F28B

Zariadenie na výrobu studenej vody na chladenie priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286594

Dátum: 02.01.2009

Autor: Doerk Horst

MPK: F25B 6/00, F28B 9/00, F25B 39/04...

Značky: zariadenie, výrobu, studenej, priestorov, chladenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na výrobu studenej vody na chladenie priestorov najmä chladiacimi plochami (11) a chladičmi vo vybaveniach budov. Zariadenie zahŕňa chladiaci okruh (1) chladiaceho zariadenia a odparovací chladič (14), cez ktorý preteká chladiaca kvapalina a prúd vzduchu. Do chladiaceho prúdu vzduchu odparovacieho chladiča (14) sa môže vstrekovať voda a chladiaca kvapalina (4) prúdi cez tepelný výmenník (23) alebo priamo do medzizásobníka...

Energetický systém s rozšíreným regulačným rozsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5015

Dátum: 07.10.2008

Autor: Funda Zdeněk

MPK: F28B 11/00, H02J 4/00

Značky: systém, regulačným, rozsahom, rozšířeným, energeticky

Text:

...aspoň časti vrátenej ochladenej vody od odberateľa alebo odberateľov tepla pred jej vstupom do pamého alebo teplovodného výmenníka, alebo na dodatočný ohrev aspoň časti vody vychádzajúcej z výmennikov k odberateľovi alebo odberateľom tepla, pričom tieto varianty je možné aj kombinovať.Prehľad obrázkov na výkresochĎalej budú opísané niektoré výhodné realizácie technického riešenia, z ktorých jedna je opísaná odkazom na pripojený obrázok,...

Spôsob kondenzácie pár a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286023

Dátum: 28.12.2007

Autori: Rothneder Heinz, Cvengroš Ján

MPK: B01D 3/00, B01D 3/10, B01D 5/00...

Značky: vykonávanie, zariadenie, spôsobu, tohto, kondenzácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kondenzácie pár spočíva v tom, že pary destilátu sa vedú do kondenzátora produktu, ktorý je ponorený vo vriacom chladiacom médiu, pričom pary chladiaceho média kondenzujú v kondenzátore média chladeného vzduchom. Zariadenie na kondenzáciu pár pozostáva z kondenzačnej nádoby (1), v ktorej je umiestnený kondenzátor produktu (2). Kondenzačná nádoba (1) je spojená s kondenzátorom média (3) rúrkou (4) na prívod pár média a rúrkou (5) na odvod...

Integrálny expandér s rekuperatívnym výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284653

Dátum: 20.07.2005

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F28B 9/00, F24D 3/04, F24D 19/08...

Značky: výmenníkom, integrálny, rekuperatívnym, expandér

Zhrnutie / Anotácia:

V parnom priestore zariadenia v hornej časti plášťa (1) je osadená pevne teplovýmenná plocha (9) so vstupným hrdlom (10) chladiacej vody, s výstupným hrdlom (11) chladiacej vody a s uložením (12), pričom v dolnej časti plášťa (1) je usporiadaná expanzná časť (7) so vstupným hrdlom (8) tlakovej vody.

Integrálny odplynovač so zmiešavacím výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284652

Dátum: 20.07.2005

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F28B 9/00, F28B 1/00

Značky: výmenníkom, odplyňovač, zmiešavacím, integrálny

Zhrnutie / Anotácia:

V hornej časti plášťa (1) je osadený pevne dezintegrátor (9) so vstupným hrdlom (10) chladiacej vody a s uložením (11), pričom dezintegrátor (9) má tvar mreže alebo dýzy, a v dolnej časti plášťa (1) je usporiadaná odplynovacia časť (7) so vstupným hrdlom (8) neodplynenej vody.

Integrálny odplynovač s rekuperatívnym výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284651

Dátum: 18.07.2005

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F28B 9/00, F28B 1/00

Značky: výmenníkom, odplyňovač, integrálny, rekuperatívnym

Zhrnutie / Anotácia:

V hornej časti plášťa (1) je osadená pevne teplovýmenná plocha (9) so vstupným hrdlom (10) chladiacej vody, s výstupným hrdlom (11) chladiacej vody a s uložením (12), pričom v dolnej časti plášťa (1) je uporiadaná odplyňovacia časť (7) so vstupným hrdlom (8) neodplynenej vody.

Integrálny expandér so zmiešavacím výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284650

Dátum: 18.07.2005

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F24D 3/04, F24D 19/08, F28B 9/00...

Značky: výmenníkom, expandér, zmiešavacím, integrálny

Zhrnutie / Anotácia:

V parnom priestore zariadenia v hornej časti plášťa (1) je osadený pevne dezintegrátor (9) so vstupným hrdlom (10) chladiacej vody a s uložením (11), pričom dezintegrátor (9) má tvar mreže alebo dýzy, a v dolnej časti plášťa (1) je usporiadaná expanzná časť (7) so vstupným hrdlom (8) tlakovej vody.

Zariadenie na odlučovanie kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14118

Dátum: 24.06.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 5/00, F28B 9/08, B01D 53/00...

Značky: odlučovanie, kondenzátu, zariadenie

Text:

...kondenzátora, ktorých teplota je nižšia ako kondenzačné teplota. Tým nastáva nebezpečenstvo spätného vyparovania s následnouPreto je úlohou predloženého vynálezu, zabrániť tvorbe a rozširovaniu aerosólovTáto úloha je vyriešená pri zariadeni skôr uvedeného druhu zariadením so znakmipatentového nároku l. Výhodné vyhotovenia sú uvedené v závislých nárokoch.Podľa toho je teda v oblasti kondenzačnej teploty kondenzátora upravené zariadenie na...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8398

Dátum: 26.01.2005

Autor: Janssens Stijn Jozef Rita Johanna

MPK: B01D 53/26, B01D 5/00, F28B 9/08...

Značky: tepla, výmenník

Text:

...vlnite plechy 16. 0016 Podľa vynálezu sú medzi kanálmi ü a zadnou stenou Q umiestnene pros triedky, ktoré umožňujú odlućovat kondenzát z ochladzovaného vzduchu. 0017 Ako je vo zväčšnej mierke zobrazené na obr. 3, pozostávajú tieto prostriedky z množstva zvislých zvlnených stien 1, usporiadaných od dna gaž po hornú0018 Na každej z týchto stien Ľ sú prednostne pozdĺž vonkajšej strany dielcov Q, rozdielne ohnutých do tvaru písmena U,...

Spôsob a zariadenie na chladenie brýdovej pary v desorpčnej kolóne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1264

Dátum: 06.08.2003

Autor: Thielert Holger

MPK: F28B 5/00, B01D 53/14, B01D 5/00...

Značky: zariadenie, spôsob, brýdovej, desorpčnej, chladenie, koloně

Text:

...tepla vystupuje prepadom na hornej strane kondenzátora, a to hornými otvormi kanálov,pričom prepad odteká do desorpčnej kolóny. Chladiaca plocha kondenzátora je daná teplosmennými plochami. Pri zmene zaťaženia desorpčnej kolóny môže byť teplota chladiacich plôch veľmi jednoducho a presne regulovaná prostredníctvom množstva chladiacej vody. Pritom môže byť vedením spôsobu podľa vynálezu v spojení s použitím chladiacej kapaliny obsahujúcej...

Kondenzačná nádoba a spôsob kondenzácie chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8086

Dátum: 08.04.2003

Autori: Sörensen Povl Kongsgaard, Nielsen Elo

MPK: F28B 1/02, F28D 7/02, F25B 39/04...

Značky: kondenzácie, kondenzačná, spôsob, nádoba, chladiva

Text:

...pre riadenie teploty vzhľadom ku kondenzačným zariadeniam chladeným vzduchom. ľ0011 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť kondenzačnú nádobu, ktorá je odolná voči korózii.0012 Tieto ciele a ďalšie ciele sú dosahované pomocou vynálezu, ako je definovaný v patentových nárokoch.0013 Kondenzačná nádoba podľa vynálezu poskytuje kondenzačnú nádobu s vysokou kapacitou vzhľadom na velkost a taktiež umožňuje efektívne riadenie teploty a...

Rúrkový zväzok do parného kondenzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 282942

Dátum: 05.12.2002

Autori: Andrieux Bernard, Carpentier Daniel

MPK: F28B 1/02

Značky: parného, kondenzátora, zväzok, rúrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Pri rúrkovom zväzku do parného kondenzátora obrys priemetu plášťa rúrky (50) obsahujúcich oblastí rúrkového zväzku na rovinu kolmú na os rúrok (50) predstavuje typ s lúčovitými štíhlymi prvkami (6, 10 až 18). Podľa vynálezu aspoň niekoľko z lúčovitých štíhlych prvkov (6 10 až 13) je aspoň raz v pozdĺžnom smere rozdelených do vetiev (8, 9 28, 29 32 až 35 46, 47, 48, 49), a tieto lúčovité štíhle prvky (6 10 až 13) lúčovito vystupujú z rúrky (50)...

Kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 282081

Dátum: 28.08.2001

Autori: Roth Zdeněk, Balcar Jiří, Denk František

MPK: F28B 1/02, F28B 9/10

Značky: kondenzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Tvorený je niekoľkými rúrkovými zväzkami rúrok (2), ktorými preteká chladiaca voda. Parovzdušná zmes vstupuje do kondenzátora zboku. Na strane odvrátenej od vstupu parovzdušnej zmesi je v každom rúrkovom zväzku rúrok (2) vytvorený chladiaci priestor (30) nadväzujúci na centrálnu dutinu (3). V chladiacom priestore (30) sú uložené rúrky chladiča (4) parovzdušnej zmesi. Rúrkový zväzok a chladič (4) parovzdušnej zmesi sú ukončené bočnou stenou (51)...

Tepelné čerpadlo ako kondenzačná sušička s dvoma pomocnými obvodmi a uzavretou sušiacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2886

Dátum: 11.06.2001

Autori: Ágh Daniel, Rabatin František, Němec Antonín

MPK: F26B 17/00, F28B 7/00

Značky: obvodmi, tepelně, komorou, kondenzačná, sušiacou, čerpadlo, pomocnými, sušička, dvoma, uzavretou

Text:

...nedostatky odstraňuje konštrukcia tepelného čerpadla s predloženým technickým riešením, ktorého podstata spočíva v tom, že tepelné čerpadlo má okrem pomocného obvodu výpamíka aj pomocný obvod kondenzátora. Vpomocnom obvode kondenzátora sa odvedie regulované prebytočné množstvo tepla z komory do okolia, ktoré je potrebné na zníženie teploty v procese sušenia dreva. Prehľad obrázkov na ýýkrese Technické riešenie je zrejmé zo schémy...

Termický membránový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2717

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/10, F28B 9/08

Značky: odvádzač, termicky, parného, kondenzátu, membránový

Text:

...funkčná spoľahlivosť odvádzača spojená s jeho dokonalým čistiacim systémom, ktorý má byť nekomplikovaný a schopný jednoduchého čistenia a s tým spojenej prístupnosti k montáži a demontáži.Predložené technické riešenie si kladie za cieľ vytvoriť takú konštrukciu membránového odvádzača, ktorý okrem základným osvedčených konštrukčných prvkov vyrieši ich telesné vytvorenie a priestorové usporiadanie tak, aby čistiaca funkcia bola zaistená čo...

Membránový odlučovač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1433

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kosek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: parného, kondenzátu, membránový, odlučovač

Text:

...vložky 39. ktora Ja v hornej časti vybavená valoovou hlavou 32. proohadzajúoou do stopky § zaobleným prechodom. Rozvadzaoia vložka U Je Vybavená 0 SOVýmvývrtom ga. Horná čaoť tlakového telesa 0 Jo vybavená závitomna ktorom Je naakrutkovaná hlava gg v ktorej Ja vytvorená valoová dutina 2 s plochým dnom gg. V hlava gg je uložená3 elastioká membrána gg, napriklad z polytetrafluoretylenu v ktorom Je oispergovaný medený prášok ako plnivo....

Kondenzátor pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 280503

Dátum: 07.12.1994

Autori: Roth Zdeněk, Denk František, Balcar Jiří

MPK: F28B 9/10, F28B 1/02

Značky: kondenzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má tepelnovýmennú plochu rozdelenú do niekoľkých, napríklad dvoch samostatných zväzkov (A, B) tepelnovýmenných rúrok. Každý taký zväzok (A, B) je rozdelený zberným kanálom (6) na vrchný zväzok (2) rúrok a spodný zväzok (3) rúrok. V dutine (10) vrchného zväzku (2) rúrok je na jednej strane od osi tohto zväzku (2) umiestnený vstupný prierez vrchného chladiča (4) zmesi pary a vzduchu a na protiľahlej strane od tej istej osi je nad...

Zařízení pro zamezení styku kondenzátu s atmosférickým kyslíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269943

Dátum: 14.05.1990

Autor: Štěpánek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: atmosférickým, zamezení, zařízení, kyslíkem, styku, kondenzátu

Text:

...z plastických, nekova-vých a průhledných matarlćlů, čímž se unnadňuje kontrola jeho funkčnosti a snlžují nároky na údržbu.Konkrőłní přĺłdad provedení podle vynólezu je achematlcky znázornčn na výkrenu. kde je ooový vertikální řez zařízením. Zařízení podle vynálezu je tvořeno členem 1, do jehož spodní částí je zaústäno přírubová hrdlo g, kterő je přírubou g přlpevněno na neznázorněne pojístné potrubí zařízení pro vrácení kondenzáhx z...

Zapojení pro využití zbytkové odpadní tepelné energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269395

Dátum: 11.04.1990

Autori: Marek Zdeněk, Krejsa Jan

MPK: F28B 9/08

Značky: využití, odpadní, zbytkové, energie, zapojení, tepelně

Text:

...uzavřeného topného systému.Na obrázku je uzavřená nádrž ł na kondenzát, ve které je pod hladinou kondenzátu umístěn výměník 3, na který je napojen potrubím ll výměník 3. výměník Q je spojen se sběrnou nádrží l potrubím Í brýdových par a kondenzačním potrubím §. Do potrubí Q brý~ dových par je vložen pro regulaci dodávky tepelné energie do obvodního média regulátor lg. Na kondenzačním potrubí Š brýdových par je umístěna odvzdušňovací...

Zariadenie na ochranu kondenzátnych potrubí a rozvodov kvapaliny výmenníkových staníc centrálneho zásobovania teplom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266968

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pavelica Milan

MPK: F28B 9/10

Značky: kvapaliny, potrubí, ochranu, centrálneho, rozvodov, teplom, zariadenie, stanic, výmenníkových, kondenzátnych, zásobovania

Text:

...čo predraží stavbu, plebo previesť nutenú dopravu kondenzatu pomocou podávacieho ejektora.Príklad prevedenia takéhoto zariadenia k ochrane kondenzétnych potrubí a rozvodov horúcej vody parných výmennikových stanic je uvedený na priloženej schéme zapojenia zariadení parných výmennikových stanic.Priložené schéma zapojenia je spracované pre konkrétne riešenie v súčasnej dobe projektovaných a prevedených parných výmennikových stanic, pričom v...

Chladič vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 266745

Dátum: 12.01.1990

Autori: Míka Josef, Růžička František, Sinecký Jaroslav

MPK: F28B 1/06

Značky: chladič

Text:

...vody do části chladiče, pokud možno pouze do jedné řady trubek, se vstupní voda při průchodu chladičem pouze ochladí na bod mrazu, v extrémních případech dojde k namrznutí tenké vrstvičky vody na stěnách trubek, ale nedojde k promrznutí celého průřezu trubek, ke kterému by došlo, kdyby voda procházela chladičem v několika tazích. Další přicházející teplá voda, která se již nemůže ochladit na ohřátých stěnách trubek, odtaví i tenké vrstvičky...

Způsob vysušení kondenzačního výměníku tepla napojeného na parní turbínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265121

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klinga Josef, Matal Oldřich

MPK: F28B 1/02

Značky: výměníku, turbinu, tepla, způsob, napojeného, vysušení, kondenzačního, parní

Text:

...výměníku, čímž vznikne proud vzduchu, který je nasáván uopávkami, ohříván tělesem a rotorem parní unmíny a který předává teplo tělesu, trubkovnicím a trubkám kondenzačního výměníku a tak jej vně i uvnitř trubek vysuší.Alternativně se mezi vstupní a výstupní komorou vytvoří přes průlezy a trubky umělý tah vzduchu zintenzívňující vytváření vodní páry z vnitřku trubek a komor kondenzačního výměníku.Výhodou navrhovaného způsobu je...

Tlakově nezávislá předávací stanice s kontinuálním chlazením kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264906

Dátum: 12.09.1989

Autori: Karaivanov Martin, Karaivanov Petrov Marin

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, stanice, kontinuálním, chlazením, tlakově, předávací, nezávislá

Text:

...výměníku kondenzuje a kondenzát se odvádí do podtlakového vyvíječe v němž se ochladí, když část kondenzátu se vypaří a odsaje do směšovací komory injektoru. Ochlazený kondenzát se odsává z vyvíječe kondenzátním čerpadlem a dále dopravuje do kondenzátního potrubí centrální sítě. Podstatou vynálezu je, že na přívodní potrubí páry je dále napojena větev, vybavená regulačním ventilem spojité regulace, vedoucí páru do přetlakového výměníku,...

Zařízení pro kondenzaci odpadní páry z turbosoustrojí elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263814

Dátum: 12.05.1989

Autori: Soldán Jiří, Hron Jiří, Macháček Jiří

MPK: F28B 1/06

Značky: zařízení, elektrárny, kondenzaci, odpadní, turbosoustrojí, páry

Text:

...štít s vrcholovým úhlem 90 ° až 150, s výhodou 120, který odklání vítr vanoucí směrem k soustavě teplosměnných sekcí. Snížení recirkulace ohřáteho vzduchu dále přispívá šikmá stěna, upravená podél soustavy teplosměnných sekcí na její straně odvrácené od budovy, která je skloněna k vodorovné rovině pod úhlem 15 ° až 45 °, s výhodou 30 °, a jejíž šířka činí jednu až dvě třetiny výšky teplosměnných sekcí.Proti známým řešením umožňuje zařízení...

Parciální kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262134

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tlučhoř Jiří, Štryncl Vladimír

MPK: B01D 5/00, F28B 1/02

Značky: parciální, kondenzátor

Text:

...výstupními hrdly 11. Za truíbkovnicemi 9, 19 jsou umístěna víka 18, přičemž v jed-nom z těchto vík 18 spočíva vstupní hrdlo 13 chladjcíhp média .a výstupní hrdlo 14 výstupu chladicího média z kon-denzátoru Ve Spodní polovině nádoby kondenzátoru je umĺstěna ,podélnná horlzontální jpřepážka 5, (která je na jednom konci jpííSüłZBHâ k trubkovnici 19 .a na Ioąpačněm .kon.cí je upravena tak, že je zde vytvořena mez.e.ra. .22 .mez.i touto...

Parciální kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262133

Dátum: 10.02.1989

Autor: Štryncl Vladimír

MPK: B01D 5/00, F28B 1/02

Značky: parciální, kondenzátor

Text:

...příčný -průřez v rovine A-A z ob-r. 1 a obr. 3 představuje přílčný lprůřez v ro-vině B-B z ober. 1.Jak je znázorněno -na obr. 1, parciálníkondenzátor je tvořen nádobou, opatřenoíí ĺpláštěm 17, v jehož horní části je umistěno vstupní lrrdulno 12 prívodu konduenlzujícího média va výstupní hrdlo 13 ordvodu -nezk-ondenzzova-ných lpar. Po obou stranách .nádoby jsou umístěny trublkovnice 7, 8, ve kterých jsou upevněny chladící vtrubky 1. Za...

Dvojdielný vzduchový kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 261668

Dátum: 10.02.1989

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

MPK: F28B 1/06

Značky: kondenzátor, vzduchový, dvojdielny

Text:

...4nom ráme zachovanie plošnej kompaktnosti ako u doterajších konštrukcií veľkoobjemových vzduchových kondenzátorov, pričom však dĺžka rebrovaných rúrok v podchladzovacej časti a kondenzačnej časti je maximálne 6 m a pri vzniku netesností z dôvodu korózie je potrebné vymieňať len vadnú kondenzačnú časť.Dvojdielný vzduchový kotldenzátor podľa vynálezu je schematicky znázornený v jednom konštrukčnom prevedení 41 a výkrese v bočnom pohľade bez...

Kontinuální odvaděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261123

Dátum: 12.01.1989

Autor: Michálek Otakar

MPK: F28B 9/08

Značky: kontinuální, kondenzátu, odváděč

Text:

...přívodnímu systému. Důsledkem je pak to, že odváděč přestává plnit svoji funkcí.Uvedené nevýhody odstraňuje kontinuál 4ní odváděč kondenzátu podle vynálezu jehož podstatou je, že vstupní a výstupní hrdla jsou umístěna souose protllehle k-olmo k ose válcové nádoby v její horní části, pouzdro jeválcové a je umístěno svísle v ose válcovénádoby svým spodním okrajem üstícím nad dnem váloové nádoby s tryskou na svém horním konci, umístěnou pod...

Bezpečnostní vodní uzávěr s odvodem kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260091

Dátum: 15.11.1988

Autori: Otásek Vojtěch, Vohralík Jiří, Kolařík Josef

MPK: F28B 9/08

Značky: bezpečnostní, odvodem, vodní, kondenzátu, uzáver

Text:

...trubka kondenzátu.Výhody docíleně vynálezem spočívají především v tom, že odstraňuje nebezpečí úniku jedovatého, hořlaveho plynu při zvýšení tlaku v potrubí nebo v nádobě, a dále ve výrobní a provozní jednoduchosti, bezporuchovosti a tím i nižších nákladoch na údržbu.Příkladprovedenívynálezu jenupřipojeném výkrese, kde na obr. je schéma bezpečnostního vodního uzavěru s odvodem kondenzátu. Bezpečnostní vodní uzávěr s odvodem kondenzátu sestava...

Nádoba pro lapání a odlučování kapek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259950

Dátum: 15.11.1988

Autori: Otásek Vojtěch, Kolařík Josef, Vohralík Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučování, kapek, lapání, nádoba

Text:

...k dokonalému odstranění kapek 1 plynů, včetně odstranění stržených kapek i mlhy. skutečnost, že celé zařízení s oběma funkcemi pozůetává pouze 2 jedné nádoby, přináší úspory materiálu i prostoru. Dále, u sypaných filtrů,nedochází k zanášení, nemusí se tedy čístit, což přináší i provozní úspory.Příklad provedení vynálezu je na připojeném výkrese, kde na obr. je schematický řez nádobou pro lapání a odlučováni kapek.Nádoba l válcového tvaru je...

Tyrsková komora odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259780

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: tyrsková, kondenzátu, odváděče, komora

Text:

...prázdných kartoną určených k naplnění obkládačkami ve etohovacích etrojích a ukládání kartonů do těchto stroJů,Je ve třídírnách 4 obk 1 ádaček prováděna rčně.Ruční manipuleci 3 prázdnými kartony odstraňuje zařízení podle vynálezu, ktoré seetává z podavače kertonů, který naeunuje prázdné kartoný na vidlice vozíků závěsného dopravníku. Závěený dopravník prochází~nad podavačem a stohovacími stroji obkládaček,které poňoeí skláýěčevid 1...

Zařízení k odloučení vlhkosti z páry odebírané do vstřikovacího kondenzátoru z bubnu parního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 259338

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kredba Josef, Průša Josef, Karpíšek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: zařízení, vstřikovacího, páry, odebírané, kondenzátorů, odloučení, bubnu, parního, kotle, vlhkosti

Text:

...do vstřikového kondenzátoru z bubnu parního kotle, přičemž kondenzát vzniklý 2 páry je použit k regulaci teploty přehfáté páry. Podstata vynálezu záleží v tom, že spojovací trubky z bubnu do vstřikového kondenzátoru jsou spojeny prodlužovacími trubkami se sběrnou trubkou odloučené páry,otevženou u dna bubnu.zařízení zajišťuje potřebné množství vstłiku a potřebné snížení teploty přehřáté páry. Płíklad provedení zařízení podle vynálezu je...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259096

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovač, kondenzátu

Text:

...tlacích, jsou konstruovány gtekovéAod 1 učovače, kde parovodní směe je přiváděna pod perforovanou desku s tryskou, přičemž deska je v nádobě odlučovačevolně uložena při normálních tlakových poměrech kondenzát proudí větěím otvorem trysky, pouze při větším přetleku nadzvedne desku a proudí obtoky po obvodu desky, jejími perforečními otvory itryskou. ANevýhodou tryskových odlučovačů kondenzátu je to, že pro určitý průtokový průřez...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259095

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, odlučovač

Text:

...síly se zmenšuje nebo zvětěuje mezera mezi jejími závity, která tvoří sour. stavu štěrbinových trysek. Protože v odpsdních potrubích dochází často k podstatnému rozdílu v přívodních tlaoích, jsou kon-f struovány takové odlučovače, kde parovodní směs je přiváděnapod perforovanou desku s tryskou přičemž deska je v nádobě-od 259095lučovače volně uloženaj při normálních tlakových poměrech kon~ denzát proudí větším otvorem trysky, pouze při...

Zařízení pro ochranu kondenzátního potrubí před spontánní korozí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259052

Dátum: 17.10.1988

Autori: Podskalský Jaroslav, Macháčková Alena

MPK: F28B 9/08

Značky: před, korozi, potrubí, ochranu, kondenzátního, zařízení, spontánní

Text:

...Toto zařízení rovněž neumožňuje oohrenproti spontänhí korozi,vznikající v místech zaúetění odboček nebo edvoůňovaoích eouprav. W2 Výše uvedené nedostatky odstraňuje v podstatě vynález, kte rým je zařízení pro ochranú kondenzátního potrubí před spontánníkorozí v místech zaústäni odboček nebo odvodňovąoíoh sonprnv tvořené váloovou nádobou opątřenou na obou konoích spojí, jehož podstate spočívá v tom, že ve válcové nádobě je osazens...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258592

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovač, kondenzátu

Text:

...takové odlučovače, kde parovodní směs je přiváděna pod perforovanou desku s tryskou, přičemž deska je v nádobě odlučovače volně uloženaa při normálních tlakových poměrech kondenzát proudí větším otvorem trysky, pouzełpři větším přetlaku nadzvedne desku a proudí obtoky po obvodu desky, jejími perforačními otvory i tryskou.Nevýhodou tryskových odlučovačů kondenzátu je to, že pro určitý průtokový průřez expanzní trysky je i při regulaci...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258591

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, odlučovač

Text:

...deska je v nádobě odlučovače volně uložena při normálních tlakových poměrech kondenzát proudí větším otvorem trysky, pouze při větším přetlaku nadzvedne desku a proudí obtoky po obvodu desky, jejímí perforačními otvory i tryskou.Nevýhodou tryskových odlučovačů kondenzátu je to, že pro určitý průtokový průřez expanzní trysky je i při regulaci jehlou zapotřebí určité velikosti nádoby. Tento expandér postrádá autoregulaci při větších...

Odvaděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246371

Dátum: 01.08.1988

Autori: Ustrnul Jaromar, Pospašil Petr, Stránský Zdenik

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, odváděč

Text:

...lg, na které navazuje osa lg. Těleso lil výstupní komory li je opatřeno přírubou lg, do níž jsou zasazeny dva krajní čepy gg. Na osu lg je otočně nasazeno pouzdro 1, které je pevuě spojene ramenem lg s plovákem § a pákou ll s protizávažím Q. Pouzdro 1 je zajištěno na ose lg, například matioemi gž s podložkou gg. Uvnitř pouzdra 1 je vytvořena vstupní komora lg spojená s vnitřním prostorem pláště l odběrnou trubkou 5. Na povrchu pouzdra 1...