Filouš Jiří

Způsob výpalu cementářského slínku a podobných hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269481

Dátum: 11.04.1990

Autori: Filouš Jiří, Hopjan Josef, Voit Karel, Němeček Petr, Marek Stanislav

MPK: F27D 13/00, F27B 15/00

Značky: tohoto, cementářského, způsobu, zařízení, výpalu, způsob, provádění, slínku, podobných

Text:

...s nespálenýml podíly paliva je unášena plyny propojovacím potrubím ll do odlučovacího oyklonu 1. Zde se odlučuje materiál od plynů a shormažduje se v spodní výpadové části tvorená fluídní komorou 2. Plyny se vedou potrubím lg do předehřívače 3 suroviny.Fluidní komora Ž je opatřena ťluídním roštem 1, přes který se přivádí fluidízační vzduch z přlpojeného prívodu 3. Množství íluídízačního vzduchu je takové, aby došlo k vytvoření...

Zařízení k tepelnému zpracování práškové a jemně zrnité suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266721

Dátum: 12.01.1990

Autori: Němeček Petr, Podmolík Jaroslav, Filouš Jiří, Marek Stanislav

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelnému, jemné, zrnité, suroviny, zpracování, práškové, zařízení

Text:

...označují stejnými šísly vždy shodné části zařízení. Protože pro popis tohoto zařízení a jeho funkci není třeba brát zřetel na typ použitého předehřívače, je následující text společný pro obě varianty.Fluidní topeniště 1 má ve své spodní části přívod 2 paliva, přívod 3 rluidního vzduchu a odvod lg popela. Tento konstrukční celek je napojen zespodu na výpadový kužel A předehřívače ł suroviny, který je surovinovým potrubím Q spojen s...

Zařízení pro výpal cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265905

Dátum: 14.11.1989

Autori: Podmolík Jaroslav, Němeček Petr, Marek Stanislav, Filouš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: slínku, výpal, cementářského, zařízení

Text:

...proudění plynu přiváděných tangenciálně potrubím Ř pecních plynu 2 rotační pece l, což je znázorněno na obr. 2. Přitom je výstupní u|luhĺ f hnuhýrh lvnů nklnnňnň vu nmňun nnluu Hlynu ňlkmn dolu n nvfrá n vndnrovnnn rovlnou úhel 15 už 40 °. Ve spodní části a ve výpadkovćm kuželi šachty g přcdohřívače naatává tak intonzívní promíchávání hořlavých plynu přívúdčných výstupním potrubím 1 horkých plynuz fluidního topeniště § a spalín přiváděných...

Fluidní rošt sestavení z fluidizačních trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265557

Dátum: 13.10.1989

Autori: Filouš Jiří, Marek Stanislav, Němeček Petr, Podmolík Jaroslav

MPK: F27B 15/14

Značky: rošt, trubic, sestavení, fluidní, fluidizačních

Text:

...úkol roštem sestaveným z fluidisačních trubic procházejících napříč nístějí fluidního topeniště tak, že podélné osy vždy dvou sousedních trubic svírají mezi sebou úhel, jehož poloviční hodnota se rovná odklonu osy fluidisační trubice od hladiny fluidní vrstvy, přičemž tento odklon je ve směru proudění fluidisační tekutiny vždy dolua jeho minimální hodnota se rovná 1,2 násobku u větší, proti menší výšce. Mezera mezi dvěmasousedními...

Způsob výpalu cementářského slínku s využitím méněhodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265482

Dátum: 13.10.1989

Autori: Podmolík Jaroslav, Marek Stanislav, Němeček Petr, Filouš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: slínku, paliva, cementářského, méněhodnotného, výpalu, způsob, využitím

Text:

...a nezakresleným chladičem slínku, je přiřazeno fluidní topeniště Q. Ve fluidním topeništi 3 je nad roštem lg vytvořena fluidní vrstva lg z inertního materiálu tvořeného cementářským slínkem se zrnitostí do 3 mm. Do topeniště se přivádí dávkovačem 5 jemné méněhodnotné palivo, případně i kapalné, které se do něho přivádí přívodem 1. Do fluidního topeniště 3 se přívodem g rovněž zavádí surovinově odprašky z odlučovacího zařízení 1...

Fluidní rošt se zapalovací soustavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260093

Dátum: 15.11.1988

Autori: Podmolík Jaroslav, Marek Stanislav, Filouš Jiří, Němeček Petr

MPK: F23C 11/02

Značky: rošt, zapalovací, soustavou, fluidní

Text:

...vzduchu, prochází napříč nístějí 1 fluidiního topeniště a jsou jedním koncem zaústěny do vzduchové komory g. Kolmo na fluidizační trubice §v blízkosti jejich křížení je umistěna soustava zapalovacích trubic Q, jedním koncom napojených na rozvod lg horkých spalín, přičemž jejich druhé konce jsou opatřeny uzávěrem lg a jsou vně nístěje łl zapalovací trubice § mají otvory 1 pro výtok horkých spalin, přiváděných z vnějěího tepelného...

Zařízení ke kalcinaci práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 252160

Dátum: 13.08.1987

Autori: Plšek Josef, Kašpar Stanislav, Kučera Antonín, Hopjan Josef, Krůček Zdeněk, Filouš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, práškových, kalcinaci

Text:

...předehřívače suroviny se zahuštovacími cyklóny 13, kalcinační KOTHOÍOU 2 přímo a souose napojenou na šachtu 1 předehřívače, rotačním bubnem 3 a planetovým chladičem 4. Zpracovávaná surovina se zavádí do předehřívače suroviny přívodem 12. Po průchojdu zahuštouvacíml cyuklony 13 se vede »do šachty 1 předehřívače, kde se předehřívá plyny a vstupuje do kalcinační komory 2. Zde převážná část suroviny kalcinuje pomocí tepla, které se uvolni...

Způsob tepelné přípravy jemně zrnitých a práškových materiálů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248164

Dátum: 12.02.1987

Autori: Filouš Jiří, Krůček Zdeněk, Plšek Josef, Krůčková Jitka

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelně, materiálů, provádění, zařízení, způsobu, práškových, jemné, způsob, přípravy, zrnitých

Text:

...předehřívače připojen pouze jeden teplovýměnný stupeň se vstřícnými proudy, nebo namísto připojení jednoho cyklonového stupně jsou jeden nebo dva cyklonové stupně horní části stávajícího předehřívače rekonstruovány na teplovýměnné stupně se vstřícnými proudy při zachování, resp. mírném snížení stavební výšky stávajícího předehřívače.Na výkresu je na obr. 1 naznačen v nárysu příklad provedení zařízení podle vynálezu a na obr. 2 jiné...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 232669

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kučera Antonín, Krůček Zdeněk, Němeček Petr, Plšek Josef, Filouš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: práškových, zařízení, kalcinaci, jemné, předehřev, zrnitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot, zejména cementářské suroviny, tvořeného disperzním šachtovým protiproudým předehřívačem a kalcinační komorou, která je přímo a souose napojena na šachtu předehřívače a vybavena přívodem paliva. Zařízení je tvořeno v podstatě tím, že do kalcinační komory jsou samostatně tangenciálně nebo spirálně zaústěna potrubí pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče a...

Způsob tepelného zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223314

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kučera Antonín, Plšek Josef, Krůčková Jitka, Krůček Zdeněk, Němeček Petr, Filouš Jiří

Značky: suroviny, způsob, práškové, zpracování, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na tepelné zpracování, zejména kalcinování, předehřáté práškové suroviny pro výrobu cementářského slínku. Zařízení se skládá ze dvou větví předehřívače (Pl, P2), s kalcinátorem (Kl, K2), za nimi následuje slinovací zařízení (R) s chladičem (CH) slínku. Předehřátý horký vzduch se vede od chladiče (CH) slínku do kalcinátorů (K) jako spalovací vzduch, spaliny ze slinovacího zařízení (R) se vedou do předehřívače (P1) nebo...

Zařízení pro kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 222543

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hopjan Josef, Kunka Miloš, Plšek Josef, Němeček Petr, Filouš Jiří, Kučera Antonín

Značky: zrnitých, zařízení, práškových, jemné, kalcinaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro kalcinaci cementářské suroviny a je tvořeno kalcinační komorou, souose napojenou na šachtu protiproudého šachtového předehřívače, sestávající z horní kuželové části, střední válcové části a spodní kuželové části, přičemž do válcové střední části je tangenciálně nebo spirálně zaústěn přívod vzduchu nebo plynů, a je vybaveno hořáky pro přívod paliva. Hořáky (7) jsou umístěny ve více rovinách a jsou vůči sobě po...