G01R 31/00

Zapojenie na automatizované a variabilné zapájanie elektrických prvkov a zariadení do elektrických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288241

Dátum: 18.12.2014

Autori: Kováč Dobroslav, Kováčová Irena, Molnár Ján, Vince Tibor

MPK: G06F 11/22, G01R 31/28, G01R 31/00...

Značky: zapojenie, obvodov, variabilné, prvkov, elektrických, automatizované, zariadení, zapájanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je realizované blokom riadiaceho systému (1), ktorý posiela dáta do bloku rozdeľovača (5) zberníc. Tento zabezpečuje komunikáciu s blokmi vstupných svoriek (33), (34) až (Y). Komunikácia s blokom vstupnej svorky (33) sa začína vyslaním adresy prvej svorky vstupu (30) zapájaného elektrického prvku na prvú adresovú zbernicu (9). Prvý adresový dekodér (19) porovná adresu z prvej adresovej zbernice (9) s adresou prvej svorky vstupu (30)...

Testovacie zariadenie vačkových spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6508

Dátum: 03.09.2013

Autori: Hajduk Mikuláš, Semjon Ján, Jánoš Rudolf, Sukop Marek

MPK: G01R 31/00, H01H 19/00

Značky: vačkových, zariadenie, testovacie, spínačov

Text:

...vačkového spínača je možné, až na základe zopnutía snímača ovládaného presunutím páky do meracej polohy, kde dôjde kjej zafixovaniu.Umiestnením telesa odmeriavacieho systému na presné valivé vedenie, je zabezpečená vhodná presnosť merania uhlu zopnutía kontaktov spínača. Použitý snímač j s absolútnym odmeriavaním je vhodným riešením, hlavne z dôvodu eliminácie kumulovania chýb pri vibrácíách spôsobených vysokým predpätím pružin V...

Zariadenie na meranie izolačného odporu napájacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5492

Dátum: 09.08.2010

Autori: Prokopec Radek, Vodička Petr, Šrotýř Milan, Doubek Pavel, Burda Martin

MPK: G01R 31/00, G01R 31/08

Značky: meranie, napájacích, izolačného, sústav, zariadenie, odporu

Text:

...50 Hz počas 1 minúty. Druhý kondenzátor C 2 spoluvytvára s väzobným rezistorom 2 napäťový delič, ktorého funkciou je prepäťová ochrana štvrtého spínača S 4. Za rovnakým účelom je spoločný bod druhého spínača S 2 a prvého referenčného rezistora 3 pripojeného k druhej svorke SlB meranej napájacej sústavy 1 cez prvý kondenzátor C 1 pripojený k spoločnému bodu prvého spínača Sl a prvej zemniacej svorky ZA.Analogickým spôsobom sú na...

Systém výroby káblových zväzkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14616

Dátum: 05.04.2008

Autor: Selbach Dirk

MPK: G02B 6/44, G01R 31/02, G01R 31/00...

Značky: systém, zväzkov, káblových, výroby

Text:

...dosky, cez ktoré je skúšobný prístroj spojený s koncami práve vyrobeného káblového zväzku, ako, medzi iným, opisujú dokumenty EP 0 300 141 a DE 939 341, Ulrich Kölm.0011 Aj dokument US 5,535,788 opisuje inštalačnú dosku na výrobu káblových zväzkov,ktorá obsahuje uchytávacie prostriedky pre elektrické funkčné prvky, ktoré môžu byť mechanicky alebo elektricky prekontrolované pomocou minimálne jedného snímača vuchytávacom prostriedku. Na...

Spôsob testovania tvarovaného stavu koncovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286133

Dátum: 19.03.2008

Autori: Kazuyoshi Tomikawa, Teruyuki Ishibashi

MPK: G01R 31/02, G01R 31/00

Značky: spôsob, stavu, testovania, tvarovaného, koncovky

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe testovania tvarovaného stavu koncovky sa v kroku S1 vytvorí referenčný tvar vlny na základe zaťaženia, keď sa získa koncovka v dobrom tvarovanom stave, a referenčný tvar vlny sa rozdelí na viaceré segmenty referenčného tvaru vlny, aby sa stanovili singulárne body. V kroku S2 sa segmenty referenčného tvaru vlny obsahujúce singulárne body zintegrujú. V kroku S3 sa vytvorí charakteristický tvar vlny na základe zaťaženia, keď sa získa...

Diagnostický systém transformátorov DST

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4807

Dátum: 02.08.2007

Autori: Michalík Ján, Zahoranský Róbert, Kubáň Ľubomír, Gutten Miroslav

MPK: G01R 31/34, G01R 31/00

Značky: diagnostický, systém, transformátorov

Text:

...vstupné a výstupné moduly. V prípade zistenej poruchy sa na obrazovku vypíše chybové hlásenie.V prípade, že vo zvolenom meraní program nenájde potrebné štítkové údaje (resp. zistí, že sú chybné), vypíše sa chybové hlásenie, ktoré upozomí obsluhu meracieho pracoviska na nesprávnosť, resp. nekompletnost zadaných štitkových údajov. Potom sa obsluha vráti do záložky Štitkové údaje a potrebné údaje doplní, resp. opraví a pokračuje opät na...

Postup a zariadenie na kontrolu činnosti elektrického člena v motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4951

Dátum: 30.05.2005

Autor: Lopez Thierry

MPK: G01R 31/00, G05B 23/02

Značky: elektrického, postup, motorovom, člena, kontrolu, zariadenie, vozidle, činnosti

Text:

...alebo napäťový okruh. Vkonečnom dôsledku, keď raz je uskutočnená kontrolaelektrického pripojenia pre člen spotrebovávajúci prúd, elektrické pripojenie uvedeného rušiaceho člena sa opätovne stane účinným pomocou operácie smerujúcej kpripojeniu uvedených konektorov. Pre konektory, ktoré boli určené na zabezpečenie stáleho elektrického prepojenia, napríklad medzi elektrickým členom anapäťovým okruhom, sú operácie spočivajúce v odpojení a potom...

Zařízení pro testování kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260495

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: G01R 31/00, G01R 31/08, G01R 31/02...

Značky: testování, kabelů, zařízení

Text:

...čítavče je spojen se vstupem druhého číhaňe, jehož výstupy jsou spojeny se VStUIpY demultiplexeru, vstupy komparätoru adres a indikačním obvodem adres.Výstupy demulitiplexeru jsou spojeny se vstupním konektorom testovaného kabelu,jehož výstupní konektor je spojen s datovými vstupy .multiplexeru Výstup multlplexeru je spojen se vstupním obvode-m testeru,jehož výstup je spojen se v-s-tupem R bistabiln-ího klojpného obvodu. Přitom výstup...

Zapojení paměti s místní a dálkovou signalizací zaznamenaných poruch

Načítavanie...

Číslo patentu: 266005

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lenděl Jiří

MPK: G01R 31/00, H02H 3/04

Značky: poruch, zapojení, zaznamenaných, pamětí, signalizaci, místní, dálkovou

Text:

...s prvním vstupem gl prvního součinového bloku Q. Výstup ll prvního součinového bloku § je spojen se vstupem gl prvního signalizačního bloku g. Každý výstup Qlll až gglg druhé paměti l je spojen s odpovídajícím vstupem glll až gllg druhého součtového bloku §. Výstup äl druhého součtovéhobloku 5 je spojen se vstupem lll druhého invertoru ll. Výstup lll druhého invetoru llje spojen s prvním vstupem lll třetího součinového bloku ll. Výstup lll...

Způsob třídění polovodičových součástek a obvodů z hlediska přesnosti geometrie funkčních oblastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263440

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ryšánek Vladimír, Rashad Mohamed

MPK: G01R 31/00, G01N 27/00

Značky: presnosti, způsob, oblastí, třídění, hlediska, obvodů, geometrie, součástek, funkčních, polovodičových

Text:

...pak druhé polarity..Pro obě polarity tohoto magnetického pole se zjistí odchylky proudu,resp. z něho odvozcných veličín. Polovodičové součástky či obvody, které mají tyto odchylky oàlišné, se vytřídí.Výhodoutohcto způsobu třídění je vysoKá přesnost, možnost identífíkace geometrických nepřesnoatí i u oblastí pod povrchempolovodičového prvku či obvodu a nmčnost zjištění těchto nepřesností i při provozních nodmínkácn. Způsob je rychlý a...

Zapojení pro určení místa vzniku a velikosti odrazu ve vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261469

Dátum: 10.02.1989

Autor: König Josef

MPK: G01R 31/02, G01R 31/00, G01R 31/08...

Značky: odrazů, určení, místa, zapojení, vzniku, velikostí, vedení

Text:

...zjištovat potřebné parametry odrazů v souosýoh napáječích vysílaćü, tím účinněji předoházet eventuální destrukci napáječů a zároveň efektivněji umožňovat odstren nění příčiny nepřízniveho ovlivňovúní kvality přenášenýoh informací.Na výkresu je v blokevón zapojení znázorněn příkląd provedení předmětu řešení.Vstup měřeneho vedení ł je před oddälovací vedení 3 připojen k prvnínu výstupu sdružoveoího obvodu Q, k jehož vstupu je připejem...

Zařízení pro testování logických obvodů a odporů na osazené desce plošného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258388

Dátum: 16.08.1988

Autori: Uhlíř Karel, Strnad Pavel, Kolliner René, Kubát Richard, Mattausch Pavel, Pokorný Zdeněk

MPK: G01R 31/00, G01R 31/26, G01R 31/28...

Značky: obvodů, odporu, logických, spoje, desce, zařízení, plošného, osazené, testování

Text:

...sběrnicového výstupu bloku lg volby logického testu a jeho třetí sběrnicový vstup łjg je propojen do třetího sběrnicového výstupu bloku lg adres kroku testu obsaženého v bloku lg řídících signálu, jenž současně obsahuje blok lg časovacích signálu a blok lgł hodin, jehož vstup lglł je přiveden k druhému výstupu řídicího počítače lg a současně prvý sběrnicový vstup łggl bloku lg řídíoích signálu je zapojendo druhého sběrnicového výstupu bloku...

Způsob zjišťování dlouhodobé spolehlivosti elektrolytických kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245902

Dátum: 01.07.1988

Autor: Müller Hans

MPK: H01G 9/00, G01R 31/00

Značky: kondenzátorů, spolehlivosti, způsob, dlouhodobé, elektrolytických, zjišťování

Text:

...přes známý odpor. zjištěná napětí na kondenzátoru je charakteristické pro určitý typ kondenzátora a to jak jeho velikost, tak i jeho polaríta. WPraktické využití zjištění spolehlivosti elektrolytického kondenzátoru podle vynálezu se provede tak, že na očíslovaných kondenzátorech souboru se změří hodnoty elektrického napětí po jejích výrobě a odstranění náhodných vlivů zbytkových napětí ohřátím zkratovaných elektrolytických kondenzátorů. Po...

Zapojení pro lokalizaci a určení velikosti nehomogenit ve vedeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 245235

Dátum: 01.07.1988

Autor: Baláš Vratislav

MPK: G01R 31/02, G01R 31/00, G01R 31/08...

Značky: zapojení, vedeních, velikostí, lokalizaci, určení, nehomogenít

Text:

...§ řídíoích obvodů je zároveň připojen ke korekčnímu článku g.V zapojení podle vynálezu, znázorněném na obr. 2, je měře~ né vedení l připojeno ke sdružovacímu obvodu g, který je připojen jednak k výstupu generátoru § a jednak přes směšovač g k selektivnímu obvodu 5. Selektivní obvod 5 jepřes převodník lg a korekční článek g připojen k druhému indikátoru lg indikačního zařízení §, jehož první indikátor lg je připojen přes první řídící obvod lg...

Zařízení pro testování číslicových obvodů bez demontáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256991

Dátum: 15.04.1988

Autori: Strnad Pavel, Pokorný Zdeněk, Mattausch Pavel, Kolliner René, Kubát Richard, Uhlíř Karel

MPK: G01R 31/00, G06F 11/00

Značky: číslicových, zařízení, obvodů, demontáže, testování

Text:

...objektu s blokem lg měřeného objektu.K bloku gg řídícího počítače je konečně připojen blok ll periferních zařízení.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Do bloku lg se prostřednictvím bloku ll periferních zařízení zavedou informace a programy potřebné pro zkoušení bloku lg měřeného objektu. Do bloku 13 meřeného objektu se dále zapojí měřicí sonda. Napájecí napětí bloku lg měřeněho objektu je řízeno blokem lg řídícího...

Zapojenie na meranie elektrických parametrov kábelárskych medziproduktov, najmä koaxiálnych trubíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 238880

Dátum: 15.05.1987

Autor: Illés Andrej

MPK: G01R 31/00, G01R 29/00

Značky: elektrických, kábelárskych, zapojenie, parametrov, medziproduktov, najmä, meranie, trubic, koaxiálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na meranie elektrických parametrov kábelárskych medziproduktov najmä koaxiálnych trubíc pozostávajúce z impulzného generátora, tvarovacieho obvodu, merača krátkych časov, oneskorovacieho vedenia, aritmetickej jednotky a zobrazovacích jednotiek vyznačujúce sa tým, že na spúšťací obvod (1), ktorý má prvý vstup (11) a druhý vstup (12) prepojený štartovacím tlačítkom (2), je na jeho prvý výstup (3) zapojený impulzný generátor (3), medzi...

Zapojení lokátoru poruch na světlovodných kabelech

Načítavanie...

Číslo patentu: 239678

Dátum: 13.03.1987

Autori: Kolev Tzonev Kolyo, Verhels Willem Franciscus

MPK: G01R 31/00, G01R 3/11, G01R 31/08...

Značky: kabelech, lokátoru, zapojení, světlovodných, poruch

Text:

...podle vynálezu provozně spolehlivějěí, výrobné méně náročné a podstatne méně nákladné než dosud známá zařízení, přičemž zařízení podle vynález plní boze zbytku všechny funkce s požadovanou přesností jako obdobné známá zařízení.V dalším je vynález podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou čdstí.Na připojenám obr. je schematicky znazorněn příklad zapojení podle vynálezu.První výstup a bloku L časových základen je...

Zariadenie na kontrolu homogenity vysokoodporových vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248141

Dátum: 15.01.1987

Autori: Podstanický Igor, Turek Igor, Brhlík Iren, Turek Ivan

MPK: G01R 31/00

Značky: homogenity, vysokoodporových, kontrolu, vzoriek, zariadenie

Text:

...súoso uliožeunou v pirstenci, ktorý nia nie hornej strane vytvalr~ov.ané Skiüzsefiê pllôšky. Na tieto diosualciejú nsistavovacie liroty pre nastavovanie vzdialenosti pohyblivej elektrćdy voči pevnej elektröcle. Spodná (East.pohyblivej eiektrvody je opaztrená prichvt-kiami pre upevinenie fontogratického filmu.Výhody uvedeného riešenia sú v trom, že je niožlné na ňom prevádzať kontrol-u hnomlogenicky vysokoodpoiroviých vzoriek pomocou...

Spôsob lokalizácie čiastočných výbojov vo vn a vvn zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 230082

Dátum: 01.04.1986

Autor: Svitek Jozef

MPK: G01R 31/00

Značky: lokalizacie, čiastočných, spôsob, zariadeniach, výbojov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru meracích metód a týka sa spôsobu lokalizácie čiastočných výbojov vo vn a vvn zariadeniach. Podstatou spôsobu je, že skúšané zariadenie je po častiach ožarované ionizujúcim žiarením, pričom veľkosť pripojeného napätia sa volí tak, aby pri ožiarení miest čiastočných výbojov došlo k vzniku čiastočného výboja, alebo už pri prítomnosti čiastočného výboja došlo k zmene jeho parametrov.