F28D 9/00

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19206

Dátum: 14.06.2012

Autori: Zorzin Alvaro, Nyander Anders, Bertilsson Klas

MPK: F28F 27/02, F25B 39/02, F28D 9/00...

Značky: doskový, výmenník, tepla

Text:

...ďalej do každéhoz jednotlivých prvých doskových medzipriestorov. Predovšetkým je veľmi ťažké kontrolovať tok vnútri prvého vstupného kanálika. Existuje vždy riziko toho, že energetický obsah (energetická kapacita) zavedenej kvapaliny je príliš vysoká, čínl časť toku dodávaného do vstupného kanálika cez jeho vstupný otvor sa dostane k zadnému koncu vstupného kanálika a bude ním odrazená v opačnom smere. Z tohto dôvodu je tok vo vstupnom...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16793

Dátum: 23.03.2012

Autor: Aust Michael

MPK: F28D 9/00, F28F 27/02

Značky: doskový, výmenník, tepla

Text:

...vhraničnej doske. Je vytvorené také prehĺbenie, ktoré celkom alebo čiastočne tvorí meraciu komôrku obsahujúcu tekutinové meracie médium. Meracia komôrka je výhodne uzatvorená proti susednému priestoru na vnútomej strane hraničnej dosky, teda proti priestoruna tej strane hraničnej dosky, ktorá je privrátená teplovýmenným doskám.0014 Vybranie V hraničnej doske je uzatvorené uzatváracou doskou, čiastočne ohraničujúcou meraciu komôrku, výhodne...

Doskový tepelný výmenník so súčasťou vloženou v otvore medzi dvomi doskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18531

Dátum: 13.01.2012

Autor: Bader Roger

MPK: F28D 9/00, F28F 27/02, F28F 3/08...

Značky: tepelný, výmenník, súčasťou, doskami, vloženou, medzi, dvomi, doskový, otvore

Text:

...závit, ktorýje prispôsobený na súčinnosť s odpovedajúcim vonkajším závitomfunkčného zariadenia. S takým závitovým spojom sa funkčné zariadenie môže upevňovať jednoduchým a spoľahlivým spôsobom vo vkladacej súčasti.0010 Podľa uskutočnenia tohto vynálezu tento upevňovaci článok obsahuje prvú bajonetovú spojovaciu časť usporiadanú na súčinnosť s odpovedajúcou druhou bajonetovou spojovacou súčasťou funkčného zariadenia, pričom tieto časti tvoria...

Doska výmenníka tepla a doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17765

Dátum: 06.09.2010

Autor: Romlund Jens

MPK: F28F 3/02, F28D 9/00

Značky: doska, výmenníka, tepla, výmenník, doskový

Text:

...sa vyznačuje tým, že sa podporná plochažliabkov primárnych dosiek zvažuje vo vzťahu k bočnej rovine aže podporná plocha vrcholov sekundárnych dosiek sa zvažuje vo vzťahu k bočnej rovine.0012 Pretože sa podporná plocha žliabkov primárnych dosiek a podporná plocha vrcholov sekundárnych dosiek zvažuje, spojovací bod, ktorý je vytvorený medzi týmito podpornými plochamicplochu V porovnani s tým, keď sú tieto podporné plochy0013 Podľa...

Izolačná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15466

Dátum: 01.07.2010

Autori: Lingvall Magnus, Höglund Kasper

MPK: B01J 19/24, F28F 3/08, F28D 9/00...

Značky: jednotka, izolačná

Text:

...Výhodne má izolačný materiál vysokú odolnosť voči klzu, nízku úroveň tečenia a/alebomôže byť odolný voči teplotám od 60 °C do 200 °C. Vhodné materiály pre izolačné vrstvyzahŕňajú expandovaný PTFE (expandovaný polytetrafluóretylén), PEEK0012 Aspoň jedna z dosiek môže byť vzorovaná, aby udržala priľahlú izolačnú vrstvu v sendvičovej štruktúre pod tlakom štruktúry. Tento vzor môže byť pravidelný alebo nepravidelný a je usporiadaný tak, že...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17518

Dátum: 04.02.2009

Autori: Skoglösa Anders, Bermhult Rolf

MPK: F28D 9/00, F28F 3/04, F28F 3/08...

Značky: doskový, výmenník, tepla

Text:

...oblasti, vrátane stredovej spojovacej oblasti, sú V rovnakých vzdialenostiach alebo v podstate V rovnakých vzdialenostiach umiestnené pozdĺž priećnej čiary. Inými slovami, vzdialenosť medzi strednou spojovacou oblasťou a priľahlou spojovacou oblasťou je rovnaká alebo V podstate rovnaká, ako vzdialenosť pozdĺž priečnej čiary medzi dvomi susednými spojovacími oblasťami.0009 Podľa ďalšieho vyhotovenia vynálezu je výbežok vymedzený dvomi...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17960

Dátum: 04.04.2008

Autori: Andreasson Fredrik, Svensson Magnus, Christensen Rolf, Bermhult Rolf, Larsson Hákan

MPK: F28F 3/04, F28D 9/00, F28F 3/02...

Značky: doskový, výmenník, tepla

Text:

...otvoru. Okrem toho,vnútorné časti sa rozširujú na sekundárnu úroveň v oblastiachprvého a druhého kruhového otvoru a na primárnu úroven0010 Podľa dalšieho vyhotovenia vynálezu, sa vonkajšie časti rozširujú na sekundárnej úrovni v oblasti prvého a druhého kruhového otvoru a na primárnej úrovni V oblasti tretieho a štvrtého kruhového otvoru.0011 Podľa ďalšieho vyhotovenia vynálezu, má každá z vonkajších častí ploché rozšírenie na ďalšej z...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16927

Dátum: 04.04.2008

Autori: Christensen Rolf, Svensson Magnus, Bermhult Rolf, Larsson Hákan, Andreasson Fredrik

MPK: F28D 9/00, F28F 3/08, F28F 3/04...

Značky: tepelný, doskový, výmenník

Text:

...vnútorných častí a vonkajších častí prispeje k vysokej pevnosti spojenia dosiek tepelného výmenníka a tým k vysokej pevnosti zväzku dosiek.0010 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu má každá 2 vnútorných častí ploché rozšírenie na ďalšej primárnej asekundárnej úrovni. Takéto ploché rozšírenie poskytuje vhodnúplochu pre spojenie so zodpovedajúcim plochým rozšírením susednej dosky tepelného výmenníka. Výhodne tiež každá 2 vonkajších častí...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17490

Dátum: 04.04.2008

Autori: Larsson Hákan, Svensson Magnus, Andreasson Fredrik, Bermhult Rolf, Christensen Rolf

MPK: F28D 9/00, F28F 3/02, F28F 11/02...

Značky: výmenník, tepla, doskový

Text:

...každá z oblastí otvorov obsahuje prstencovú plochú oblasť umiestnenú na jednej z hlavných alebo vedľajších úrovní. Výhodne môže prstencový výstupok pevne spojovať prstencovú plochú oblasť vo vedľajšej úrovni.0009 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu obsahuje každáz oblasti otvorov súbor vnútorných dielov umiestnenýchna prstencovej plochej oblasti a rozložených pozdĺž hrany otvoru, vnútorné diely sú posunuté od prstencovej plochej oblasti...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19610

Dátum: 04.04.2008

Autori: Larsson Hákan, Svensson Magnus, Christensen Rolf, Bermhult Rolf, Andreasson Fredrik

MPK: F28F 3/02, F28D 9/00, F28F 3/08...

Značky: doskový, výmenník, tepla

Text:

...k objemu medzipriestorov je núnimálne 0,05. Takýto relatívne veľký objem materiálu spájky zvyšuje pevnosť spojenia medzi doskami výmenníka tepla, a teda pevnosť doskového výmenníka tepla.0011 Podľa tohto vynálezu, každá doska výmenníka tepla definuje pozdĺžnu os, pričom plocha prestupu tepla obsahuje hrebene a údolia usporiadané takým spôsobom, že hrebene jednej zdosiek výmenníka tepla dosadajú na údolia susednej doskyz dosiek...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20545

Dátum: 13.11.2007

Autor: Bermhult Rolf

MPK: F28D 9/00, F28D 1/03, F28F 3/04...

Značky: výmenník, doskový, tepla

Text:

...tepelného výmenníka, aby sa zaistilo, že každá dvojica dosiek výmenníka tepla zaujala určenú polohu vo vzťahu k susedným dvojiciam dosiek výmenníka tepla podľa znakov význakovej časti patentového nároku 1.0008 Pomocou dvoch takýchto ohnutých časti spolupracujúcich medzi sebou navzájom, keď sa prvá doska tepelného výmenníka pokladá oproti druhej doske výmenníka tepla, môže byť zabezpečené, že obidve dosky tepelného výmenníka sú uvedené do...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11190

Dátum: 18.09.2007

Autori: Björnsson Peter, Gudmundsson Thord

MPK: F28F 9/007, F28D 9/00

Značky: výmenník, tepelný, doskový

Text:

...v druhých doskových medzipriestoroch 6 môže byť 8 až 12 barov, napriklad približne 10 barov.Doskový zväzok 1 má dve oproti ležiace krátke strany 1 a a 1 b a dve oproti sebe ležiace dlhé strany 1 c a 1 d, pozrite obrázok 3. Doskový zväzok 1 definuje pozdĺžnu os x, ktorá pokračuje stredom pozdlž rámovej dosky 2 rovnobežne alebo v podstate rovnobežne s dvomi dlhými stranami 1 c a 1 d. Doskový zväzok 1 pri pohľade v smere k rámovej doske 2 má...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285309

Dátum: 27.09.2006

Autor: Molnár Štefan

MPK: F28D 9/00

Značky: výmenník, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Výmenník pozostáva z najmenej jedného modulu rúrkovice (1), ktorá je tvorená aspoň dvoma rúrkovými Archimedovými špirálami (2). Každá rúrková Archimedova špirála (2) v jednej vrstve od svojho vstupu (6) na najväčšom polomere (R1) výškovo stúpa na najmenší polomer (R2) a v druhej vrstve následne klesá k svojmu najväčšiemu polomeru (R1) na svojom výstupe (7), pričom pod špirálou (2) je umiestnené podperné teleso (3) v tvare kužeľa.

Spájkovaný tepelný výmenník obsahujúci koncovú dosku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9756

Dátum: 18.08.2006

Autori: Dahlberg Tomas, Andersson Sven

MPK: F28F 9/02, F28F 3/08, F28D 9/00...

Značky: koncovú, spájkovaný, obsahujúci, výmenník, dosku, tepelný

Text:

...výmenníka obsahuje štyri otvory 120, 120, 120, 120. Na susedných doskách sa otvor na jednej doske napája na ďalší otvor na ďalšej doske, takže otvor 120 jednej dosky sa napája na otvor 120 na susedných doskách, a otvor 120 jednej dosky sa napája na otvory 120 na susedných0010 V dôsledku skutočnosti, že otvory 120 a 120 sú umiestnené na zvýšenom povrchu, bude kontakt len medzi každým druhým spojením 120 a 120. Susedné spojenia 120, 120...

Tepelný článok pre vykurovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19859

Dátum: 15.07.2005

Autori: Söhnchen Frank, Bremicker Michael, Bornscheuer Walter

MPK: F24H 1/32, F28D 9/00

Značky: článok, těleso, vykurovacie, tepelný

Text:

...znakov závislého nároku 7 sa zužuje štrbina V aby to bolo primerané pre ochladenie splodín. To je znázornené na vyobrazení 6.Vynález bude podrobne vysvetlený na základe vyobrazení.obrázok 1 rez tepelným článkom podľa vynálezu, obrázok 2 platňa primárneho tepelného výmenníka v pohľade zhora, obrázok 3 rez primárnym tepelným výmenníkom, obrázok 4 tepelný článok V inom reze, obrázok 5 alternatívny spôsob uskutočnenia tepelného výmennika podľa...

Prívodné zariadenie pre doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14688

Dátum: 14.06.2005

Autori: Risberg Tove, Nordtvedt Stein Rune, Horntvedt Bjarne, Grandum Svein

MPK: F28D 9/00, F28F 9/02

Značky: výmenník, prívodné, tepelný, zariadenie, doskový

Text:

...Nie sú potrebné dodatočné podporné držiaky, okrem dokonalého Iicovania a dostatočnej odolnosti pre prívodné zariadenie, ktoré sa má pritlačit k doskám tepelného výmenníka. Privodné zariadenie sa výhodne vyrába z odolného materiálu. Pokles tlaku v štruktúre prispieva k pritlačeniu materiálu smerom k doskám 3 tepelného výmenníka a poskytuje lepšie utesnenie na drážke 6 a koncoch, čím sa zabraňuje vniknutiu kvapaliny.0017 Vysoká rýchlosť...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4858

Dátum: 22.03.2005

Autor: Dahlberg Tomas

MPK: F28D 9/00, F28F 3/08

Značky: doskový, tepelný, výmenník

Text:

...hlavnúrovinu dosky tepelného výmenníka, uvedené riziko presakovania bysa mohlo prijať, pretože sa ľahko deteguje. Opis výkresov0008 Vynález bude podrobnejšie objasnený nižšie s odkazom naObr. 1 schematicky znázorňuje zvrchu dosku známeho doskovehotepelného výmennika, Obr. 2 schematicky znázorňuje rez pozdĺž priamky x~x z obr.1 tepelným výmenníkom vybaveným sústavou dosiek typuznázornenom na obr. l, Obr. schematicky znázorňuje rez pozdĺž...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8469

Dátum: 24.11.2004

Autori: Andersson Sven, Dahlberg Tomas, Andre Hans

MPK: F28F 9/22, F28F 3/08, F28D 9/00...

Značky: tepelný, doskový, výmenník

Text:

...ohraničujúcich vstupné otvory V doskách pre vysoký teplotný prietok, bude prechádzať rovnomerný prúd chladiaceho prostriedku, pričom uvedený prietok chladiaceho média je blízko spájkovaných spojov a doskovéhomateriálu vystaveného maximálnym teplotným spádom vo výmenníku.0007 vynález bude podrobnejšie opisaný s odkazmi na pripojenéObr. 1 schematicky a V pôdoryse znázorňuje dosku tepelného výmennika podľa doterajšieho stavu techniky...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1752

Dátum: 28.08.2004

Autor: Nilsson Peter

MPK: F28D 9/00, F28F 3/00

Značky: tepla, výmenník, doskový

Text:

...obr. 5 spomínaného odhalenia prietokové cesty tvoriace rybí kostrový vzor obsahujú kanáliky majúce väčšiu prierezovú prietokovú plochu s dvomimalými druhotnými prehĺbeniami v kanálikoch s väčším prierezom.0007 Cieľom prihlasovaného vynálezu je skonštruovaťasymetrický doskový tepelný výmenník, V ktorom sa materiáldosiek bude využívať úspornejším spôsobom a v ktorom sa teda zlepší účinnosť pri udržovaní vysokej mechanickej pevnosti0008 Podľa...

Doskový prenášač tepla s dvojstenovými doskami prenášača tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9300

Dátum: 14.04.2004

Autor: Rehberg Peter

MPK: F28F 3/08, F28D 9/00, F28F 3/00...

Značky: prenášača, dvojstenovými, tepla, doskami, prenášač, doskový

Text:

...tepla a do výšky postaveného okrajaaspoň čiastočne priliehajú tesne k sebe, takže fluidum výmennika tepla, ktoré sa dostane medzi doskovými elementmi k do výšky postaveným okrajovým úsekom, môže vystupovať cez otvor medzi do výšky postavenými okrajovými úsekmi, a na príslušnom, do výšky postavenom okrajovom úseku, je vytvarovaný vonkajší okraj. Vonkajšie okraje oboch doskových elementov dvojstenových dosiek prenášača tepla sú usporiadané...

Ponorný výparník s integrovaným výmenníkom tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1878

Dátum: 17.01.2003

Autor: Knoll Istvan

MPK: F25B 39/02, F28D 9/00

Značky: výmenníkom, výparník, ponorný, integrovaným, tepla

Text:

...výmenníka tepla pre chladiaci systém. Ten agregát má konštrukciu jednej nádoby s odparovačom, kondenzátorom a prudkým rýchlym podchladzovačom. Doska vo vnútripuzdra oddeľuje výparník od kondenzátora a podchladzovača a časť vo vnútri nádoby oddeľuje kondenzátor od prudkého rýchleho podchladzovača. Agregát výmenníka tepla zahŕňa cylindrické puzdro,ktoré má veľa rúrok, ktoré sú usporiadané paralelne s pozdĺžnou osou cylindrického puzdra.0006...

Balík dosiek, spôsob výroby balíka dosiek a výmenník tepla obsahujúci balík dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3992

Dátum: 13.12.2002

Autori: Grönwall Kristina, Blomgren Ralf

MPK: B21D 53/02, F28D 9/00

Značky: výroby, tepla, obsahujúci, balík, výmenník, dosiek, spôsob, balíka

Text:

...a s odkazom na pripojené výkresy.Obrázok 1 schematicky znázorňuje bočný pohľad na doskový výmenník tepla podľa vynálezu. Obrázok 2 schematicky znázorňuje dosku výmenníka tepla pre balík dosiek podla vynálezu. Obrázok 3 schematicky znázorňuje rez skonštruovaného balíka dosiek výmenníka tepla podľaObrázok 4 schematicky znázorňuje rez plochy okolo vstupného kanálu balíka dosiek na obrázku 3.Obrázok 5 schematicky znázorňuje bočný pohlad na...

Doska výmenníka tepla, doskový blok a doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 969

Dátum: 19.11.2002

Autor: Blomgren Ralf Erik

MPK: F28F 3/08, F28D 9/00

Značky: tepla, doska, výmenníka, výmenník, doskový

Text:

...vynálezu doska zahmuje rozširujúcu rovinu, ktorá sa rozprestiera V okrajovej oblasti a rovnobežne s ňou, pričom uvedené vyhĺbenia prvej a druhej oblasti sú umiestnené na rozširujúcej ploche a uvedené vyvýšenia prvej a druhej oblasti sú umiestnené nad rozširujúcou plochou. Uvedené vyhĺbenia opornej oblasti môžu byť výhodne umiestnené pod rozširujúcou plochou a uvedené vyvýšenia opomej oblasti nad rozširujúcou plochou.Cieľ sa tiež dosiahne...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 271284

Dátum: 12.09.1990

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28D 9/00

Značky: výmenník, tepla

Zařízení obchozu s regulačním ústrojím pro deskové rekuperátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263334

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kroupa Ludvík, Sýkora Václav, Pastorek Jaroslav

MPK: F28D 9/00

Značky: obchozu, deskové, zařízení, rekuperátory, ústrojím, regulačním

Text:

...o devadesát stupňů oproti komořeg. Středem stěn lg dvojkomory prochází otočně uložený čep 3, napřipevněna oboustranná klapka Q, obě klapky Ž a Q v těsném provedení Klapky Ž a Q jsou vzájemné pootočeny o devadesát stupñüoNa volný konec čepu 3 je přichycena Ovládací páka 1 a nebo ser vopohon §. Těleso obchozu l je spolu s tepelným výměníkem 3 uloženo ve skříni rekuperátoru lg s krycím víkem ll. Rekuperátor lg- 3 263 334 je opatřen...

Krížový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237119

Dátum: 15.03.1987

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28D 9/00

Značky: tepla, výmenník, křížový

Zhrnutie / Anotácia:

Krížový výmenník tepla s fóliovou teplosmennou plochou rieší otázku rekuperácie tepla znečisteného vzduchu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že fóliová teplosmenná plocha je tvorená integrovanou fóliou, tvarove fixovanou napínacími lištami, vloženými vo dvojiciach do jednotlivých kanálov, pričom voľné konce napínacích líšt sú umiestnené vo vybraniach pozdĺžnych výstuh, upevnených na bočných vekách. Vytvorenie fóliovej teplosmennej plochy, ako...