavel, Heinrich Petr, Kmínek Zdeněk

MPK: H03K 17/00

Značky: signálu, vyhodnocení, hodnoty, nulové, otáček, motorů, oboupolaritního, zapojení, okolí

Text:

...nuly,vyaezeneo nepětía prechodu báze eaítor tranzíatorů npn a pnp je výstupní logícký eígnál ehodná velíkoatí, zapojení obvodu je jednoduchá a nenáročná na další zpracování logíckýaí obvody.Na příloženán výkroeu je příklnd provedení pro vyhodnocení okolí nulová hodnoty oboupolarítního eígnálu otáčok HOÍ 0 ľUeVstupní evorka ł je epojena přes první odpor g e bází prvního tranzíatoru š typu NPN e eoučaonä a bází trenzíatoru 5 typu PMP jejichž...

Zapojení obvodu pro blokování výstupních spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269058

Dátum: 11.04.1990

Autor: Višinka Jan

MPK: H03K 17/00

Značky: blokování, zapojení, obvodů, výstupních, spínačů

Text:

...a svojí bází spojen se vstupem signálu Reset. .Výhody zapojení obvodu podle vynálezu spočívsjí v tom, že po dobu trvání signálu Reset je blokováno buzenívýetupních spínačů, i když v tá době není dostatečně vysoká hodnota napájecího napětí pro zajištění správně funkce výstupních obvodů.Tím je vyloučena možnost nežádoucího sepnutí výstupních spinačů, a tím i nesprávná funkce nebo poškození spínaných zařízení.Ha připojenáa výkresu je...

Zapojení pro obnovu stejnosměrné složky střídavého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268707

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bydžovský Jan

MPK: H03K 17/00

Značky: signálu, střídavého, zapojení, stejnosměrné, obnovu, složky

Text:

...pariodu klesá na nulu nebo na předem definovenou hodnotu. Nepřiklad signál z lineúrnich obrazových nebo fotoelektrických enimečo, kde se mčři periodicky polohe a signál u tenzonetrických eninačů, kde se periodicky nčni výstup e zadanou hodnotu»Na přiloženen výkreau je na obr. l znázorněno konkretni schéma zapojení pro obnovu stejnoemärnó složky atřidevdho signálu podle vynálezu e na obr. 2 jsou znázornčny průběhy výstupnich napčti pro rozne...

Zapojení bezkontaktního jednovstupového přepínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267503

Dátum: 12.02.1990

Autor: Snížek Jaromír Csc

MPK: H03K 17/00

Značky: jednovstupového, zapojení, bezkontaktního, přepínače

Text:

...bozkontąktxxí zapojení umožnuje řízení a ovládání s požadovanou následnou oprucovatelností s použitím poměrně jednoduchých prostředků. Přltom je zaručene. vysoká spolehlivost r životnost s využitím polovodičov-ýoh součástí.Na přiložonóm výkres) je znázorněnn schoma zapojení podle vynálezu.zapojení sostúvť z prvního tyristoru j připojeného anodou přes ochranný odpor i ke kladné napájecí svorce a dále zo zkratovaoího tranzistoru g...

Zapojení spínače kladného i záporného napětí ovládaného z jednoho vstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264795

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kmínek Zdeněk, Heinrich Petr, Raba Pavel

MPK: H03K 17/00

Značky: kladného, zapojení, jednoho, spínače, záporného, vstupu, ovládaného, napětí

Text:

...napětí ovladaného z jednoho vstupu podle vynálezu spočíva v jednoduchosti jakým je dvojitý spínač velkého výkonu vytvořen. Volbou příslušných součástek a napájecích napětí je schopen pracovat s ovládacími i ovládanými signály požadovaných úrovní.Na přiloženém výkresu je uveden příklad zapojení spínače kladného i záporného napětí ovládaného z jednoho vstupu podle vynálezu. První, druhý a třetí odpor l, g a 3 jsou spojený do série tak, že...

Budicí obvod bipolárního tranzistoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263214

Dátum: 11.04.1989

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H03K 17/00

Značky: bipolárního, obvod, tranzistorů, budicí

Text:

...na prvním vývodu 1 ovládacího obvodu 1 dojde přes rozběhový obvod § k počátečnímu vybuzení tranzistoru § NPN. Rozběhový obvod Q obsahuje například paralelní kombinaci odporu a kondenzátoru. Tranzistor Q NPN se otevře a jeho kolektorem začne protékat proud z napájecího zdroje 2 přes zátěž 1. Tento proud je snímán enímacím vinutím 21 proudového transformátoru 2. Na jeho budicím vinutí Ž se vytvoří takové napětí, ktoré způsobí tok budíoího...

Spínací zařízení pro ovládání elektromagnetických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261645

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H03K 17/00

Značky: elektromagnetických, zařízení, prvků, spínací, ovládání

Text:

...spínacího prvku 21, na jehož druhý vstup je připojení zdroj 24 napětí. Druhý vstup spínacího obvodu 2 je propojen s ,prvním vstupem druhého spínacího prvku 22, jehož výstup je spojen .přes oddělovací obvod 23 s výstupem spínacího obvodu 2. Výstup prvního spínacího prvku 21 je spojen s druhým vstupem druhého spíznacího prvku 22.Na obr. 3 je znázorněno druhé příkladné provedení spínacího obvodu 2 podle vynálezu. První vstup spívnacího...

Cyklovací zařízení, zejména pro zkoušky armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 261592

Dátum: 10.02.1989

Autor: Král Antonín

MPK: G05B 19/00, G04F 3/08, G04F 13/04...

Značky: zejména, cyklovací, zkoušky, armatur, zařízení

Text:

...vstup druhého čtyřvstupového logického členu NAND, kdena jeho prvý vstup je přippjen výstup ručního spouštěče krokování pro přerušení, na jeho druhý vstup je připojen výstup snímačů stavu pohonů a na jeho třetí výstup je připojen výstup snímačů stavu aparatury a média, přičemž dále k druhému vstupu bloku silového ovládání je připojen výstup ručního ovládání ponohů,zatímco ke vstupu téhož ovladače je přípojen první výstup přepínače...

Budicí obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261578

Dátum: 10.02.1989

Autori: Procházka Karel, Paták Zdeněk, Švarc Zdeněk, Nesvadba Josef, Novák Lubomír, Parkan Petr, Hrach Jiří, . Teršl Vladimír, Kapoun Pavel

MPK: H03K 17/00

Značky: obvod, budicí

Text:

...anoda je spojenattat proud přes desaturační vinutí Žg proudového transformátoru 3.s anodon budicí diody §.Začátek deaaturačního vinutí äg proudovéhotraneformátoru 2 je spojen s anodou desaturační diody g.Funkce budicího obvodu podle vynálezu je následujícítovládaoí obvod 1 vytváří řídicí impuley vhodné amplitudy a polarity pro ovládání tranzistoru § NPN.Ý okamžiku příchodu náběžné hrany kladného impulsu na prvním vývodu 11 ovládacího obvodu 1...

Zapojení pro testování mikroprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 254703

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hrdlička Řehoř

MPK: H03K 17/00

Značky: zapojení, systému, mikroprocesorového, testování

Text:

...Q blokova çího impulsu, Pátý vstup zapojení Ql je připojen na třetí vstup lgg čitače kroku lg.Popsané zapojení pracuje tak, že Činnost mikroprocesorového systému se vždy zastavuje na předvolené adrese. Tuto předvolbu umožňuje blok předvolby adres Q, obsahující spínače,jimiž se zvolí adresa, na které se má systém, který je testován, zastavit. Předvolená adresa se jednak přívádí do komparátoru 1 logických stavu a jednak přes vstupní...

Zapojení bezkontaktního spínače řiditelného stejnosměrným napětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 238575

Dátum: 01.12.1987

Autori: Widerlechner Jaroslav, Milota Josef

MPK: H03K 17/56, H03K 17/51, H03K 17/00...

Značky: stejnosměrným, napětím, spínače, zapojení, řiditelného, bezkontaktního

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká elektrických bezkontaktních spínačů řízených vstupním stejnosměrným napětím a nezávislých na zdroji pomocného stejnosměrného napájecího napětí. Mezi první vstupní svorkou zapojení a druhou vstupní svorkou zapojení jsou dvě paralelní větve. První větev je tvořena sériovým spojením nejméně jednoho napěťově závislého prvku zapojeného prvním koncem ke druhé vstupní svorce zapojení a druhým koncem ke konci první části vstupního vinutí...

Bezdotykový induktivní přibližovací snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247392

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kroeák Ladislav, Králíeek Josef

MPK: H03K 17/00

Značky: polohy, bezdotykový, snímač, induktivní, přibližovací

Text:

...a zesilovač 3. Na kladný pól 33 napájecího napětí je připojen oscilátor 3 a komparátor 3 napětí.Oscilátor 3 napájí svým výstupem 1 střídavým proudem můstkový induktivní vyhodnocovací člen 3. Můstkový induktivní vyhodnocovací člen 3 sestává z odporu 33 v odporové části jeho prvé větve 33 a cívky 33 v induktivní části jeho prvé větve 33 tvořících spolu s jeho prvou větev 33 a z prvého a druhého odporu 33 a 31 v odporové části jeho druhé...

Zapojení vícevstupového stavebního bloku se spínanými kapacitory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243228

Dátum: 15.11.1987

Autori: Balcárek Jaroslav, Jureík Václav

MPK: H03K 17/00

Značky: bloků, stavebního, kapacitory, zapojení, spínanými, vícevstupového

Text:

...výstupní prepínač 10 q-teho výstupního ínvertujícího přepínaného kapacitního bloku 4 q je spojen svou společnou svorkou s druhým vývodem q~tého invertu« jícího přepínaneho kapacitoru 11 g, svou první svorkou se zemí a svou druhou svorkou s výstupem q-tého vstupního invertujícího přepínaného kapacitního bloku 411. Každý r-tý vstupní přepínaný kapaoitní blok 51 je tvořen r-tým přepínaným kapacitorem 12 r,spojeným svým prvním vývodem se zemí...

Zapojení vícevstupového stavebního bloku s kapacitory, spínanými minimálním počtem přepínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243095

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tyukos Jozef, Figura Zdenko

MPK: H03K 17/00

Značky: přepínačů, počtem, spínanými, minimálním, kapacitory, vícevstupového, bloků, stavebního, zapojení

Text:

...p-tého přímo vybíjeného spínaného- kapacitoru Sp je spojen se společnou svorkou vstupního přepínače 3 p-tého přímo vybíjeného spínaného kapacitoru Sp. Společná svorka vstupního přepínače 3 každého r-téh-o přepínaného kapacitoru 4 r je přes r-tý přepínaný kapacitor 41- uzemněna. Druhý vývod prvního zpětnovazebního kapacít-era 10 je spojen s druhým vývodem druhého zpětnovazebního kapacitoru 7, se společnou svorkou výstupního přepínače 11 a s...

Tyristorový spínač stejnosměrného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240790

Dátum: 01.08.1987

Autor: Belko Dušan

MPK: H03K 17/00

Značky: proudu, stejnosměrného, tyristorový, spínač

Text:

...podle obr. 3 je spínací tyristor gxł zapojen v kladné větvi. Vypínací obvod Q je druhým koncem připojen jednak přes rozpínací kontakt 3 spínače §pg a s ním do serie zapojeným srážecím odporem 32 na vstupní svorku g záporného proudu,jednak na katodu vybíjecího tyristoru T 2, jehož anoda je připojena-k anodě spínaoího tyriatoru Qxł. Katode a řídící elektrodavybíjecího tyristoru Eyg jsou spojeny blokovacím odporem gg, při 240 790čemž jeho řídící...

Zapojení číslicového generátoru zapínacích impulsů pro tyristorové měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 238958

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kopecký Václav, Hainz Petr

MPK: H03K 17/00

Značky: měniče, impulsů, generátoru, číslicového, tyristorové, zapínacích, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká řízení a regulace a řeší zapojení číslicového generátoru zapínacích impulsů pro tyristory. Signál žádané hodnoty fázového úhlu převede na číslicový signál a omezí se jeho meze v převodníku. Napěťové signály jednotlivých fází se vytvarují ve tvarovačích, synchronizuje se v synchronizátoru a v čítači se zpracuje spolu se signálem z převodníku, na signál okamžitého fázového úhlu posunutého o žádanou hodnotu. V sumátoru jsou...

Zapojení elektronického časového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250507

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kučera Stanislav, Zikmund Jiří

MPK: H03K 3/10, H03K 17/00, H03K 17/28...

Značky: elektronického, prvků, časového, zapojení

Text:

...zvláště vynik-nou nízke nároky na pracnost a neposlední výhodou je rovněž minimalní příkon časového prvku, sestaveiného z běžných elektronických součástek. Rovněž je výhodné připojení kondenzátoru ke kladnému napájecímu napětí, což snižuje nároky na přesné nastavení času sepnutí, zvláště v sériové výrobě.Príklad provedení zapojení elektrického časového prvku podle vynálezu je znázorněn na připojeném schématu. Hlavními součástmi zapojení jsou...

Zariadenie na zisťovanie poruchových stavov spínacieho tranzistora “NPN”

Načítavanie...

Číslo patentu: 237832

Dátum: 15.03.1987

Autor: Holečko Peter

MPK: H03K 17/00

Značky: zariadenie, spínacieho, npn, tranzistora, zisťovanie, stavov, poruchových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti elektrotechnických zariadení, v ktorých sa využívajú spínacie tranzistory "NPN". Vynález rieši trvalú kontrolu poruchových stavov spínacieho tranzistora "NPN" počas jeho prevádzky, rýchlu signalizáciu a elimináciu poruchy spínacieho tranzistora "NPN". Uvedeného účelu sa dosahuje tým, že na vstup sústavy logických členov (DHl, DH2, DH3, DH4) je prepojená báza (IB) a kolektor (IK) kontrolovaného spínacieho tranzistora...

Zapojení nezávislého zdroje napětí pro bezkontaktní střídavé spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249258

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fuksa František, Korenc Vladimír, Fík Zdeněk

MPK: H03K 17/00, H03K 17/16

Značky: bezkontaktní, nezávislého, spínače, střídavé, napětí, zapojení, zdroje

Text:

...a spínání hezkontaktního střídavého spínače k nule napětí. Tím je zajištěno odstranění nepříznivých přechodových jevů a výrazně omezeno rušení.Použití proudového transformátoru umožní získat dostatek energie pro řídící impulsy V kritickém období sepnutého spínače, kdy na něm není napětí. Navíc je zařazení svítivky spo 3 249258jeno s novým důležitým účinkem indikace sepnutého spínače. Při vypnutém spínači je čerpánaenergie z...

Zapojenie pre spínanie luminescentných indikátorov v multiplexnom režime

Načítavanie...

Číslo patentu: 235216

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kotolan Jan

MPK: H03K 17/00

Značky: luminescentných, indikátorov, multiplexnom, spínanie, zapojenie, režime

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši multiplexné spínanie luminescentných segmentových indikátorov v elektronických prístrojoch, osadených MOS/LSI integrovanými obvodmi, ktoré nemôžu v dôsledku malého napätia na výstupoch priamo spínať indikátory. Podstatou vynálezu je spínanie luminescentných indikátorov v multiplexnom režime, vyznačené tým, že rádové výstupy MOS/LSI integrovaného obvodu sú pripojené na mriežky indikátorov priamo a segmentové výstupy tohto obvodu sú...

Zapojení pro nastavování stavu číslicového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232658

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

MPK: H03K 17/00

Značky: číslicového, nastavování, zapojení, stavu, automatu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro nastavování stavu číslicového automatu, zejména v oblasti řízení členěných výrobních úseků, a skládá se nejméně ze dvou úseků, z nichž každý obsahuje dva vazební členy spojené jednotlivě se dvěma snímači příslušného úseku, kde výstupy těchto vazebních členů jsou spojeny se vstupy paměťového obvodu příslušného úseku. Podstata zapojení záleží v tom, že vedlejší vstup prvního vazebního členu prvního úseku je spojen s...

Zapojení obvodu pro napájení vykrývacích kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235732

Dátum: 01.12.1986

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H03K 17/00

Značky: vykrývacích, obvodů, napájení, kondenzátorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit při výpadku síťového napájecího napěti, po dobu dvou pracovních cyklů řízeného usměrňovače, dobrou stabilitu jeho výstupního napětí. Uvedeného účelu se dosáhne obvodem pro napájení vykrývacích kondenzátorů, jehož podstatou je, že k druhé vstupní svorce je přes pracovní odpor připojen jednak jeden vstup omezovače amplitudy, anoda oddělovací diody a druhý vstup omezovače amplitudy je připojen k anodě usměrňující diody,...

Zařízení pro mnohokanálové přepínání a tranformaci měronosných signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230610

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šustek Jaroslav, Karásek Otakar, Hruška František

MPK: H03K 17/00

Značky: přepínání, měronosných, zařízení, tranformaci, signálu, mnohokanálové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického zařízení pro ruční mnohokanálové přepínání a transformaci měronosných signálů zejména pro systémy dálkového sledování a řízení technologických veličin. Účelu se dosáhne zařízením, sestávajícím z obvodu řízení přepínačů, mnohokanálového přepínače a transformačního zesilovače. Vstupy /01/, /02/ až /0n/ od vnějšího povelového zařízení jsou připojeny k obvodu řízení přepínačů /10/, jehož výstupy /11, 12/ až /ln/ jsou...