H03F

Prúdový zdroj s aktívnym potláčaním súčtového napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288245

Dátum: 09.01.2015

Autor: Baťko Ivan

MPK: G05F 1/565, G05F 1/12, G05F 1/10...

Značky: aktívnym, napätia, prúdový, zdroj, súčtového, potláčaním

Zhrnutie / Anotácia:

Prúdový zdroj s aktívnym potláčaním súčtového napätia využíva princíp, že má vetvu na vytváranie požadovaného prúdu, na ktorej výstup (107) je pripojený jeden koniec záťaže (3), a vetvu obvodu aktívnej kompenzácie (OAK) (200), na ktorej výstup (203) je pripojený druhý koniec záťaže (3). Pomocou najmenej jedného vstupu (201) OAK (200) sa sníma najmenej jeden signál na záťaži a následne sa spracuje tak, že výsledok spracovania najmenej jedného...

Zariadenie galvanického oddelenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14990

Dátum: 23.04.2012

Autor: Pion Francisque

MPK: H03F 3/08, G01R 15/22, G01R 15/18...

Značky: oddelenia, galvanického, zariadenie

Text:

...Optočlen 26 verne reprodukuje zložku BF vstupného signálu, ale jeho frekvenčná charakteristika rýchlo degraduje na vysoké frekvencie.EP 2 521 262 3464 M 0011 Transformátor 18 a optočlen 20 tvoria bariéru galvanického oddelenia 16. Výstupný signál sa dosiahne sčitaním, prostredníctvom obvodu 28, zložky HF na sekundárnom vinuti transformátora 18 a zložky BF na výstupe obvodu 22.0012 Obrázok 2 schematicky ukazuje Bodeho graf, ktorý znázorňuje...

Usporiadanie obvodu na vyhodnocovanie fotoelektrických meraní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17401

Dátum: 08.03.2012

Autori: Eichberger Bernd, Axmann Harald

MPK: H03F 3/08

Značky: obvodů, fotoelektrických, vyhodnocovanie, usporiadanie, meraní

Text:

...so vstupom signálu spojeným s prúdovým výstupom detektora, pričom tento signálový vstup je ďalej cez spätnoväzbovú sieť s aspoň jedným referenčným odporom spätne spojený s výstupom operačného zosilňovača a druhý vstup operačného zosilňovača je spojený so zdrojom referenčného napätia. Rušenie na referenčnom napätí sa vyskytuje len ako jednosmerné rušeníe a pri výraznom potlačení jednosmemej fázovosti (common mode rejectíon ratio, CMRR)...

Dvojsmerný zosilňovač zapojený ako dvojbrána

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3660

Dátum: 04.11.2003

Autor: Antoš Jan

MPK: H03F 3/62

Značky: zosilňovač, dvojbrána, dvojsmerný, zapojený

Text:

...ohmický charakter je nastavený pracovný bod tranzistorov 21 a 22 tak, aby neboli v saturácii. Pri nastavení pracovného bodu sa musi voliť tiež určitý kompromis, aby tranzistory 21, 22 značne neovplyvňovali jednosmerné podmienky v jednotlivých bránach. Pre tento účel je možné využiť vhodné nastavenie hodnoty impedancie 35 a požadovaný výber tranzistorov 21 a 22 s parametrom y 2 l. Tranzistory 21, 22 sú použité ako komplementárne dvojice s...

Zapojenie izolačného zosilňovača s prvkom s povrchovou akustickou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279789

Dátum: 12.03.1999

Autori: Puttera Jozef, Šurianský Jozef

MPK: H03H 9/145, H03F 3/38

Značky: povrchovou, izolačného, vlnou, zosilňovača, prvkom, zapojenie, akustickou

Zhrnutie / Anotácia:

Na modulátor (2) je pripojená prvá vstupná svorka (21), výstupná svorka (11) oscilátora (1) je pripojená na druhú vstupnú svorku (22) modulátora (2). Výstupná svorka (23) modulátora (2) je pripojená na vstupnú svorku (31) prvku (3) s povrchovou akustickou vlnou. Výstupná svorka (32) prvku (3) s povrchovou akustickou vlnou je pripojená na vstupnú svorku (41) demodulátora (4). Na demodulátor (4) je pripojená výstupná svorka (42).

Vynálezy kategórie «H03F» v ZSSR.

Zosilňovač s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260357

Dátum: 15.12.1998

Autor: Košťál Milan

MPK: H03F 1/26

Značky: nastavením, zosilnenia, číslicovým, automatickým, zosilňovač

Text:

...prvý vstup pamäti, ktorej druhý vstup je spojený so svorkou nulovacieho impulzu a ktorej výstup je pripojený na vstup spínače, ktorého výstup je pripojený na druhý vstup riadiaceho člena.Hlavnou výhodou zosilňovače s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia podľa vynálezu je, že umožňuje optimálnenastavenie zosilnenia jediným testovacím impulzom, pričom nastavenie prebieha číslicovým spôsobom a výsledné nastavené zosilnenie v číslicovom...

Zapojenie prístrojového zosilovača s predpätím

Načítavanie...

Číslo patentu: 277788

Dátum: 12.01.1995

Autor: Švec Anton

MPK: H03F 3/45

Značky: prístrojového, zapojenie, predpätím, zosilovača

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie pozostáva z dvoch operačných zosilňovačov (2, 5) v zapojení DIDO a jeho podstatou je, že na vytvorenie predpätia sú použité prúdové zdroje, pričom k invertujúcemu vstupu prvého operačného zosilňovača (2) je pripojený jeden prúdový zdroj (10) a k invertujúcemu vstupu druhého operačného zosilňovača (5) je pripojený druhý, komplementárny prúdový zdroj (11), pričom obidva prúdové zdroje (10, 11) sú svojimi druhými vývodmi galvanicky...

Zapojenie a zvukový adaptér pre nácvik a kontrolu výslovnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 448

Dátum: 11.05.1994

Autor: Schichman Viliam

MPK: G09B 19/04, H03F 3/181

Značky: zapojenie, kontrolu, adaptér, zvukový, nácvik, výslovnosti

Text:

...zosilovača. Jeho výstup je napojený na prepínač a výstup z prepinača je napojený na koncový zosilovač na výstup ktorého sú napojené slúchadlá.Výhodami zapojenia sú vysoká mobilnosť. praktická nezávislosť od typu zdroja, čo umožňuje jej pripájanie k rôznym typom zdrojov,a možnosť použitia sériovo vyrábaných diktaíónov.Na pripojenom výkrese (obr.1) je nakreslený príklad celkového zapojenia podľa technického riešenia a príklad vnútorného...

Zapojení zesilovače s proměnným zesílením

Načítavanie...

Číslo patentu: 270270

Dátum: 13.06.1990

Autor: Bydžovský Jan

MPK: H03F 3/04

Značky: zesilovače, proměnným, zesílením, zapojení

Text:

...zpčtnovazební odpor n 1 je zapojen v sérii s tranzistorem Sl,odpor 35 s tranzistorem 13 a odpor 51 s tranzistorem 22. Paralelnč je možno zapojit libovelný počet (nejměnč dvč) sěriovýoh kombinací zpčtnovazebníoh odporů a unipoláz-níoh tranzistorů. Zesílení operačniho zesilovače a je určeno velikosti odporu ve zpčtné vazbč,přičemž mezi výstupom a invertujíeím vstupom operačního zesilovače Al je zapojen základní zpčtnovazební odpor 31 g,...

Spätnoväzobný člen s optoizolátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270159

Dátum: 13.06.1990

Autor: Štofka Marian

MPK: H03F 17/00, H03L 1/00

Značky: optoizolátorom, spätnoväzobný, člen

Text:

...pm Joąntzupaą Anad nana uoçtad AoJoazueJ ooxtonpľaąarąrtouou 2 naoaerzuuąą oqçnad Jo 1 ąo 1 oą e nąJoAn ntaoľçdeu tzpem çuafodez aľ 910pa má e (I) zeJ 4 A OUUJJB ľoAn 4 d eu uatç 4 AJd ou u 9 fnzoupoq çAo 1 nueu Apga ąew yanw Ty JOQGIZSJ 9 oz to aľ nupoq 4 oN -ní ątçtuz oqate ątpuągod U noąoupoq noą 1 eA s pnJd aaa uąoąçtnzroądn npgtpoąo zen oągu cuatg oqçuqozgnouzgds ttoçxçtda rad Aąçnts range-nñaą oqonaod ad 9 aľ nupoq 4 au noçtvg (1) nquzA...

Zapojení dvou stejných mikrovlnných zesilovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270061

Dátum: 13.06.1990

Autori: Punčochář Jaroslav, Punčochář Josef

MPK: H03F 3/191

Značky: mikrovlnných, zapojení, zesilovačů, stejných

Text:

...je. že dva stejně, takto spojená. ale admitančně nevyhovující zesilovače se chovají tak jako dva stejné. paralelnä spojené zesilovače s technicky vyhovujícími vstupními i výstupními admltancemí. přitom tento druh kompenzace se uskutočňuje automaticky i při časových změnách zmínłných parametrů. pokud tyto zmeny jsou souhlasné.Příklad zapojení dvou stejných mikrovinných zesllovačů je schematicky uveden na výkresu.První zesiiovač i je spojen...

Zapojení napájecího obvodu pro mikrovlnné tranzistory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270014

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fejk Luboš, Zierhut Vladimír, Žďárský František

MPK: H03F 3/193

Značky: mikrovlnné, zapojení, tranzistory, obvodů, napájecího

Text:

...uvedeným spojením lze zároveň vykonpenzovat široká rozptyly stejnooměrných parametrů níkrovlnných tranzietorů. Další výhodnou vlastností je snížení teplotního driftu který při použití monolitickeho atabilizátoru se pohybuje okolo-l,l mv/K zatímću u zapojení napájení využívejícího převážně jeden tranziator se dosahuje hodnota teplotního eoučinitela 425 mV/K.Na výkreeu je na obr. 1 znezornůno zapojení nepájecího obvodu pro mikrovlnné...

Zapojení pro zkrácení doby nasycení zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269844

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jaroš Otakar, Veselý Jan

MPK: H03F 3/00

Značky: zesilovače, zkrácení, zapojení, nasycení

Text:

...zapojení se zesilovačem.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu. Zapojení podle vynúlezu je použito ke zkrácení doby nasycení zesilovače 1 s použitím obvodů 3, Q k identiľikací stavu napětového nasycení výstupu zesilovače.Zapojení obsahuje první tranzistor 5 pripojený bázi k výstupu prvního obvodu 5, kolektorem k první svorce rezistoru 5 a emitorem ke kladnému pőlu Z zdroje napájecího napětí. Druhý tranzistor § je...

Zapojení koncového zesilovače s pulsně šířkovou modulací a s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268953

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kadaník Ladislav, Šťastný Josef, Gábrt Vratislav, Košťál Jaromír, Pohl Jiří

MPK: H03F 1/30

Značky: kompenzaci, šířkovou, zesilovače, pulsně, zapojení, koncového, modulací, teplotní

Text:

...biiže objasnàn ne přikledu provedeni, jehož schéma zapojeni je znázorněno ne výkreeu. uNeínvertujici vstup gg komperátoru 2, tvořeného operečnim zesilovačem. je přes první odpor l epojcn se vetupni svorkou łł, na kterou je přlpojen naznázorněný vetupni zeeiloveč e přes druhý odpor 3 se svorkou Q nulového potenciálu. Invertujicí vstup àl komparetoru 3 je spojen se zápornou evorkou Z 3 řidiciho elektromagnetu Z akčniho členu e přes třeti...

Zapojení přijímacího snímače kapacitního přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268948

Dátum: 11.04.1990

Autor: Roháč Jan

MPK: H03F 3/181

Značky: snímače, zapojení, přenosu, přijímacího, kapacitního

Text:

...přenosu je dosageni velmi vysoke vstupní impedance pro signály v ařenàšeněm oàsmu kmitočtů a nizke impedance pro rušivé signály. zachování velmi jecnoduche konstrukce a male citlo vosti na změny parametrů součàstek je vítané při opakované realizaci snímače.Na připojeném výkresu je v přikladnem provedení schematicky znázornéno zapojení přijímacího snímače kapacitního přenosu podle vynàlezu.přijímací elektroda 1 je spojena se vstupem Q...

Širokopásmový sledovač napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268708

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neumann Přemek

MPK: H03F 1/56

Značky: sledovač, širokopásmový, napětí

Text:

...homplementírního cmitorověho sledovsde bipoldrními trensistory moäšnae snadno získat znsöně velihou vstupní impodonoi při nepstrnć impedenoi výstupní s při velikő zetížitelnosti výstupu. To Je zvlášř důlešitě tam, kde mi být výstupní signil přeníěen ns větěí, vndílenost konzidlním ksbegDruhý trsnnistor s pomocný odpor zmošňxmí velmi přesně nastavit Jednotkou přenos v smrt. písma mmm o. nahradit m ítlum signálu. ktorý vzniká v kamen...

Zapojení ztrátového integrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267813

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: H03F 3/30

Značky: integrátoru, zapojení, ztrátového

Text:

...velkých hodnotľľ,- ve srovnání s výše popsanými zapojeními ztrétových integrátorů lze použít -Ž- krát menší hodnotyintegračního odporu, respektive integračního kondenzátoru k dosažení stejné integroční časové konstanty. K docílení velké hodnoty íntegrační časové konstanty lze tedy použít malých hodnot kvalitních, stahilních odporů A malých hodnot kvalitních integračuích kondenzátorů s časově stálou hodnotou kapacity a malou...

Dvoustupňový linearny spätnovazebný zosilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267760

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ropovik Jozef

MPK: H03F 3/16

Značky: dvoustupňový, spätnovazebný, lineárny, zosilovač

Text:

...kanálom ako 13. Odpor ga a vstupná kapacita riadiacej elektoody tranzistora lg určujú hornú hranicu irekvenčneho prenosu. Prvý a druhý stupeň je spojený z kolektora tranzistora Il do riadiacej elektrody tranzistora lg, prenos je prevedený prechodom elektrickým poĺom čo slúži ako medzistupňová väzba, ktorá nemá prúdový charakter a impedancia je vysoká čo prvému stupnu 3 tranzistorom 11 dovoĺuje pracovat v nezataženon režime. Druhý...

Zapojení diferenciálního operačního zesilovače pro usměrnění seismoakustických a seismologických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267579

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kalenda Pavel, Maléř Václav, Kořínek Jan, Štverka Václav, Bigos Radomír, Holub Karel, Slavík Jiří

MPK: H03F 3/45

Značky: zesilovače, seismologických, usměrnění, seismoakustických, operačního, signálu, diferenciálního, zapojení

Text:

...a usměrňování velmi malých napětí i do vysokých kmitočtů.Na přiloženém obrázku je znázorněno blokové schéma zapojení díferencíàlního operačního zesilovače pro usměrňováni eeiamoakuetických a eeiamologíckých signálů.Ke vstupu Qł je přes eeriovou kombinaci druhého odporu g e třetího odporu Z připojen invsrtujíci vstup łg operečního zesilovače ł přes čtvrtý odpor g. neinvertující vstup 3 operačního zesilovače ł a přes šestý odpor § jeden ze...

Zapojení izolačního zesilovače s kompenzací driftu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265002

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štork Milan

MPK: H03F 1/52

Značky: izolačního, kompenzaci, zesilovače, driftu, zapojení

Text:

...Ž napětí/frekvence, jehož výstup gg je veden na vstup ll druhého optronu 1,optronu É je vedon na vstup gl řízeného zesilovače Q , jehožpřičemž výstup Ég prvníhovýstup Q je veden na první vstup 121 druhého součtového zesi lovače lgła na druhý vstup łgg druhého součtovćho zesilovače lg je připojen výstup lži druheho pomocného zdroje lg napětí,přičemž výstup gł řízeného zesilovače Q je veden na vstup lgl druheho deinopropnntnćho filtru lg...

Zapojení širokopásmového výkonového zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263958

Dátum: 12.05.1989

Autori: Vondráček František, Pajgrt Miloslav

MPK: H03F 1/34

Značky: širokopásmového, zesilovače, výkonového, zapojení

Text:

...podle vynálezu umožňuje snížlt výstupní impedarnci zesilovače. Vyvažovací lmpedancí může být pouhý rezistor vzhledem k dobré stabilite dílčí zpětné vazby.Příkltad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Na obr. 1 je zapojení zesilovače s můstkovou zpětnou vazbou, na obr. 2 je zapojení zesilovače s můstkov-ou zpětnou vazbou s výtupním transformátorem.První vstupní svorka 1 na obr. 1 je přirpojena na vstup první části A 1 zesilovače, 2...

Zosilňovač s beztransformátorovým symetrickým výstupom odolným voči skratu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261509

Dátum: 10.02.1989

Autor: Zodl Jan

MPK: H03F 1/32

Značky: symetrickým, odolným, zosilňovač, beztransformátorovým, voči, skratu, výstupom

Text:

...aj pre náročnejšie aplikácie v štúdiových zvukových zariadeniach.j. tricfýą v ýýstporprodolnýiřľvoči skratu,mwrýedgçn tčm- vynálezu podľa o-br. 1 je riešený tak, že jeho nesymetrický vstup EPS-je prepojený cez prvý odpor R 1 k neinvertujúcemu vstupu 2 prvého operačného zosilňovače DZ). a súčasne cez druhý odpor R 2 k invertujúcemu vstupu 7 druhého operačného zosilňovače 022, ktorý je cez šiesty odpor R 6 prepojený s jeho výstupom 4....

Můstkový zesilovač s ochranou proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260022

Dátum: 15.11.1988

Autor: Nazarov Valerij

MPK: H03F 1/52

Značky: můstkový, přetížení, ochranou, zesilovač, proti

Text:

...pemuue ycnnnrenn HaX 0 nHTCHHHXe nopora cpaôarunauua, npu nepeř rpysxax nóspacwaer sume nopora, orxpusaa Tpansncwop perynnpymmero snenenra14 n cosnaaan 3 ero Konnexwopnoü uenn TOK,cO 0 TBeTcTBYmmHŘ saxony usneuenuaMomHócTH pacceaauą nepnoro Tpansucwopa 1.Perynupymmne snemenwu 14, 15 orxpunamwcn TOHBKO npn néperpysxe rpansucro ~ POĚ YCHHHTEHR BBMB ROHVCTHHX SQSUGHHŘ H 0 TOKY H MOMHOCTH DSCCQHHHH, cesna BBH HGDGKDGCTHOB sannpanne...

Vstupní prvek kryogenního nízkošumového nábojově citlivého předzesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 259709

Dátum: 17.10.1988

Autori: Knapp Karel, Fojtík Ladislav, Poláčková Alžběta, Měřínský Jiří, Bendl Jiří

MPK: H03F 19/00

Značky: prvek, vstupní, nábojově, předzesilovače, citlivého, nízkošumového, kryogenního

Text:

...funkční prvky tvoří čip tnanzistoru, topný prvek, tvorený bud odponovým, nebo polovodičovým elementem, kondenzátor zpětné vazby, případně Optoelektronický prvek nebo i čidlo pro měření teploty.Uspořádání vstupního prvku podle vynálezu umožňuje lépe využít omezený prostor kryogenních prostředků k umístění všech funkčních částí. Minimalizací konstrukčního uspořádání vstupního prvku kryogenníhonízkošumového nábojově citlivého...

Aktívny RC korektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259359

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bilka Miroslav

MPK: H03F 1/44

Značky: korektor, aktívny

Text:

...korektora podľa vynálezu je na obrázku. Sériový reťazec je vyznačený v rámčeku 14 a spolu s ďalším sériovým členom 3, 4 tvorí frekvenčne závislý blok určujúci zdôrazňované potlačované frek 4venčné pásmo. Kladná spätná a dopredná väzba je realizovaná rezistormi 1 D, 10, 11.Vstupná svorka 5 je prepojené cez vstupný rezistor 3, tretí kondenzátor 4, prvý kondenzátor 2, druhý kondenzátor 4, rezistor 3 s výstupom 6 korektora a zároveň s výstupom...