Gömöry Juraj

Spôsob výroby metylesterov vyšších mastných kyselín reesterifikáciou triacylglycerolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284419

Dátum: 04.03.2005

Autori: Proksa Bohumil, Karabinoš Jozef, Hanák Stanislav, Kyjak Miloš, Kollár Miroslav, Gömöry Juraj

MPK: C07C 69/24, C11C 3/04, C07C 67/03...

Značky: výroby, vyšších, kyselin, reesterifikáciou, metylesterov, triacylglycerolov, mastných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby metylesterov vyšších mastných kyselín reesterifikáciou triacylglycerolov metanolom spočíva v tom, že reakcia prebieha v reaktore s turbínovým miešadlom s otáčkami od 150 do 250 za minútu počas 0,5 až 4 hodín pri teplote od 15 do 40 °C v prítomnosti alkalického katalyzátora a metanolu.

Spôsob výroby 2-dimetylamínometylcyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283790

Dátum: 22.12.2003

Autori: Gömöry Juraj, Kollár Miroslav, Karabinoš Jozef, Spevár Ferdinand

MPK: C07C 209/60, C07C 209/00

Značky: výroby, spôsob, 2-dimetylamínometylcyklohexanónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 2-dimetylaminometylcyklohexanónu z cyklohexanónu, paraformaldehydu a dimetylamínhydrochloridu v prostredí kyseliny octovej s recykláciou rozpúšťadla, destilačné a extrakčné čistiace operácie vo fáze neizolovaného medziproduktu (Mannichova soľ), pričom konečný produkt (Mannichova báza) sa uvoľní zmenou pH a vydestiluje za zníženého tlaku na filmových odparkách.

Spôsob zníženia obsahu butylfenylketónu vo fenylbutylkarbinole

Načítavanie...

Číslo patentu: 282965

Dátum: 06.12.2002

Autori: Kollár Miroslav, Spevár Ferdinand, Karabinoš Jozef, Gömöry Juraj

MPK: C07B 35/00, C07B 63/00, C07B 35/02...

Značky: fenylbutylkarbinole, butylfenylketónu, zníženia, spôsob, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Zníženie obsahu butylfenylketónu vo fenylbutylkarbinole pôsobením zmesi fenylbutylkarbinolu, metanolu a dietyléteru s nátriumbórhydridom pri teplote refluxu reakčnej zmesi počas 1 hodiny, následným ochladením reakčnej zmesi, pridaním vody a oddestilovaním éteru a fenylbutylkarbinolu. Spôsob je využiteľný pri priemyselnej výrobe a spracovaní substancie fenylbutylkarbonilu, ktorý sa používa v humánnej medicíne ako choleretikum.

Spôsob spracovania anorganických solí z výroby pyránu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282740

Dátum: 28.10.2002

Autori: Kyjak Miloš, Gömöry Juraj

MPK: C01D 7/00, C01D 3/04, C01D 3/10...

Značky: výroby, spôsob, anorganických, spracovania, pyránu, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania anorganických solí z výroby pyránu, t. j. zmesi K2CO3, KHCO3, KCl, KBr a do nej vsiaknutého etylalkoholu a pyránu sa uskutočňuje termickou konverziou KHCO3 na K2CO3 vo vodnom prostredí a izoláciou do nich vsiaknutého etanolu a pyránu, destiláciou vodnou parou a v prúde CO2 za atmosférického tlaku. Zmes KCl a KBr sa izoluje od vodného roztoku K2CO3 odstreďovaním, vodný roztok K2CO3 sa čistí sorpčne aktívnym uhlím a K2CO3 v...

Spôsob výroby tramadolu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282702

Dátum: 21.10.2002

Autori: Dávid Ladislav, Škoda Alojz, Šnupárek Vladislav, Gömöry Juraj, Kollár Miroslav, Gablech Miloslav, Karabinoš Jozef

MPK: C07C 213/08, C07B 37/02, C07B 49/00...

Značky: solí, výroby, tramadolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby tramadolu a jeho solí na farmaceutické použitie. Syntéza tramadolu Grignardovou reakciou sa výhodne uskutoční pri nízkych teplotách a pri reakcii sa použije prebytok 3-metoxyfenylmagnézium bromidu a prebytok 3-brómanizolu. Na výhodné ukončenie adičnej reakcie sa reakčná zmes koncentruje odparením tetrahydrofuránu. Zvyšok reakčnej zmesi sa hydrolyzuje a tramadol sa extrahuje do organického rozpúšťadla, z ktorého sa...

Spôsob prípravy beta-jonónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281261

Dátum: 04.06.1997

Autori: Fedorová Marta, Gömöry Juraj, Kollár Miroslav, Antalová Mária, Karabinoš Jozef, Hanák Stanislav

MPK: C07C 5/13, C07C 5/22

Značky: spôsob, beta-jonónu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy beta-jonónu zo pseudojonónu za katalytického pôsobenia koncentrovanej kyseliny sírovej v prostredí benzínu. Molárny pomer reagujúceho pseudojonónu a kyseliny sírovej je 1 : 3 až 1 : 6. Pseudojonón, benzín a kyselina sírová sa pred reakciou samostatne chladia, pseudojonón na -6 až -9 °C, benzín na -1 až +2 °C, kyselina sírová na -1 až +2 °C, teplota reakčnej zmesi po reakcii pseudojonónu a kyseliny sírovej je od 0 až 8...

Spôsob výroby tramadol hydrogénchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278422

Dátum: 08.11.1995

Autori: Šnupárek Vladislav, Gablech Miloslav, Dávid Ladislav, Gömöry Juraj, Lukačovičová Anna, Škoda Alojz, Karabinoš Jozef

MPK: A61K 31/135, B01D 9/02

Značky: tramadol, výroby, spôsob, hydrogénchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe výroby substancie tramadol hydrogénchloridu sa frakcie surovej rôzne znečistenej soli tramadolu čistia kryštalizáciou z organického rozpúšťadla, ktorým sú C1 až C6 alkoholy alebo sústavy rozpúšťadiel s alkoholmi. Spôsob sa využije v oblasti farmaceutickej chémie pri výrobe substancie narkotického analgetika tramadol hydrogénchloridu.

Spôsob čistenia 3-metyl-7-alkylxantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278115

Dátum: 17.06.1992

Autori: Kacina Roman, Nevydal Jozef, Mandúch Milan, Polák Jozef, Košťál Ladislav, Gömöry Juraj

MPK: C07D 473/06, C07D 473/10

Značky: 3-metyl-7-alkylxantínov, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

3-Metyl-7-alkylxantín sa prevedie na draselnú soľ vzorca II, kde R je H, metyl, etyl alebo n-propyl, pôsobením ekvivalentného množstva hydroxidu draselného alebo uhličitanu draselného v zmesi voda-alifatický alkohol s C1 až C3 uhlíkmi v pomere 1 : 1,5 až 1 : 0,1 pri teplote 20 až 60°C. Draselná soľ vzorca II sa izoluje kryštalizáciou pri teplote -20 až 10°C, rozpustí sa vo vode a okyslením na pH 4 až 6 sa vyzráža 3-metyl-7-alkylxantín.

Spôsob výroby 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1H-purínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278897

Dátum: 13.05.1992

Autori: Mandúch Milan, Nevydal Jozef, Šmahovský Vendelín, Polák Jozef, Tegza Marian, Košťál Ladislav, Gömöry Juraj, Kacina Roman

MPK: C07D 473/10

Značky: výroby, 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1h-purínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1H-purínu reakciou 3-metyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1,7H-purínu alebo jeho soli s dimetylkarbonátom v reakčnom prostredí, tvorenom rozpúšťadlom, ktorým môže byť prebytok dimetylkarbonátu alebo iné vhodné organické rozpúšťadlo, výhodne dimetylformamid, pri teplote 50 °C až teplote varu použitého rozpúšťadla. Reakcia prebieha v prítomnosti, resp. bez prítomnosti vhodného...

Spôsob prípravy etylesteru kyseliny 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 270532

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šmahovský Vendel, Gömöry Juraj, Nižnanský Jozef, Kacina Roman

MPK: C07D 211/08, A61K 31/445

Značky: přípravy, kyseliny, spôsob, 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinkarboxylovej, etylesteru

Text:

...podla tohto vvhdlezu. ktordho podetata |poa 1 vav gon, že N-matyldaia aa prevddza formaldehydon a kyaelinou mravüou v poldrnyoh organických rozpúütadlech eko napr. motylalkohol. etylelkohol alebo ich zneei e vodou. pri teplote BO °c až teplote varu použitáho rozpúäfodla.Reakcie prebieha praktioky kvantitetivne bez vedlajäioh produktov a v etylalkohole pri teplote varu rozpúätadla trvá 4 hodiny.V äeläen je poetup podla...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-(2´,6´,6´-trimetyl-1-cyklohexenyl)-butén-2-alu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 269558

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kacina Roman, Gömöry Juraj, Bošanský Miloš

MPK: C07C 47/225

Značky: spôsob, přípravy, 2-metyl-4-(2´,6´,6´-trimetyl-1-cyklohexenyl)-butén-2-alu-1

Text:

...na C 14 -aldehyd v prítomnosti vodno-elkoholickóho roztoku hydroxidu dreeelneho alebo eodnàho.Predmet vynálazu je v aelšoe objaenený na príkladoch prevedenie bez toho, že by sa na ne obaadzovel.Príklad 1 Do 1500 el banky opatrenej Iieěadloa. taploeeroe e epštnýn chladičon sa predloží200 ml dichlőrnetánu, 74 nl diuetyleulfidu e 94 nl dieetyleulfátu. Reekčná zeee ee eieäe 2 hodiny tak, aby teplote neprekroćile 32 °c. Do banky ea potom pridá...

Spôsob výroby 7-(2-hydroxyetyl)-teofytínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267313

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kacina Roman, Gömöry Juraj, Tegza Marian, Hesek Dušan, Šmahovský Vendel, Kmetty Gejza

MPK: C07D 473/08

Značky: spôsob, výroby, 7-(2-hydroxyetyl)-teofytínu

Text:

...jodidov alkalicwch kovov.Hlavnou výhodou uvedeného postupu podĺa vynílezu oproti. dopoaiaĺ popísanýu, je vznik len 7-/2-hydronety 1/-teory 1 ínu bez aprievodnej prínosy jeho izonerneho derivátu 9-/2-hydrowety 1/-teory 1 ínu vzorce IIo E 30 -n/čĺm 0 x 3 0820820 /u/, ktorýrnie je aožní dokonale odstranit bežnou čistiacou operíciou. napr. krydtalizáciou, čo ná za následok zníženie kvality subetancie pre farmaceutické využitie. Ďalšie...

Spôsob prípravy acetátov 3,7-dimetyl-9-/2´,6´,6´-trimetylcyklohexén-/1/-yl/-nonatrién-/2,4,7/- diolu-1,6)

Načítavanie...

Číslo patentu: 266125

Dátum: 14.11.1989

Autori: Gömöry Juraj, Šmahovský Vendelín, Kacina Roman, Kacinová Viera

MPK: A61K 31/07

Značky: diolu-1,6, spôsob, přípravy, acetátov

Text:

...alebo hydroxid sodný.Reakcia prebieha pri teplote 20 °C až teplote varu rozpúštadla. Koniec reakcie je detegovaný neprítomnostou 3,1-dimetyl-9-/2,6,5-trimetylcyklohexén-/1/yl/-nonatrién-/2,4,7/-diolu-1,6 stanoveného metódou TLC. Potrebný reakčný čas je takto možné spoľahlivo zistit za rôznych makrokinetickýoh podmienok rôznych reaktorov. Produktom reakcie je roztok acetátov...

Spôsob výroby kyseliny glukonovej a jej solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263351

Dátum: 11.04.1989

Autori: Augustín Jozef, Rosenberg Michal, Pápayová Iveta, Stanek Stanislav, Šturdík Ernest, Kacina Roman, Gömöry Juraj

MPK: C12P 7/58

Značky: glukonovej, kyseliny, výroby, solí, spôsob

Text:

...na použite hore popísaného konkrétneho prostredia alebo na použitie prostredia popísaného v uvedených príkladoch.V súlade 5 vynálezom obsahuje fermentačné médium D-gluközu v počiatočných koncentráciach zhruba od 10 do 30 E (hmotnost/objem) s výhodou od 16 do 20 R (hmotnosť/objem). Tieto koncentrácie sú optimálne pre rast biomasy s vysokou aktivitou glukozooxidázy. Po poklese koncentrácie glukózy vo fermentačnom médiu na hodnoty nižšie...

Kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCM 80045

Načítavanie...

Číslo patentu: 262877

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šturdík Ernest, Škárka Bohumil, Gömöry Juraj, Kacina Roman, Rosenberg Michal, Stanek Stanislav

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, niger, aspergillus, 80045

Text:

...a živných solí, což syolečně s nižší koncentrecí biomasy umožňuje získat požadovaný produkt vysoké čistoty s minimálním obsahem balastních a Ligmentujících látek. Kmen si zachovúvávysokou Lrpdukční sohognost i při vysokých konccutracích glu 232 U 77 konátových solí vo fermentačnim médiu(víco než 450 kgm 3).Nový kmen Aspergillus niger mutant Háx dobře roste na běžných kultivučnich médiích používaných na kultivaci mikroskopiohých hub...

Spôsob prípravy nitrilu kyseliny N-benzyl-4-fenyl-piperidín-4-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 258646

Dátum: 16.09.1988

Autori: Nižnanský Jozef, Chrápková Mária, Zlatinský Emil, Kacina Roman, Bošanský Miloš, Gömöry Juraj

MPK: C07D 211/64

Značky: kyseliny, n-benzyl-4-fenyl-piperidín-4-karboxylovej, nitrilu, přípravy, spôsob

Text:

...zistit za rôznych makrokinetických podmienok rôznych reaktorov, pričom sa tým zabraňuje rozkladu vznikajúceho produktu a použitého katalyzátora.V ďalšom je postup podľa vynálezu ilustrovaný nasledovným príkladom.Do 250 l AKV reaktora sa predloží 22 kgtalýzy v prostredi koncentrovaného vodného roztoku hydroxidu sodného a. trietylbenzylamónium chloridu podľa reakčnej schémy A a, kilogramu 0,0057 kmolu trletylbenzylamó f nium chloridu na začiatok...

Sposob výroby laktónu kyseliny alfa-D-glukoheptónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 257827

Dátum: 15.06.1988

Autori: Antalová Silvia, Major Milan, Gömöry Juraj, Kacina Roman

MPK: C07C 59/105

Značky: laktónu, alfa-d-glukoheptónovej, kyseliny, výroby, spôsob

Text:

...laktônu kyseliny alfa-D-glukoheptönovej kyanhydrínovou syntézou z glukózy a kyanidu alkalického kovu vo vodnom prostredí pri teplote do 30 OC, pričom vzniknutá beta-forma s nezreagovanou gluközou a kyanidom sa použije do dalšej násady, čím možno dosiahnut zvýšené výťažky a skrátenia výrobného cyklu. Hydrolýza vzniknutého nitrilu prebieha v dôsledku alkalického reakčného prostredia samovoľne. Alkalická soľ kyseliny alfa-D-glukoheptönovej sa...

Spôsob indikácie ekvimolárneho pomeru reakčných komponent pri príprave Grignardovej zlúčeniny 3-metylpentén-2-ín-4-olu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 257108

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cvíčela Ladislav, Kacina Roman, Valašík Tibor, Hanke Stanislav, Karabinoš Jozef, Gömöry Juraj, Bošanský Miloš, Hanák Stanislav

MPK: G01N 30/02

Značky: zlúčeniny, 3-metylpentén-2-ín-4-olu-1, indikácie, spôsob, komponent, přípravě, grignardovej, reakčných, poměru, ekvimolárneho

Text:

...1 -yl-nonadién 2,7-Ín-4-dio 1 u-1,6.Podstatou vynálezu je indikácia ekvimolámeho pomeru reakčných komponent pri príprave Grignardovej zlúčeniny 3-metylpentěn-2-in-4-woiu-l metódou chromatografie na tenkej vrstve a plynovej Chromatografia. Odobratá vzorka reakčného roztoku sa nechá zreagovat s prebytkom 2-mety 1-4-2,6,6-trimetylcyklohexén-j 1-y 1-butén-2 aalu-lj alebo acetaldehydu. Vo vzorke prítomný...

Sposob prípravy (R,S)-(E)-2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)-1,2-epoxy-3-buténu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254032

Dátum: 17.12.1987

Autori: Gömöry Juraj, Kacina Roman, Bošanský Miloš, Štyráková Lýdia Ing

MPK: C07D 303/04

Značky: r,s)-(e)-2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)-1,2-epoxy-3-buténu, spôsob, přípravy

Text:

...vynálezu. Vychádza sa pritom z trimetylsulfóniovej solia a beta-jonönu, kedy v prostredí dlchlórmetánu a koncentrovaného vodného roztoku alkalického hydroxidu za prítom 4nosti medzifázového katalyzátora benzyltrietylamöniumchloridu, alebo tetra-n-butylamóniumchloridu pri teplote do 60 °C vzniká epoxid I. Podstatou vynálezu je použitie trimetylsulfónium metylsíranu, ktorý sa priprav.í zmiešaním dimetylsulfidu a dimetylsulfátu. Ešte vyššie...

Sposob selektivizácie Lindlarovho katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 252376

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kvapil Jan, Šauša Igor, Kacina Roman, Hruban Konstantin, Gömöry Juraj, Valašík Tibor, Gattnar Ondrej, Morvic Ján, Kvasnička Jan, Lomjanský Jozef, Karabinoš Jozef, Stanek Stanislav, Úradníček Dušan

MPK: C07C 33/14, C07C 29/17, C07C 33/048...

Značky: lindlarovho, selektivizácie, spôsob, katalyzátora

Text:

...V doterajších známych postupoch, jeho opätovné použitie s výhod-ou pri výro-be vonných láüok, kde odstraňuje znečisťovanie ndodatkovými selektivizujúcimi činindlami. Ďalšou výhodou je vysoka selektiVito procesu pri hydrogenácii Czo-diolu, ktorá je príčinou vysokého výťažku priaznivých izomérov vitamínu A.Postup podľa vunálezu je objasnený »na príkladoch prevedenia bez toho, že by akokoľvek olbmedzovali predmet vynálezu.Do hydrogeoačného...

Sposob čištenia 2-metyl-3-fytyl-1,4-naftochinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250788

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šnupárek Vladislav, Varga Ivan, Brezovský Zdenko, Gömöry Juraj, Michalák Karol

MPK: C07C 50/14

Značky: 2-metyl-3-fytyl-1,4-naftochinónu, čistenia, spôsob

Text:

...tvori styren-divirnylIbenzénový kopoIymér, ktorého p-ovrch má hydrofóibny charakter, takže sa na ňom adsombujú hydrołfólbne časti organických m-olekúl. Regeneráciu polylméru je možné previesť ,polárnejšim rozpúšťaudlom, 250788Nedostatkom tejto metódy je fakt, že ani viacnásobným čiusteníum surového Zametyl-3-fytyl-1,ti-naftochlnónu nie je možné pripraviť produkt vyhovujúci kvalitatíunym požiadavkám liekopisu ČsL 3 vzhľad - číra žltá alebo...

Sposob prípravy 3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetyl-cyklohexén-[(1)yl]-nonadién-(2,7)-ín- (4)-diolu-(1,6)

Načítavanie...

Číslo patentu: 248210

Dátum: 12.02.1987

Autori: Gömöry Juraj, Kacinová Viera, Kacina Roman, Candrák Eugen

MPK: C07C 33/14

Značky: přípravy, spôsob, 3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetyl-cyklohexén-[(1)yl]-nonadién-(2,7)-ín, 4)-diolu-(1,6

Text:

...s 3-mety 1 pentén-/2/-in-/4/-o 1 om-/1/ a reprodukovatelnosi reavkci-e.Podstatou vynálezu je spôsob prípravy 3,7-dim-etyul-9- 2,ELG-trimetylcyklohexén-/ 1/ -yljnonadién-i 2,7-ín-4-diolu-1,61 v prostredí bezvodého éteru za prítomnosti bromidu horečwnatého generovaného in situ priamo v reakčnom prostredí z horčíkových hoblín a LZ-diibrómetánu. Potom prebiehareakcia horčíka s akylhalogenidom. Do vzníknutého roztoku...

Spôsob kontinuálnej prípravy 1-fenyl-pentán-1-olu a zariadenie k tomuto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222899

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tomlein Pavol, Kacina Roman, Gömöry Juraj, Šnupárek Vladislav

Značky: přípravy, spôsobu, tomuto, spôsob, 1-fenyl-pentán-1-olu, zariadenie, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši syntézu 1-fenyl-pentán-1-olu z butylbromidu a benzaldehydu substancie, ktorá má uplatnenie v humánnej medicíne ako choleretikum. Predmetom vynálezu je tiež zariadenie na kontinuálny spôsob prípravy 1-fenyl-pentán-1-olu. Na pripojenom výkrese je toto zariadenie schematicky znázornené. Podľa vynálezu sa v reakčnej kolóne opatrenej spätným chladičom necháva reagovať kontinuálne roztok 1-brombutánu a benzaldehydu v suchom éteri na...

Spôsob čistenia paládia

Načítavanie...

Číslo patentu: 222920

Dátum: 01.03.1984

Autori: Tomlein Pavol, Kacina Roman, Gömöry Juraj, Karabinoš Josef, Šnupárek Vladislav

Značky: spôsob, čistenia, paládia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia paládia pri jeho regenerácii hlavne z použitých katalyzátorov nanesených na nosičoch rozpustných aj nerozpustných v kyseline chlorovodíkovej a bromovodíkovej, s využitím silne bázického anexu v Cl a Br forme na základe eluácie delených kovov roztokmi kyseliny chlorovodíkovej, bromovodíkovej, dusičnej a amoniaku. Uvedený spôsob je aplikovateľný pri získavaní paládia hlavne z použitých katalyzátorov a iných znečistených foriem...