F28B 9/08

Zariadenie na odlučovanie kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14118

Dátum: 24.06.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 5/00, F28B 9/08, B01D 53/00...

Značky: odlučovanie, kondenzátu, zariadenie

Text:

...kondenzátora, ktorých teplota je nižšia ako kondenzačné teplota. Tým nastáva nebezpečenstvo spätného vyparovania s následnouPreto je úlohou predloženého vynálezu, zabrániť tvorbe a rozširovaniu aerosólovTáto úloha je vyriešená pri zariadeni skôr uvedeného druhu zariadením so znakmipatentového nároku l. Výhodné vyhotovenia sú uvedené v závislých nárokoch.Podľa toho je teda v oblasti kondenzačnej teploty kondenzátora upravené zariadenie na...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8398

Dátum: 26.01.2005

Autor: Janssens Stijn Jozef Rita Johanna

MPK: B01D 5/00, B01D 53/26, F28B 9/08...

Značky: tepla, výmenník

Text:

...vlnite plechy 16. 0016 Podľa vynálezu sú medzi kanálmi ü a zadnou stenou Q umiestnene pros triedky, ktoré umožňujú odlućovat kondenzát z ochladzovaného vzduchu. 0017 Ako je vo zväčšnej mierke zobrazené na obr. 3, pozostávajú tieto prostriedky z množstva zvislých zvlnených stien 1, usporiadaných od dna gaž po hornú0018 Na každej z týchto stien Ľ sú prednostne pozdĺž vonkajšej strany dielcov Q, rozdielne ohnutých do tvaru písmena U,...

Termický membránový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2717

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/10, F28B 9/08

Značky: parného, odvádzač, membránový, kondenzátu, termicky

Text:

...funkčná spoľahlivosť odvádzača spojená s jeho dokonalým čistiacim systémom, ktorý má byť nekomplikovaný a schopný jednoduchého čistenia a s tým spojenej prístupnosti k montáži a demontáži.Predložené technické riešenie si kladie za cieľ vytvoriť takú konštrukciu membránového odvádzača, ktorý okrem základným osvedčených konštrukčných prvkov vyrieši ich telesné vytvorenie a priestorové usporiadanie tak, aby čistiaca funkcia bola zaistená čo...

Membránový odlučovač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1433

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kosek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovač, kondenzátu, parného, membránový

Text:

...vložky 39. ktora Ja v hornej časti vybavená valoovou hlavou 32. proohadzajúoou do stopky § zaobleným prechodom. Rozvadzaoia vložka U Je Vybavená 0 SOVýmvývrtom ga. Horná čaoť tlakového telesa 0 Jo vybavená závitomna ktorom Je naakrutkovaná hlava gg v ktorej Ja vytvorená valoová dutina 2 s plochým dnom gg. V hlava gg je uložená3 elastioká membrána gg, napriklad z polytetrafluoretylenu v ktorom Je oispergovaný medený prášok ako plnivo....

Zařízení pro zamezení styku kondenzátu s atmosférickým kyslíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269943

Dátum: 14.05.1990

Autor: Štěpánek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: zařízení, styku, kyslíkem, atmosférickým, zamezení, kondenzátu

Text:

...z plastických, nekova-vých a průhledných matarlćlů, čímž se unnadňuje kontrola jeho funkčnosti a snlžují nároky na údržbu.Konkrőłní přĺłdad provedení podle vynólezu je achematlcky znázornčn na výkrenu. kde je ooový vertikální řez zařízením. Zařízení podle vynálezu je tvořeno členem 1, do jehož spodní částí je zaústäno přírubová hrdlo g, kterő je přírubou g přlpevněno na neznázorněne pojístné potrubí zařízení pro vrácení kondenzáhx z...

Zapojení pro využití zbytkové odpadní tepelné energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269395

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krejsa Jan, Marek Zdeněk

MPK: F28B 9/08

Značky: využití, odpadní, energie, zbytkové, tepelně, zapojení

Text:

...uzavřeného topného systému.Na obrázku je uzavřená nádrž ł na kondenzát, ve které je pod hladinou kondenzátu umístěn výměník 3, na který je napojen potrubím ll výměník 3. výměník Q je spojen se sběrnou nádrží l potrubím Í brýdových par a kondenzačním potrubím §. Do potrubí Q brý~ dových par je vložen pro regulaci dodávky tepelné energie do obvodního média regulátor lg. Na kondenzačním potrubí Š brýdových par je umístěna odvzdušňovací...

Tlakově nezávislá předávací stanice s kontinuálním chlazením kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264906

Dátum: 12.09.1989

Autori: Karaivanov Petrov Marin, Karaivanov Martin

MPK: F28B 9/08

Značky: chlazením, nezávislá, tlakově, stanice, kondenzátu, předávací, kontinuálním

Text:

...výměníku kondenzuje a kondenzát se odvádí do podtlakového vyvíječe v němž se ochladí, když část kondenzátu se vypaří a odsaje do směšovací komory injektoru. Ochlazený kondenzát se odsává z vyvíječe kondenzátním čerpadlem a dále dopravuje do kondenzátního potrubí centrální sítě. Podstatou vynálezu je, že na přívodní potrubí páry je dále napojena větev, vybavená regulačním ventilem spojité regulace, vedoucí páru do přetlakového výměníku,...

Kontinuální odvaděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261123

Dátum: 12.01.1989

Autor: Michálek Otakar

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, kontinuální, odváděč

Text:

...přívodnímu systému. Důsledkem je pak to, že odváděč přestává plnit svoji funkcí.Uvedené nevýhody odstraňuje kontinuál 4ní odváděč kondenzátu podle vynálezu jehož podstatou je, že vstupní a výstupní hrdla jsou umístěna souose protllehle k-olmo k ose válcové nádoby v její horní části, pouzdro jeválcové a je umístěno svísle v ose válcovénádoby svým spodním okrajem üstícím nad dnem váloové nádoby s tryskou na svém horním konci, umístěnou pod...

Bezpečnostní vodní uzávěr s odvodem kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260091

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vohralík Jiří, Kolařík Josef, Otásek Vojtěch

MPK: F28B 9/08

Značky: vodní, odvodem, bezpečnostní, kondenzátu, uzáver

Text:

...trubka kondenzátu.Výhody docíleně vynálezem spočívají především v tom, že odstraňuje nebezpečí úniku jedovatého, hořlaveho plynu při zvýšení tlaku v potrubí nebo v nádobě, a dále ve výrobní a provozní jednoduchosti, bezporuchovosti a tím i nižších nákladoch na údržbu.Příkladprovedenívynálezu jenupřipojeném výkrese, kde na obr. je schéma bezpečnostního vodního uzavěru s odvodem kondenzátu. Bezpečnostní vodní uzávěr s odvodem kondenzátu sestava...

Nádoba pro lapání a odlučování kapek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259950

Dátum: 15.11.1988

Autori: Otásek Vojtěch, Kolařík Josef, Vohralík Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučování, nádoba, kapek, lapání

Text:

...k dokonalému odstranění kapek 1 plynů, včetně odstranění stržených kapek i mlhy. skutečnost, že celé zařízení s oběma funkcemi pozůetává pouze 2 jedné nádoby, přináší úspory materiálu i prostoru. Dále, u sypaných filtrů,nedochází k zanášení, nemusí se tedy čístit, což přináší i provozní úspory.Příklad provedení vynálezu je na připojeném výkrese, kde na obr. je schematický řez nádobou pro lapání a odlučováni kapek.Nádoba l válcového tvaru je...

Tyrsková komora odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259780

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: komora, kondenzátu, tyrsková, odváděče

Text:

...prázdných kartoną určených k naplnění obkládačkami ve etohovacích etrojích a ukládání kartonů do těchto stroJů,Je ve třídírnách 4 obk 1 ádaček prováděna rčně.Ruční manipuleci 3 prázdnými kartony odstraňuje zařízení podle vynálezu, ktoré seetává z podavače kertonů, který naeunuje prázdné kartoný na vidlice vozíků závěsného dopravníku. Závěený dopravník prochází~nad podavačem a stohovacími stroji obkládaček,které poňoeí skláýěčevid 1...

Zařízení k odloučení vlhkosti z páry odebírané do vstřikovacího kondenzátoru z bubnu parního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 259338

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kredba Josef, Průša Josef, Karpíšek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odebírané, páry, kondenzátorů, kotle, parního, vstřikovacího, odloučení, vlhkosti, bubnu, zařízení

Text:

...do vstřikového kondenzátoru z bubnu parního kotle, přičemž kondenzát vzniklý 2 páry je použit k regulaci teploty přehfáté páry. Podstata vynálezu záleží v tom, že spojovací trubky z bubnu do vstřikového kondenzátoru jsou spojeny prodlužovacími trubkami se sběrnou trubkou odloučené páry,otevženou u dna bubnu.zařízení zajišťuje potřebné množství vstłiku a potřebné snížení teploty přehřáté páry. Płíklad provedení zařízení podle vynálezu je...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259096

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovač, kondenzátu

Text:

...tlacích, jsou konstruovány gtekovéAod 1 učovače, kde parovodní směe je přiváděna pod perforovanou desku s tryskou, přičemž deska je v nádobě odlučovačevolně uložena při normálních tlakových poměrech kondenzát proudí větěím otvorem trysky, pouze při větším přetleku nadzvedne desku a proudí obtoky po obvodu desky, jejími perforečními otvory itryskou. ANevýhodou tryskových odlučovačů kondenzátu je to, že pro určitý průtokový průřez...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259095

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovač, kondenzátu

Text:

...síly se zmenšuje nebo zvětěuje mezera mezi jejími závity, která tvoří sour. stavu štěrbinových trysek. Protože v odpsdních potrubích dochází často k podstatnému rozdílu v přívodních tlaoích, jsou kon-f struovány takové odlučovače, kde parovodní směs je přiváděnapod perforovanou desku s tryskou přičemž deska je v nádobě-od 259095lučovače volně uloženaj při normálních tlakových poměrech kon~ denzát proudí větším otvorem trysky, pouze při...

Zařízení pro ochranu kondenzátního potrubí před spontánní korozí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259052

Dátum: 17.10.1988

Autori: Podskalský Jaroslav, Macháčková Alena

MPK: F28B 9/08

Značky: korozi, zařízení, spontánní, potrubí, před, kondenzátního, ochranu

Text:

...Toto zařízení rovněž neumožňuje oohrenproti spontänhí korozi,vznikající v místech zaúetění odboček nebo edvoůňovaoích eouprav. W2 Výše uvedené nedostatky odstraňuje v podstatě vynález, kte rým je zařízení pro ochranú kondenzátního potrubí před spontánníkorozí v místech zaústäni odboček nebo odvodňovąoíoh sonprnv tvořené váloovou nádobou opątřenou na obou konoích spojí, jehož podstate spočívá v tom, že ve válcové nádobě je osazens...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258592

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, odlučovač

Text:

...takové odlučovače, kde parovodní směs je přiváděna pod perforovanou desku s tryskou, přičemž deska je v nádobě odlučovače volně uloženaa při normálních tlakových poměrech kondenzát proudí větším otvorem trysky, pouzełpři větším přetlaku nadzvedne desku a proudí obtoky po obvodu desky, jejími perforačními otvory i tryskou.Nevýhodou tryskových odlučovačů kondenzátu je to, že pro určitý průtokový průřez expanzní trysky je i při regulaci...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258591

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovač, kondenzátu

Text:

...deska je v nádobě odlučovače volně uložena při normálních tlakových poměrech kondenzát proudí větším otvorem trysky, pouze při větším přetlaku nadzvedne desku a proudí obtoky po obvodu desky, jejímí perforačními otvory i tryskou.Nevýhodou tryskových odlučovačů kondenzátu je to, že pro určitý průtokový průřez expanzní trysky je i při regulaci jehlou zapotřebí určité velikosti nádoby. Tento expandér postrádá autoregulaci při větších...

Odvaděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246371

Dátum: 01.08.1988

Autori: Pospašil Petr, Ustrnul Jaromar, Stránský Zdenik

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, odváděč

Text:

...lg, na které navazuje osa lg. Těleso lil výstupní komory li je opatřeno přírubou lg, do níž jsou zasazeny dva krajní čepy gg. Na osu lg je otočně nasazeno pouzdro 1, které je pevuě spojene ramenem lg s plovákem § a pákou ll s protizávažím Q. Pouzdro 1 je zajištěno na ose lg, například matioemi gž s podložkou gg. Uvnitř pouzdra 1 je vytvořena vstupní komora lg spojená s vnitřním prostorem pláště l odběrnou trubkou 5. Na povrchu pouzdra 1...

Odlučovací zařízení parciálního kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244193

Dátum: 01.06.1988

Autori: Drvota Jioí, Štryncl Vladimír

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátorů, odlučovací, zařízení, parciálního

Text:

...trubka ůze být opatřena vnitřní žobrovàní.Řešení podle výnálozu uąozňuje odloučení íkspalnć m. z edía vystupujícího z porcíálního kondenzátora v jedno aparátu, čínž dochází k úspořo výrobních nákladů, ke znenšenízaetavčnáho prostoru a v případě nízkoteplotního zařízení ke snížení tepelných ztrát.- 2 244 193 No výkroso jo znàzorněn příklod konkrćtního provodoní odlučovocího zořízoní porcíúlního kondonzàtoru podle vynàlozu. V Výstup...

Svislý ohřívák vody vytápěný parou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244173

Dátum: 01.06.1988

Autori: Javurek Jioí, Tydlitátová Bohuna, Vybulka Miroslav, Šinág Josef, Frydryšek Jan

MPK: F28D 7/06, F28B 9/08

Značky: vytápěný, svislý, ohřívák, párou

Text:

...(nepodepřený trubkový ohyb činí kolem 3 m) zvýšenou možnost vibraci trubek a dále značné rozdíly mezi celkovou délkou jednotlivých trubek ( 2 až-3 m) jsou z teplotechnického i výrobního hlediska nevýhodné.244173 Další nevýhodou je nesymetricke pevnostni neáhánítrubkovnicevlivem teplitního.rozdílu mezi vodou ve vstupní s výstupní prosh toru vodní komory, a proto je omezeno ohřátí vody.Uvedené nevýhody odstraňuje a výhody ponechává svislý...

Vestavba mezitrubkového prostoru svislého ohříváku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 244262

Dátum: 01.05.1988

Autori: Jakovenko Alexej, Pruša Zbynik, Malík Miloš

MPK: F28F 9/00, F28D 7/06, F28B 9/08...

Značky: prostoru, vestavba, svislého, ohříváku, mezitrubkového

Text:

...odstraňuje vestavba mezitrubkového prostoru svislého ohříváku vody s konöenzací topné páry na vnějším povrchu trubek soustředně uspořádaného trubkového svazku sestávsjícího z nosných sloupů, sběracích plechů, zaváděcích plechů, ze spádové kondenzátní trubky a z potrubí nezkondenzovatelných plynů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sběrací plechy nesené nosnými sloupy jsou na svém vnitřním obvodě opatřeny sprchovými žlaby, jejichž...

Expanzní zařízení pro odpouštění parního kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257074

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šenfluk Čeněk, Kouřil Jiří, Kutěj Milan

MPK: F28B 9/08

Značky: zařízení, odpouštění, kondenzátu, expanzní, parního

Text:

...je suvně uložen čep opatřený hlavou přitom k válcové nádobě je připevněna zarážka, jejíž dolní konec zasahuje nejméně do podélné osy čepu tlakového indikátoru.)Expanzní zařízení podle vynálezu se od známých konstrukcí odváděčů kondenzátoru liší jednak tím, že nepoužívá klasických výtokových trysek a dále tím, že umožňuje plynulé škrcení vstupu kondenzátoru, přičemž základní poloha - uzavřeno - škrtícího prvku je spolehlivě indikována...

Těleso nosiče trysky odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257073

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šenfluk Čeněk, Kouřil Jiří, Kutěj Milan

MPK: F28B 9/08

Značky: odváděče, trysky, kondenzátu, těleso, nosiče

Text:

...v níž je vytvořena válcova díra, do které je zasazeno válcové těleso s kuželovým sedlem a výtokovou tryskou.Tato přírubová deska je spolu s válcovým tělesem vložena mezi příxubu přívodu kondenzátu,v němž je uloženo ústrojí pro pŕestavování regulační kuželky a přírubou expanzní a kondenzační nádoby nebo sběrného potrubí kondenzátu.Těleso nosiče trysky podle vynálezu tvoří V kondenzačním potrubí kompaktní,ce 1 ek, který může být...

Vzduchem chlazený kondenzátor vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 242554

Dátum: 01.03.1988

Autor: First Miroslav

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátor, vzduchem, chlazený, páry, vodní

Text:

...částí kondenzitoru jsou opątřeny hrdly pro odvod neskondenzovnných plynů, spojených s potrubin pro odsúváni vzduchu n příčenž výstupni hrdla kondenzítu z jednotlivých sekci kondenzač ni í dochlnzovsci části kondenzitoru jsou zsústěnn do sběrných potrubi, která jsou přes sífony znústěns do odváděciho potrubi.Výhodou tohoto uspořúdini je snížené nebezpeči znnrznuti kondenzntu v trubkich v důsledku toho, že stékcjici kondenzit přicházi do...

Dvojcestný odvaděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241442

Dátum: 01.02.1988

Autor: Jones Derrick Fleet

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, dvojcestný, odváděč

Text:

...sníšenýcht 1 sků V rozmezí 0,1 MPa až 0,16 MP 3, přičemž se šetří topnou energií e při omezeném ohřevu kondenzát prochází termostetíckou částíla tak udržuje teplo i Ř u částí plovákové. Clonicí vložka vsunutá mezi výtok termosta tíckó částí 3 výstup z plovákové části reguluje průchodnostkondenzátu, dovoluje snížení přetlaku páry v požadoveném rozmezí a zároveň seřízení topných těles dle množství vytvářeného kondenzátu.Na připojeném výkrese...

Zařízení pro vyvedení tepla z elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 243219

Dátum: 15.11.1987

Autor: Welward Ladislav

MPK: F28B 9/08

Značky: elektráren, zařízení, vyvedení, tepla

Text:

...prostorově náročný.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vyvedení tepla z elektráren podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že toto zařízení je tvořeno alespoň jedním ohřívékem síťové vody se samostatným sběračem topného kondenzátu, ve kterém je umístěna od 4bočka potrubí síťové vody, takže sběrač je zároveň podchlazovačem kondenzátu.Uvedené zařízení je oproti současnému uspořádání se samostatným podchlazovačem prostorově méně náročné...

Univerzální proudový odvaděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250730

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kulle Josef, Billian Vladimír

MPK: F28B 9/08

Značky: univerzální, odváděč, proudový, kondenzátu

Text:

...a výstupní hrdla jsou souosá, což lépe vyhovuje situečnímu uspořádání parních spotřebičů a kondenzátního potrubí. Tímto řešením je zjednodušen přístup k přestavitelnému kotoučí s průtočnými kanálky a vestavěním filtračního síta je prodloužen bezporuchový provoz. Zavedením odkalovecí trubky je umožněno proplachování vnitřního prostoru pouzdra během provozu odvaděče kondenzátu. Další výhodou tohoto řešení odvedeče je zmenšení celkových...

Zařízení pro vracení kondenzátu z předávacích stanic do výrobny tepla, zejména pro výměníkové stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233857

Dátum: 01.04.1987

Autor: Štěpánek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: tepla, výrobny, zařízení, stanice, předávacích, zejména, vracení, výměníkové, kondenzátu, stanic

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vracení kondenzátu z předávacích stanic do výrobny tepla, zejména pro výměníkové stanice, jehož podstata spočívá v tom, že zařízení podle vynálezu sestává z věžové ocelové nosné konstrukce, v jejíž horní části je umístěn sběrač kondenzátu spojený kondenzátním potrubím přes ustalovací nádržku se sběrnou nádrží kondenzátu, umístěnou v dolní části věžové ocelové nosné konstrukce, přičemž ke sběrné nádrží kondenzátu je připojeno...

Svislý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233929

Dátum: 01.03.1987

Autori: Křížek Vladimír, Kugler Vladimír, Strmiska František, Martoch Josef

MPK: F28B 9/08

Značky: svislý, výměník, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení svislého výměníku podle vynálezu je do prostoru mezi horní vlásenkový trubkový svazek a dolní vlásenkový trubkový svazek v místě přívodního nátrubku topné páry vložena vestavba, která sestává z vestavbového pláště, ze sběrače kondenzátu se zaústěnými spádovými trubkami horního vlásenkového svazku, dále z alespoň ve dvou vodorovných rovinách rozmístěných upevňujících elementů, přičemž tato vestavba tvoří jeden nerozebiratelný celek,...